Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 3 Al-Ghazali
3. Bilangan Murid : 23 orang
4. Tarikh : 24 Jun 2019
5. Masa : 9.00 pagi – 10.00 pagi
6. Hari : Isnin
7. Tema : Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
8.Tajuk : Bermain Lelayang
9. Kemahiran Fokus : Kemahiran Tatabahasa : Kata Ganda Separa

10. 11.
Standard Kandungan Standard Pembelajaran

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata


5.2 Memahami dan menggunakan
ganda mengikut konteks;
pembentukan kata mengikut konteks. (i) kata ganda penuh
(ii) kata ganda separa
(iii) kata ganda berentak

12. Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

1. Memahami dan menyenaraikan lima daripada sepuluh kata ganda separa dengan betul.
2. Menggunakan dua daripada empat kata ganda separa dengan melengkapkan jawapan
mengikut konteks yang betul.

13. Sistem Bahasa

Sebutan dan intonasi


Tanda baca
Morfologi : kata ganda separa
Kosa kata : lelayang, tetulang, setinggi-tinggi, kebiru-biruan, berlari-larian, bersorak-
sorakan, kenang-kenangan
14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

Ilmu : Pendidikan Jasmani, Sains, Reka Bentuk dan Teknologi


Nilai murni : kerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong, menghargai warisan
Peraturan sosiobudaya

Elemen Keusahawanan :
EK 1 : 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan
banyak idea
EK 1 : 1.14 Boleh membina jaringan sosial : saling bekerjasama bagi mendapatkan
maklumat atau perkongsian sumber
EK 2 : 2.3 Menghasilkan idea dari pemerhatian

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

Kemahiran Berfikir : menghubungkait pengalaman


Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal
Belajar Cara Belajar : mengumpul maklumat dan memproses maklumat melalui petikan
Pembelajaran Kontekstual : menghubungkait petikan dengan kehidupan seharian

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah

1. Buku teks 23

2. Pembesar suara 1

3. Audio Lagu Mana Kucing 1

17. Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah melihat layang-layang.


Langkah / Aktiviti Pengajaran dan
Isi Pelajaran Catatan
Masa Pembelajaran

Pengurusan 1. Kebersihan kelas


1. Murid memastikan bahawa
bilik darjah 2. Persediaan murid
tiada sampah di sekeliling
untuk belajar
(2 minit)
mereka.
2. Guru memastikan murid
bersedia untuk belajar.

Set induksi BBM


Nyanyian lagu “Kata 1. Guru memperdengar lagu
(5 minit)
Lagu Kata
Ganda” Kata Ganda.
Ganda
(dilampirkan) 2. Murid menyanyikan lagu
tersebut secara beramai- Pembesar suara
ramai.
3. Guru mengaitkan lagu KB
dengan isi pelajaran. Menghubung-
kait

BCB
Memproses
maklumat

Langkah 1 Petikan Bermain Aktiviti 1 BBM


(15 minit) Lelayang
1. Secara berkumpulan, murid Audio Chan Mali
diminta merujuk buku teks Chan
dalam halaman 11.
Pembesar suara
2. Murid membaca petikan
Buku teks
secara beramai-ramai dengan
Keratan maksud
sebutan dan intonasi yang
betul.
KB
3. Murid didedahkan dengan kata
Menghubung-
ganda separa tunggal dan
kait
kata ganda separa
berimbuhan.
BCB
4. Murid diminta mengenal pasti Memproses
kata ganda separa dalam maklumat
petikan. Nilai Murni:
5. Guru sebagai fasilitator. bertolak ansur

Aktiviti 2

1. Murid diminta membincangkan


jawapan yang betul bagi
ruangan kosong yang terdapat
dalam petikan.
2. Wakil kumpulan membaca
jawapan.
3. Guru sebagai fasilitator dan
menilai jawapan murid.

Langkah 2 Team Stand –N- Aktiviti 1 BBM


(20 minit) Share
1. Murid didedahkan dengan kata Lembaran kerja
Contoh soalan :
ganda separa. Buku tulis
Nyatakan kata
2. Semua murid diminta berdiri.
ganda yang
3. Guru memberi soalan kepada KB
terbentuk daripada
murid. Menghubung-
perkataan tersebut :
4. Ahli kumpulan hanya boleh kait
i. siku : sesiku
duduk jika wakil ahli kumpulan
ii. laki : lelaki
tersebut dapat menjawab BCB
iii. layang :
soalan yang diberi dengan Memproses
lelayang
betul. maklumat
iv. bual :
Pengayaan
berbual-bual PA21
1. Murid diminta melengkapkan
Berkomunikasi
v. lambai :
lembaran kerja. secara lisan dan
melambai- tulisan dengan
2. Guru sebagai fasilitator.
berkesan
lambai

Pengayaan Pemulihan KP
Verbal linguistik
i. Lembaran 1. Murid diminta menyalin kata ganda
Interpersonal
kerja separa di dalam buku tulis.
Nilai Murni:
Pemulihan Kerjasama

1. Menyalin kata
Tolong-
ganda
menolong

EK:
EK 1 : 1.4
EK 1 : 1.14
EK 2 : 2.3
1. Murid menyanyikan semula EK:
Penutup Kognitif
lagu Kata Ganda. EK 1 : 1.4
(5 minit) 1. Rumusan isi
2. Guru memberi pujian dan
pelajaran
penghargaan kepada murid. KB:
Merumus

Nilai:

Menghargai
warisan

18. Teknik Pengajaran

Team Stand –N-Share

19. Pendekatan Pengajaran

Problem-based learning

* MINGGU KEDUA BERBAKI DUA MINGGU

20. Refleksi:

21. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


Lirik Lagu Kata Ganda Lirik Lagu Kata Ganda

Irama : Mana Kucing Irama : Mana Kucing

Kata ganda ada tiga, Kata ganda ada tiga,

Oh kawan, oh kawan, Oh kawan, oh kawan,

Kata ganda penuh, kata ganda separa, Kata ganda penuh, kata ganda separa,

Berentak, berentak. Berentak, berentak.

Mesti ulang kata dasar, Mesti ulang kata dasar,

Semuanya, semuanya, Semuanya, semuanya,

Letak tanda sempang, letak tanda Letak tanda sempang, letak tanda
sempang, sempang,

Di tengah, di tengah. Di tengah, di tengah.

(muzik) (muzik)

Kata dasar sebahagian, Kata dasar sebahagian,

Diganda, diganda, Diganda, diganda,

Boleh kata tunggal, boleh kata imbuhan, Boleh kata tunggal, boleh kata imbuhan,

Pilihlah, pilihlah. Pilihlah, pilihlah.

Yang ketiga kata ganda, Yang ketiga kata ganda,

Berentak, berentak, Berentak, berentak,

Ganda kata dasar, ikut rentak bunyi, Ganda kata dasar, ikut rentak bunyi,

Diulang, diubah. Diulang, diubah.