Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN

__________________________________________________________________________

ADSF1103
PENGENALAN USUL FIQH
SEMESTER MEI 2019

ARAHAN KHUSUS

1. Jawab dalam BAHASA MELAYU sahaja.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 8 Julai 2019 hingga 21 Julai 2019.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 60 MARKAH dari jumlah markah kursus.

1
SOALAN TUGASAN

TUJUAN

Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai kemampuan pelajar membincangkan konsep hukum
syarak berserta pembahagiannya secara terperinci dengan memberikan contoh semasa
berhubung perkara-perkara baharu yang memerlukan kefahaman hukum syarak yang baik.

KEPERLUAN

Hukum syarak merupakan satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada para
mukallaf. Seseorang mukallaf wajib mempelajari dan mengetahui hukum syarak sebagai
panduan dalam kehidupan.

Berdasarkan kenyataan di atas, bincangkan secara terperinci perkara berikut:

(i) Konsep hukum syarak beserta dalil-dalil;


(ii) Pembahagian hukum syarak dan huraiannya;
(iii) TIGA contoh isu semasa dalam masyarakat pada hari ini yang memerlukan
kefahaman yang mendalam tentang sesuatu hukum syarak. Pilih SATU daripada tiga
contoh dan beri justifikasi pemilihannya.

(Jumlah: 60 markah)

2
LAMPIRAN
RUBRIK TUGASAN
ADSF1103 PENGENALAN USUL FIQH / MEI 2019
Tidak
Cemerlang Baik Sederhana Rendah Memuaskan/Tiada Markah
Kriteria Pemberat Respons Maksimum
4 3 2 1 0
Pengenalan topik. 1 Pengenalan topik yang Pengenalan topik agak Pengenalan topik yang Pengenalan topik Pengenalan topik 4
ditulis dengan jelas jelas dengan huraian ringkas dan kurang yang sangat umum tiada atau tidak
dan menyatakan yang ringkas berserta menjurus kepada dan tidak menjurus menepati tajuk.
objektif dan isi rujukan/fakta yang objektif tugasan. kepada objektif
kandungan tugasan bersesuaian. tugasan.
dengan baik, berserta
rujukan/fakta yang
tepat.
Membincangkan konsep 4 Membincangkan Membincangkan konsep Membincangkan konsep Membincangkan Tidak 16
hukum syarak berserta konsep hukum syarak hukum syarak berserta hukum syarak berserta konsep hukum syarak membincangkan
dalil dan contoh realiti di berserta dalil daripada dalil daripada Al-Quran, dalil daripada Al-Quran, secara umum tanpa konsep hukum
Malaysia. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Sunnah, Ijmak dan Al-Sunnah, Ijmak dan dalil yang menyokong syarak berserta
Ijmak dan ‘Aqli ‘Aqli berserta contoh ‘Aqli berserta contoh dan tiada contoh. dalil.
berserta contoh realiti realiti dengan baik. realiti dengan ringkas.
dengan terperinci.
Menganalisis DUA 4 Menganalisis DUA Menganalisis DUA Menganalisis DUA Menganalisis DUA Tidak menganalisis 16
pembahagian hukum pembahagian hukum pembahagian pembahagian pembahagian hukum pembahagian
syarak secara terperinci. syarak secara pembahagian hukum pembahagian hukum syarak secara umum hukum syarak.
terperinci berserta syarak secara baik syarak secara ringkas tanpa contoh.
contoh. berserta contoh. tanpa contoh.
Memberikan TIGA contoh 4 Memberikan TIGA Memberikan TIGA Memberikan TIGA Memberikan TIGA Tidak 16
isu semasa dalam contoh isu semasa contoh isu semasa contoh isu semasa contoh isu semasa mengemukakan
masyarakat yang dengan perbincangan dengan perbincangan dengan perbincangan dengan perbincangan contoh dan tiada
memerlukan kepada terperinci berserta yang baik berserta yang ringkas berserta yang umum tanpa justifikasi.
kefahaman hukum syarak memberi satu memberi satu justifikasi memberi satu justifikasi justifikasi.
yang mendalam. Pilih SATU justifikasi pemilihannya. pemilihannya.
daripada TIGA contoh dan pemilihannya.
memberi justifikasi
pemilihannya.

1
Kesimpulan. 1 Gagasan kesimpulan Gagasan kesimpulan Gagasan kesimpulan Gagasan kesimpulan Tiada kesimpulan 4
yang menyeluruh dan menyeluruh dan yang ringkas dan yang lemah dan diberikan.
penjelasan relevan penjelasan relevan penjelasan tidak relevan penjelasan tidak
dengan penerangan dengan penerangan dengan penerangan relevan dengan
bahagian isi serta bahagian isi, tetapi tidak bahagian isi. penerangan bahagian
menjelaskan menjelaskan sebarang isi.
penambahan idea. penambahan idea.
Mengikut format yang 1 Format penulisan yang Format penulisan yang Format penulisan yang Format penulisan Tiada format 4
betul (Muka hadapan amat baik dan baik dan mengikut agak baik dan mengikut tidak mengikut penulisan atau
tugasan, Isi kandungan, mengikut kriteria, kriteria, serta susunan kriteria tetapi kurang kriteria ditetapkan. tidak berkaitan.
muka surat, rujukan serta susunan yang yang baik dan lengkap. tersusun.
format APA, dll). baik dan lengkap serta
mengikut gaya APA.

JUMLAH 15 60