Anda di halaman 1dari 3

‫ام َه َوا َعادَ َعلَ ْينَا فَى َه َذ َه ْاْليَ َام َع َوائَدَ بَ َ ِّر َه َواَ ْك َر َام َه‬ َ َ‫سانَ َه َواَ

َواَ ْنع‬
َ ‫ط َل َعبَا َد َه َم َوا َعدَ ا َْح‬ َ َ‫ا َ ْل َح ْمدُ َ هّلِلَ الهذَى ب‬,
َ ‫س‬
‫ َوا َ ْش ُك ُرهُ َعلَى َك َما َل ُج ْو َد َه َو ُح ْس َن َودَا َد َه بَ َعبَا َد َه‬,‫ضا َل َه َوا َْمدَا َد َه‬ َ ‫س ْب َحانَهُ َوتَعَالَى َعلَى َج َز ْي َل اَ ْف‬ ُ ُ‫ا َ ْح َمدُه‬
‫ف‬ ُ ‫س ْولُهُ ا َ ْش َر‬ ُ ‫سيَِّدَنَا ُم َح همدا َع ْبدُهُ َو َر‬ َ ‫ َوأ َ ْش َهد ُ أ َ هن‬,‫أ َ ْش َهدُ أ َ ْن َْلاَلَهَ اَْلههللاُ َو ْحدَهُ َْلش ََري َْك لَهُ فَى ُم ْل َك َه َوبَالَ َد َه‬
‫ن بَ ْع َد َه‬ ْ ‫الطا َه َريْنَ َم‬ ‫ص َحابَ َه ه‬ ْ َ ‫علَى آ َل َه َوأ‬ َ ‫سيَِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َخي َْر َعبَا َد َه َو‬ َ ‫سالَ ُم َعلَى‬ ‫صالَة ُ َوال ه‬ ‫َعبَا َد َه َو ُزهَا َد َه َوال ه‬
‫علَى‬
َ ‫س َيِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو‬
َ ‫ار‬
َ ‫ص‬َ ‫علَى َا ْن‬
َ ‫س َيِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو‬
َ ‫ب‬
َ ‫ص َحا‬ْ َ ‫علَى أ‬ َ ‫س َيِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو‬ َ ‫علَى آ َل َه‬ َ ‫علَى‬
َ ‫س َيِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو‬ َ ‫ص َِّل‬ َ ‫اَلهل ُه هم‬
ُ ‫ أ َ هما بَ ْعد‬.‫اَ ْز َواجَ َسيَِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو َعلَى ذُ َ ِّريَِّ َة َسيَِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو َس َلِّ ْم تَ ْس َليْما َك َثيْرا‬

‫سنَ َة اَبَ ْي ُك ْم‬ َ ‫ فَ َباد َُروا َر َح َم ُك ُم هللا َبإ َ ْح َي‬. َ‫َي بَت َ ْق َوهللاَ فَقَ ْد فَازَ ْال ُمتهقُ ْون‬
ُ ‫اء‬ ْ ‫ص ْي ُك ْم َونَ ْفس‬ َ ‫ان… أ ُ ْو‬ َ ‫اْل ْخ َو‬َ ْ ‫فَ َيا اَيُّ َها‬
‫اال َي ْو َم ْال َع َظي َْم‬
ْ َ‫اء فَى َهذ‬ ‫اَب َْرا َهي َْم َعلَ ْي َه ال ه‬
َ ‫س َال ُم َب َمات ُ َر ْيقُ ْونَهُ َمنَ ال َدِّ َم‬
Mangga kita sesarengan nambahi taqwa kita dateng Allah, kanti estu estu tansah netepi taat dateng sedaya
perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun, wonten ing kawontenan kados
menapa kemawon, tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan
keanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala, wiwit ing alam dunya punika ngantos
dumugining akherat, Amiin.

.Ma’asyiral muslmin Rahimaumullah ,

Ing saklebetipun panggesangan puniko kito sampun mangertosi bilih kewajiban umat manungsa ingkang kedah
dipun laksanaakaken inggih puniko ibadah..baik ibadah khusus maupun ibadah secara umum,,wonten
saklebetipun ibadah kedah dipun dasari kanti Ilmu lan Niat ingkang Iklash ..sebab Niat yang benar dan ikhlas akan
menuntun seseorang yang melaksanakan ibadah kepada jalannya yang lurus dan benar, dan diperjalanan ibadahnya tidak
sekedar menururuti nafsu lan menyesatkan. Sebaliknya niat yang tidak benar atau kurang ikhlas akan dengan mudahnya
dibelokkan menjadi sebuah kepentingan untuk mencari kepuasan diri sendiri (meskipun kepuasan diri sendiri itu adalah
kepuasan melaksanakan ibadah)
disamping niat yang benar dan ikhlas, masih diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap ibadah yang dilaksanakan itu
sendiri. Karena tanpa ilmu bagaimana orang dapat beramal dengan baik ? menulis saja, bila tanpa di-ngelmuni akan hanya
menyia-nyiakan kertas. Kulo inget isi kitab ttg pernyataan Imam Syafi’i RA :

‫ ومن ارا دهما فعــليه بالعــــلم‬. ‫ ومن أراد ا أل خرة فعـــليه بالعـــــلم‬.‫من أراد الدِّنيا فعــليه بالعــــلم‬.
Artinya : “Barang siapa menginginkan dunia, dia harus berilmu. Siapa menginginkan akherat, dia harus berilmu, dan siapa
menginginkan dunia dan akherat, dia juga harus berilmu”.
Jamaah Jum’ah Ingkang minulyo.. . . . . .
, kito sampun bade mlebet dateng wulan Dzulhijjah utawi Ulan Haji ateges kito umat islam bade memperingati
Hari raya Idul Adha utawi Qurban lan sebulan maleh bade mlebut bulan Muharom inggih meniko tahun baru
hijriyah 1435 H, pramilo kangge persiapan kangge maggihi kaleh wulan wau lan utaminipun kangge persiapan
ngadepi maut utawi kematian pramilo kito kedah: ningkattaken amalan ibadah kito supados tambah sae lan
sempurna. Ibadah puniko dipun landasi tigang perkawis , menawi tigang perkawis puniko kito wujudtaken ing
dalem kito nindakkaken amaln ibadah, ibadah kito bade sae lan Sempurno. 3 perkara inggih puniko:

1. Al-Hubb cinta , cinta dipun barengi kalian raos rendah diri


2. Khauf (raos ajrih)
Raos ajrih dateng Alloh puniko dadosaken kito tunduk patuh dumateng Alloh sahinggo kito saget nindakaken
ibadah kanti khusyu’
3. Raja’ (pangarepan), Raos ajrih kedah dipun barengi kalian raos pangarep-arep.

Meniko tigang perkawis ingkang dados pilar utawi landasan ibadah, menawi tigo perkawis puniko sampun kito
wujudaken ibadah ingkang kito tindakaken menggahi kekhusyu’an, tentrem lan tenang ing hati. Contonipun:
kito nindakkaken shalat menawi kito sampun wujudtaken raos tersna,ajrih,lan pangarepan dumateng Alloh
inggih solat kito bade kraos enteng, bathin dados tenang lan tentrem ing pikir.Kaping kalih: kito kedah ngatah
ngatahaken istighfar nyuwun pangapunten dateng Allah, sinaosa katah lan ageng dosa lepat kita dateng Allah
kita mboten kenging putus asa kedah ngagengaen roja’ kita dateng rahmatipun Allah inggih namung
panyuwunan pangapunten punika ingkang langkung trep kita kunjuk aken wonten ngarsanipun Allah.
Agengipun dosa lepatipun kawula mboten sepintena kabanding rahmat lan maghfirahipun Allah. Sepinten
mawon ageng lan katahipun dosa kita.
Jama’ah shalat jum’at rahimani wa rahimakumulloh
Lajeng ingkang sak mangke bade kito kaji inggih meniko babakan kautamaan-kautamaan saking awal wulan
zhulhijah lan amalan punopo kemawon ingkang dipun anjuraken
termasuk kautamaan-kautamaan saking wulan dzulhijah inggih puniko

Amalan ingkang Dianjurkan ing Sepuluh Hari Awal Dzulhijah


Keutamaan sepuluh dinten awal Dzulhijah berlaku kangge amalan punopo mawon ingkang leres, mboten kawates
amalan khusus.Amalan ingkang dipun anjuraken ing awal dzulhijah inggih puniko siyam. saking garwonipun
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ngendiko

‫ش ْه ٍر أ َ هو َل اثْنَي َْن َمنَ ال ه‬


‫ش ْه َر‬ َ ‫ورا َء َوثَالَثَةَ أَي ٍهام َم ْن ُك َِّل‬
َ ‫ش‬ َ ‫صو ُم تَ ْس َع ذَى ْال َح هج َة َو َي ْو َم‬
ُ ‫عا‬ ُ ‫ َي‬-‫صلى هللا عليه وسلم‬- َ‫َّللا‬ ْ َ‫ قَال‬-
ُ ‫ت َكانَ َر‬
‫سو ُل ه‬
َ ‫و ْالخ ََم‬.
‫يس‬ َ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa siyam ing 9 dino awal dzhulhijah, pada hari ‘Asyura (10
muharom) , poso 3 dino saben-saben wulan]
Sahabat ingkang mraktekaken siyam 9 dinten saking awal dzhulhijah inggih puniko Ibnu ‘Umar. Lan poro Ulama
kados Hasan Bashri, Ibnu Sirin dan Qotadah ugi poro sahabat lan ulama lintunipun

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,


Sak lajengipun ugi amalan ingkang dipun anjuraken inggih puniko siyam ing dinten Arofah kagem tiyang ingkang
mboten nindak aken haji. puasa Arofah meniko wonten ing tanggal 9 Dzulhijah.kados hadits Abu Qotadah,
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ُ‫سنَةَ الهتَى قَ ْبلَه‬


‫َّللاَ أَ ْن يُ َك َِّف َر ال ه‬
‫ورا َء أَحْ تَسَبُ َعلَى ه‬
َ ‫ش‬ َ ‫سنَةَ الهتَى بَ ْعدَهُ َو‬
ُ ‫صيَا ُم يَ ْو َم َعا‬ ‫سنَةَ الهتَى قَ ْبلَهُ َوال ه‬
‫َّللاَ أ َ ْن يُ َك َ ِّف َر ال ه‬
‫صيَا ُم يَ ْو َم َع َرفَةَ أَحْ تَسَبُ َعلَى ه‬
َ
“Puasa Arofah ngapusake dosa setahun kang lalu dan setahun arep teko.”
Keutamaan puasa Arofah inggih puniko bade dipun hapus dosa setahun ingkang kapengker lan setahun ingkang
bade dateng lan dosa ingkang dipun maksud inggih puniko dosa-doso alit.utawi diringannaken dosa ageng utawi
dipun inggilaken derajatipun. Keutamaan lintunipun, hari arofah inggih adalah mustajabipun do’a. Kados hadits
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
َ‫اء د ُ َعا ُء يَ ْو َم َع َرفَة‬
َ ‫َخي ُْر الدُّ َع‬
Para sederek ingkang minulyo
Lajeng kito dipun anjuraken Berkurban menawi sampun mampu sesuai sabda Rosul
َ ‫َت لَهُ َح َجابا َمنَ النه‬
‫ار‬ ْ ‫علَى هللاَ َكان‬ َ ‫ط َيِّبَة َب َها نَ ْف‬
َ ‫سهُ ُمحْ تَسَبا اَجْ َرهَا‬ َ ‫ض َحى‬
َ ‫َم ْن‬
Artinya: “Barang siapa yang menyembelih qurban dengan baik dan rela hatinya mengharap pahala dari Allah ,
maka qurbanya akan menjadi penutup baginya dari api neraka”.
Dalam hadis lain juga disebutkan yang artinya: “Agungkanlah dan mulikanlah hewan qurbanmu sekalian, karena
itu akan menjadi kendaraanmu di atas Shiroth dan ingatlah bahwa sesungguhnya qurban itu bagian dari amal
yang bisa menyelamatkan pelakunya dari kejelekan hidup di dunia maupun di akhirat” sehingga Rasulullah
mewajibkan dirinya sendiri untuk berqurban lewat sabdanya:
َ ‫ ا َ ْل َوتْ ُر َوالنه ْخ ُر َو‬,ٌ‫ط ُّوع‬
ُّ ‫صالَة ُ ال‬
)‫ (رواه احمد فى مسنده‬.‫ض َحى‬ َ َ ‫ض َو ُه هن لَ ُك ْم ت‬ َ ‫ثَالَثَةٌ ُه هن‬
‫علَ ه‬
ٌ َ‫ي فَ َرائ‬

Artinya: “Ada tiga hal yang bagiku (Nabi) adalah fardu dan bagi kamu sekalian adalah sunat (mu’akad), yaitu:
sholat witir, Nahr (berqurban) dan sholat Duha”
Menurut pandangan madzhab Syafi’iyah bahwa tidak disunatkan qurban bagi anak-anak, begitu pula qurban untuk
orang lain tanpa seizin yang bersangkutan serta bagi mayit kalau tidak ada wasiat qurban.

Hadirin wal Hadirot jamaah Rohimakumulloh…


Akhiripun khutbah monggo kito sami dungo dinungo mugi Alloh paring kekuatan lan gampilaken anggen kito
ngibadah lan mugi2 kito suatu saat di paring gampil sedoyo urusanipun sehinggo saget nindakkaken ibadah haji
wonten tahun2 ngajeng.Amiiin

ُ‫ َوتَقَبه َل هللاُ َم َنِّي َو َم ْن ُك ْم تَ َال َوتَه‬.‫ت َوال َذِّ ْك َر ْال َح َكي َْم‬
َ ‫ َونَ َفعَ َني َواَيها ُك ْم َب َما فَ ْي َه َمنَ اآليَا‬.‫آن ْالعَ َظي َْم‬
َ ‫ار َك هللاُ َلي َولَ ُك ْم َفي ْالقُ ْر‬ َ َ‫ب‬
‫فَا ْست َ ْغ َف ُر ْوهُ إنههُ ُه َو ْالغَفُ ْو ُر ه‬.. ‫ أقُ ْو ُل قَ ْو َلي هَذا َوأ ْستَ ْغ َف ُروا هللاَ ْال َع َظي َْم‬.‫س َم ْي ُع ْال َع َل ْي ُم‬
‫الر َح ْي ُم‬ ‫ا هَن َِهُ ُه َواال ه‬
Masjid darul farohi Jum’at legi 28 Dzulqo’dah 1434 H
‫ف َل ْل ُمت ه َقيْنَ َج َزي َل اْأل ُ ُج ْو َر‪َ ,‬و َك هم َل‬‫ع َ‬‫ضا َ‬‫اْل َح ْمدُ هللَ الهذَي َج َع َل اْأل َ ْع َيادَ َب ْاْلَ ْف َرحَ َوالد ُُّر ْو َر‪َ ,‬و َ‬
‫س ْع َي َه ُم اْل َم ْش ُك ْو َر‪َ .‬واَ ْش َهدُ اَ ْن ْلَ اَلَهَ اَْله هللاُ َوهللاُ‬
‫الضيَافَةَ فَ ْي يَ ْو َم اْلجمعة َلعُ ُم ْو َم اْل ُمؤْ َمنَيْنَ َب َ‬‫َ ِّ‬
‫س ْولُهُ الهذ ْ‬
‫َي نَا َل َم ْن َر َبِّ َه‬ ‫ع ْبدُهُ َو َر ُ‬ ‫َو ْحدَهُ ْلَ ش ََري َْك لَهُ العفو الغفور‪َ ,‬وا َ ْش َهدُ اَ هن َ‬
‫س َيِّدَنَا ُم َح همدا َ‬
‫س َيِّ َدنَا ُم َح همدٍالنبي األمي‬ ‫علَى َ‬ ‫ص َِّل َ‬ ‫ط هه ٌر َمب ُْر ْو ٌر‪ .‬الل ُه هم َ‬ ‫س ْو ٌل ُم َ‬ ‫َمالَ ْم يَن َْلهُ َما َل ٌك ُمقَ هر ٌ‬
‫ب َوْلَ َر ُ‬
‫س َلِّ ْم ت َ ْس َليْما َك َِثيْرا‪ .‬اَ هما بَ ْعدُ‬
‫ارة لَ ْن تَبُ ْو َر َو َ‬‫ص َحابَ َه اله َذيْنَ َكانُ ْوا يَ ْر ُج ْونَ تَ َج َ‬ ‫علَى اَ َل َه َواَ ْ‬ ‫َو َِ َ‬
‫لى هللا ُفَ ْي َه‬ ‫ع َظ ْي ٌم يَتَ َج َ‬ ‫حم َِ ُك ُم هللاُ ا هَن يَ ْو َم ُك ْم َهذَا يَ ْو ٌم َ‬ ‫اس اَتهقُوهللاَ‪َ ,‬وا ْعلَ ُم ْوا ياَا َْخ َوانَ ْي َر َ‬ ‫فَيا َ اَيُّ َها النه ُ‬
‫لى النه َبى يآ اَيُّ َها اله َذيْنَ آ َمنُ ْوا‬ ‫ع َ‬‫صلُّ ْونَ َ‬ ‫سا َف ٍر فَيُ َبا َه ْي لَ ُك ْم َمآل َئ َكتَهُ يُ َ‬ ‫علَى َع َبا َد َه َم ْن ُك َِّل ُم َقي ٍْم َو ُم َ‬ ‫َ‬
‫س َيِّدَنا َ ُم َح هم ٍد َك َماصليت‬ ‫علَى آ َل َ‬ ‫علَى َ‬
‫س َيِّ َدنَا ُم َح هم ٍد َو َ‬ ‫ص َِّل َ‬ ‫س َلِّ ُم ْوا تَ ْس َليْما‪ .‬الل ُه هم َ‬ ‫علَ ْي َه َو َ‬‫صلُّ ْوا َ‬
‫َ‬
‫س َيِّدَنا َ ُم َح هم ٍد‬‫علَى آ َل َ‬ ‫علَى َ َ‬
‫س َيِّدَنا َ ُم َح هم ٍد َو َ‬ ‫س َيِّدَنا َ اَب َْرا َهي َْم َوبَ َر ْك َ‬ ‫علَى آ َل َ‬ ‫علَى َ‬
‫س َيِّدَنا َ اَب َْرا َهي َْم َو َ‬ ‫َ‬
‫س َيِّدَنا َ اَب َْرا َهي َْم فَي اْل َعالَ َميْنَ اَنه َك َح َم ْيدٌ َم َج ْيدٌ‪ ,‬اَلله ُه هم‬ ‫علَى آ َل َ‬ ‫علَى َ‬
‫س َيِّدَنا َ اَب َْرا َهي َْم َو َ‬ ‫ت َ‬ ‫َك َما بَ َر ْك َ‬
‫ص َحابَ َة َوالتهابَ َعيْنَ‬ ‫ع ْن بَ َقيه َة ال ه‬ ‫ع َلي َو َ‬ ‫عثْ َمان َو َ‬ ‫رو ُ‬
‫ع َم َ‬‫الرا َش َديْنَ اَ َبى بَ ْك ٍر َو ُ‬ ‫اء ه‬ ‫ع َن اْل ُخلَفَ َ‬ ‫ض َ‬ ‫ار َ‬ ‫ْ‬
‫اح َميْنَ ‪.‬‬ ‫عنها َمعَ ُه ْم َب َر ْح َم َت َك َيا اَ ْر َح َم ه‬
‫الر َ‬ ‫ض َ‬ ‫ار َ‬ ‫ان اَلَى َي ْو َم ال َدِّي َْن َو ْ‬ ‫َوتَا َب َعي التهابَ َعيْنَ لَ ُه ْم َبا َْح َ‬
‫س ٍ‬
‫ت الل ُه هم اَ َع هز‬ ‫ت اَ ِْْلَ ْحيآ ُء َم ْن ُه ْم َواْْلَ ْم َوا َ‬ ‫ت َواْل ُم ْس َل َميْنَ َواْل ُم ْس َل َما َ‬ ‫الل ُه هم ا ْغ َف ْر َل ْل ُمؤْ َمنَيْنَ َواْل ُمؤْ َمنَا َ‬
‫اخذُ ْل َم ْن َخذَ َل اْل ُم ْس َل َميْنَ‬ ‫ص َر ال َدِّيْنَ َو ْ‬ ‫ص ْر َم ْن نَ َ‬ ‫اْ َْل ْسالَ َم واعل جهادهم بالنصرالمبينَ َوا ْن ُ‬
‫ش هر َم ْن‬ ‫الظا َل َميْنَ َوا ْك َفنَا َ‬‫َودَ َ ِّم ْر اَ ْعدَا َء ال َدِّي َْن َوا ْع َل َك َل َماتَ َك اَلَى يَ ْو َم ال َدِّي َْن‪ .‬الل ُه هم ا ْك َفنَا ش هَر ه‬
‫عنها اْل َبالَ َء َواْلغَالَء َ َواْ َلو َبا َء‬ ‫َف َ‬ ‫ب اْل َعالَ َميْنَ اَلله ُه هم ا ْكس ْ‬ ‫ار ه‬ ‫عائَنَا َي َ‬ ‫ب دُ َ‬ ‫َك َو َك َر َم َك اَ ْستَ َج َ‬ ‫يُؤْ ذَنا َ َب ُج ْود َ‬
‫ع ْن بَلَ َدنَا‬ ‫طنَ َ‬ ‫ظ َه َر َم ْن َها َو َما بَ َ‬ ‫س ْو َء اْل َفتْنَ َة َواْ َلم َحنَ َما َ‬ ‫شدَائَدَ َو ُ‬‫ي َوال ه‬ ‫َوفَ ْحشَا َء َواْل ُم ْن َك َر َو ْالبَ ْغ َ‬
‫سنَا‬‫ظلَ ْمنَا اَ ْنفُ َ‬ ‫ش ْيءٍ قَ َدي ٌْر‪َ .‬ربهنَا َ‬ ‫علَى ُك َِّل َ‬ ‫ان اْل ُم ْس َل َميْنَ عآ همة اَنه َك َ‬ ‫سائَ َر اْلبُ ْلدَ َ‬ ‫صة َو َ‬ ‫اَ ْندُونَ ْي َسيها خآ ه‬
‫صالَ َة َو َم ْن ذُ َ ِّر َيتَ ْي َربهنَا‬ ‫اج َع ْلنَ ْي ُم ْقي َْم ال ه‬ ‫ب ْ‬ ‫َوا َْن لَ ْم تَ ْغ َف ْرلَنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَ ُك ْون هَن َمنَ ْالخَا َس َريْنَ ‪َ .‬ر ِّ َ‬
‫اج َع ْل َهذَا بَالَدا اَ َمنَا‬ ‫ب ْ‬ ‫اب‪َ ,‬ر ِّ َ‬ ‫س ُ‬ ‫ي َو َل ْل ُمؤْ َمنَيْنَ يَ ْو َم يَقُ ْو ُم ْال َح َ‬
‫اء‪َ ,‬ربهنَا ا ْغ َف ْر َلي َو َل َوا َلدَ ه‬ ‫ع َ‬ ‫َوتَقَبَ ْل دُ َ‬
‫س َم ْي ُع‬
‫ت ال ه‬ ‫ت َم ْن اَ َمنَ َم ْن ُه ْم بَاهللَ َو ْال َي ْو َم ْاأل َ َِ َخ َر‪َ ,‬ربهنَا تَقَبَ ْل َمنها اَنه َك اَ ْن َ‬ ‫َو ْر ُز ْق اَ ْهلَهُ َمنَ الث ه َم َرا َ‬
‫اجنَا َوذُ َ ِّريَاتَنا َ قُ هرةَ ا َ ْعيُ ٍن َواْ َجعَ ْلنَا َل ْل ُمت ه َقيْنَ اَ َما َما‪َ .‬ربهنَا آتَنا َ فَى‬ ‫ْالعَ َل ْي ُم‪َ ,‬ربهنَا هَبْ لَنَا َم ْن ا َ ْز َو َِ َ‬
‫سن ََاوا َْن لَ ْم تَ ْغ َف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا‬ ‫ظلَ ْمنَا اَ ْنفُ َ‬
‫ار‪َ .‬ربهنَا َ‬ ‫اب النه َ‬‫عذَ َ‬ ‫سنَة َوقَنَا َ‬ ‫آلخ َرةَ َح َ‬ ‫سنَة َوفَى اْ َ‬ ‫الدُّ ْنيَا َح َ‬
‫لَنَ ُك ْون هَن َمنَ اْلخَا َس َريْنَ ‪.‬‬

‫شآء َواْل ُم ْن َك َر َِ‬‫ع َن اْلفَ ْح َ‬ ‫بى َو َي ْن َهى َ‬‫ْتآء ذَى اْلقُ ْر َ‬ ‫ان َو َإي َ‬ ‫س َ‬ ‫َع َبادَهللاَ ! ا هَن هللاَ َيأ ْ ُم ُرنَا َباْل َع ْد َل َواْ َْل ْح َ‬
‫لى نَ َع َم َه يَ َز ْد ُك ْم َولَ َذ ْك ُر‬
‫ع َ‬‫ظ ُك ْم لَ َعله ُك ْم تَذَ هك ُر ْونَ َوا ْذ ُك ُروهللاَ اْل َع َظي َْم يَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْش ُك ُر ْوهُ َ‬
‫َواْلبَ ْغي يَ َع ُ‬
‫هللاَ اَ ْكبَ ْر‬

‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ……‬