Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 5 Genius
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 24 Jun 2019
5. Hari : Isnin
6. Masa : 9:10 hingga 10:10 pagi
7. Tema : Pertanian dan Penternakan
8. Tajuk : Kehidupan di Dasar Laut
9. Kemahiran Fokus : Aspek Seni Bahasa

10. Standard Kandungan : 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

11. Standard Pembelajaran : 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

i. Menyatakan secara lisan empat daripada enam kesan pencemaran laut.


ii. Berdialog dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
iii. Membina dialog perbualan tentang cara-cara memelihara terumbu karang.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa : frasa dan ayat
 Kosa kata : terumbu karang, rumpai laut
 Sebutan dan intonasi : Jelas dan tepat

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Ilmu : Sains
 Nilai Murni : hemah tinggi, Kesyukuran, Kerajinan
 Elemen Keusahawanan:
EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan bertujuan dan
menghasilkan banyak idea
EK 2: 2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif: boleh menyatakan
kebaikan / keburukan sesuatu perkara

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 KB : menghubungkait, menganalisis, membanding dan membezakan


 KP : interpersonal, kontekstual, kinestik
 BCB : bacaan intensif
 Pembelajaran Kontekstual : menghubung kait faedah berkebun dengan kehidupan
seharian
 Pembelajaran Konstruktivisme : membina pengetahuan berkaitan cara-cara
memelihara keindahan laut.

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Projektor LCD 1
2 Tayangan video ‘Keindahan Hidupan Laut” 1
3 Gambar Pencemaran laut 6
4 Teks Dialog 6
5 Gambar Terumbu Karang 6

17. Pengetahuan Sedia Ada


Murid biasa menggunakan frasa dan ayat dalam kehidupan seharian.
Langkah /
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Masa
Pengurusan  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas bersih Peralatan yang
Bilik Darjah  Persediaan murid untuk dan mereka bersedia untuk sesuai
(2 Minit) belajar belajar.
Set Induksi  Tayangan Video 1. Guru menayangkan video 1) BBM
(5 minit) “Keindahan Hidupan Laut” Video “Keindahan
Hidupan Laut”
2. Guru bertanya soalan kepada
murid berkaitan video yang 2) Teknik
ditayangkan. Soal Jawab

1) Video “Keindahan
Hidupan Laut” 3. Murid berbincang bersama 3) KB
guru berkaitan jawapan bagi Menjana Idea
2) Soalan guru :
soalan yang diberikan
Apakah hidupan yang
terdapat di dasar laut ?
4. Murid membuat perkaitan 4) Ilmu
3) Jangkaan Jawapan : antara video tersebut dengan Sains

 Terumbu Karang tajuk pelajaran pada hari ini.

 Ikan
 Rumpai laut

Langkah 1  Aktiviti Lisan 1. Guru menunjukkan gambar 1) BBM


(5 minit) laut yang kotor. Gambar
pencemaran laut
2. Guru memaklumkan kepada
murid untuk duduk di dalam 6 2) KP
kumpulan. Interpersonal
1) Gambar pencemaran
laut
3. Murid dikehendaki berbincang 3) KB
2) 6 kumpulan sesama ahli kumpulan Menjana idea
berkaitan kesan-kesan
pencemara laut.
3) Kesan-kesan
pencemaran laut : 4. Guru memanggil wakil 4) Nilai
kumpulan untuk Hemah Tinggi
Langkah /
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Masa
- laut menjadi kotor membentangkan hasil
perbincangan.
- ikan mati
5. Murid dapat menyatakan
- terumbu karang rosak secara lisan 4 daripada enam

- nelayan hilang sumber kesan pencemaran laut.


rezeki

4) Intonasi suara yang


jelas.

Langkah 2 1. Secara berkumpulan murid 1) BBM


(5 minit) dibekalkan teks dialog alam Teks dialaog
sekitar. “alam sekitar”

2. Guru meminta murid membaca 2) KB


teks dialog tersebut secara Menganalisi
mekanis.

1) Teks dialog Alam


3. Murid diminta berbincang dan 3) KP
Sekitar
mengaitkan alam sekitar Kontekstual
2) Membaca secara dengan kehidupan seharian.
mekanis
4. Muid dapat berdialog dengan 5) BCB
3) Berbincang dalam 6
menggunakan sebutan dan Bacaan intensif
kumpulan
intonasi yang betul dan jelas.
Langkah 3 1. Gambar Terumbu Karang 1) BBM
(30 minit)
Gambar
2. Secara berkumpulan, murid
dikehendaki membina dialog
perbualan diantara Amir dan 2) KP
Raju tentang cara-cara
Interpersonal
memelihara terumbu karang.
3) KB
1) Gambar Terumbu
Menjana idea
Karang
4) Elemen
Langkah /
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Masa
2) Cara memelihara 3. Murid berbincang untuk Didik hibur
terumbu karang : membina satu dialog
perbualan yang lengkap. 5) KP
 Jangan buang Kinestatik
sampah ke dalam 4. Guru mengedarkan kotak
laut. 5) Nilai
beracun.
 Tidak memijak Kerajinan
terumbu karang 5. Murid yang terakhir
 Tidak membawa memegang kotak hendaklah
bot mendekati membacakan dialog yang
terumbu karang telah dibina tadi dengan
intonasi yang betul dan
3) Perbualan tentang cara- Bahasa badan yang sesuai.
cara memelihara terumbu
karang 6. Murid dapat membina dialog
tentang cara-cara memelihara
4) kotak beracun terumbu karang.

5) Membaca dialog
dengan intonasi yang
betul dan sesuai.
Penutup 1. Soalan Guru : 1. Guru bersoal jawab dengan 1) KB
(5 minit) a) Apakah tajuk yang murid. Merumus
dipelajari pada hari ini ?
2. Guru membantu murid 2) Ilmu
Jangkaan jawapan :
merumuskan isi pelajaran.
a) Kehidupan di dasar laut Sains

3. Guru mengaitan dengan isi


2) Penutup kognitif 3) KB
pengajaran. Menghubungkait

18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


LAMPIRAN