Anda di halaman 1dari 1

.‫ضاهَا‬ َ ُ‫ع ِظي ِْم الَيُ َماث َ ُل َوالَ ي‬ َ ‫س ْب َحانهُ ِم ْن ِإل ٍه‬ َ ‫ َوأ َ ْو‬.

َ ‫ َوأ َ ْو‬.‫شدَ ْالعُقُ ْو ِل ِإلَى ت َْو ِح ْي ِد ِه َو َهدَاهَا‬


ُ َ‫ ف‬.‫ض َح أَدِلَّةَ َوحْ دَانِيَّتِ ِه َو َجالَهَا‬ َ ‫ْال َح ْمدُ هللِ الَّذِى أ َ ْر‬
‫س ْولُهُ َخي ُْر‬ ُ ‫ع ْبدُهُ َو َر‬ َ ‫ َوأ َ ْش َهدُ أ َ َّن‬.ُ‫ َوأ َ ْش َهدُ أ َ ْن الَ ِإلَهَ ِإالَّ هللا َوحْ دَهُ الَ ش َِريْكَ لَه‬.‫عاهَا‬
َ ‫س ِيدَنَا ُم َح َّمدًا‬ َ ‫ف نِعَ َمهُ فَ َر‬ َ ‫ع َر‬ َ ‫ش ْك َر َم ْن‬ ُ ُ‫َوأ َ ْش ُك ُره‬
‫س ُك ْوا‬ ُ ‫علَى‬
َّ ‫سنَّتِ ِه ِبالنَّ َوا ِج ِذ َوت َ َم‬ َ ‫عض ُّْوا‬ َ َ‫ص َحا ِب ِه الَّ ِذيْن‬ْ َ ‫علَى آ ِل ِه وأ‬ َ ‫س ْولِكَ ُم َح َّم ٍد و‬ َ ‫علَى‬
ُ ‫ع ْبدِكَ َو َر‬ َ ‫س ِل ْم‬
َ ‫ص ِل َو‬َ ‫ اللَّ ُه َّم‬.‫ْالخَلي ِ ْْقَ ِة َوأ َ ْز َكاهَا‬
.‫ِبعُ َراهَا‬
‫ب‬َ ‫س ْو ُل أ َ َّن َر َج‬ ُ ‫الر‬ ْ
َّ ‫ َحتَّى قَا َل‬،‫ض ِل َوال َك َر ِم فَ ُخذُ ْوهَا‬ ْ
ْ َ‫ب ذُ ْوا الف‬ َ ‫ش ْه َر َر َج‬ َ ‫ َوا ْعلَ ُم ْوا أ َ َّن‬،‫ اتَّقُوا هللاَ ت َ َعالَى‬: ‫اس‬ ُ َّ‫(أ َ َّما َب ْعدُ) فَيآ أََْ يُّ َها الن‬
ْ ‫ش ْه ُر هللاِ الَّذ‬
.‫ِي فِ ْي ِه نِ َع ٌم الَ تَتَنَاهَا‬ َ
Hadirin Jama’ah jumah ingkang dimuliaken Allah,
Wonten siang ingkang penuh berkah lan rahmat meniko, kita kempal kelawan pikantuk rahmat, hidayah soho kenikmatan
ingkang sangat2 berharga, sehinggo kitosaget nindaaken shalat jum’at pertama di bulan Rojab wonten ing masjid ……..
ingkang penuh berkah meniko.jaminan Allah kangge hamba2 ingkang selalu ajeg lan istiqomah nindaaken sholat jum’ah
bakal selalu di doakan malaikat yang menjaga arsy yang tiap2 hari jumah para malaikat sujud kepada Allah kalian berdo’a
“Allahummaghfir liman sholaa s h o l a t a l j u m ’ a t i m i n u m m a t i M u h a m m a d i n S A W ” Y a A l l a h
ampunilah orang2 yang malaksanakan sholat jum’at dari umatnya Nabi Muhamad,, . Lan Allah
n j a w a b “ H e i m a l a i k a t ingsun podo neksenono siro kabeh saktemene ingsun wus paring pangapuro
marang wong kang sholat jum’at”.
Pramilo, lewat mimbar menika kula ngajak dateng diri kula piyambak lan ugi dateng hadirin sekalian: Mangga kita
meningkatkan ketaqwaan dan memperkuat iman dengan menjalankan perintah2 Allah soho nebihi larangan Allah lan samio
sujud syukur wonten ngarso dalem Allah Kang Maha Agung. Kita bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong wonten
manah kito ingkang termasuk salah satu penyakit hati sehinggo saget nebihaken kita saking rahmat lan hidayahipun Allah
SWT.lan termasuk dosa besar warisan iblis la’natullah…mugi2 kito di tebihaken sangking sifat2 takabbur lan
sombong.Amiiin ……
Hadirin Jama’ah Jum’ah ingkang dimuliaken Allah,
monggo kito sami2 ngatah2aken dzikir lan tafakkur memusatkan akal fikir kito wonten ngersanipun Allah lewat majlis
khutbah jum’ah meniko sebab
Wonten ing, kitab Durrotun Nâsihîn dipun sebataké bilih éling dumateng gusti Alloh adalah paling luhur-luhuré
sedoyo ibadah, sebab sedoyo ibadah puniko namung minangkani kanggé lantaran éling gusti Alloh. keranten wontenipun
hadits ingkang nyebataken :‫سنَة‬ َ ِ‫ع ٍة َخي ٌْر ِم ْن ِعبَادَة‬
َ َ‫س ْب ِعيْن‬ َ ‫تَفَ ُّك ُر‬
َ ‫سا‬
: "Tafakur ingdalem wektu kang sethithik iku lewih utomo tinimbang ibadah 70 tahun".
Déné sirriné (rahasiané) tafakur sa'kedhap, ke'utama'anipun sanget agung, puniko keranten tafakur mboten saged kasil
kejawi kelawan nglanggengaké dzikir mawi lisan sarto khadiré manah wonten ngarsané gusti Alloh, menawi saged kados
mekaten, mongko kito sampun hasil memurninikan éling dzikir dumateng gusti Alloh.
Maha suci Allah ingkang sampun meng isro’mi’rokaken Nabi muhamad saw soho dipun paringi obat penawar hidup
ingkang arupi dzikrullah inggih meniko sholat,perintah sholat sanes kalian perintah lintunipun,menawi perintah sholat niku
langsung sangking Allah dating kanjeng nabi muhamad dene perintah2 sanesipun naming melalui malaikat Jibril AS dating
njeng nabi Muhamad
kanjeng Nabi Dawuh “
“sholat iku mi’roje wong mu’min (Al Hadits )
dadosipun dzikir ingkang paling utama adalah melaksanakan sholat khususnya sholat 5 waktu merujuk pada firman Allah”

9 : ‫َّللا َو َم ْن َي ْف َع ْل ذَ ِل َك فَأُولَئِ َك ُه ُم ْالخَا ِس ُرونَ (المنافقون‬


ِ َّ ‫َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُوا الَ ت ُ ْل ِه ُك ْم أ َ ْم َوالُ ُك ْم َو الَ أ َ ْوالَد ُ ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر‬
Artosipun : "Hai wong kang podho iman, bondho-bondhomu lan anak-anakmu iku ojo nganti nyebabake siro kabéh lali soko
éling ing gusti Alloh (solat limang wektu), lan sopo wongé koyo mengkono, mongko wong-wong iku bakal getun tenanan" lan
wonten ing Hadits Nabi Muhamad SAW”
،‫ع َم ِل ِه‬
َ ‫سا ِئ ُر‬ ْ َ‫ت تَا َّمةً قُ ِبل‬
َ ‫ت َو‬ َّ ‫علَ ْي ِه ْال َع ْبد ُ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة اَل‬
ْ َ‫ فَإ ِ ْن ُو ِجد‬،ُ‫صالَة‬ َ ‫ب‬ َ ‫سلَّ َم أ َ َّو ُل َما يُ َحا‬
ُ ‫س‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬ َّ ‫صلَّى‬
َ ُ‫َّللا‬ َ ‫ي‬ ُّ ‫قَا َل النَّ ِب‬
.‫ع َم ِل ِه‬
َ ‫سائِ ُر‬ َ ‫َّت َو‬ْ ‫صةً ُرد‬ ْ َ‫َو ِإ ْن ُو ِجد‬
َ ِ‫ت نَاق‬
Artosipun : Kanjeng Nabi  dawuh : "Kawitané perkarané kawulo kang di itung ono dino kiamat iku amal sholat, menowo sholaté di
lakoni kanti sempurno mongko amal-amal liané ugo bakal diterimo gusti Alloh. Déné menowo sholaté ora sempurno mongko amal-amal
liané ugo bakal dén tolak deneng gusti Alloh".Deneng menawi kito anak2 kito kepingen saget belajar sholat dengan baik dan benar
sesuai kalian syarat lan Rukun sholat kekhusyu’an lan lan khudluran sholat kito saget belajar dating tiang2 ingkang alim,ulama lan ahli
fiqih,ampun ngantos kito rumaos bener piyambak ing dalem sholatipun tanpo mboten purun belajar sholat dating poro alim ulama niki
tentu sanget membahayakan awakipun piyambak keranten katah jaman sak meniko model2 sholat ingkang menyimpang sangking
ketentuan fiqh islam ,contohipun shoat dipun terjemah kalian bahasa Indonesia,sholat kanti keadaan telanjang bulat,mboten purun
maosniat/ usholli,,mboten purun maos sholawat ten tahiyyat, sholat cukup dipun batin mawon mboten usah ngangge gerakan sdoyo niku
tentu berlawanan kalean tuntunan Rosulullah SAW.ingkang di sebataken beliau..’’Shollu kama Roaitumuny Usholly’’milo ingkang
kagungan putro putri ingkang alit monggo sejak dini kito belajari gerakan dan bacaan sholat dating poro guru agama kersani wonten ing
masa remajane mboten males belajar,ing akhire rajin nindaaken sholat..
Mugi2 Allah dadosaken kito kawolo ingkang ahli sholat,, ngampuni sedaya dosa-dosa kita lan nglimpahaken sedaya
kasih sayangipun dateng kita sedaya, sahingga sedaya hajat kita dicukupi deneng Allah, supados kita saget mengabdi lan
beribadah dateng Allah kanthi langkung sempurna. Langkun2 di bulan rajab,sya’ban dan romadlon Amin Allahumma Amin
‫صالَ ِة‬ َّ ‫… َوا ْست َ ِعينُوا ِبال‬.‫ْطن َّالر ِجيْم‬
َّ ‫صب ِْر َوال‬ ِ ‫أع ُْوذُ ِباهللِ مِ نَ ال َّشي‬
‫ار َح ْم َوأ َ ْنتَ َخ ْي ُر‬ ِّ ‫ َوقُ ْل َّر‬..
ْ ‫ب ا ْغ ِّف ْر َو‬ ‫آن ْالعَ ِظي ِْم ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم‬
ِ ‫اركَ هللاُ ِلي َولَ ُك ْم فِي ْالقُ ْر‬
َ َ‫ب‬ ،
.‫اح ِّم ْي َن‬
ِّ ‫الر‬
َّ
khutbah jum’ah wage di masjid Darul Farahi