Anda di halaman 1dari 7

3755/1

1. Pernyataan manakah yang merujuk kepada Keperluan Rohani menurut


Abraham Maslow?

A. Memiliki sebuah rumah yang sederhana.


B. Disayangi oleh keluarga dan rakan-rakan.
C. Berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti.
D. Menikmati kemudahan kesihatan yang sepatutnya.

2. Manakah pernyataan berikut, tidak benar tentang kehendak manusia?

A. Kehendak manusia rumit dan tidak tebatas.


B. Kehendak manusia perlu dipenuhi untuk hidup.
C. Kehendak manusia berubah mengikut pengalaman dan persekitaran.
D. Kehendak manusia berbeza berdasarkan umur, citarasa dan pendapatan
individu.

3. Siapakah yang terlibat dalam industri ekstraktif?

A. Penternak Lembu B. Ejen Pelancongan


C. Operator Pengeluaran D. Kontraktor Pembinaan

4. Pernyataan manakah yang menunjukkan berlakunya nilai faedah tempat?

A. Getah asli diubah menjadi kasut.


B. Kad ucapan dijual pada musim perayaan.
C. Kayu balak dipindahkan ke kilang untuk diproses.
D. Kasut dipindah milik daripada peruncit kepada pengguna.

5. Apakah syarat utama yang perlu ada untuk menjalankan sistem barter?

I Lebihan barang
II Barang tahan lama
III Wujud kehendak serentak
IV Nilai pertukaran dapat ditentukan

A. I dan II B. I dan III C. I dan IV D. III dan IV

6. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri seorang usahawan.

Apakah ciri tersebut?


 Menghasilkan barang baharu
A. Kreatif 
B. Membuat
Inovatif penemuan
C. baharu
Proaktif D. Produktif
 Mereka barang baharu

7. Pernyataan manakah yang menerangkan tentang perdagangan?

A. Perdagangan melibatkan aktiviti jual beli untuk mendapatkan keuntungan.


B. Perdagangan terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.
C. Perdagangan terdiri daripada kegiatan perusahaan, khidmat langsung dan
ekstraktif.

1
3755/1

D. Perdagangan adalah aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal


kepada pengguna akhir.

8. Bantuan perniagaan dalam bentuk komunikasi, pengangkutan dan promosi


dapat membantu peniaga dari aspek .....

A. mengurangkan kos. B. meluaskan pasaran.


C. menyimpan barang. D. mengagihkan barang.

9. Situasi manakah yang melibatkan bantuan perniagaan?

A. Cik Ainor mengajar di sekolah kerajaan.


B. Pak Marcell menanam sayur di belakang rumahnya.
C. Puan Natasha Helmi menggoreng ayam di dapurnya.
D. En Zarul menghantar keluarganya ke pasar tani.

10. Mengapakah perkhidmatan insurans sangat penting kepada peniaga?

A. Dapat mengelakkan kerugian perniagaan yang berisiko tinggi.


B. Dapat mengelakkan kerugian kerana pengurusan yang tidak cekap.
C. Dapat mengurangkan kerugian yang dialami akibat berlakunya sesuatu
risiko.
D. Boleh memperoleh keuntungan jika sesuatu risiko yang diinsuranskan
berlaku.

11. Barang manakah yang sesuai diagihkan melalui saluran agihan pengeluar
kepada pengguna?

I Barang runcit
II Barang import
III Perkhidmatan langsung
IV Barang yang dibuat menurut tempahan

A. I dan III B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

12. Kedai Naqib menjual pakaian sukan, kasut sukan dan barangan sukan yang lain.
Kedai Naqib bolehlah dianggap sebagai .......

A. kedai am B. kedai penjaja


C. kedai khusus D. kedai pegerai

13. Semua yang berikut merupakan kelebihan pasar raya besar, kecuali .......

A. menyediakan pelbagai jenis barang.


B. memberikan kredit kepada peniaga runcit.
C. menikmati kadar pusing ganti stok yang tinggi.
D. menanggung kos sewa yang rendah kerana terletak di pinggir bandar.

14. Ejen penjual memasarkan barang bagi pihak ....

A. Penjual B. Pengeluar C. Pengguna D. Pengedar

15. Bagaimanakah pemborong membantu menstabilkan harga barang?

2
3755/1

A. Mengadakan kempen di gudang.


B. Membantu menyampaikan pesanan.
C. Menyelaraskan penawaran dan permintaan.
D. Memecahkan pukal dan menyediakan barang.

16. Gambar di bawah ini menunjukkan perbualan Encik Luqman dengan


sahabatnya.

Siapakah Encik Luqman?

A. Broker B. Penjual C. Peneroka D. Pengedar

17. Dokumen T digunakan semasa urusniaga barang. Apakah dokumen T ?

A. Senarai harga B. Sebut harga


C. Katalog D. Invois

18. Encik Khairul ialah pemilik butik batik di Kota Damansara. Dia telah
mendapatkan bekalan kain batik sutera bernilai RM25 000 daripada
pembekalnya di Terengganu.
Pembekal tersebut telah mengenakan syarat bayaran seperti berikut:

Diskaun niaga 15%


Diskaun Tunai 5% 7 hari
2% 10 hari

Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Khairul pada hari kelima
selepas
pembelian stok tesebut?

A. RM20 000 B. RM20 187.50 C. RM21 250.00 D. RM23


937.50

19. Apakah kepentingan perniagaan antarabangsa kepada negara?

A. Menjimatkan kos pengeluaran.


B. Mempelbagaikan pilihan barang.
C. Mengurangkan kadar pengangguran.
D. Menikmati harga barang yang lebih murah.

Soalan 20 dan 21 berdasarkan jadual di bawah.

Jenis eksport Malaysia RM


(juta)

3
3755/1

Pertanian 250
Petroleum 1 200
Pelaburan 50
Pelancongan 120

20. Hitungkan nilai eksport Malaysia.

A. RM170 juta B. RM370 juta C. RM1 250 juta D. RM1 450


juta

21. Hitungkan nilai eksport tak nyata Malaysia.

A. RM170 juta B. RM370 juta C. RM1 250 juta D. RM1 450


juta
22. Dokumen manakah yang termasuk dalam dokumen pembayaran?

A. Inden B. Sijil asal usul


C. Surat cagaran D. Nota perkapalan

23. Manakah yang menerangkan ciri perbezaan antara inden terbuka dan inden
tertutup?

A. Dihantar oleh pembeli kepada pengeksport


B. Bertindak sebagai satu borang memesan barang
C. Tidak menyatakan nama pengirim untuk membeli barang
D. Menetapkan nama pengeluar tertentu untuk memesan barang

24. Encik Bob dan Encik Meon menghadapi masalah nilai Bath Thailand yang tidak
menentu. Apakah halangan dalam perniagaan tersebut?

A. Prosedur kastam. B. Dokumentasi yang rumit.


C. Mata wang yang berbeza. D. Standard import yang
berbeza.

25. Manakah yang benar tentang Industri Kecil dan Sederhana (IKS)?

I Bergantung kepada pasaran antarabangsa


II Mendapat bantuan daripada agensi kerajaan
III Jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta
IV Mempunyai antara 50 hingga 150 orang pekerja sepenuh masa

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

26. Maklumat yang berikut menerangkan ciri suatu bidang industri pembuatan.
 Bahan mentah diperoleh daripada industri petrokimia.
 Banyak menghasilkan barang pengguna.
Apakah bidang tersebut?

A. Industri berasaskan logam. B. Industri berasaskan plastik.


C. Industri berasaskan sumber. D. Industri berasaskan automotif.

27. Produk manakah yang dihasilkan oleh industri berasaskan logam?

4
3755/1

I Skru
II Bingkai besi
III Penapis udara
IV lampu kereta

A. I dan II B. II dan III C I dan IV D. III dan IV

28. Apakah faedah yang dinikmati oleh Industri Kecil dan Sederhana (IKS) daripada
Pengaturan Kontrak Khas?

A. Pasaran terjamin.
B. Pengambilan pekerja mahir bertambah.
C. Pembiayaan dari bank mudah diperoleh.
D. Penggunaan mesin berteknologi tinggi.

29. Apakah faktor yang menghalang kemajuan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)?

A. Kekurangan bahan mentah di desa.


B. Masalah pengurusan dan pemasaran.
C. Kemajuan perindustrian di luar bandar.
D. Kemajuan pertanian di kawasan desa.

30. Agensi manakah yang ditubuhkan untuk melaksanakan program pembangunan


Industri Kecil dan Sederhana (IKS)?

A. MIEL B. MIDA C. MARA D. SMIDEC

31. Manakah bukan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengambilalih


sesebuah
perniagaan?

A. Persaingan B. Jenis milikan


C. Minat dan kebolehan D. Kedudukan kewangan

32. Milikan perniagaan manakah yang hayat perniagaannya tidak berterusan?

A. Milikan Tunggal B. Perbadanan Awam


C. Syarikat Umum Berhad D. Syarikat Sendirian Berhad

33. Apakah yang dimaksudkan dengan liabiliti tidak terhad?

A. Jumlah pinjaman tidak terhad.


B. Bilangan pemegang syer tidak terhad.
C. Tanggungan pemegang syer tidak terhad.
D. Bilangan Ahli Lembaga Pengarah tidak terhad.

34. Dokumen manakah yang menjelaskan dengan terperinci peraturan-peraturan


yang mengawal pengurusan sesebuah syarikat?

A. Tataurus syarikat B. Tatawujud syarikat


C. Sijil perakuan penubuhan D. Sijil perakuan pendaftaran

5
3755/1

35. Pernyataan manakah yang menerangkan objektif penswastaan?

A. Meningkatkan kuasa monopoli kerajaan.


B. Memperoleh modal dengan lebih mudah.
C. Meningkatkan bilangan perbadanan awam.
D. Mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan.

36. Manakah aktiviti spekulasi?

A. Membeli kereta sewa.


B. Membeli bil perbendaharaan.
C. Menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap.
D. Membeli dan menjual syer dalam masa yang singkat.

37. Awish menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap sebanyak RM20 000
untuk
tempoh 6 bulan. Kadar faedah adalah 3% setahun.
Berapakah jumlah wang yang diterima oleh Awish pada akhir tempoh
berkenaan?

A. RM10 500 B. RM20 100 C. RM20 300 D. RM26


000
38. Pelaburan manakah yang mempunyai sifat kecairan yang paling rendah?

A. Harta tanah B. Bon kerajaan


C. Syer keutamaan D. Akaun simpanan

39. Faktor manakah yang mempengaruhi harga saham?

A. Suasana politik negara.


B. Kegiatan broker dan remiser.
C. Jumlah pemegang saham dalam sesebuah syarikat.
D. Syarat yang ditetapkan oleh Bursa Saham Malaysia.

40. Berikut adalah maklumat yang perlu diketahui oleh seseorang pelabur :

* Potensi syarikat
* Keuntungan syarikat
* Latar belakang syarikat

Di manakah maklumat di atas diperoleh?

A. Iklan perniagaan B. Tatawujud syarikat


C. Prospektus syarikat D. Majalah perniagaan

KERTAS SOALAN TAMAT

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

6
3755/1

……………………............. ………………………..... ……………………..


(ZALINA BT AHARUDIN) (NORFARDILLA BT (SUZANA BT ARIS)
Ketua Panitia Perdagangan ABDUL RAHMAN) GKMP Teknik &
Guru Perdagangan Vokasional

Jawapan :
1. C 11. C 21. A 31. C
2. B 12. C 22. C 32. A
3. A 13. B 23. D 33. C
4. C 14. B 24. C 34. A
5. B 15. C 25. C 35. D
6. A 16. A 26. B 36. D
7. D 17. D 27. A 37. C
8. B 18. B 28. A 38. A
9. D 19. C 29. B 39. A
10. C 20. D 30. D 40. C