Anda di halaman 1dari 2

DOA BERCERMIN

DOA SEBELUM TIDUR


‫ـي‬ ْ ‫ت خ َْل ِقـ ْي فَ َح ِس‬
ْ ‫ـن ُخلُ ِق‬ َّ ‫اَللَّ ُهـ َّم َك َما َح‬
َ ‫سـ ْن‬ ُ‫ِبا ْس ِم َك الل ُه َّم أ َ ْحيَ َاوأ َ ُموت‬
Artinya:
Artinya:
“Ya Allah sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati
baik, maka perbaikilah akhlakku”

DOA SEBELUM MASUK WC DOA SEBELUM MEMAKAI PAKAIAN

ِ ‫ث َو ْال َخبَا ِإ‬


‫ث‬ ِ ُ‫ع ْوذُ ِب َك ِمنَ ْال ُخب‬
ُ َ ‫اَلل ُه َّم اِ ِن ْي أ‬ ُ َ ‫ اَلل ُهم اِ ِنِّى اَسأَلُ َك ِمن خَي ِر ِه َوخَي ِر َما ُه َولَهُ َوا‬،ِ‫ِبس ِم هللا‬
‫عوذُ ِب َك ِمن‬
ُ‫ش ِ َِّر ِه َوش ِ َِّر َما ُه َولَه‬
Artinya:
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung Artinya:
kepada-Mu dari godaan setan laki-laki dan Dengan nama-Mu ya Allah aku minta kepada Engkau kebaikan
syetan perempuan” pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku
berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan
kejahatan yang ada padanya
DOA KELUAR KAMAR MANDI

‫غ ْف َران ََك‬
ُ
Artinya:
Aku mohon ampunan-Mu, Ya Allah.
DOA MELEPAS PAKAIAN DOA BANGUN TIDUR

ْ ‫بِ ْس ِم للاِ الَّذ‬


‫ِي لَ ِإلَهَ ِإل َ ُه َو‬ ‫ور‬
ُ ‫ش‬ُ ُّ‫ا َ ْل َح ْم ُد ِهللِ الَّذِى أ َ ْح َيانَا بَ ْع َد َما أ َ َماتَنَا َو ِإلَ ْي ِه الن‬
Artinya: Artinya:
“Dengan nama Allah yang tiada Tuhan Segala puji bagi Allah yang menghidupkan
selain Dia.” aku kembali setelah mematikan aku dan
kepada Allah akan bangkit.

DOA SEBELUM MAKAN DOA SETELAH MAKAN


‫سقَانَا َو َجعَلَنَا‬
َ ‫اَل َحمدُ ِللِ الذِى اَطعَ َمنَا َو‬
‫اب‬ َ ‫ارك لَنَا فِي َما َرزَ قتَنَا َوقِنَا‬
َ َ‫عذ‬ ِ َ‫اَلل ُهم ب‬ َ‫ُمس ِل ِمين‬
‫ار‬ِ ‫الن‬ Artinya:
Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah
Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki menjadikan air ini (minuman) segar
dan menggiatkan dengan rahmat-Nya
yang telah Engkau berikan kepada kami
dan tidak menjadikan air ini
dan peliharalah kami dari siksa api
(minuman) asin lagi pahit karena
neraka.
dosa-dosa kami.