Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOKURIKULUM

Mata Pelajaran : Kokuriulum – Unit Berunifom (Pengakap)

Kelas : Tahun 3,4 dan 5

Bilangan Murid :

Tarikh : 12 Jun 2019

Masa : 2.00 – 3.00 petang

Tajuk : Tokoh atau pemimpin pengakap dan simpulan – Buku Sila,


Bunga Geti dan Simpul Sentak.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membaca mengenai tokoh atau pemimpin
pengakap dan ikatan asas – Buku Sila, Bunga Geti dan
Simpul Sentak.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor : Melakukan ikatan Buku Sila, Bunga Geti dan


Simpul Sentak dengan cara betul.

Kognitif : Mengingat tokoh atau pemimpin pengakap dan


cara –cara membuat ikatan Buku Sila, Bunga Geti dan
Simpul Sentak dengan jelas dan betul.

Afektif : Kerjasama, Bertanggungjawab dan Tolong


menolong.

Nilai : Kerjasama, Berdisiplin

KBKK : Menjana dan menghasilkan idea

Bahan Bantu Mengajar : Tali 2 meter seorang

1
LANGKAH / AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN

Permulaan  Istiadat Laung Agung  Istiadat Laung Agung Nilai : Kerjasama,


(10 minit)  Mengibarkan bendera Hormat-
Malaysia menghormati
 Menyanyikan lagu
Negaraku
 Doa
 Taklimat Akela
 Pemimpin
menerangkan aktiviti
pembelajaran pada
hari ini
 Tokoh atau
pemimpin
pengakap
 Simpulan – Buku
Sila, Bunga Geti
dan Simpul Sentak

Perkembangan  Aktiviti 1 : Permainan  Pemimpin mengadakan BBM : Soalan


(10 minit) pengakap (Permainan permainan ilmu pengakap untuk permainan
kepada murid sebelum Ilmu pengakap
Ilmu pengakap)
memulakan aktiviti

 Pemimpin memberikan
soalan mengenai
pengetahuan Am
pengakap

 Selepas menjawab
soalan, murid
menukarkan kertas
jawapan dan memeriksa
jawapan apabila
pemimpin memberikan
jawapan yang betul

2
LANGKAH / AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN
 Pemimpin menunjukkan BBM : Carta
 Aktiviti 2 : Tokoh atau dan menerangkan organisasi, buku
10 minit pemimpin pengakap mengenai Persuruhjaya log pengakap
Pengakap Negeri,
Penolong-Penolong
Persuruhjaya Pengakap
Negeri dan Persuruhjaya
Daerah.

 Pemimpin menunjukkan
carta organisasi dengan
gambar dan nama tokoh
atau pemimpin pengakap

 Murid dikehendaki
mencacat maklumat yang
ditunjukkan oleh
pemimpin dalam buku log
pengakap

Carta Organisasi

 Murid dibahagikan
15 minit  Aktiviti 3 : Simpulan – kepada lima kumpulan
Buku Sila, Bunga Geti
dan Simpul Sentak  Pemimpin menunjukkan
cara membuat ikatan
Buku Sila, Bunga Geti
dan Simpul Sentak
kepada murid

 Pemimpin menerangkan
kegunaan setiap ikatan
yang ditunjukkan kepada
murid

 Murid melakukan ikatan


secara individu dalam
kumpulan masing-masing

3
LANGKAH / AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN
 Cara-cara membuat BBM: Tali
 Ikatan Buku Sila ikatan Buku Sila
- Letakkan hujung A Nilai: Kerjasama,
Bertanggungjawa,
dan B di atas satu
Tolong-menolong
sama lain
- Masukkan hujung
A di bawah B
- Kemudian, lakukan
ikatan yang sama
dengan
memasukkan B di
bawah

 Cara-cara membuat
 Ikatan Bunga Geti ikatan Bunga Geti
- Mulakan simpul
- Kemudian
masukkan hujung
tali B supaya
bersilang untuk
membentuk simpul
- Seterusnya tarik
kedua-dua tali
tersebut untuk
membentuk simpul

 Ikatan Simpul Sentak  Cara-cara membuat


ikatan Simpul Sentak
 Mulakan ikatan
dengan membentuk
satu bulatan
 Kemudian, masukkan
hujung tali ke dalam
bulatan tersebut
 Masukkan hujung tali
ke bawah tali dan
masukkan kembali ke
dalam bulatan
tersebut

4
LANGKAH / AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN
 Murid berada dalam BBM : Tali
Kemuncak  Pertandingan kumpulan kecil berlima
(10 minit) membuat ikatan Buku Ujian lencana
Sila, Bunga Geti dan  Murid bertanding antara keris perak
kumpulan - Kecekapan
Simpul Sentak
- Pertandingan
antara kumpulan
- Kumpulan yang
menghasilkan
ikatan Buku Sila,
Bunga Geti dan
Simpul Sentak
dengan secepat
dan betul dikira
pemenang

 Murid berada di kumpulan


kecil berlima
 Pertandingan individu
sebagai wakil  Hanya tiga orang murid
kumpulan yang dipilih secara rawak
- Pemimpin memanggil akan melakukan ikatan
wakil tiga orang murid
daripada setiap
kumpulan secara
rawak
- Murid yang dipilih
perlu melakukan
ikatan Buku Sila,
Bunga Geti dan
Simpul Sentak di
hadapan pemimpin
- Pemenang dikira
berdasarkan ikatan
yang cepat siap dan
betul

5
LANGKAH / AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN

Penutup  Pemimpin membuat  Murid mendengar BBM : Lagu ‘


(5 minit) rumusan mengenai rumusan yang dibuat oleh Undang-Undang
tokoh atau pemimpin guru dengan betul Pengakap
pengakap dan cara
membuat ikatan Buku  Pemimpin dan murid
Sila, Bunga Geti dan menyanyikan lagu
Simpul Sentak dengan ‘Undang-Undang
betul Pengakap’

 Pemimpin dan murid


menyanyikan lagu
‘Undang-Undang
Pengakap’

Refleksi:

Ulasan Pensyarah: