Anda di halaman 1dari 74
UUTTAAMMAAKKAANN KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA CCHHEECCKKLLIISSTT PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN
UUTTAAMMAAKKAANN KKEESSEELLAAMMAATTAANN
DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA
CCHHEECCKKLLIISSTT
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN PPEENNGGUUJJIIAANN KK33 LLIISSTTRRIIKK
DDiikkeelluuaarrkkaann oolleehh ::
DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA
DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN
DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII
JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

KKKKAAAATTTTAAAA PPPPEEEENNNNGGGGAAAANNNNTTTTAAAARRRR

Buku ini merupakan buku yang memuat panduan bagi Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik dalam melakukan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan dan pengujian objek pengawasan K3 listrik. Checklist yang ada dalam buku ini secara garis besar terdiri atas checklist pemeriksaan dan pengujian awal serta checklist pemeriksaan dan pengujian berkala.

Semoga buku ini dapat segera beredar di kalangan Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif.

Kasubdit Pengawasan orma K3 Konstruksi Bangunan! "nstalasi Listrik dan

Penanggulangan Kebakaran

#anjar Budiarto! S$ "P. %&' '(% )*(

DDDDAAAA&&&&TTTTAAAARRRR IIIISSSSIIII

%.

Pemeriksaan +mum K3 "nstalasi Listrik! Penyalur Petir dan Lift

 

(.

BentukL.'% , PemeriksaandanPengujian+nitPower#enerator

 

3.

Bentuk L.'(

,

Pemeriksaan dan Pengujian +nit Power $ransformer

-.

Bentuk L.'3

,

Pemeriksaan dan Pengujian Switchgear

 

).

Bentuk L.'-

,

Pemeriksaan

dan

Pengujian

otor

Control

Center

 

/CC0

&.

Bentuk L.'%1B

,

Pemeriksaan

dan

Pengujian

Berkala

+nit

Power

 

#enerator

*.

Bentuk L.'(1B

,

Pemeriksaan

dan

Pengujian

Berkala

+nit

Power

 

$ransformer

2.

Bentuk L.'31B

,

Pemeriksaan dan Pengujian BerkalaSwitchgear

 

.

Bentuk L.'-1B

,

Pemeriksaan dan Pengujian Berkala otor Control

 

Center /CC0

%'. Bentuk L4.'%

,

Panduan Pemeriksaan dan Pengujian 5wal 6skalator dan

 

Lantai 7alan

%%. Bentuk L4.'%1B

,

Panduan Pemeriksaan dan Pe ngujian Berkala 6skalator

 

dan Lantai 7alan

 

%(.

Bentuk L4.'%1K

,

Panduan Pemeriksaan dan Pengujian Khusus 6skalator

 

dan Lantai 7alan

 

%3. Bentuk L4.'(1K

,

Panduan Pemeriksaan dan Pengujian Khusus 8esistans

"solasi

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN UUMMUUMM PPEENNEERRAAPPAANN KK33 IINNSSTTAALLAASSII LLIISSTTRRIIKK"" IINNSSTTAALLAASSII
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN UUMMUUMM PPEENNEERRAAPPAANN KK33 IINNSSTTAALLAASSII LLIISSTTRRIIKK"" IINNSSTTAALLAASSII
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN UUMMUUMM PPEENNEERRAAPPAANN KK33
IINNSSTTAALLAASSII LLIISSTTRRIIKK"" IINNSSTTAALLAASSII PPEENN''AALLUURR
PPEETTIIRR DDAANN LLII&&TT

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN UUMMUUMM PPEENNEERRAAPPAANN KK33 IINNSSTTAALLAASSII LLIISSTTRRIIKK"" PPEENN''AALLUURR PPEETTIIRR DDAANN LLII&&TT

AA(( PPRROOSSEESS))PPRROOSSEEDDUURR

empersiapkan berkas9dokumen yang berkaitan dengan penerapan K3 instalasi listrik! penyalur petir dan lift

(. elakukan pemeriksaan terhadap berkas9dokumen surat permohonan pemakaian instalasi listrik! penyalur petir dan lift 3. elakukan pemeriksaan terhadap berkas9dokumen pengesahan instalasi listrik!

%.

-.

penyalur petir dan lift Pemeriksaan terhadap berkas9dokumen teknisi instalasi listrik! penyalur petir dan lift

).

Pemeriksaan administratif terhadap objek di lapangan

&.

Pembuatan laporan pemeriksaan

!!(( HHAASSIILL PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN TTEEMMUUAANN AA(( DDOOKKUUMMEENN :: %. :okumen9berkas yang berkaitan dengan ,
EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN
TTEEMMUUAANN
AA(( DDOOKKUUMMEENN ::
%.
:okumen9berkas yang berkaitan dengan
,
"nstalasi Listrik! Penyalur Petir dan Lift
5
"nstalasLi istrik
,
1
;iring :iagram 9 single line
diagram
,
B
PenyaluPretir
,
1 #b8r.encana
,
1 #br.:etildgketerangan
,
1 Keteranganteknis
,
7enisinstalasi
,
o
Penggunaaninstalasi
,
o
7umlahpenerima
,
o
7umlahsumuranarde
,
o
Sistem pentanahan
,
o
/grounding0
$inggipenerima
,
o
+kuranpenghantar
,
o
o
$ahanan sebaran tanah
terbesar
,
C
Lift
,
1 "<inPemasangan
,
1 #b8r.encana
,
1; iring:iagram
,
1S
ert$.alBi aja
,
1
PerhitK. ekuatan
,
(.
Keabsahan
surat
permohonan
,
Pengesahan Pengunaan "nstalasi Listrik
dan Penyalur Petir
5 "nstalasi Listrik
EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN TTEEMMUUAANN 1 Sou.rat , 1 $gl. Surat , 1 ama Pemohon dan 7abatan Pemohon
EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN
TTEEMMUUAANN
1 Sou.rat
,
1 $gl. Surat
,
1 ama Pemohon dan 7abatan
Pemohon
,
B Penyalur Petir
1 Sou.rat
,
1 $gl. Surat
,
1 ama Pemohon
,
1 7abatanPemohon
,
3.
Kelengkapan permohonan
teknis
surat
,
Pengesahan dokumen
Penggunaan
"nstalasi Listrik dan Penyalur Petir
5
"nstalasi Listrik
1 ;iring :iagram 9 single line
diagram
,
B
Penyalur Petir
1 #br.rencanapemasangan
,
1 #br.detildgketerangan
,
-.
Keabsahan Pengesahan Penggunaan
"nstalasi Listrik dan Penyalur Petir
,
5
Pengesahan
Penggunaan "nstalasi
Listrik
1 oPengesahanPenggunaan
,
1 $anggalditerbitkan
,
1 "nstansipenerbit
,
1 Catatan
di
Pengesahan
Penggunaan
B
Pengesahan Penggunaan Penyalur
Petir
1 oPengesahanPenggunaan ,
1 $anggalditerbitkan ,
1 "nstansipenerbit
,
1 Catatan Pegawai Pengawas di
Pengesahan Penggunaan
,
1 Catatan Pegawai Pengawas di
Laporan =asil Pemeriksaan
,
).
Pelaksanaan Pemeriksaan Berkala yang
,
terakhir
5
"nstalasi Listrik
1 Sesuai dengan ketentuan
Peraturan
,
1 omor.Laporan ! $anggal
,
Laporan Pemeriksaan
1 Catatan 9 Pendapat Pegawai
Pengawas
,
B
"nstalasipenyalurPetir
,
1 Sesuai dengan ketentuan
Peraturan
,
1 omor.Laporan ! $anggal
,
EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN TTEEMMUUAANN Laporan Pemeriksaan 1 Catatan 9 Pendapat Pegawai , &. Pengawas
EELLEEMMEENNPPEEMMEERRIIKKSSAAAANN
TTEEMMUUAANN
Laporan Pemeriksaan
1
Catatan 9 Pendapat Pegawai
,
&.
Pengawas
Pemenuhan terhadap catatan1catatan
pendapat pegawai pengawas yang ada
,
pada
Pengesahan Penggunaan "nstalasi
Lisrik dan Penyalur Petir
5 Pengesahan Penggunaan "nstalasi
Listrik
,
1
:ipenuhi9Belumdipenuhi
,
1
:ilaporkan9$idak dilaporkan
,
B
Pengesahan
Penggunaan
Penyalur
Petir
1 :ipenuhi9Belumdipenuhi
,
1 :ilaporkan9$idak dilaporkan
,
*.
KeabsahanSertifikat$eknisiListrik
,
1 ama
,
1 omor Seritifikat dan tanggal
dikeluarkan
,
1
Sesuai9$idak
sesuai
dengan
,
Kualifikasinya
2.
emeriksaKasusKeselamatan Kerja
,
"nstalasi Listrik! Penyalur Petir dan Lift
%. 5d$9aidakada
,
(.
$indak lanjut
penanganan kasus
,
oleh pengurus9pengusaha
3.
:ilaporkan9$idakdilaporkan
,
!!(( LLAAPPAANNGGAANN ::
%.
Pengecheckan Pengesahan Penggunaan
,
"nstalasi Listrik dan Penyalur Petir
> Sesuai Pengesahan Penggunaan
"nstalasi Listrik
,
> Sesuai Pengesahan Penggunaan
Penyalur Petir
,
> 7umlah "nstalasi Penyalur Petir
sesuai dg. 7umlah Pengesahan
Penggunaan
(.
Pengecheckan Pemenuhan
,
Catatan9Pendapat Pegawai Pengawas
> "nstalasi Listrik
> Penyalur Petir
3.
Pengecheckan Sertifikat $eknisi dengan
orangnya
,
!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$****

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR

GGEENNEERRAATTOORR

UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'%
Bentuk L.'%

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff PPoowweerr GGeenneerraattoorr UUnniitt

"7"9P6#6S5=5

o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 /@erification :ate0
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
/@erification :ate0

II((

DDAATTAATTEEKKNNIISS UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR

UUrraaiiaann PPeenn++++eerraakkMMuullaa PPee,,--aann++kkii TTeennaa++aaLLii// rriikk o. item Pabrik Pembuat $ipe 9
UUrraaiiaann
PPeenn++++eerraakkMMuullaa
PPee,,--aann++kkii TTeennaa++aaLLii// rriikk
o. item
Pabrik Pembuat
$ipe 9 odel
o Seri
$ahun Pembuatan
o. Sertifikat Pabrik
Kapasitas
Putaran
Kelas "solasi
Selungkup
$emperatur 8uang
$egangan
5rus ominal
4rekuensi
4aktor :aya
$egangan 6ksiter
5rus 6ksiter

IIII((

HHAASSIILL00EERRII&&IIKKAASSII UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
AA((
PPeenneellaaaahhaann DDookkuu,,eenn
%
#ambar :iagram satu garis
(
3
#ambar diagram pengawatan
:aftarkomponen
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi - #ambarlayout
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
-
#ambarlayout
)
#ambarareaklasifikasi
&
:ata hasil uji pabrik pembuat
*
Bukumanual
2
Bukupemeliharaan operasi
%'
$anda peringatan
Sertifikatpabrik pembuat
!!((
PPee,,eerriikk//aaaann00ii//uuaall
%
Konstruksi unit pembangkit
tenaga
(
:udukanpembangkittenaga
3
@erifikasi plat nama
-
5reaklasifikasi
)
Kelurusanporos
&
Perlengkapan start
*
Perlengkapan stop
2
Peralatan pengaman
"nstrumen9meterpengukur
%'
Lampu indicator
%%
Peralatanalarm
%(
%3
4asilitas keselamatan  tanda
bahaya
$erminal kabel utama 
penetralan
%-
Kondisi air battery /dgn start
battery0
%)
%&
Kondisi tekanan angin start /dgn
start angin0
inyak lumas penggerak mula
%*
$erminalbattery
%2
Penempatan battery
%
Pemanas anti kondensasi
('
Kabel masuk termanal bo
(%
Kabel keluar termanal bo
((
5ir pendingin penggerak mula
C.
00eerrii11iikkaa//ii HHaa//iill PPeenn++uu22iiaann
%
Pengujian$ahananisolasi
(
+ji fungsi rangkaian listrik
(a
(- @oltage starter
(b
(- @oltage alternator
3
Pengujian fungsi local kontrol
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi 3a 3b 3c 3d
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
3a
3b
3c
3d
3e
#oDernor
Saklarpilihlocal
Start
Stop
Lampuindicator
-
+ji fungsi peralatan pengaman
)
$egangan  arus tanpa beban
dan berbeban
&
$ingkat kebisingan
*
5nalisagetaran
2
+ji jalan 9 unjuk kerja
+ji parallel /bila ada0

IIIIII((

HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR

AA(( PPeenn++uu22iiaannTTaahhaannaannII//oollaa//ii 1ama 5lat +kur, 1Pabrik Pembuat , 18ating$egangan , %
AA((
PPeenn++uu22iiaannTTaahhaannaannII//oollaa//ii
1ama 5lat +kur,
1Pabrik Pembuat ,
18ating$egangan ,
%
3phasaEground

(
PhasaEPhasa/81S0

3
PhasaEPhasa/S1$0

-
PhasaEPhasa / 81$0
KondisiPengukuran

)
Basah
Kering
:ingin
Panas
!!((
PPeenn++uu22iiaann TTee++aann++aann TTiinn++++ii
1ama5latukur
,
1PabrikPembuat
,
1 8ating$egangan
,
%
;aktu
enit
(
$egang+anji
@olt
3
3PhasaE#round
-
PhasaEPhasa/81$0
)
PhasaEPhasa/81S0
&
PhasaEPhasa/S1$0
CC((
PPeenn++uu22iiaann KKeeee44aa
aann
PPuu
aarr
LLee--iihh
%
KecepatanPutar ominal
8P
(
KecepataPnutaLrebih
8P
3
;aktu
enit
DD((
AAnnaallii//GGaa ee aarraann
%
KecepatPauntar
8P
:eskripsi
@ertikal
=ori<ontal
5ial
(
5mplitudo95p
3 @elocity9@rms!cm9s - :isplacement9dp1p!mm 6. PPeenn++uukkuurraann TTiinn++kkaa KKee--ii//iinn++aann %
3
@elocity9@rms!cm9s
-
:isplacement9dp1p!mm
6.
PPeenn++uukkuurraann TTiinn++kkaa KKee--ii//iinn++aann
%
KecepatPauntar
8P
(
$ingkKatebisingan
dB5
&&((
PPeenn++uu22iiaannUUrruu aannPPhhaa//aa
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ 1 #round
?hm
Catatan "nspektur
$anggapanPemilik!
$anggal,

:ieDaluasi oleh

Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh

5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$####

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR

TTRRAANNSS&&OORRMMEERR

UUNNIITT PPOOEERR TTRRAANNSS&&OORRMMEERR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'(

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR TTRRAANNSS&&OORRMMEERR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff PPoowweerr TTrraannssffoorrmmeerr UUnniitt

"7"9P6#6S5=5

o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 /@erification :ate0
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
/@erification :ate0

II((

DDAATTAATTEEKKNNIISS

+raian :5$5 o. item Pabrik Pembuat $ipe 9 odel o Seri $ahun Pembuatan o. Sertifikat
+raian
:5$5
o. item
Pabrik Pembuat
$ipe 9 odel
o Seri
$ahun Pembuatan
o. Sertifikat Pabrik
Kapasitas
K@5
Kelas "solasi
Selungkup
$emperatur 8uang
$egangpanrimer
@olt
$egangasnekunder
@olt
5rusominaPlrimer
5mpere
5rus ominaSlekunder
5mpere
4aktor :aya
4rekuensi
=<

IIII((

HHAASSIILL00EERRII&&IIKKAASSII

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
AA((
PPeenneellaaaahhaannDDookkuu,,eenn
%
#ambar :iagram satu garis
(
#ambar diagram pengawatan
3
:aftarkomponen
-
#ambarlayout
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi )
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
)
#ambarareaklasifikasi
&
:ata hasil uji pabrik pembuat
*
Bukumanual
2
Bukupemeliharaan operasi
$anda peringatan
%'
Sertifikatpabrik pembuat
%%
:ata penunjang lainnya
!!((
PPee,,eerriikk//aaaann00ii//uuaall
%
KonstruksiunitPower
$ransformer
(
:udukan $ransformer
3
@erifikasi plat nama
-
Peralatan Pengaman
)
"nstrument9 meterpengukur
&
Lampuindicator
*
Peralatan alarm
2
4asilitas keselamatan 
tanda bahaya
%'
$erminalkabelutama
penetralan
Kabel masuk terminal bo
%%
Kabel keluar terminal bo
CC((
00eerrii11iikkaa//HHii aa//iiPPll eenn++uu22iiaann
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi %
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
%
Pengujian$ahanan"solasi
(
+ji 4ungsi 8angkaian Listrik
3
+ji 4ungsi Peralatan Pengaman
-
$egangan  arus tanpa beban
dan berbeban
)
$ingkat kebisingan
&
+njukkerja
*
Catatan "nspector

IIIIII((

LLAAPPOORRAANN PPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPeenn++uu22iiaann TTaahhaannaann II//oollaa//ii 55//ee--eelluu,, HH00 ee// 66 1ama 5lat +kur, 1Pabrik Pembuat
AA((
PPeenn++uu22iiaann TTaahhaannaann II//oollaa//ii 55//ee--eelluu,, HH00
ee// 66
1ama 5lat +kur,
1Pabrik Pembuat ,
18ating$egangan ,
%
3phasaEground
(
PhasaEPhasa/81S0
3
PhasaEPhasa/S1$0
-
PhasaEPhasa /81$0
)
KondisiPengukuran
Basah
Kering
:ingin
Panas
&
Catatan "nspector
!!(( PPeenn++uu22iiaann TTee++aann++aann TTiinn++++ii
1ama5latukur
,
1PabrikPembuat
,
1 8ating$egangan
,
%
;aktu
enit
(
$egang+anji
@olt
3
3PhasaE#round
-
PhasaEPhasa/81$0
)
PhasaEPhasa/81S0
&
PhasaEPhasa/S1$0
CC(( PPeenn++uu22iiaann TTaahhaannaann II//oollaa//ii 55//ee eellaahh HH00 ee// 66 1 am5ala+tkur , 1
CC(( PPeenn++uu22iiaann TTaahhaannaann II//oollaa//ii 55//ee
eellaahh
HH00
ee// 66
1
am5ala+tkur
,
1
PabrikPembuat
,
1
8atin$gegangan
,
%
3phasaEground

(
PhasaEPhasa/81S0

3
PhasaEPhasa/S1$0

-
PhasaEPhasa /81$0

)
KondisiPengukuran
Basah
Kering
:ingin
Panas
&
Catatan "nspector
DD((
PPeenn++uukkuurraannTTiinn++kkaa KKee--ii//iinn++aann
%
$ingkKatebisingan
dB5
EE((
PPeenn++uu22iiaannUUrruu aannPPhhaa//aa
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ 1 #round
?hm
&&((
PPeenn++uukkuurraannTTaahhaannaannPPeenn aannaahhaann))PPee,,--uu,,iiaann
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ 1 #round
?hm
Catatan , Pemilik! "nspektur $ang,gal $anggal,
Catatan ,
Pemilik!
"nspektur
$ang,gal
$anggal,

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$3333

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN

SSIITTCCHHGGEEAARR

DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN SSIITTCCHHGGEEAARR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'3
Bentuk L.'3

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN SSIITTCCHHGGEEAARR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff SSwwiittcchhggeeaarr

"7"9P6#6S5=5

o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 /@erification :ate0
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
/@erification :ate0

II(( DDAATTAA TTEEKKNNIISS

+raian :ata +raian :ata o. item $ahun Pembuatan +nitSwitchgearutama osertifikatpabrik +nit Switchgear
+raian
:ata
+raian
:ata
o. item
$ahun Pembuatan
+nitSwitchgearutama
osertifikatpabrik
+nit
Switchgear
Pabrik pembuatan
darurat
o. gambar
Phasa
7umlah
$ingkastelungkup
Pemasok
$emperaturruang
$ip9eodel
$egangan
o seri
4rekuensi

IIII((HHAASSIILL 00EERRII&&IIKKAASSII

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
AA(( PPeenneellaaaahhaann DDookkuu,,eenn
%
#ambar:iagram satu garis
(
#ambardiagram pengawatan
3
:aftarkomponenpanel
-
#ambarlayoutpanel
)
#ambarareaklasifikasi
&
Perhitungan5rushub.Singkat
*
Bukumanual
2
Buku pemeliharaan  operasi
$andaperingatan
%'
Sertifikatpabrikpembuat
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi %% :ata
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
%%
:ata penunjang lainnya
!!(( PPee,,eerriikk//aaaann 00ii//uuaall
%
Konstruksi unit Switchgear
(
:udukandanPenempatan
3
@erifikasiplatnama
-
Klasifikasi5rea
)
Perlindungan terhadap kejutan
listrik  benda asing
&
Pintu panel dilengkapi penahan
saat posisi terbuka
*
Semuabaut dan skruptelah
kuat
2
Busbarterisolasidengan kuat
inimalruangmain  jarak
rambat busbar
%'
%%
Pemasangankabel
Kabel yang terpasang pada
pintu panel dilindungi terhadap
kerusakan
%(
%3
Semuasekeringdapatdiganti
dengan aman tanpa bahaya
listrik
$erminal kabel dilengkapi
dengan pelindung kabel 9 soket
%-
"nstrumen pengukur
mempunyai batas ukur yang
cukup dan diberi tanda pada
nilai nominal
%)
Semua peralatan  terminal
diberi Pemasangan kode dan kabel nama masuk indikasi 
%&
keluar
%*
+kuranbusbar
%2
Busbar  perlengkapan yang
terpasang bersih tanpa kotoran
dan debu
%
Penandaanbusbar/phasa0
('
Pemasangan kabel pembumian
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi (%
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
(%
Pemasangansemuapintu1pintu
((
panel
Suku cadang telah memenuhi
spesifikasi
(3
4asilitas keselamatan dan
tanda bahaya
(-
Pemeriksaandatapemutus
(-a
8atingarus daya
(-b
8ating tegangan
(-c
8atingaruspemutusan
(-d
$egangan kontrol
(-e
Pabrik pembuat pemutus daya
(-f
$ipe
(-g
oseri
CC(( 00eerrii11iikkaa//ii HHaa//iill PPeenn++uu22iiaann
%
Pengujian tahanan isolasi
/sblm =@ test0
(
Pengujian tegangan tinggi
3
-
Pengujian tahanan isolasi
/setelah =@ test0
Pengukurantahanan
pentanahan
)
Pengujian perlengkapan
pemutus daya
)a
$rafoarus
)b
$rafotegangan
)c
"nstrument 9 meter pengukur
)d
8atingsekering
)e
Pemutus dayamekanikal
)f
Busurapi
)g
$erminalkabel
)h
Penandaan terminal
)i
Systeminterlock
)j
SakelarBantu
)k
&
*
Kerjatripmekanis
+jitripteganganjatuh
+jirelaydayabalik
2
%'
%%
+jirelayaruslebih
+jipreferencetrip
+ji trip pemutus daya
+ji kenaikan temperatur
%(
%3
+ji fungsi pemanas panel
+ji fungsi lampu indicator
%-
Kerjapemanas panel
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi 8eferensi memenuhi %) %&
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
8eferensi
memenuhi
%)
%&
+jikesalahan9 penyimpangan
meter
+ji fungsi sinkronisasi

IIIIII((

LLAAPPOORRAANN PPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPeenn++uu22iiaannTTaahhaannaannII//oollaa//ii55//ee--eelluu,,HH00 ee// 66 1ama 5lat +kur, 1Pabrik Pembuat ,
AA((
PPeenn++uu22iiaannTTaahhaannaannII//oollaa//ii55//ee--eelluu,,HH00 ee// 66
1ama 5lat +kur,
1Pabrik Pembuat ,
18ating$egangan ,
%
3 phasa1ground
(
Phasa E Phasa /81S0
3
Phasa E Phasa /S1$0
-
Phasa E Phasa /81$0
)
KondisiPengukuran
Basah
Kering
:ingin
Panas
!!((
PPeenn++uu22iiaannTTee++aann++aannTTiinn++++ii
1ama 5lat ukur ,
18ating$egangan 1Pabrik Pembuat , ,
%
enit
($
;aktu
egang+anji
@olt
3
3 PhasaE #round
-
Phasa E Phasa /81$0
)
Phasa E Phasa /81S0
&
Phasa E Phasa /S1$0
CC((
PPeenn++uu22iiaannTTaahhaannaannII//oollaa//ii55//ee eellaahhHH00 ee// 66
1ama 5lat +kur,
1Pabrik Pembuat ,
18ating$egangan ,
%
3phasa1ground
(
PhasaEPhasa/81S0
3
PhasaEPhasa/S1$0
-
PhasaEPhasa / 81$0
)
KondisiPengukuran
Basah
Kering
:ingin
Panas
:.
PPeenn++uu22iiaann
rrii44
TTee++aann++aann TTuurruunn
%
$eganganpemutusdaya/CB0trip
@olt
(
$eganganpemutusdaya/CB0tutup
@olt
EE(( PPeenn++uu22iiaannRReellaa77DDaa77aa!!aalliikk % Kapasita:saybaalik Kw ( Persenta:siaybaalik F &&((
EE((
PPeenn++uu22iiaannRReellaa77DDaa77aa!!aalliikk
%
Kapasita:saybaalik
Kw
(
Persenta:siaybaalik
F
&&((
PPeenn++uu22iiaannRReellaa77AArruu//LLee--iihh
%
5ruosminal
5mpere
(
5rSuestting
5mpere
3
5ujrius
5mpere
-
5$rruips
5mpere
GG((
PPeenn++uu22iiaannPPrree11eerreenneeTTrrii44
%
5$rruips
5mpere
(
BebanPemutus :aya$rip
HH((
PPeenn++uu22iiaannTTrrii44PPee,,uu uu//DDaa77aa
%
5$rruips
5mpere
(
;a$krtiup
:etik
II((
PPeenn++uu22iiaannUUrruu aannPPhhaa//aa
%
Phasa8
?hm
Phasa S
?hm
Phasa $
?hm
Catatan ,
Pemilik!
"nspektur
$anggal ,
$anggal ,

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$8888

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR 55MMCCCC66
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN MMOOTTOORR
CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR 55MMCCCC66
MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR 55MMCCCC66 DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'-
Bentuk L.'-

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR

55MMCCCC66

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff CCeerrttiiffiiccaattiioonn MMoottoorr CCoonnttrrooll CCeenntteerr ((MMCCCC))

"7"9P6#6S5=5

o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 @erification :ate
Pemilik
/?wner0 Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
@erification :ate

II((

:5$5 $6K"S

+raian :ata +raian :ata o. "tem $ahun pembuatan Pabrikpembuatan $emperatur8uang Pemasok $emperatu8r uang
+raian
:ata
+raian
:ata
o. "tem
$ahun pembuatan
Pabrikpembuatan
$emperatur8uang
Pemasok
$emperatu8r uang
o #ambar
Phasa
7umlah
$ingkasetlungkup
"P
$ipe9odel
$egangan
@olt
o. Seri
4rekuensi
=<

IIII((

=5S"L P668"KS55

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
AA((
PPEENNEELLAAAAHHAANN DDOOKKUUMMEENN
%
#ambar diagram satu garis
(
#ambar diagram pengawatan
panel
3
-
)
:aftarkomponen panel
#ambarlayoutpanel
#ambarareaklasifikasi
&
Perhitungan arus hubung
singkat
*
Bukumanual
2
Bukupemeliharaan
%'
operational
$andaperingatan
Sertifikat pabrik pembuat
!!((
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN 00IISSUUAALL
%
Konstruksi+nitCC
(
:udukan danpenempatan
3
Pelatnama
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi -
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
-
Klasifikasiarea
)
Perlindungan terhadap kejutan
listrik  benda asing
&
Pintu panel dilengkapi penahan
saat posisi terbuka
*
Semua baut9 sekrup telah kuat
2
Bus1bar terisolasi dan kuat
inimal ruang main  jarak
%'
%%
rambat bus1bar
Pemasangan kabel
Kabel yang terpasang pada
pintu panel dilindungi terhadap
%(
kerusakan
Semuasekering dapatdiganti
dengan aman tanpa bahaya
%3
listrik
$erminal kabel dilengkapi dgn
pelindung kabel9soket
%-
"nstrumen pengukur
mempunyai batas ukur yang
cukup dan diberi tanda pada
nilai nominal
%)
Semua peralatan  terminal
%&
diberi kode dan nama indikasi
Pemasangan kabel masuk dan
%*
%2
keluar
+kuranBusbar
Busbar  Perlengkapan yang
terpasang bersih tanpa debu
dan kotoran
%
Penandaanbusbar/phasa0
('
Pemasangan kabel pembumian
(%
Pemasangansemuapintu1pintu
panel
((
Sukucadangmemenuhi
(3
spesifikasi
4asilitas keselamatan dan
tanda bahaya
(-
Pemeriksaan data pemutus
daya
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi ()
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
()
:atapemutusdaya
()a
8ating arus
()b
8ating $egangan
()c
8ating arus pemutusan
()d
$ype
()e
o.Seri
CC((
00EERRII&&IIKKAASSII HHAASSIILLPPEENNGGUUJJIIAANN
%
Pengujiantahananisolasi
(
/sebelum uji teg.tinggi0
Pengujiantegangantinggi
3
Pengujiantahananisolasi
-
Pengukurantahanan
pentanahan9pembumian
)
Perlengkapanpemutusdaya
)a
$rafoarus
)b
$rafotegangan
)c
8elay9eter pengukur
)d
$erminalkabel
)e
Penandaanterminal
)f
Sisteminterlock
)g
&
Kerja trip mekanis
+jikenaikantemperatur
*
+jifungsilampu indicator
2
+jifungsipemanaspanel
Kerjapemanaspanel
%'
+jikesalahan9penyimpangan
meter

IIIIII((

LLAAPPOORRAANN PPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII 1. ama alat ukur , 1. Pabrik pembuat , 1. 8ating
AA((
PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
1.
ama alat ukur
,
1.
Pabrik pembuat
,
1.
8ating tegangan
,
%
Ph#3aErsoeund
G
(
PhaPsEhaas/8a 1S0
G
3
PhaPsEhaas/8a 1$0
G
-
PhaPsEhaas/Sa1$0
G
)
Kondisipengukuran
Basah
kering
:ingin
Panas
!!((
PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
1. ama alat ukur ,
1. Pabrik pembuat
,
1.
8ating tegangan
,
%
;aktu
enit
( $eganguajni @olt 3 Ph#3aErsoeund G - PhaPsEhaas/8a 1S0 G ) PhaPsEhaas/8a 1$0 G &
(
$eganguajni
@olt
3
Ph#3aErsoeund
G
-
PhaPsEhaas/8a 1S0
G
)
PhaPsEhaas/8a 1$0
G
&
PhaPsEhaas/Sa1$0
G
CC((
PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
1.
ama alat ukur
,
1.
Pabrik pembuat
,
1.
8ating tegangan
,
%
Ph#3aErsoeund
G
(
3
PhaPsEhaas/8a PhaPsEhaas/8a 1$0 1S0
G G
-
PhaPsEhaas/Sa1$0
G
)
Kondisipengukuran
Basah
kering
:ingin
Panas
:.
PPEENNGGUUJJIIAANN UURRUUTTAANN PPHHAASSAA
%
Phasa8
Phasa S
Phasa $
EE((
PPEENNGGUUKKUURRAANN TTAAHHAANNAANN PPEENNTTAANNAAHHAANN))PPEEMM!!UUMMIIAANN
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ 1 #round
?hm
Catatan , "nspector! "nspector! Pemilik9?wner P7"$ HHHHHH HHHHHHHH $anggal , $anggal ,
Catatan ,
"nspector!
"nspector!
Pemilik9?wner
P7"$
HHHHHH
HHHHHHHH
$anggal ,
$anggal ,

:ieDaluasi oleh

Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh

5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$****9999!!!!

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA
UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR
!!EERRKKAALLAA UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'%1B
Bentuk L.'%1B

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR GGEENNEERRAATTOORR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff PPoowweerr GGeenneerraattoorr UUnniitt

"7"9P6#6S5=5 +L5# /861S68$"4"K5S"0 o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 /@erification :ate0
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
/@erification :ate0

II((

DDAATTAATTEEKKNNIISS

+raian Penggerak ula Pembangkit $enaga Listrik Description Prime Mover Generator o item "tem umber
+raian
Penggerak ula
Pembangkit $enaga Listrik
Description
Prime Mover
Generator
o item
"tem umber
Pabrik Pembuat
anufacture
$ipe 9 odel
$ype 9 odel
o. Seri
Serial umber
$ahun Pembuatan
Aear of Built
Kapasitas
Capacity
Putaran
8eDolution
Kelas "solasi
"solation Class
Selungkup
6nclosure
$emperatur 8uang
5mbient $emperature
$egangan
@oltage
5rus ominal
ominal Current
4reIuency 4rekuensi
4aktor :aya /Cos  0
Power 4actor /Cos  0
$egangan 6ksiter
6citer @oltage
5rus 6ksiter
6citer Current

IIII((

HHAASSIILL00EERRII&&IIKKAASSII

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
AA(( PPEENNEELLAAAAHHAANN DDOOKKUUMMEENN
% Sertifikat SKPPlama
Previous Certificate
( #ambar diagram satu garis
One line diagram drawing
3
#ambar diagrampengawatan
Wiring diagram drawing
- Karturiwayat
History card
)
Bukuanual
Manual Book
& Buku pemeliharaan  operasi
Maintenance & operational ook
* $anda peringatan
Warning sign
2 Sertifikatpabrikpembuat
Manufacture certificate
.
:ata Penunjang Lainnya
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
!!(( PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN 00IISSUUAALL
%
Konstruksi unit pembangkit
tenaga
Power generator unit construction
(
:udukan pembangkit tenaga
#enerator mounting
3
@erifikasiplatnama
ameplate Derification
-
Peralatanpengaman
Safety eIuipment
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi )
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
)
"nstrument 9 meter pengukur
"nstrument 9 metering
&
Lampu indicator
"ndicator lamp
*
Peralatan alarm
5larm eIuipment
2
4asilitas keselamatan  tanda
bahaya
%'
Safety  warning sign facilities
$erminal kabel utama 
penetralan
ain cable and neutral
Kondisi air battery /dgn start
battery0
Battery condition /with start
battery0
%%
inyak lumas penggerak mula
Prime moDer lubrication
%(
$erminal battery /diberi grease0
Battery terminal /with grease0
%3
Penempatan
battery
/dikotak
khusus0
Battery arrangement /special bo0
%-
=eater Pemanas anti anti condensation kondensasi
%)
%&
%*
Peralatan start
Starting eIuipment
Peralatanstop
Stopper eIuipment
5ir pendingin penggerak mula
Prime moDer cooling water
CC(( 00EERRII&&IIKKAASSII HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN
%
Pengujiantahananisolasi
"solation resistance testing
(
+ji fungsi peralatan pengaman
Safety eIuipment function test
3
$egangan  arus tanpa beban dan
berbeban
@oltage  current with load and
no load
-
$ingkat kebisingan
oise LeDel
)
5nalisa #etaran
@ibratipon analysis
&
+ji jalan 9 unjuk kerja
8unning test 9 performance test
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi *
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
*
+jiparralel/bilaada0
Parallel test /if any0

IIIIII((

LLAAPPOORRAANNPPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII IInnssuullaattiioonn rreessiissttaanncceess TTeesstt 1 ama5lat
AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
IInnssuullaattiioonn rreessiissttaanncceess TTeesstt
1
ama5lat ukur
,
!ame of "#pt$
1
PabrikPembuat
,
1
8ating$egangan
,
%oltage ating
%
3 Phasa E #round
' P(ase ) Ground
(
Phasa E Phasa /8 E S0
P(ase * P(ase + * ,-
3
Phasa E Phasa /8 E $0
P(ase * P(ase + * .-
-
Phasa E Phasa /S E $0
P(ase * P(ase +, * .-
)
KondisiPengukuran
Basah
Kering
:ingin
Panas
Measuring
Condition
Wet
Dry
Cold
Hot
!!(( AANNAALLIISSAA GGEETTAARRAANN
VViibbrraattiioonn nnaall!!ssiiss
%
Kecepatan Putar
%2''
8P
Speed
:escription
@ertical
=ori<ontal
5ial
(
5mplitudo 9  p
5mplitudo 9  p
3
@elocity9@rms!cm9s
-
:isplacement 9 dp E p! mm
CC(( PPEENNGGUUKKUURRAANN TTIINNGGKKAATT KKEE!!IISSIINNGGAANN
""ooiissee ##ee$$eell MMeeaassuurreemmeenntt
%
Speed Kecepatan Putar
8P
(
$ingkat Kebisingan
oise LeDel
dB5
Catatan , ote Pemilik 9 ?wner "nspektur 9 "nspector $angg,al $angg,al
Catatan ,
ote
Pemilik 9 ?wner
"nspektur 9 "nspector
$angg,al
$angg,al

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$####9999!!!!

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA

UUNNIITT PPOOEERR TTRRAANNSS&&OORRMMEERR

UUNNIITT PPOOEERR TTRRAANNSS&&OORRMMEERR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'(1B

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN UUNNIITT PPOOEERR TTRRAANNSS&&OORRMMEERR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff PPoowweerr TTrraannssffoorrmmeerr UUnniitt

"7"9P6#6S5=5 +L5# /861S68$"4"K5S"0 o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi

/Location0

@erification :ate

II((

:5$5 $6K"S

+raian :ata o. "tem Pabrik Pembuat $ipe9odel o. Seri $ahun Pembuatan o. Sertifikat SKPP Kapasitas
+raian
:ata
o. "tem
Pabrik Pembuat
$ipe9odel
o. Seri
$ahun Pembuatan
o. Sertifikat SKPP
Kapasitas
Kelas "solasi
Selungkup
$emperatur 8uang
$egangaPnrimer
$egangansekunder
K@5
@olt
@olt
5rusominalPrimer
5mper
5rusominalSekunder
5mper
4rekuensi
=<
4actor :aya /Cos J0

IIII((

=5S"L @68"4"K5S"

@erifikasi =asil@erifikasi o. "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o.
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
AA((
PPEENNEELLAAAAHHAANN DDOOKKUUMMEENN
%
SertifikatSKPPLama
( #ambardiagram satugaris
3 #ambar diagram pengawatan - :atahasilujipabrikpembuat ) Bukumanual & Bukupemeliharaan operational *
3
#ambar diagram pengawatan
-
:atahasilujipabrikpembuat
)
Bukumanual
&
Bukupemeliharaan
operational
*
$andaperingatan
!!((
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN 00IISSUUAALL
%
Konstruksi+nitPower
$ransformer
(
:udukantransformer
3
PeralatanPengaman @erifikasiplatnama
-
)
"nstrumen9eter Pengukur
&
Lampu"ndikator
*
Peralatanalarm
2
4asilitas Keselamatan dan $anda
Bahaya
$erminal Kabel +tama dan
%'
%%
Penetralan
Kabel masuk $erminal
KabelKeluar $erminal
CC((
00EERRII&&IIKKAASSII HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN
%
$egangan 5rus tanpa beban
dan berbeban
(
$ingkatKebisingan
3
+njukKerja

IIIIII((

LLAAPPOORRAANNPPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPEENNGGUUKKUURRAANN TTIINNGGKKAATTKKEE!!IISSIINNGGAANN % $ingkatKebisingan/dB50 dB5 !!(( PPEENNGGUUKKUURRAANN
AA((
PPEENNGGUUKKUURRAANN TTIINNGGKKAATTKKEE!!IISSIINNGGAANN
%
$ingkatKebisingan/dB50
dB5
!!((
PPEENNGGUUKKUURRAANN TTAAHHAANNAANN PPEENNTTAANNAAHHAANN))PPEEMM!!UUMMIIAANN
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ 1 #round
?hm
Catatan ,
Catatan ,
"nspector! "nspector! Pemilik9?wner P7"$ HHHHHH HHHHHHHH $anggal , $anggal ,
"nspector!
"nspector!
Pemilik9?wner
P7"$
HHHHHH
HHHHHHHH
$anggal ,
$anggal ,

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$33339999!!!!

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA

SSIITTCCHHGGEEAARR

PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA SSIITTCCHHGGEEAARR DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'31B
Bentuk L.'31B

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN SSIITTCCHHGGEEAARR

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff PPoowweerr SSwwiittcchhggeeaarr UUnniitt

"7"9P6#6S5=5 +L5# /861S68$"4"K5S"0 o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi

/Location0

@erification :ate

II((

:5$5 $6K"S

+raian :ata +raian :ata o. "tem +nitSwitchgear+tama +nitSwitchgear:arurat $ahun pembuatan
+raian
:ata
+raian
:ata
o. "tem
+nitSwitchgear+tama
+nitSwitchgear:arurat
$ahun pembuatan
SertifikatSKPPlama
Pabrikpembuatan
7umlah
$ingkaset lungkup
"P
Pemasok
$emperaturruang
$ipe9odel
$egangan
@olt
o. Seri
4rekuensi
=<

IIII((

=5S"L P668"KS55

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
AA((
PPEENNEELLAAAAHHAANN DDOOKKUUMMEENN
%
Sertifikat SKPPlama
(
#ambar diagram satu garis
3
#ambardiagram
pengawatan panel
-
Bukumanual
)
Buku pemeliharaan
operational
&
$anda peringatan
!!((
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN 00IISSUUAALL
%
Konstruksi +nit Switchgear
(
Pelatnama
3
Perlindungan terhadap
kejutan listrik  benda
asing
-
Pintu panel dilengkapi
penahan saat posisi terbuka
)
Semua baut9sekrup telah
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi kuat &
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
kuat
&
Bus1barterisolasidankuat
*
inimal ruang main  jarak
rambat bus1bar
2
Pemasangan kabel
Kabel yang terpasang pada
pintu panel dilindungi
%'
Semuasekeringdapat terhadap kerusakan
diganti dengan aman tanpa
%%
bahaya listrik
$erminal kabel dilengkapi
dgn pelindung kabel9soket
%(
"nstrumen pengukur
mempunyai batas ukur yang
cukup dan diberi tanda pada
%3
nilai nominal
Semuaperalatan  terminal
diberi kode dan nama
indikasi
%-
Kabel masuk dan keluar
%)
Busbar  perlengkapan
yang terpasang bersih tanpa
debu dan kotoran
%&
Penandaanbus1bar/phasa0
%*
Kabel pembumian
%2
4asilitaskeselamatandan
tanda bahaya
CC((
00EERRII&&IIKKAASSII HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN
%
Pengujian tahanan isolasi
(
Pengukurantahanan
pentanahan9pembumian
3
+jifungsilampu indicator
-
+ji fungsi pemanas panel
)
Kerja pemanas panel
&
+ji
kesalahan9penyimpangan
meter
*
+ji fungsi sinkronisasi /bila
ada0

IIIIII((

LLAAPPOORRAANNPPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII 1. ama alat ukur , 1. Pabrik pembuat , 1. 8ating
AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
1. ama alat ukur
,
1. Pabrik pembuat
,
1. 8ating tegangan
,
%
P3h#aErsoeund
G
(
PhaPsEhaas/a81S0
G
3
PhaPsEhaas/a81$0
G
-
PhaPsEhaas/aS1$0
G
)
Kondisipengukuran
Basah
kering
:ingin
Panas
!!((
PPEENNGGUUKKUURRAANN TTAAHHAANNAANN PPEENNTTAANNAAHHAANN))PPEEMM!!UUMMIIAANN
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ E #round
?hm
Catatan , "nspector! "nspector! Pemilik9?wner P7"$
Catatan ,
"nspector!
"nspector!
Pemilik9?wner
P7"$

HHHHHH

HHHHHHHH

$anggal ,

$anggal ,

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL ((

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL(((($$$$88889999!!!!

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA

MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR 55MMCCCC66

MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR 55MMCCCC66 DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

Bentuk L.'-1B
Bentuk L.'-1B

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN MMOOTTOORR CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR

55MMCCCC66

IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt ooff MMoottoorr CCoonnttrrooll CCeenntteerr ((MMCCCC))

"7"9P6#6S5=5 +L5# /861S68$"4"K5S"0 o.

Pemilik /?wner0 Lokasi $anggal @erifikasi /Location0 @erification :ate
Pemilik
/?wner0
Lokasi
$anggal @erifikasi
/Location0
@erification :ate

II((

:5$5 $6K"S

+raian :ata +raian :ata o. "tem $ahun pembuatan Pabrikpembuatan $emperatur8uang o #ambar Phasa 7umlah
+raian
:ata
+raian
:ata
o. "tem
$ahun pembuatan
Pabrikpembuatan
$emperatur8uang
o #ambar
Phasa
7umlah
$ingksaetlungkup
"P
$ipe9odel
$egangan
@olt
o. Seri
4rekuensi
=<

IIII((

=5S"L P668"KS55

@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi AA((
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
AA((
PPEENNEELLAAAAHHAANN DDOOKKUUMMEENN
%
Sertifikat SKPPlama
(
#ambar diagram satu garis
3
#ambardiagrampengawatan
panel
-
Bukumanual
)
Buku pemeliharaan
operational
&
$anda peringatan
!!((
PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN 00IISSUUAALL
%
Konstruksi +nit CC
(
:udukandanpenempatan
3
Pelatnama
-
Perlindunganterhadapkejutan
listrik  benda asing
)
Bus1bar terisolasi dan kuat
&
Pemasangan kabel
*
Kabel yang terpasang pada
pintu panel dilindungi
@erifikasi =asil@erifikasi o "tem @erifikasi $idak Aa $idak emenuhi Keterangan emenuhi terhadap
@erifikasi
=asil@erifikasi
o
"tem @erifikasi
$idak
Aa
$idak
emenuhi
Keterangan
emenuhi
terhadap kerusakan
2
Semua sekering dapat diganti
dengan aman tanpa bahaya
listrik
$erminal kabel dilengkapi
%'
dgn pelindung kabel9soket
"nstrumen pengukur
mempunyai batas ukur yang
cukup dan diberi tanda pada
%%
nilai nominal
Semuaperalatan  terminal
diberi kode dan nama indikasi
%(
Kabel pembumian
%3
4asilitaskeselamatandan
tanda bahaya
CC((
00EERRII&&IIKKAASSII HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN
%
Pengujian tahanan isolasi
(
Pengukurantahanan
pentanahan9pembumian
3
+jifungsilampu indicator
-
+ji fungsi pemanas panel
)
Kerja pemanas panel
&
+ji kesalahan9 penyimpangan
meter

IIIIII((

LLAAPPOORRAANNPPEENNGGUUJJIIAANN

AA(( PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII 1. ama alat ukur , 1. Pabrik pembuat , 1. 8ating
AA((
PPEENNGGUUJJIIAANN TTAAHHAANNAANN IISSOOLLAASSII
1. ama alat ukur
,
1. Pabrik pembuat
,
1. 8ating tegangan
,
%
Ph3#aErsoeund
G
(
PhaPsEhaas/8a 1S0
G
3
PhaPsEhaas/a81$0
G
-
PhaPsEhaas/Sa1$0
G
)
Kondisipengukuran
Basah
kering
:ingin
Panas
!!((
PPEENNGGUUKKUURRAANN TTAAHHAANNAANN PPEENNTTAANNAAHHAANN))PPEEMM!!UUMMIIAANN
%
Phasa8E#round
?hm
Phasa S E #round
?hm
Phasa $ E #round
?hm
Catatan , "nspector! "nspector! Pemilik9?wner P7"$ HHHHHH HHHHHHHH $anggal , $anggal ,
Catatan ,
"nspector!
"nspector!
Pemilik9?wner
P7"$
HHHHHH
HHHHHHHH
$anggal ,
$anggal ,

:ieDaluasi oleh Pegawai Pengawas Spesialis K3 Listrik

"P ,

:iperiksa 9:iuji oleh 5hli K3 Spesialis Listrik

SK o ,

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL &&

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL&&&&(((($$$$****

PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN AAAALL EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII
PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN AAAALL
EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN
EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN AAAALL99SSEERRAAHH TTEERRIIMMAA EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII99JJAALLAANN

PPeerr//77aarraa aannII((**

PPaannuuaannPPee,,eerriikk//aaaann aannPPeenn++uu22iiaann

Semua instalasi yang baru selesai terpasang dan baru selesai dilakukan perubahan harus diperiksa dan diuji untuk memastikan pengaman1pengamanannya memenuhi ketentuan dari peraturan /panduan0 ini! sebelum dioperasikan. Pemeriksaan dan pengujian harus mencakup awal dan berkala dan apa1apa yang dirinci dalam syarat ".(.

PPeerr//77aarraa

aann

II((##

PPaannuuaann RRiinniiaann PPee,,eerriikk//aaaann aann PPeenn++uu22iiaann

II((##aa

/%0 Pelindung atas bukaan lantai dan dinding harus diperiksa untuk memastikan

KKee eenn uuaann

uu,,uu,, 44eennee++aahhaann kkee--aakkaarraann

/(0

kesesuaiannya dengan ketentuan untuk escalator dan lantai1jalan. 5lat pelindung /selubung9shutter0 atas badan rangka dan ruang mesin harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan.

II((##--

Ketentuan konstruksi harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan1 ketentuan dari syarat untuk escalator atau untuk lantai jalan.

KKee

eenn

uuaann

kkoonn//

rruukk//ii.

II((## !!aannPPee++aann++aann. Periksa lokasi! perpanjangan! dan toleransi dari ban pegangan untuk memenuhi syarat.

II((## PPeennaahhaa77aaaann. Periksa pencahayaan agar memenuhi syarat.

II((##ee

Lendutan pada bagian sisir! plat sisir! dan plat landas harus diuji dengan membebani berat %) kg pada plat ('' mm  3'' ditengah1tengah. +kuran 3'' mm harus pararel dengan arah gerak escalator! harus dijalankan kedua arah untuk mematikan raktian tersebut tidak menyinggung step /anak tangga0.

PPllaa //ii//iirr aann uu22ii --ee--aann((

II((##11

Periksa dek rintangan apakah memenuhi syarat.

DDeekkrriinn aann++aann((

II((##++

Periksa ukuran dan konstruksi dinding pelindung apakah memenui syarat.

DDiinniinn++ 44eelliinnuunn++ 55--aalluu// rraaee66((

II((##hh

Periksa ukuran dan pemasangan langit1langit dan tudung apakah memenuhi syarat.

LLaann++ii

99llaann++ii

aann

uuuunn++((

II((##ii

Periksa selubung penutup apakah memenuhi syarat.

PPeelliinnuunn++ iinn//

aallaa//ii

iilluuaarr ++eeuunn++((

II((##22 RRuuaann++MMee//iinn((

Periksa apakah cara1cara /fasilitas0 keluar masuk /akses keruang mesin0 memenuhi syarat.

II((##kk

Periksa saklar henti ruang mesin apakah memenuhi syarat.

SSaakkllaarrhheenn ii((

II((##ll

Periksa pengawatan! tegangan /Doltase0! saklar pemutus dan instalasi listrik apakah memenuhi syarat.

KKeennaallii aann PPeenn++aa;;aa aann((

II((##,, GGoo<<eerrnnoorr((

Periksa batas kecepatan lebih apakah memenuhi syarat dan penyetelan harus diikuti penyegelan /sealed0 dan pemasangan segel logam memuat tanggal goDernor diuji dengan nama tekniisi Penguji atau perusahaan jasa pemeriksa! ditempel secara permanen pada goDernor.

II((##nn

+ji posisi step dan palet atas permukaan yang mendatar dengan cara mengangka t sisi1sisi step - mm dan cermati apakah hal tersebut akan menghentikan eskalator.

PPeenn++aa,,aannaann //

ee44

aa

aauu

44aallee aa

aarr((

II((##oo

Periksa apakah tapak lintas cukup dapat mencegah keluarnya step9palet dalam situasi rantai

putus. Periksa benda yang masuk dalam kotnruksi rangka.

SS

ee44""

44aallee

""

rraann

aaii""

aann rraann++kkaa --aaaann((

II((##44

Kecepatan nominal harus diuji untuk memastikan kesesuainnya dengan syarat.

UU22iikkeeee44aa aann((

PPeerr//77aarraa

aann

II((33

PPee,,eerriikk//aaaann aann 44eenn++uu22iiaann 44aaaa iinn//

aallaa//ii

77aann++ iirruu--aahh

Semua instalasi yang dirubah harus diperiksa dan diuji untuk memastikan kesesuainnya dengan ketentuan dari peraturan /panduan0 ini! sebelum dioperasikan. Pemeriksaan dan pengujian harus mencakup rutin dan berkala dan apa1apa yang terinci dibawah ini ,

/a0

:imana perubahan telah terjadi atas pelindung bukaan lantai atau dinding harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/b0

:imana perubahan telah terjadi atas panel penutup rangka /cladding0! harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/c0 :imana suatu perubahan menyangkut perubahan sudut inklinasi atau ukuran geometri dinding! semua harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/d0

:imana ban pegangan telah dirubah! maka harus diperiksa agar memenuhi geometri dinding pelindung! semua harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk escalator dan

syarat untuk lantai1jalan.

/e0

:imana system anak tan gga atau system tapak lintas /track0 telah dirubah harus diperiksa agar menyesuaikan dengan syarat untuk eskalator dan syarat untuk lantai1 jalan.

/f0

:imana plat sisir atau plat batas telah dirubah! harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk eskalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/g0

:imana suatu perubahan menyangkut rangka! balok! atau strukt ur pendukung! harus diperiksa dan diuji aar memenuhi syarat untuk lantai jalan.

/h0

:imana tapak lintas / track0! roda step danm sistemnya dirubah ! harus diperiksa dan diuji agar memenuhi syarat untuk eskalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/i0

:imana perubahan menyangkut kapasitas dan9atau kecepatan nominal harus diperiksa dan diuji agar memenuhi persyaratan.

/j0

:imana motor mesin penggerak atau rem dir ubah! maka dip eriksa dan diuji agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/k0

:imana pesawat pengaman atau operasi kerja dirubah atau ditambah! harus diperiksa dan diuji agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

/l0

:imana perubahan atau penambahan pencahayaan! akses masuk atau pekerjaan kelistrikan tersangkut! harus diperiksa agar memenuhi syarat untuk escalator dan syarat untuk lantai1jalan.

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL &&

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL&&&&(((($$$$****9999!!!!

PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN
PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN

!!EERRKKAALLAA EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN

EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN !!EERRKKAALLAA EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII99JJAALLAANN

PPeerr//77aarraa

aann

II((**

JJaann++kkaa PPee,,eerriikk//aaaann aann PPeenn++uu22iiaann

Sebagai kelanjutan /tambahan0 pemeriksaan dan pengujian rutin! pemeriksaan dan pengujian harus dilaksanakan tidak lebih dari jangka waktu % /satu0 tahun.

PPeerr//77aarraa

aann

II((##

PPee,,eerriikk//aaaann aann PPeenn++uu22iiaann TTaahhuunnaann

II((##aa RRuuaann++,,ee//iinn((

Pintu masuk /akses0 keruang mesin! pencahayaan! stop kontak operasi dan kondisi harus diperiksa.

II((##-- SSaakkllaarrhheenn ii((

Saklar henti di kamar mesin harus diuji.

II((##

Kendali dan pengawatan harud diperiksa.

KKeennaallii aann 44eenn++aa;;aa aann.

II((##

esin penggerak dan rem harus diuji dan diuji termasuk tegangan puntir /torIue0 dari rem.

MMee//iinn 44eenn++++eerraakk aann rree,,((

II((##ee GGoo<<eerrnnoorr((

Kecepatan penjeratan /trip mekanis mechanism0. goDernor! jika terpasang hrus diuji secara manual kerja mekanisme

II((##11

SSaakkllaarr rraann

aaii99

eennaa++aa

aann 44ee//aa;;aa 44eenn++aa,,aann ,,oo

oorr

.

Kerja

pengaman

atas

putusnya

rantai1tenaga

harus

diuji

secara

manual

pada

mekanismenya.

II((##++ SSaakkllaarraarraahh--aalliikk((

Saklar penghenti arah balik /untuk menghindari arah balik ketika operasi turun0 harus diuji secara manual untuk memastikan berfungsi dengan betul.

II((##hh

5lat ini harus diperiksa dan diuji secara operasi manual /eskalator terhenti jika rantai

kendor0.

AAllaa 44eenn++aa,,aann rraann

aaii

//

ee44((

II((##ii

Pengaman lonjakan step ini harus diuji secara manual dengan mengangkat step! menyebabkan pengaman bekerja.

PPeenn++aa,,aann lloonn22aakkaann // ee44((

II((##22

Pengaman step atau palet yang hilang harus diuji dengan cara melepas satu step atau palet dan cermati pengaman berfungsi dengan baik.

PPeenn++aa,,aann //

ee44

aa

aauu

44aallee hhiillaann++((

II((##kk

Pengaman step atau palet datar harus diuji dengan cara simulasi permukaan yang miring /tidak datar0 dan cermati apakah pengaman berfungsi dengan benar.

PPeenn++aa,,aann //

ee44

aa

aauu

44aallee aa

aarr((

II((##ll

Semua step! palet rantai dan rangka harus diperiksa secara Disual atas kemungkinan cacat! kondisi mekanis dan apakah ada penimbun material /sampah0 yang mudah terbakar.

SS

ee44

aann rraann

aaii99SS ee44((

II((##,, !!aann PPee++aann++aann((

ekanisme penggerak ban pegangan harus diperiksa secara Disual atas kondisi dan saklar henti pengaman ban pegangan diuji dengan memutuskan sensor.

II((##nn OO44eerraa//ii ++aannee++nnaann((

7ika escalator atau lantai1jalan berderet seri! cermati bahwa escalator pembawa penumpang akan berhenti! jika dimukanya ada escalator yang dimuati penumpang terhenti. 7uga

cermati dua unit escalator berderet seri tersebut bekerja dengan arah yang sama.

II((##oo

Lakukan pengujian kecepatan atas unit pesawat memakai motor :C.

EE//kkaallaa

oorr

aann llaann

aaii9922aallaann

eenn++aann 44eenn++++eerraakk ,,oo

oorr

DDCC((

II((##44 PPee,,aannaa//((

6skalator dan lantai1jalan yang dipasang diluar gedung dan yang memerlukan pemanas! harus diuji pemanas dan kondisinya.

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL &&

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL&&&&(((($$$$****9999KKKK

PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN KKHHUUSSUUSS EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII
PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN
KKHHUUSSUUSS EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN
EESSKKAALLAATTOORR DDAANN LLAANNTTAAII JJAALLAANN DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

PPEENNGGUUJJIIAANN KKEEMMAAMMPPUUAANN TTEEKKNNIISS DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN JJEENNIISS KKHHUUSSUUSS

LLIINNGGKKUUPP

Bagian ini meliputi pengujian kemampuan teknis dan jenis yang diharuskan untuk elemen tertentu dalam perakitan yang tercakup dalam panduan ini.

AA(( PPeenn++uu22iiaann KKee,,aa,,44uuaann TTeekknnii// PPeerreeaa,, KKeerree

PPeerr//77aarraa

aann

II((**

UU,,uu,,

aa

aann !!oo--oo II,,--aann++

Panduan ini memperinci pengujian kemampuan teknis atas peredam minyak kereta dan bobot ibang.

PPeerr//77aarraa

aann

II((##

GGaa,,--aarr DDaa

aa""

aann RReekkoorr 55rreeccoorr%%66

II((##aa GGaa,,--aarr aann aa aa

Sebelum pengujian! pabrik produsen tiap1tiap peredam /uffer0 yang akan diuji harus

menyerahkan ke laboratirium hal1hal berikut ini ,

77aann++ hhaarruu// ii//eerraahhkkaann.

/%0

:ua set gambar rakitan dan detail dari peredam! menunjukkan.

/a0

/b0

Konstruksi yang nyata dari peredam Semua ukuran dari tiap1tiap bagian

/c0

Semua informasi yang releDan seperti bahan1bahan yang digunakan dan

/d0

toleransi. :ata seperti yang tercantum pada label peredam seperti ketentuan dalam

/(0

syarat. :ata lengkap dari aliran minyak hubungannya dengan langkah peredam yang efektif.

II((##-- KKeeaarr//ii44aann 5511iilllliinn++66 ++aa,,--aarr99++aa,,--aarr aann aa

Laboratorium akan menyimpan gambar1gambar menunjukkan rekayasa peredam yang lulus bersama dengan rekor asli hasil pengujian! data! kurDa kinerja dan sertifikasi pengujian sebagai suatu catatan permanen untuk rujukan dimasa yang akan datang. Periksa apakah dokumen dimaksud tersedia

aa 44eenn++uu22iiaa.nn

II((## PPeerruu--aahhaann rraannaann++aann 44eerreeaa,, //ee

5papun perubahan yang terjadi atas rancangan /desain0 peredam oleh produsen setelah sertifikasi! gambar yang menunjukkan perubahan harus diserahkan9disimpan bersama dengan aslinya yang telah bersertigfikasi dari lab. Lab akan menerbitkan perubahan sertifikat kepada produsen. Perubahan yang tidak berpengaruh pada kinerja peredam dapat disetujui tanpa pengujian sertifikasi dari lab. Perubahan dalam rancangan /desain0 yang akan mempengaruhi kinerja! persetujuannya hanya dapat dikeluarkan oleh lab yang menerbitkan sertifikat.

eellaahh

//eerr

ii11iikkaa//.ii

PPeerr//77aarraa

aann

II((33

PPeerraallaa

aann

PPeenn++uu22iiaann

Peralatan pengujian harus direncanakan sedemikian rupa agar pelaksanaan pengujian sesuai dengan perincian berikut ini! agar ketentuan peredam sesuai dengan syarat untuk peredam minyak dan sesuai dengan hal1hal berikut ini ,

+a-

+-

+c-

/alieras oot u0i

Kaliberasi bobot beban yang ditetapkan untuk pengujian jatuh bebas harus tepat dalam toleransi %F.

Penempatan oot u0i

Bobot uji harus ditempatkan dilokasi tertentu untuk meyakinkan apabila jatuh menimpa peredam arah harus Dertical.

1nstrumen pengu0ian

"nstrumen yang digunakan dalam pengujian harus memenuhi persyaratan berikut ,

/%0

=arus dari jenis yang dapat mencatat data

/(0

enghasilkan data angka plot untuk membuat kurDa , selang waktu jarak lintas! kecepatan bobot dan reaksi penahanan bobot selama peredam melangkah! yang harus diliti9akurat! dalam batas1batas toleransi berikut ini ,

+a-

5lat pencatata waktu dapat merekor perjalanan waktu minimal % per &' detik selama peredam melangkah.

+-

Perjalanan waktu dan jumlah waktu tercatat dengan kesalahan tidak lebih dari '.)F.

+c-

Posisi bobot uji tiap kali harus dicatat dengan kesalahan kurang dari '.%F.

+d-

$empo! lintas kecepatan dan reaksi penahanan! harus ditentukan dengan cara1cara oleh suatu alat yang akan menghasilkan ketepatan yang dituntut.

PPeerr//77aarraa

aann

II((88

PPee,,aa//aann++aann PPeerreeaa,, aann PPeerr//iiaa44aann PPeenn++uu22iiaann

II((88aa TTuu,,44uuaann aann llookkaa//ii 44eerreeaa,,((

Suatu peredam yang dilengkapi dengan pegas harus ditempatkan pada bidang tumpuan yang direncanakan dapat menahan reaksi tanpa perubahan nyata atas gaya yang dihasilkan dari penahanan peredam pada pengujian jatuh bebas. Peredam harus dipasang dalam posisi Dertical dan ditengah1tengah dimana bobot uji dijatuhkan.

II((88-- PPeenn++eennaann++aann 44eerreeaa,,. Pengencangan peredam harus sesuai dengan gambar dari produsen atau dengan cara yang setara! pada ,

/%0 Pondasi bidang tumpuan uintuk jenis peredam yang dilengkapi pegas pemulihan

/(0

torak. Bagian bawah dari tengah1tengah bobot uji untuk pe redam yang dilengkapi bandul pemberat.

#aris toleransi tengah '.() peredam mm dari jika jarak telah langkah dipasang peredam. kencang ditempatnya harus Dertical dalam

II((88 PPeenn++ii//iiaann 44eerreeaa,, eenn++aann ,,iinn77aakk. Setelah peredam terpasang! diisi minyak sampai batas permukaan atau diantara dua garis penunjuk produsen. inyak harus sesuai dengan ketentuan dalam syarat ('%.-i dan data yang terinci pada label. Setelah pengisian minyak! prosedur yang digariskan dibawah ini harus diikuti untuk meyakinkan permukaan minyak tetap terjaga. /%0 Peredam harus ditekan penuh secara perlahan! kemudian dibiarkan kembali keposisi awal dalam jangka waktu sampai minimal %' menit. Permukaan minyak diperiksa.

/(0

7ika permukaan minyak berubah dari posisi awal oleh sebab pembuangan udara yang

/30

terjebak didalam peredam! prosedur harus diulang sampai diperoleh permukaan minyak yang tetap! saat torak pada posisi awal. 7ika permukaan minyak cenderung tetap diatas batas garis semula saat diisi! lbang

/-0

udara /jika ada0 harus dicermati kemungkinan adanya halangan /buntu0. 5pabila permukaan minyak telagh mantap! maka permukaan tersebut harus disetel ke garis terendah yang ditetapkan oleh produsen dan dicatat sebelum uji coba jatuh /drop test0 dilaksanakan.

PPeerr//77aarraa

aann

II((==

PPeenn++uu22iiaann PPeerreeaa,,

$iap jenis peredam dengan system aliran /porting0 yang telah diserahkan harus diuji atas reaksi penahanan! kekuatan! kebocoran! kembalinya torak! dan pergeseran torak

menyimpang! sebagai berikut ,

II((==aa PPeenn++uu22iiaann rreeaakk//ii 44eennaahhaannaann. Pengujian reaksi penahanan berikut atas tiap1tiap peredam dengan aliran minyak /porting0 terinci dalam syarat ('%.-g %0 harus dilakukan dari ketinggian sedemikian! sampai saat bobot uji membentur! berkecepatan %%)F dari kecepatan nominal kereta sesuai dengan desain dari peredam ,

/%0

$iga kali uji jatuh dengan bobot uji sama dengan kapasitas nominal lift dari produsen

/(0

untuk jenis aliran /porting0 yang didesain. Satu kali uji jatuh dengan bobot uji sama dengan kapasitas minimum lift dari produsen! untuk jenis aliran /porting0 yang didesain.

Setelah uji jatuh tyersebut diatas! peredam harus dijaga tetap dalam keadaan ditekan selama ) menit dan kemudian boleh dibebaskan kembali keposisi awal selama 3' menit untuk membiarkan minyak mengalir kembali ke bejana cadangan dan membiarkan udatra yang terjebak dalam minyak keluar.

Pada masing1masing pengujian! reaksi penahanan rata1rata selama peredam lmelangkah tidak boleh melebihi .2% m9s ( /Mg0N dan pncak reaksi terjadi tidak lebih dari satu per () /%9()0 detik /saat benturan0! tidak lebih dari (-.) m9s ( /M(!) g0. setelah selesai pelaksanaan uji jatuh! tidak satupun bagian1bagian peredam yang menampakkan perubahan bentu permanen ataupun rusak.

II((==-- PPeenn++uu22iiaann kkeekkuuaa aann

/%0 :ua uji jatuh harus dilakukan sebagai berikut ,

/a0

Satu uji jatuh harus dilakukan dengan system aliran / porting0 sebagai terinci

dalam syarat ('%.-g /%0 /a0 dengan bobot uji sama dengan %('F dari kapasitas maksimal dan ketinggian sedemikian sehinghga saat membentur kecepatan

/b0

penahanan mencapai %()F /retardation0 dari kecepatan harus dicermati! nominal dan lift. atas :alam kemungkinan uji jatuh melebihi ini reaksi nilai tersebut dalam syarat. Segera setelah pengujian ini! peredam harus diteliti bagian luar secara kasad mata atas perubahan ataupun kerusakan. 7ika tidak nampak cacat! kemudian peredam ditekan peralatan /kecepatan rendah0 dan dilepas kembali! untuk meyakinkan torak kembali keatas pada posisi awal. Kemudian pengujian kedua dilakukan dengan cara1cara yang sama pada ".)a /%0 diatas! selama pengujian reaksi penahanan peredam yang terjadi tidak boleh melebihi )F dari hasil pada ".)a /%0.

/(0

7ika untuk suatu langkah tertentu terdapat lebih dari satu sy stem pengaliran minyak /porting0! konstruksi peredam beragam untuk jenis porting! maka pengujian kekuatan sama seperti pada syarat ".)b %0 /a0 harus dilakukan untuk porting yang mempunyai kemampuan beban minimal untuk mana porting telah didesain seperti syarat. Kelanjutan dari tiap1tiap uji jatuh! peredam ditahan tetap tertekan selama ) menit kemudian dilepas sampai torak kembali ke posisi awal untuk selama 3' menit! untuk membiarkan minyak kembali megalir ke tangki cadangan dan melepas udara yang terjebak.

II((== PPeenn++uu22iiaann kkee--oooorraann ,,iinn77aakk. Pengujian kebocoran minyak ini berjalan bersamaan dengan pengujian1pengujian penahan peredam dalam syarat ".)a! dan uji jatuh dalam syarat ".)b /%0 /b0! untuk memastikan

kehilangan minyak selama pengujian.

Permukaan minyak harus diperhatikan setelah torak kembali keposisi awal seteloah selesainya tiap1tiap uji jatuh dan setelah berlaku selag waktu yang ditetapkan dalam syarat ".)a.

Penurunan permukaan tidak menunjukkan kehilangan minyak jika tidak melebihi %.& mm untuk tiap 3') mm / foot0 langkah sepanjang peredam! tetapi tanpa kecuali kehilangan minyak tidak boleh melampaui sampai batas terendah dari torak! atau melampaui dibawah batas lokasi lbang1lubang orifice teratas. 5pabila Dolume minyak diatas dari porting terjadi terlaku sedikit! padahal peredam telah diisi sampai ke batas permukaan kerja normal maka lab boleh melakukan uji ulang untuk kebocoran minyak.

II((== PPeenn++uu22iiaann aa

Pengujian atas kembalinya torak selama uji jatuh tersebut dalam syarat ".)a dan ".)b! tempo yang diperlukan torak kembali bergerak keatas diukur sejak beban uji diangkat dari

peredam sampai saat torak kebali sempurna ke posisi awal. $empo yang diperlukan tidak lebih dari ' detik.

aa//

kkee,,--aalliinn77aa

oorraakk.

Sekiranya torak gagal kembali atau sekiranya torak kembali melebihi tempo yang ditetapkan! maka produsen boleh menyerahkan peredam lain /duplication0 atau memasang silinder tekan dan piston baru dan uji torak diulang. 7ika ternyata torak masih tidak mau kembali /bergerak keatas0 memenuhi persyaratan! maka peredam tersebut ditolak /gagal0. Peredam yang dilengkapi dengan pegas Opendorong kembali torak harus diuji dengan beban ((.* kg diatasnya. $orak harus ditekan )% mm dan apabila dilepas akan kembali ke posisi awal sepenuhnya dalam tempo 3' detik.

II((==ee PPeenn++uu22iiaann aa

Pengujian atas gerakan goyang tersebut dibawah ini harus dilakukan untuk gerakan

goyang.

+2- Peredam dengan pegas pendorong kemali

aa//

++eerraakkaann ++oo77aann++.

pada #erakan ujung goyang atas dari dan torak digoyang saat mencapai dengan tangan keatas kekiri penuh dan harus kanan diukur sekuat secara mungkin. akurat Setengah dari geraka dapat dianggap sebagai giyangan murni dari torak dan tidak boleh lebih dari %.& mm untuk tiap1tiap langkah satu foot /3') mm stroke0.

/(0

Peredam dengan oot gravity. Pengujian dilakukan sama dengan diatas. Pengukuran dilakukan pada bagian bawah torak! apabila torak bagian atas dilegkapi dengan penguat /raced0 untuk menghindari goyangan. Setengah dari gerakan yang diukur tidak boleh lebih dari %.& mm untuk tiap1tiap langkah satu foot /3') mm

stroke0.

II((==11 SSeerr ii11iikkaa//ii. 5pabila peredanm telah menjalani semua pengujian dan semua catatan / record0 dan data memenuhi ketentuan! maka Laboratorium menerbitkan sertifikat kepada produsen disertai laporan pengujian yang menyatakan bahwa peredam tertentu dengan jatuh langkah tertentu dan dan piortingnya telah memenuhi semua persyaratan dengan beban1beban maksimum dan minimum.

!!(( PPeenn++uu22iiaann KKee,,aa,,44uuaann TTeekknnii// TTeerrhhaaaa44 KKuunnii KKaakkii PPiinn

uu

LLaann

aaii""

KKuunnii KKoo,,--iinnaa//ii MMeekkaanniikkaall eenn++aann KKoonn

aakk

LLii//

rriikk""

aann KKoonn

aakk

PPiinn

PPeerr//aarraa

uu

aann

LLaann

II((**

aaii

aann PPiinn

UU,,uu,,

uu

KKeerree

aa

Bagian ini memperinci pengujian kemampuan teknis atas kunci kait / interlock0 kunci kombinasi mekanikal dan elektrikal! dan kontak listrik dari pintu lantai dan pintu kereta! dilakukan dibawah pengawasan laboratorium penguji sebagai ditetapkan oleh syarat.

PPeerr//77aarraa

aann

II((##

PPeenneellii

iiaann

oolleehh LLaa-- SSee--eelluu,, PPeenn++uu22iiaann

Sebelum pelaksanaan pengujian! lab penguji akan meneliti tiap1tiap peralatan yang diserahkan untuk meyakinkan bahwa peralatan tersebut memenuhi semua ketentuan.

PPeerr//77aarraa

aann

II((33

KKee

eenn uuaann

UU,,uu,,

II((33aa PPeenn77aa,,--uunn++aann uunn

Selama pengujian yang terinci dalam syarat ".- /a0! /c0 dan /d0 peralatan harus dihubungkan dengan jaringan listrik yang tidak tercemar oleh induksi! mempunyai tahanan listrik yang konstan dan arus listrik dua kali nila arus yang dipakai dan dengan tegangan nominal /rated voltage0. 7aringan listrik harus tertutup! tetapi dapat terbuka /terputus0 oleh kontak didalam peralatan pada tiap1tiap siklus operasi selama pengujian.

uukk

44eenn++uu22iiaann --aa++iiaann99--aa++iiaann llii//

rriikk((

II((33-- UU22ii99uullaann++ kkoonn

7ika kontak listrik dari peralatan /untuk diuji0 telah diuji sebagai bagian dari peralatan lain! dan telah memenuhi dengan baik persyaratan /bab "0! maka pengujian elektrikal atas kontak tersebut tidak perlu diulang.

aakk

llii//

rriikk

77aann++

eellaahh eerruu22ii.

II((33 PPeenn++uu22iiaann aa aa//

Pengujian atas peralatan1peralatan tersebut diatas tidak diperlukan.

uuaa// 44eellee44aa// 55rreettiirriinngg ccaamm66 aa

aauu

44eerraallaa

aann

//ee22eennii//((

II((33 PPeenn++uu22iiaann kkuunnii kkoo,,--iinnaa//ii ,,eekkaanniikk aann eelleekk

Peralatan pengujian harus dikenakan pada bagian kunci mekanis dari kunci kombinasi mekanikal dan kontak elektrikal untuk membuka kunci tia1tiap siklus operasi selama pengujian! yang dirinci oleh syarat ".- /a0 /c0 dan /d0.

rriikkaall

aann kkoonn

aakk99kkoonn

aakk

llii//

rriikk((

PPeerr//77aarraa

$iap1tiap peralatan yang diserahkan harus menjalani dan lulus pengujian1pengujian sebagai berikut , /a0 3ni keta(anan +endurance1- peralatan dilumas sesuai instruksi produsen! harus mengalami &'.''' /sembilan ratus enam puluh ribu0 kali siklus operasi tanpa gagal apapun! tanpa keausan erlebihan atau bagian1bagian menjadi longgar atau tanpa terjadi cacat bakar pada kontak.

aann

II((88

KKee

eenn uuaann

44eenn++uu22iiaann aann 44rroo//eeuurr

/b0

30i gangguan arus. Setelah selesai pegujian tersebut pada ".- /a0 peralatan tadi /yang telah teruji0 mengalami tambahan pengujian kemampuan memutus arus hidup.

Pengujian dilaksaakan dengan posisi kunci sesuai dengan gambar dari produsen. 7ika gambar menunjukkan beberapa posisi maka lab memilih satu posisi yang paling gawat. Peralatan contoh uji harus dilegkapi dengan tutup pelindung dan pengawatan listrik sesuai dengan gambar dari produsen.

/%0 5lat pengunci 5C! bagian listriknya harus dihubungkan ke rangkaian induksi degan power faktor '.* '.') dimana arus %% /sebelas0 kali arus nominal! pada tegangan %%'F dari tegangan nominal. 5lat pengunci 5C harus buka tutup /putus1sambung0 berulag1ulang )' kali dengan kecepatan normal! interDal ) sampai %' detik dengan kontak saa menyambung berlangsung selama '.) detik

/minimal0.

/(0 5lat pengunci :C bagian listriknya harus dihubungkan dengan rangkaian induksi dimana arus mencapai )F dari nilai konstan %%'F arus nominal dalam 3'' milisekon pada tegangan %%'F tegangan nominal. 5lat pengukur :C harus buka tutup /putus1sambung0 berulag1ulang (' kali dengan kecepatan normal! interDal ) sampai %' detik dengan kontak saa menyambung berlangsung '.) detik.

/30 =asil pengujian dianggap memuaskan jika tidak ada kejadian isolaso rusak karena bunga api atau terjadi tarikan dan jika tidak ad kelainan yang dapat membahayakan keselamatan.

/ c0

Pengu0ian tanpa pelumas. Setelah selesai pengujian tersebut pada syarat ".- /b0! peralatan yang sama mejalani pengujian berikut. Peralatan kemudian dibongkar dan dibebaskan dari pelumas dengan cara dicuci dengan cairan pembersih yang tidak mudah terbakar! kecuali bantalan1bantalannya yang tidak perlu pelumasan. Setelah diartikan kembali! peralatan mejalani ()''' kali siklus operasi tanpa keagalan! tanpa terjadi keausan yang berlebihan atau bagian1bagian longer atau tanpa terjadi cacat bakar pada kontak.

/d0

Pengu0ian pada usara lema. Setelah selesai pengujian tersebut pada syarat ".- /c0 peralatan yang sama harus menjalani pengujian berikut. Peralatan harus mengalami keberadaan di dalam ruang tanpa bentilasi! suatu atmorfer yang jenuh dengan 3.)F larutan sodium chloride selama *( jam terus menerus. Selama masa itu peralatan beroperasi %' kali siklus pada tiap1tiap akhir (- jam pertama dan kedeua dan dibolehkan berada pada udara terbuka selama (- jam! dan harus tidak bole gagal dalam arti menimbulkan kondisi berbahaya. Peralatan tersebut dilumasi kembali dan tanpa penyetelan ataupun perhatrian menjalani %)''' kali siklus operasi tanpa gagal dalam bentuk apapun.

+e-

4i kemencengan

+2- ,emua /atau alat 0enis yang pintu. digunakan Peralatan dalam harus bekerja pengujian0 dengan digeser efektif hori<ontal apabila tuas dari kereta posisi

normal! berturut1turut sebagai berikut ,

/a0

5rah tegak lurus terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

kebelakang &.3 mm

/(0

kedepan &.3 mm

/b0

5rah sejajar dengan bidang bukaan pintu

/%0

kebelakang &.3 mm

/(0 kedepan &.3 mm

+5-

Pintu sorong (ori6ontal. Peralatan harus bekerja dengan efektif.

/a0 5pabila bagian bawah pintu digeser dari posisi normal kereta tegak lurus terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

kebelakag &.3 mm

/(0

kedepan &.3 mm

/b0 5pabila bagian atas pintu digeser dari posisi norm al kearah tegak lurus

+'-

+8-

terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

kebelakang 3.( mm

/(0

kedepan 3.( mm

Pintu ayun7dorong +erengsel vertical0 perlatan harus bekerja dengan efektif

apabila bagian pembenturan tepi depan digeser.

/a0

$egak lurus terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

kebelakang 3.( mm

/(0

kedepan 3.( mm

/b0

Sejajar /pararel0 terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

3.( mm kearah kanan

/(0

3.( mm kearah kiri

/30

3.( mm keatas

/-0

3.( kebawah

Pintusorongvertical. Peralatan harus bekerja dengan efektif apabila pintu telah digeser.

/a0

$egak lurus terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0

kedepan 3.( mm

/(0

kebelakang 3.( m

/b0

Sejajar terhadap bidang bukaan pintu ,

/%0 3.( mm kearah kanan /(0 3.( mm kearah kiri

+f-

+ji isolasi / insulation0. "solasi dari bagian1bagian listrik tahan terhadap pengujian dengan nilai rata1rata /toot)mean)s#uare0 Doltase dua kali lipat Diltase nominal ditambah %''' @! &' =<! dijalankan selama % /satu0 menit.

+g-

Pengu0ian gaya dan gerakan. 7ika peralatan yang diuji adalah jenis yang dilepas oleh tuas /retring cam0! maka besaran gaya untuk melepas bagian1bagian peralatan oleh tuas harus diukur! dengan peralatan tersebut dipasang pada posisi seperti desain dari produsen. Pengukuran gaya dilaksanakan sebelum dan sesudahnya seperti dirinci dalam persyaratan ".- /a0.

#aya dan gerakan perlu dicatat /record0 adalah merupakan ,

+2-

#aya maksimal diukur secara hori<ontal yang dikenakan pada bagian peralatan

 

dari yang kedudukannya. langsung bersinggungan dengan tuas untuk melepas kait bagian peralatan!

 

+5-

7arak yang diproyeksikan pada bidang hori<ontal dimana kait itu bergerak dari posisinya ke osisi saat kait tersebut terlepas dari peralatan oleh sebab didorong oleh tuas. #aya dan gerakan yang tercantum pada persyaratan %%%.&e /)0 tidak boleh lebih kecil dari pada besaran gaya dan gerakan dicatat selama pengujian.

+(-

30i statis$ Setelah selesai dilaksanakan pengujian ketaanan /endurance0 tersebut pada persyaratan ".- /a0 sejenis ujian perlu dilaksanakan untuk mencari kebenaran /Derify0 kemampuan bukaan dari peralatan kunci. Pengujian terdiri dari gaya statis dikenakan

pada kunci selama 3'' detik dengan senantiasa menambah gaya secara bertahap. 5rah gaya sesuai dengan arak bukaan pintu pada lokasi sedekat mungkin denga elemen kunci /tidak melebihi 3'' mm0 dengan kekuatan %'''  /pintu sorong0. +ntuk pintu dorong ayun! gaya mengaraj tegak lurus dengan bukaan pintu dengan kekuatan 3'''  merata pada bidag bulat maupun persegi seluas () cm ( .

+i-

Pengu0ian 0arak)0arak elektrikal. 7arak elektrikal harus memenuhi CS5.B--.% atau 5S6 5%*.) section %&.

+0-

Pengu0ianOperasi$ Periksa keakuratan /ketelitian0 bahwa pelu jarak * mm elemen1 elemen pengunci akan bertemu singgung! sebelum saklar kunci kait dari pintu lantai menyambung arus /kontak0.

CC(( PPeenn++uu22iiaann KKee--aakkaarraann PPiinn uu

PPeerr//77aarraa

aann

II((**

PPeenn++uu22iiaann

DDoorroonn++ AA77uunn

RRaakkii

aann

PPiinn

uu

JJeennii//

SSoorroonn++

HHoorrii>>oonn

aall

aann

Pengujian atas rakitan pintu lift jenis sorong hori<ontal dan dorong ayun harus dilasanakan sesuai dengan 5S$ 6 %)(. +L %'B! atau 4P5()(. pengujian rakitan pintu harus disusun sesuai dengan ketentuan1ketentuan.

PPeerr//77aarraa

Pengujian atas rakitan pintu lift dan lift pelayanan /dumwaiter0 jenis sorong Dertical harus dilaksanakan sesuai degan 5S$ 6%)(! +L %'B atau 4P5()(.

aann

II((##

PPeenn++uu22iiaann rraakkii

aann

44iinn

uu

22eennii// //oorroonn++ <<eerr

iiaall

DD(( PPeenn++uu22iiaann KKee,,aa,,44uuaann TTeekknnii// SS

ee44

EE//kkaall

oorr

aann PPaallee LLaann

aaii99JJaallaann

%.

/a0

+jikemampuanstepatas fatugue /kelelahan0 pengujian boleh dilaksanakan ditempat pabrik pembuat atau dilaboratorium pengujian. =asil pengujian akan dinyatakan dalam sertifikat oleh tenaga ahli yang telah memiliki lisensi.

/c0

Step harus didudukan dengan posisi tapaknya mendatar! seperti layakya terpasang pada escalator dan pengikatannya dengan rantai. Palet lantai1jalan harus didudukan seperti layaknya! kondisi hori<ontal dari lantai1jalan dan pengikatannya dengan rantai.

/d0

#aya tersebut harus dikenakan pada bidang plat tebal () mm! lebar ('' mm  3'' mm panjang! yang ditaruh di tengah1tengah step atau palet dengan posisi panjangnya plat searah dengan jalannya step.

/e0

Step atau palet tidak boleh mengalami keretakan atau lendutan permanen yang melebihi - mm! setelah menjalani pengujian. Lendutan - mm tersebut tidak termasuk perubaan atau keausan roda pendukung.

/f0

Pengujian harus dilakukan pada berbagai jenis lebar step.

!! !! EE EE NN NN TT TT UU UU KK KK LL LL &&

!!!!EEEENNNNTTTTUUUUKKKK LLLL&&&&(((($$$$####9999KKKK

PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN KKHHUUSSUUSS RREESSIISSTTAANNSS IISSOOLLAASSII
PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN
KKHHUUSSUUSS RREESSIISSTTAANNSS IISSOOLLAASSII
KKHHUUSSUUSS RREESSIISSTTAANNSS IISSOOLLAASSII DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA

DDIIRREEKKTTOORRAATT PPEENNGGAAAASSAANN NNOORRMMAA KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANN KKEESSEEHHAATTAANN KKEERRJJAA DDIITTJJEENN PPEEMM!!IINNAAAANN PPEENNGGAAAASSAANN KKEETTEENNAAGGAAKKEERRJJAANN DDEEPPAARRTTEEMMEENN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSII

JJAAKKAARRTTAA"" ##$$$$%%

PPAANNDDUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDAANN PPEENNGGUUJJIIAANN KKHHUUSSUUSS RREESSIISSTTAANNSS IISSOOLLAASSII

AA(( AAnn

aarraa

uuaa ?? PPeenn++hhaann

aarr

55PPhhaa//ee99NNee

rraall))nnooll66

?? PPeenn++hhaann aarr 55PPhhaa//ee99NNee rraall))nnooll66 Pelaksanaan , %. Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala

Pelaksanaan ,

%.

Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala /cabut sekering! alat ukur Dolt meter dan saklar utama 9 induk0.

(.

Buka dari stop semua kontak saklar /kotak dari kontak0 alat1alat serta pemakaian beban lampu. dan cabut semua steker /tusuk kontak0

3.

+kur resistans antara semua penghantar.

!!(( AAnn

aarraa

PPeenn++hhaann

aarr

aann TTaannaahh 55PPhhaa//ee99!!uu,,ii))TTaannaahh66

aann TTaannaahh 55PPhhaa//ee99!!uu,,ii))TTaannaahh66 Pelaksanaan , %. Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala

Pelaksanaan ,

%.

Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala /cabut sekering! alat ukur Dolt meter dan saklar utama0.

(.

Buka semua saklar dari alat1alat pemakaian dan cabut semua tusuk kontak dari stop kontak serta beban lampu.

3.

+kur resistans antara jala1jala /penghantar0 dan tanah.

CC(( AAnn aarraa

//eelluurruuhh lleenn++kkaa44aann 5544hhaa//aa66 aann --uu,,ii 5544hhaa//aa @@ --ee--aann aann --uu,,ii66

--uu,,ii 5544hhaa//aa @@ --ee--aann aann --uu,,ii66 Pelaksanaan , %. Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala

Pelaksanaan ,

%.

Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala /cabut sekering! alat ukur Dolt meter dan saklar utama0.

(.

$utup semua saklar dari alat1alat pemakaian.

3.

+kur tahanan antara salah satu penghantar 9 phasa dan bumi.

DD(( AAnn

aarraa

NNee

rraall

55nnooll66 aann !!uu,,ii

DD(( AAnn aarraa NNee rraall 55nnooll66 aann !!uu,,ii Pelaksanaan , %. Buka 9 lepaskan lengkapan dari

Pelaksanaan ,

%.

Buka 9 lepaskan lengkapan dari jala1jala /cabut sekering dan saklar utama0.

(.

Lepaskan beban lampu! sambungan alat ukur! Doltmeter dan saklar motor.

3.

+kur resistans antara penghantar netral dan bumi.

HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN PPEENNGGUUKKUURRAANN TTAAHHAANNAANN RREESSIISSTTAANNSS IISSOOLLAASSII IINNSSTTAALLAASSII LLIISSTTRRIIKK

55 P68+S5=55,

5 L 5

 5 $

,

$5##5L

,

o . P56L 86S"S$5S $5=55 "S?L5S" /  0 K6$685#5 81S 81$ S1$ 81 S1
o
. P56L
86S"S$5S $5=55 "S?L5S" /  0
K6$685#5
81S
81$
S1$
81
S1
$1
81#
S1#
$1#

DDii//aakk//iikkaann oolleehh ::

5hli K3

MMeenn++ee

aahhuuii

PPeellaakk//aannaa

Pengawas Ketenagakerjaan

QQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQ

Catatan ,

5lat yang digunakan ,

1 S5;5 8esistans eter :)'&s ' E %''' ?hm

1 Pengujian 8esistance isolasi dari bagian inst alasi dalam ruangan basah9lembab harus mempunyai sekurang1 kurangnya %'' ?hm9Dolt tegangan ominal.

1 Pengujian 8esistance isolasi dari bagian instalasi ruangan kering harus mempunyai sekurang1kurangnya %''' ?hm 9Dolt tegangan ominal

1 =asil pengujian tahanan sebaran tanah "nstalasi listrik

?hm

HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN PPEENNGGUUKKUURRAANN RREESSIISSTTAANNSS TTAAHHAANNAANN SSEE!!AARRAANN TTAANNAAHH

55 P68+S5=55,

5 L 5

 5 $

,

$5##5L

,

76"S S6B585 $55= "S$.L"S$8"K 9 "S$. P6$"8

86S"S$5S $5=55 L?K5S" S6B585 $55= / 0 K6$685#5 o. 8% 8( 83
86S"S$5S $5=55
L?K5S"
S6B585 $55=
/
0
K6$685#5
o.
8%
8(
83

DDii//aakk//iikkaann oolleehh ::

5hli K3

QQQQQQQQQQQQQQQ

Catatan ,

5lat yang digunakan ,

%.HHHHHHHHHHHHHHH

MMeenn++ee

aahhuuii

PPeellaakk//aannaa

Pengawas Ketenagakerjaan

QQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQ

(. Besar tahanan /8esistance0 Pembumian pada tiap1tiap bangunan aksimum ) /lima0 ?hm . Permenaker '(9en 9%2

HHAASSIILL PPEENNGGUUJJIIAANN PPEENNGGUUKKUURRAANN !!EESSAARRAANN AARRUUSS LLIISSTTRRIIKK 55 AAMMPPHHEERREE 66

55 P68+S5=55,

5 L 5

 5 $

,

$5##5L

,

B6S585 58+S L"S$8"K L?K5S" / 5 0 K6$685#5 o. 8 S $
B6S585 58+S L"S$8"K
L?K5S"
/
5 0
K6$685#5
o.
8
S
$

DDii//aakk//iikkaann oolleehh ::

5hli K3

QQQQQQQQQQQQQQQ

MMeenn++ee

aahhuuii

PPeellaakk//aannaa

Pengawas Ketenagakerjaan

QQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQ