Anda di halaman 1dari 58

ORDIN nr.

337 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetelor de


venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi
Inovării
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale
de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării,
prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi
cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi
depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate,
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării
şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul cercetării şi inovării,
Nicolae Hurduc
ANEXA nr. 1:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 52.412
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 52.342
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 47.199
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 1.065
c) Alte venituri din exploatare 5 4.078
2. VENITURI FINANCIARE 6 70
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 52.160
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 52.070
a) Bunuri şi servicii 9 19.254
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 25.347
- cheltuieli cu salariile din care: 11 22.920
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 272
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 292
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 106
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 516
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.805
- tichete de masă 19 663
- deplasări, detaşări 20 1.142
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 4.069
d) Cheltuieli de protocol 22 5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 1.146
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 2.248
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 90
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 90
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 252
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 40
V. REZULTATUL NET 32 212
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 212
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 42
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 127
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 43
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 13.847
1. Surse proprii 39 227
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 13.620
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 13.847
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 13.847
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 52.412
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 52.160
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 252
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 189
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 163
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 9.910
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 10.105
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,48
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 277,31
9. Rata rentabilităţii financiare 59 1,33
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.423

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - TURBOMOTOARE COMOTI
BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 68.235
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 68.100
din care: 2
a) Venituri din activitatea de bază 3 51.700
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare 4 5.100
c) Alte venituri din exploatare 5 11.300
2. VENITURI FINANCIARE 6 135
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 67.583
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 67.323
a) Bunuri şi servicii 9 23.889
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 31.172
- cheltuieli cu salariile din care: 11 28.465
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 338
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 868
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 640
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 2.067
- tichete de masă 19 900
- deplasări, detaşări 20 432
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 9.721
d) Cheltuieli de protocol 22 335
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 170
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 1.423
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 613
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 260
- cheltuieli privind dobânzile 28 84
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 652
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 155
V. REZULTATUL NET 32 497
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 497
DIN ANII PRECEDENŢI;
a) pentru cointeresarea personalului 35 99
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 298
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 100
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 7.461
1. Surse proprii 39 1.036
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 6.425
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 7.461
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 7.461
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 68.235
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 67.583
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 652
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 300
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 168
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.597
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.150
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,96
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 227,45
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,59
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 305
11. Creanţe de încasat 61 3.784

ANEXA nr. 3:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI,
GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.304
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.299
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 5.650
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 6.080
c) Alte venituri din exploatare 5 2.569
2. VENITURI FINANCIARE 6 5
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 13.939
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 13.937
a) Bunuri şi servicii 9 3.200
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.073
- cheltuieli cu salariile din care: 11 7.250
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 150
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 250
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 163
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 660
- tichete de masă 19
- deplasări, detaşări 20 660
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.554
d) Cheltuieli de protocol 22 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 110
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 2
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 2
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 365
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 58
V. REZULTATUL NET 32 307
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 307
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI;
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.600
1. Surse proprii 39
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 1.600
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.600
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.600
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 14.304
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 13.939
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 365
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 115
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 81
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.007
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.140
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 3
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 124,39
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,50
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 50
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 4:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI
PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 16.529
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 16.515
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 12.460
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.478
c) Alte venituri din exploatare 5 1.577
2. VENITURI FINANCIARE 6 14
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 16.523
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 16.405
a) Bunuri şi servicii 9 1.411
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.751
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.087
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 212
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 212
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 227
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 437
- tichete de masă 19
- deplasări, detaşări 20 437
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.456
d) Cheltuieli de protocol 22 7
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 38
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.742
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 118
- cheltuieli privind dobânzile 28 104
- alte cheltuieli financiare 29 14
III REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 6
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 2
V. REZULTATUL NET 32 4
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERI REA PIERDERILOR CONTABILE 34 4
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 1
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 2
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 1
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.619
1. Surse proprii 39 8
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 450
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 1.161
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.619
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.619
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 16.529
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 16.523
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 6
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 154
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 98
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.263
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.170
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,04
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 107,33
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,36
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 5:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI
INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA
BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii le
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 15.670
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 15.660
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 14.900
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 250
c) Alte venituri din exploatare 5 510
2. VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 15.631
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 15.511
a) Bunuri şi servicii 9 5.650
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.414
- cheltuieli cu salariile din care: 11 8.500
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 270
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 280
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 191
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 723
- tichete de masă 19 473
- deplasări, detaşări 20 250
o) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 400
d) Cheltuieli de protocol 22 10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 37
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 120
- cheltuieli privind dobânzile 28 110
- alte cheltuieli financiare 29 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 39
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 8
V. REZULTATUL NET 32 31
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 31
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 6
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 19
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 6
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 15.670
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 15.631
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 39
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 150
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 121
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 4.446
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 4.500
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,25
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 104
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,0073
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 6:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI
INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI* - IFIN HH BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 258.226
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 257.726
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 193.975
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 63.751
2. VENITURI FINANCIARE 6 500
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 257.149
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 256.842
a) Bunuri şi servicii 9 40.443
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 118.312
- cheltuieli cu salariile din care: 11 107.959
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 406
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 450
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 2.429
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 1.043
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 6.881
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 6.881
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 70.835
d) Cheltuieli de protocol 22 200
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 26.952
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 307
- cheltuieli privind dobânzile 28
- alte cheltuieli financiare 29 307
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1.077
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 201
V. REZULTATUL NET 32 876
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 876
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 175
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 526
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 175
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 186.739
1. Surse proprii 39 5.650
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 11.530
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 169.559
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 186.739
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 186.739
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 258.226
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 257.149
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 1.077
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 985
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 618
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 9.070
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 9.314
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,42
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 262
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,12
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 20.000

ANEXA nr. 7:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR,
PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 84.659
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 84.624
din care: 2
a) Venituri din activitatea de bază 3 67.574
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 17.050
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 35
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 84.619
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 84.539
a) Bunuri şi servicii 9 14.047
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 50.788
- cheltuieli cu salariile din care: 11 46.166
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 312
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 308
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 1.039
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 3.583
- tichete de masă 19 1.708
- deplasări, detaşări 20 1.875
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 17.661
d) Cheltuieli de protocol 22 26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 39
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 1.743
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 235
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 80
- cheltuieli privind dobânzile 28 35
- alte cheltuieli financiare 29 45
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 40
V. IMPOZIT PE PROFIT 31 10
V. REZULTATUL NET 32 30
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 30
DIN ANII PRECEDENŢI;
a) pentru cointeresarea personalului 35 6
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 18
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 6
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 12.882
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 1.500
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 11.382
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 12.882
1. Investirii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 12.882
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 84.659
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 84.619
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 40
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 498
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 387
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.637
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.089
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,05
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 170
9. Rata rentabilităţii financiare 59
rd.32*100/ capital propriu 0,62
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 8:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICĂ -
IFT IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.008
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 11.988
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 9.067
b) Venituri din activităţi conexe activităţi de cercetare-dezvoltare 4 500
c) Alte venituri din exploatare 5 2.421
2. VENITURI FINANCIARE 6 20
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 11.998
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 11.798
a) Bunuri şi servicii 9 2.143
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.690
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.200
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 258
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 292
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 140
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 350
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.850
d) Cheltuieli de protocol 22 15
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 50
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 200
- cheltuieli privind dobânzile 28 180
- alte cheltuieli financiare 29 20
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 10
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4
V. REZULTATUL NET 32 6
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 6
DIN ANII PRECEDENŢI;
a) pentru cointeresarea personalului 35 1
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 4
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 1
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 230
1. Surse proprii 39 230
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 230
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 230
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 12.008
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 11.998
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 10
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 77
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 59
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.195
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.638
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,08
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 156
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,10
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 9:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 50.490
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 50.400
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 35.700
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 7.300
c) Alte venituri din exploatare 5 7.400
2. VENITURI FINANCIARE 6 90
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 50.349
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 50.119
a) Bunuri şi servicii 9 9.279
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 31.104
- cheltuieli cu salariile din care: 11 28.850
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 244
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 350
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 649
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.605
- tichete de masă 19 955
- deplasări, detaşări 20 650
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 8.121
d) Cheltuieli de protocol 22 40
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 25
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 50
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.500
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 230
- cheltuieli privind dobânzile 28 120
- alte cheltuieli financiare 29 110
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 141
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 28
V. REZULTATUL NET 32 113
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 113
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 23
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 68
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 22
VIII. SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: 38 2.788
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 2.788
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 2.788
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 2.788
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 50 50.490
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 50.349
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 141
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 278
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 199
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 8.501
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 11.892
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,28
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 182
9. Rata rentabilităţii financiare 59 50,01
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 10:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 21.365
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 21.275
din care: 2
a) Venituri din activitatea de bază 3 17.766
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 9
c) Alte venituri din exploatare 5 3.500
2. VENITURI FINANCIARE 6 90
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 21.075
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 21.025
a) Bunuri şi servicii 9 4.600
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.918
- cheltuieli cu salariile din care: 11 11.129
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 294
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 440
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 250
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 539
- tichete de masă 19 389
- deplasări, detaşări 20 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.100
d) Cheltuieli de protocol 22 29
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 78
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.300
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 50
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 290
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 50
V. REZULTATUL NET 32 240
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 240
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 48
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 144
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 48
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 3.430
1. Surse proprii 39 207
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 500
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 2.723
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 3.430
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 3.430
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 21.365
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 21.075
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 290
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 115
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 87
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.599
6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 9.267
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 1.38
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 186
9. Rata rentabilităţii financiare 59 5
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0


11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 11:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - CHIMICO-
FARMACEUTICĂ- ICCF BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 8.775
1. VENITURI DIN EXPLOATARE o 8.735
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 7.035
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 80
c) Alte venituri din exploatare 5 1.620
2. VENITURI FINANCIARE 6 40
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 8.710
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 8.645
a) Bunuri şi servicii 9 1.112
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.561
- cheltuieli cu salariile din care: 11 5.400
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 170
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 145
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 121
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 40
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 40
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 950
d) Cheltuieli de protocol 22 45
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 947
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 65
- cheltuieli privind dobânzile 28 65
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 65
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 17
V. REZULTATUL NET 32 48
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 48
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 10
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 29
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 9
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 650
1. Surse proprii 39 150
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 500
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 650
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 650
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 8.775
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 8.710
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 65
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 106
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 77
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 4.036
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 5.195
7, Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,75
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 82,78
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,14
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0


11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 12:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI
MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.200
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.199
din care: 0
a) Venituri din activitatea de bază 3 13.800
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 50
c) Alte venituri din exploatare 5 349
2. VENITURI FINANCIARE 6 1
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.160
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 14.049
a) Bunuri şi servicii 9 3.275
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.842
- cheltuieli cu salariile din care: 11 7.131
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 255
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 241
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 160
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 551
- tichete de masă 19 291
- deplasări, detaşări 20 260
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.931
d) Cheltuieli de protocol 22 1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 111
- cheltuieli privind dobânzile 28 110
- alte cheltuieli financiare 29 1
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 40
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 6
V. REZULTATUL NET 32 34
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 34
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 7
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 20
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 7
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 14.200
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 14.160
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 40
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 85
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 81
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.582
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.730
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,28
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 167
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,55
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0


11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 13:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI
GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 35.500
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 35.450
din care:

a) Venituri din activitatea de bază 3 25.150


b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 7.500
c) Alte venituri din exploatare 5 2.800
2. VENITURI FINANCIARE 6 50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 35.450
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 35.300
a) Bunuri şi servicii 9 3.400
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 19.063
- cheltuieli cu salariile din care: 11 17.660
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 300
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 330
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 6
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 397
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.000
- tichete de masă 19 300
- deplasări, detaşări 20 700
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 4.200
d) Cheltuieli de protocol 22 30
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 61
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 500
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 8.036
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 150
- cheltuieli privind dobânzile 28 120
- alte cheltuieli financiare 29 30
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 12
V. REZULTATUL NET 32 38
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 38
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 23
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 7
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 2.923
1. Surse proprii 39 1.500
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 1.400
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 23
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 2.923
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 2.923
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 35.500
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 35.450
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 149
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 70
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 9.589
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 9.850
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,24
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 238,26
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,54
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0


11. Creanţe de încasat 61 0
ANEXA nr. 14:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE
BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 20.685
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 20.675
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 18.400
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 25
c) Alte venituri din exploatare 5 2.250
2 VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.436
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 20.432
a) Bunuri şi servicii 9 2.200
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.155
- cheltuieli cu salariile din care: 11 12.200
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 211
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 235
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 275
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 680
- tichete de masă 19 180
- deplasări, detaşări 20 500
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.300
d) Cheltuieli de protocol 22 3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 30
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 244
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 2.500
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 4
- cheltuieli privind dobânzile 28 4
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 249
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 40
V. REZULTATUL NET 32 209
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 209
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 42
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 125
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 42
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 1.188
1. Surse proprii 39 125
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 400
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 663
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.188
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.188
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 20.685
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 20.436
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 249
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 200
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 176
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 4.922
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 5.710
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 1,22
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 103
9. Rata rentabilităţii financiare 59 4,62
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0,00


11. Creanţe de încasat 61 1.530

ANEXA nr. 15:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 31.010
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 30.970
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 30.595
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 360
c) Alte venituri din exploatare 5 15
2. VENITURI FINANCIARE 6 40
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 30.910
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 30.690
a) Bunuri şi servicii 9 4.715
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 19.849
- cheltuieli cu salariile din care: 11 17.800
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 230
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 173
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru munca 15 401
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.648


- tichete de masă 19 638
- deplasări, detaşări 20 1.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 4.454

d) Cheltuieli de protocol 22 50
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 200
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.402
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 220
- cheltuieli privind dobânzile 28 185
- alte cheltuieli financiare 29 35
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 100
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 24
V. REZULTATUL NET 32 76
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 76
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 15
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 46
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 15
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 3.568
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 900
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 2.668
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 3.568
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 3.568
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 31.010
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 30.910
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 100
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 188
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 148
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.753
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.550
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,32
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 165
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,43
rd. 32 x 100 / capital propriu

10. Plăţi restante 60 0


11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 16:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII
CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 75.516
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 75.516
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 54.516
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 5.000
c) Alte venituri din exploatare 5 16.000
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 75.216
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 75.066
a) Bunuri şi servicii 9 29.766
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 29.031
- cheltuieli cu salariile din care: 11 26.598
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 315
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 315
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 598
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.835
- tichete de masă 19 574
- deplasări, detaşări 20 1.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 15.800
d) Cheltuieli de protocol 22 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 43
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 420
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 150
- cheltuieli privind dobânzile 28 150
- alte cheltuieli financiare 29
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 300
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 95
V. REZULTATUL NET 32 205
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 205
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 41
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 123
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 41
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 10382,29
1. Surse proprii 39 582,29
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 2.600,00
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 7.200,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 10382,29
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 75.516
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 75.216
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 300
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 261
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 233
5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 8.323
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.800
7 Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,40
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 289
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,27
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 17:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ- NAPOCA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 38.710
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 38.650
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 30.000
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 350
c) Alte venituri din exploatare 5 8.300
2. VENITURI FINANCIARE 6 60
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 38.660
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 38.657
a) Bunuri şi servicii 9 2.969
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 24.382
- cheltuieli cu salariile din care: 11 22.413
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 413
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 360
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 504
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.465
- tichete de masă 19 695
- deplasări, detaşări 20 770
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 9.440
d) Cheltuieli de protocol 22 20
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 1.121
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 685
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 3
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 3
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 11
V. REZULTATUL NET 32 39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 39
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 8
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 23
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 8
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.300
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 1.300
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.300
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.300
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 38.710
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 38.660
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 245
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 178
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.390
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 10.131
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 158
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 18:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE
ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE - CA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 32.664
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 32.656
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 26.687
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 534
c) Alte venituri din exploatare 5 5.435
2. VENITURI FINANCIARE 6 8
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 32.581
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 32.553
a) Bunuri şi servicii 9 9.855
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 17.632
- cheltuieli cu salariile din care: 11 16.428
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 266
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 300
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 370
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 834
- tichete de masă 19 574
- deplasări, detaşări 20 260
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 4.900
d) Cheltuieli de protocol 22 26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 65
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 75
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 28
- cheltuieli privind dobânzile 28 20
- alte cheltuieli financiare 29 8
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 83
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 17
V. REZULTATUL NET 32 66
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 66
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 13
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 13
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 40
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 605
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 245
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 360
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 605
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 605
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 32.664
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 32.581
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 83
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 207
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 160
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.417
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.800
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,25
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 158
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,26
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.000

ANEXA nr. 19:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE
CARAFOLI" - I.N.C.A.S.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 93.140
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 92.900
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 85.000
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 600
c) Alte venituri din exploatare 5 7.300
2. VENITURI FINANCIARE 6 240
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 89.190
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 88.590
a) Bunuri şi servicii 9 48. 600
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 27.490
- cheltuieli cu salariile din care: 11 24.000
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 350
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 360
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 540
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de munca 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 2.950
- tichete de masă 19 800
- deplasări, detaşări 20 1.550
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 12.000
d) Cheltuieli de protocol 22 500
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 600
- cheltuieli privind dobânzile 28 300
- alte cheltuieli financiare 29 300
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 3.950
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 698
V. REZULTATUL NET 32 3.252
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 3.252
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 650
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 1.952
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 650
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 93.140
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 89.190
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 3.950
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 237
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 173
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 8.224
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.500
7, Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 4,43
8 Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 393
9. Rata rentabilităţii financiare 59 2,14
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0
ANEXA nr. 20:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI
TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.800
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.796
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 14.022
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 774
2. VENITURI FINANCIARE 6 4
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.785
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 14.650
a) Bunuri şi servicii 9 1.460
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.219
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.799
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 285
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 412
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 243
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 177
- tichete de masă 19 87
- deplasări, detaşări 20 90
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 1.400
d) Cheltuieli de protocol 22 8
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 146
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 6
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 65
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 346
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 135
- cheltuieli privind dobânzile 28 125
- alte cheltuieli financiare 29 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 15
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4
V. REZULTATUL NET 32 11
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 11
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 2
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 7
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 2
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 8.050
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 400
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 7.650
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 8.050
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 8.050
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 14.800
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 14.785
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 15
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 136
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 106
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.236
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.515
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,10
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 109,00
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,24
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 402
11. Creanţe de încasat 61 2.650

ANEXA nr. 21:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU
ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 22.636
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 22.577
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 17.327
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.060
c) Alte venituri din exploatare 5 3.190
2. VENITURI FINANCIARE 6 59
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 21.498
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 21.414
a) Bunuri şi servicii 9 5.560
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 12.728
- cheltuieli cu salariile din care: 11 11.850
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 170
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 180
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 267
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 611
- tichete de masă 19 541
- deplasări, detaşări 20 70
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.717
d) Cheltuieli de protocol 22 26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 164
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 211
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 84
- cheltuieli privind dobânzile 28 1
- alte cheltuieli financiare 29 83
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1.138
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 182
V. REZULTATUL NET 32 956
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 956
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 191
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 574
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 191
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 3.360
1. Surse proprii 39 3.360
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 3.360
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 3.360
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 22.636
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 21.498
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 - rd. 51) 52 1.138
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 162
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 112
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.952
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.440
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 5,30
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 53) 58 139,73
9. Rata rentabilităţii financiare 59 2,47
rd. 32 x 100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0,00
11. Creanţe de încasat 61 4.100

ANEXA nr. 22:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ - ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.002
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 9 22.922
din care:

a) Venituri din activitatea de bază 3 17.903


b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 4.689
c) Alte venituri din exploatare 5 330
2. VENITURI FINANCIARE 6 80
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.788
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 22.742
a) Bunuri şi servicii 9 4.473
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.402
- cheltuieli cu salariile din care: 11 13.042
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 286
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 580
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 293
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.067
- tichete de masă 19 562
- deplasări, detaşări 20 150
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.461
d) Cheltuieli de protocol 22 20
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 206
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 5
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 115
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 60
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 46
- cheltuieli privind dobânzile 28
- alte cheltuieli financiare 29 46
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 214
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 37
V. REZULTATUL NET 32 177
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 177
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 35
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 80
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 62
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 7.486
1. Surse proprii 39 4.903
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 2.583
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 7.486
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 7.486
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 23.002
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 22.788
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 214
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 162
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 118
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.302
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.525
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,94
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 141,99
9. Rata rentabilităţii financiare 59 1,04
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.971

ANEXA nr. 23:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI
DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 5.684
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 5.674
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.898
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.734
c) Alte venituri din exploatare 5 42
2. VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.683
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 5.670
a) Bunuri şi servicii 9 1.448
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.309
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.891
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 261
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 186
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 65
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 353
- tichete de masă 19 45
- deplasări, detaşări 20 308
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 523
d) Cheltuieli de protocol 22 4
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 80
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 301
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 13
- cheltuieli privind dobânzile 28
- alte cheltuieli financiare 29 13
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 0
V. REZULTATUL NET 32 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 362
1. Surse proprii 39 346
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 16
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 362
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 362
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 5.684
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 5.683
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 1
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 39
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 22
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.360
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.995
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,02
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 145,74
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,01
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.750

ANEXA nr. 24:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI
RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 2.906
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 2.906
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.456
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 450
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 2.906
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 2.906
a) Bunuri şi servicii 9 250
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 1.613
- cheltuieli cu salariile din care: 11 1.500
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 25
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 96
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 34
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 72
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 7
- tichete de masă 19
- deplasări, detaşări 20 7
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 20
d) Cheltuieli de protocol 22 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.023
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 0
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 0
V. REZULTATUL NET 32 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 2.906
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 2.906
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 20
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 10
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.048
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.863
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 145
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 4.400
11. Creanţe de încasat 61 270

ANEXA nr. 25:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMIE ŞI PETROCHIMIE -
ICECHIM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 29.800
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 29.750
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 23.800
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 530
c) Alte venituri din exploatare 5 5.420
2. VENITURI FINANCIARE 6 50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 29.605
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 29.555
a) Bunuri şi servicii 9 3.684
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.878
- cheltuieli cu salariile din care: 11 14.277
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 243
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 260
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 321
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 280
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 280
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.100
d) Cheltuieli de protocol 22 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 40
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 7.847
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 50
- cheltuieli privind dobânzile 28 30
- alte cheltuieli financiare 29 20
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 195
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 32
V. REZULTATUL NET 32 163
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 163
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 33
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 98
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 32
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 5.076
1. Surse proprii 39 2.776
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 2.300
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 5.076
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 5.076
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd.01) 50 29.800
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 29.605
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 195
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 198
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 155
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.826
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 5.810
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,66
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 151
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,21
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.000

ANEXA nr. 26:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE
NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 13.813
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 13.813
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 11.055
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 915
c) Alte venituri din exploatare 5 1.843
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 13.793
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 13.733
a) Bunuri şi servicii 9 4.306
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.769
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.370
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 237
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 222
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 143
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 256
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 256
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 2.276
d) Cheltuieli de protocol 22 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 146
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 230
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 60
- cheltuieli privind dobânzile 28 60
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 20
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4
V. REZULTATUL NET 32 16
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 16
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 3
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 10
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 3
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.103
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 1.103
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.103
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.103
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 13.813
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 13.793
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 85
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 61
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.864
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.359
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,15
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 162,51
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,32
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 27:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE
MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INCD INSEMEX PETROŞANI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 24.160
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 24.060
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 22.984
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 595
c) Alte venituri din exploatare 5 481
2. VENITURI FINANCIARE 6 100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.711
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 22.704
a) Bunuri şi servicii 9 3.643
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.105
- cheltuieli cu salariile din care: 11 11.268
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 339
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 811
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 254
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.583
- tichete de masă 19 404
- deplasări, detaşări 20 713
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.927
d) Cheltuieli de protocol 22 55
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 12
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 546
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.366
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 7
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 7
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1.449
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 236
V. REZULTATUL NET 32 1.213
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 1.213
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 243
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 728
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 242
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 11.203
1. Surse proprii 39 6.710
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 4.493
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 11.203
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 11.203
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 24.160
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 22.711
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 1.449
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 117
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 83
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 7.269
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.717
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 6,38
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 206,50
9. Rata rentabilităţii financiare 59 3,58
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 3.400

ANEXA nr. 28:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE -
ICEMENERG BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 4.600
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 4.597
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 1.347
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.200
c) Alte venituri din exploatare 5 1.050
2. VENITURI FINANCIARE 6 3
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 4.600
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 4.587
a) Bunuri şi servicii 9 650
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.885
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.685
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 64
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 180
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 60
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 140
- tichete de masă 19 140
- deplasări, detaşări 20 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 732
d) Cheltuieli de protocol 22 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 40
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 280
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 13
- cheltuieli privind dobânzile 28 11
- alte cheltuieli financiare 29 2
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 0
V. REZULTATUL NET 32 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd.01) 50 4.600
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 4.600
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 63
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 40
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 3.281
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 3.920
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers, (rd.01/rd.53) 58 73.016
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.500

ANEXA nr. 29:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI
URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN-INCERC
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 16.986
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 16.972
a) Venituri din activitatea de bază 3 15.178
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 1.684
c) Alte venituri din exploatare 5 110
2. VENITURI FINANCIARE 6 14
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 16.936
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 16.913
a) Bunuri şi servicii 9 2.950
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.198
- cheltuieli cu salariile din care: 11 8.800
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 216
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 283
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 198
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 200
- tichete de masă 19 40
- deplasări, detaşări 20 160
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.306
d) Cheltuieli de protocol 22 39
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 10
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 25 35
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.375
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 23
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 23
III. REZULTATUL BRUT (profi/pierdere) 30 50
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 14
V. REZULTATUL NET 32 36
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 36
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 7
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 22
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 7
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 350
1. Surse proprii 39 350
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 350
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 350
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 16.986
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 16.936
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 50
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 143
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 91
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 4,871
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 5.115
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,30
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 119
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,07
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 7.452
11. Creanţe de încasat 61 2.750

ANEXA nr. 30:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMUNICAŢII -
INSCC BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.150
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 3.150
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.910
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 220
c) Alte venituri din exploatare 5 20
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 3.150
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 3.150
a) Bunuri şi servicii 9 90
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.580
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.407
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 88
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 127
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 54
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 119
- tichete de masă 19 69
- deplasări, detaşări 20 50
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 67
d) Cheltuieli de protocol 22 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 20
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 393
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 0
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 0
V. REZULTATUL NET 32 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 203
1. Surse proprii 39 200
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 3
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 203
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 203
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 3.150
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 3.150
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 30
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 24
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.299
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 6.324
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 105
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 31:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
"ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 5.482
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 5.481
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.322
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 3.144
c) Alte venituri din exploatare 5 15
2. VENITURI FINANCIARE 6 1
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.462
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 5.461
a) Bunuri şi servicii 9 370
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4.639
- cheltuieli cu salariile din care: 11 4.224
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 151
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 393
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 95
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 320
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 320
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 100
d) Cheltuieli de protocol 22 2
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 30
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 320
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 1
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 1
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 20
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 3
V. REZULTATUL NET 32 17
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 17
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 70
1. Surse proprii 39 10
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 60
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 70
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 70
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 5.482
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 5.462
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 50
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 37
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.258
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.435
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 110
9. Rata rentabilităţii financiare 59 4
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 240
11. Creanţe de încasat 61 250

ANEXA nr. 32:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 20.130
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 20.100
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 18.500
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 1.000
c) Alte venituri din exploatare 5 600
2. VENITURI FINANCIARE 6 30
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 19.984
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 19.904
a) Bunuri şi servicii 9 4.800
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.883
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.008
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 307
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 205
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 225
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 18 650


- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 650
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.980

d) Cheltuieli de protocol 22 52
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 6
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 180
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 80
- cheltuieli privind dobânzile 28 60
- alte cheltuieli financiare 29 20
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 146
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 31
V. REZULTATUL NET 32 115
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 115
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 23
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 69
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 23
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 0
1. Surse proprii 39 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 20.130
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 19.984
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 94
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 135
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 105
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 5.905
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.943
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,47
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 149,11
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,23
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 33:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI
ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" - BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 24.728
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 24.725
a) Venituri din activitatea de bază 3 20.825
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 3.000
c) Alte venituri din exploatare 5 900
2. VENITURI FINANCIARE 6 3
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 24.635
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 24.395
a) Bunuri şi servicii 9 7.900
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.468
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.736
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 240
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 315
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 242
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 490
- tichete de masă 19 215
- deplasări, detaşări 20 275
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 5.000
d) Cheltuieli de protocol 22 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 4
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 17
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 240
- cheltuieli privind dobânzile 28 120
- alte cheltuieli financiare 29 6
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 93
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 15
V. REZULTATUL NET 32 78
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 78
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 16
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 47
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 15
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 5.065
1. Surse proprii 39 30
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 535
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 4.500
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 5.065
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 5.065
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 50 24.728
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 24.635
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 93
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 218
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 145
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 3.910
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 4.705
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,38
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 113,43
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,27
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 0

ANEXA nr. 34:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE
ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.225
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care: 2 23.220
a) Venituri din activitatea de bază 3 11.800
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.200
c) Alte venituri din exploatare 5 9.220
2. VENITURI FINANCIARE 6 5
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.959
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 22.509
a) Bunuri şi servicii 9 6.880
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 12.109
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.800
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 149
- drepturile salariale ale directorului (general) 13 177
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 243
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.066
- tichete de masă 19 324
- deplasări, detaşări 20 742
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 3.000
d) Cheltuieli de protocol 22 200
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 75
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu 25 120
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 125
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 450
- cheltuieli privind dobânzile 28 440
- alte cheltuieli financiare 29 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 266
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 73
V. REZULTATUL NET 32 193
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 193
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 39
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 116
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 38
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.082
1. Surse proprii 39 1.082
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.082
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.082
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd.01) 50 23.225
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07) 51 22.959
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 266
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 135
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 68
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 55 6.514
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.800
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 1
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 172
9. Rata rentabilităţii financiare 59 2
rd.32*100 / capital propriu
10. Plăţi restante 60 282
11. Creanţe de încasat 61 820

ANEXA nr. 35:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,
AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 11.614
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 11.576
a) Venituri din activitatea de bază 3 11.570
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2
c) Alte venituri din exploatare 5 4
2. VENITURI FINANCIARE 6 38
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 10.794
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 10.757
a) Bunuri şi servicii 9 2.850
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.992
- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.580
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 224
-drepturile satariale ale directorului (general) 13 208
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 148
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 264
- tichete de masă 19 214
- deplasări, detaşări 20 50
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 400
d) Cheltuieli de protocol 22 8
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 14
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 493
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 37
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 37
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 820
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 131
V. REZULTATUL NET 32 689
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 689
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.124
1. Surse proprii 39 1.024
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 100
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.124
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.124
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47
- interne 48
- externe 49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 11.614
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 10.794
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 820
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 93
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 81
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 5.568
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 5.792
7. Rentabilitatea (rd- 52/rd-51*100) 57 8
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 125
9. Rata rentabilităţii financiare 59
rd.32*100/capital propriu 12,49
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.800
ANEXA nr. 36:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 25.085
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 24.085
a) Venituri din activitatea de bază 3 7.885
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 16.000
c) Alte venituri din exploatare 5 200
2. VENITURI FINANCIARE 6 1.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 25.078
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 24.778
a) Bunuri şi servicii 9 8.200
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.158
- cheltuieli cu salariile din care: 11 13.250
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 247
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 232
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 298
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 610
- tichete de masă 19 580
- deplasări, detaşări 20 30
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 1.750
d) Cheltuieli de protocol 22 10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 40
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 600
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 300
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 300
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 7
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 3
V. REZULTATUL NET 32 4
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 4
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 1
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 2
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 1
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR,din care: 38 4.725
1. Surse proprii 39 4.630
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 95
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 4.725
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 4.725
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 25.085
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 25.078
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 7
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 304
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 155
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 3.512
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 3.648
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,03
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 83
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,002
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.000

ANEXA nr. 37:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN
HORTICULTURA ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 4.099
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 4.099
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.032
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.067
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 4.087
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 4.087
a) Bunuri şi servicii 9 1.050
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.734
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.670
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 0
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 191
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 60
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 4
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 4
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 133
d) Cheltuieli de protocol 22 0
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu
25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 170
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 0
- cheltuieli privind dobânzile 28 0
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 12
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 2
V. REZULTATUL NET 32 10
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 10
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR, din care: 38 765
1. Surse proprii 39 100
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 665
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 765
1. investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 765
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 4.099
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 4.087
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 12
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 58
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 30
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 3.624
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 3.821
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 70.67
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 3.126
11. Creanţe de încasat 61 622

ANEXA nr. 38:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI
NUTRIŢIE ANIMALĂ- IBNA BALOTEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 30.118
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 30.118
din care:
a) Venituri din activitatea de bază 3 5.974
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoitare 4 24.129
c) Alte venituri din exploatare 5 15
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 30.051
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 29.986
a) Bunuri şi servicii 9 17.039
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.060
- cheltuieli cu salariile din care: 11 9.296
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 378
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 294
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 209
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 555
- tichete de masă 19 250
- deplasări, detaşări 20 305
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 1.121
d) Cheltuieli de protocol 22 1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 65
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 67
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 1.633
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 65
- cheltuieli privind dobânzile 26 65
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 67
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 11
V. REZULTATUL NET 32 56
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 56
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 11
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 34
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 11
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 955
1. Surse proprii 39 685
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 270
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 955
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 471
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 526
- interne 48 526
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 30.118
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 30.051
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 67
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 168
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 76
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 4.303
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 4.754
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,22
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 179
9. Rata rentabilităţii financiare
59 3,47
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 600

ANEXA nr. 39:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ
DE ZAHĂR BRAŞOV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 6.765
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 6.763
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.966
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 3.309
c) Alte venituri din exploatare 5 488
2. VENITURI FINANCIARE 6 2
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.743
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 6.696
a) Bunuri şi servicii 9 2.967
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.874
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.803
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 96
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 154
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 63
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 8
- tichete de masă 19 0
- deplasări, detaşări 20 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 826
d) Cheltuieli de protocol 22 3
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 1
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 0
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 25
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 47
- cheltuieli privind dobânzile 28 47
- alte cheltuieli financiare 29 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 22
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4
V. REZULTATUL NET 32 18
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 18
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 206
1. Surse proprii 39 206
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 206
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 206
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 50 6.765
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 6.743
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 74
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 34
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 2.914
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 3.044
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,33
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 91
9. Rata rentabilităţii financiare 59 0,30
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 1.200

ANEXA nr. 40:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.121
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 3.111
a) Venituri din activitatea de bază 3 2.727
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 334
c) Alte venituri din exploatare 5 50
2. VENITURI FINANCIARE 6 10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 3.096
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 3.055
a) Bunuri şi servicii 9 272
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.704
- cheltuieli cu salariile din care: 11 2.439
-Indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 173
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 156
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 55
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 210
- tichete de masă 19 83
- deplasări, detaşări 20 127
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 37
d) Cheltuieli de protocol 22 5
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 12
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 25
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 41
- cheltuieli privind dobânzile 28 31
- alte cheltuieli financiare 29 10
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 25
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 6
V. REZULTATUL NET 32 19
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 19
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 0
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 0
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 0
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢII LOR,din care: 38 25
1. Surse proprii 39 25
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 0
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Afle surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 25
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 25
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 3.121
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 3.096
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd-51) 52 25
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 24
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 18
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 7.645
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 8.011
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51 *100) 57 1
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 130
9. Rata rentabilităţii financiare 59 27
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 6
11. Creanţe de încasat 61 700

ANEXA nr. 41:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - INCDDD
TULCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 16.126
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 16.068
a) Venituri din activitatea de bază 3 15.590
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 428
c) Alte venituri din exploatare 5 50
2. VENITURI FINANCIARE 6 58
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 15.948
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 15.892
a) Bunuri şi servicii 9 2.786
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 11.534
- cheltuieli cu salariile din care: 11 10.464
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 366
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 661
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 235
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 926
- tichete de masă 19 353
- deplasări, detaşări 20 573
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 473
d) Cheltuieli de protocol 22 6
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin,(3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 523
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 429
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 56
- cheltuieli privind dobânzile 28 25
- alte cheltuieli financiare 29 31
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 178
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 29
V. REZULTATUL NET 32 149
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 149
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 30
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 89
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 30
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: 38 1.641
1. Surse proprii 39 702
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 850
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 89
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.641
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.641
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47
- interne 48
- externe 49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 16.126
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 15.948
3. Rezultate (+/-) (rd.50 * rd.51) 52 178
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 102
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 88
5, Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 7.786
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 9.344
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51’100) 57 1,12
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 158,10
9. Rata rentabilităţii financiare 59 12,02
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 0
11. Creanţe de încasat 61 170

ANEXA nr. 42:


MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA"
- INCDM CONSTANŢA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 19.865
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 19.865
a) Venituri din activitatea de bază 3 19.865
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 0
c) Alte venituri din exploatare 5 0
2. VENITURI FINANCIARE 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 19.568
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 19.488
a) Bunuri şi servicii 9 3.969
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.059
- cheltuieli cu salariile din care: 11 12.476
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 240
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 252
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 281
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.302
- tichete de masă 19 190
- deplasări, detaşări 20 1.112
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 1.300
d) Cheltuieli de protocol 22 10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 150
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 80
- cheltuieli privind dobânzile 28 70
- alte cheltuieli financiare 29 10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 297
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 48
V. REZULTATUL NET 32 249
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 249
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 50
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 149
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 50
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 1.565
1. Surse proprii 39 174
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 500
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 891
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 1.565
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 1.565
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 50 19.865
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 19.568
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 297
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 103
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 77
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună 55 9.791
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 10.671
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1,52
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 192,86
9. Rata rentabilităţii financiare 59 6,25
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 240
11. Creanţe de încasat 61 3.355
ANEXA nr. 43:
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN
DRĂCEA"
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2019
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 111.003
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 110.953
a) Venituri din activitatea de bază 3 77.853
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 30.000
c) Alte venituri din exploatare 5 3.100
2. VENITURI FINANCIARE 6 50
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 108.000
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 107.650
a) Bunuri şi servicii 9 17.530
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 79.100
- cheltuieli cu salariile din care: 11 70.843
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 12 336
-drepturile salariale ale directorului (general) 13 1.943
- contribuţii la fondul de pensii facultative 14 0
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 15 1.594
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 16 0
- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 17 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 18 6.663
- tichete de masă 19 2.963
- deplasări, detaşări 20 3.700
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 21 4.100
d) Cheltuieli de protocol 22 125
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 23 145
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3)lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
25 750
modificările şi completările ulterioare
h) Alte cheltuieli 26 5.890
2. Cheltuieli financiare, din care: 27 350
- cheltuieli privind dobânzile 28 300
- alte cheltuieli financiare 29 50
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 3.003
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 490
V. REZULTATUL NET 32 2.513
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
34 2.513
DIN ANII PRECEDENŢI:
a) pentru cointeresarea personalului 35 502
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 36 1.508
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 37 503
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 12.566
1. Surse proprii 39 5.700
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 40 1.425,000
3. Credite bancare pentru investiţii 41 0
- interne 42 0
- externe 43 0
4. Alte surse 44 5.441
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 12.566
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 12.566
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0
- interne 48 0
- externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale (rd. 01) 50 111.003
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 108.000
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 3.003
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 855
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 550
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -!ei/persoană/lună 55 6.690
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 56 7.365
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 2,8
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 130
9. Rata rentabilităţii financiare 59 2,0
rd.32*100/capital propriu
10. Plăţi restante 60 25
11. Creanţe de încasat 61 1.300
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 569 din data de 11 iulie 2019