Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN

KABUPATEN KARIMUN

DINAS PEKERJAAN UMUM


Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A Lantai II
 TANJUNG
 TANJUNG BALAI KARIMUN

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan baha


pela
pelaks
ksan
anaa
aann pek
pekerja
erjaan
an !ang
!ang akan
akan dila
dilak
kukan
ukan sesu
sesuai
ai deng
dengan
an !ang
!ang tela
telah
h
dite
diteta
tapk
pkan
an dalam
dalam d"k
d"kumen
umen k"ntr
"ntrak
ak maka
maka perlu
perlu diad
diadak
akan
an rapa
rapatt pers
persiap
iapan
an
pelaks
pelaksana
anaan
an #pre
#pre $"nstr
$"nstru$t
u$ti"n
i"n meetin
meeting%
g% untuk
untuk mengha
menghasil
silkan
kan kesep
kesepaka
akatan
tan&&
kesep
esepak
akat
atan
an bebe
bebera
rapa
pa mate
materi
ri !ang
!ang dapa
dapatt meni
menimb
mbul
ulka
kan
n masa
masalalah
h dala
dalamm
pelaksanaan pekerjaan'
(ada hari ini Jum’at Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu
Enam Belas ) (ejabat (embuat K"mitmen Kegiatan Peningkatan Jalan dan
 Jembatan Kabupaten Karimun DAK Inrastruktur Daera! "IPD# Ta!un
$%&' (ila)a! Administrasi Ke*amatan Karimun+ ,eral+ ,eral Barat dan
Tebing+  (eker
(ekerjaan
jaan Belan-a Peningkatan Jalan P.r.s  telah melakukan rapat
(ersiapan (elaksanaan (ekerjaan*(+M
(ekerjaan*(+M dengan hasil sebagai berikut ,

&/ Kesepakat
Kesep akatan
an ,ateri
,ate ri PC, 0
a' Men!am
Men!ampaik
paikan
an perseps
persepsii tentan
tentang g pasal&p
pasal&pasa
asall atau
atau butir
butir&bu
&butir
tir !ang
!ang
tertuang dalam d"kumen k"ntrak-
b' Men!ampaik
Men!ampaikanan usulan&usu
usulan&usulan
lan perubahan
perubahan mengenai
mengenai isi dalam pasal&
pasa
pasall d"k
d"kumen
umen k"ntr
"ntrak
ak)) sepe
sepertrtii jad
jadal al m"bi
m"bililisa
sasi
si)) jad
jadal
al akt
aktu u
pelaksanaan) segala sesuatu !ang telah disepakati saat
penandatanganan k"ntrak-
$' Membahas
Membahas pr"sedur
pr"sedur hubungan
hubungan dengan institusi institusi lain seperti
seperti
pemakain Lab"rat"rium'
d' Memb
Membahahas
as tat
tata $ara
ara penga
engatutura
rann pela
pelaks
ksaanaan
naan pekpekerja
erjaan
an)) ant
antara
ara
lain,
.' Tata $ara
$ara penga
pengajua
juannpperm
ermintintaan
aan pekerj
pekerjaan
aan #Re/u
#Re/uestest 0"r "rk%
"rk%
1' Tata
ata $ara
$ara pen
penge
getetesa
sann #2u
#2ual alit
it!
! +"nt
+"ntrr"l%
"l%
3' Tata
ata $ar
$ara
a pem
pembaba!a
!ara
ran
n ser
serti
ti4k
4kat
at bula
bulana
nann
5' (enga
engaju
juan
an peru
perubabaha
hann pekerj
pekerjaa aann #pek
#pekerjaa
erjaan n tamba
tambah* h* kur
kuran
ang%
g%
6' (emutusan K"ntrak
7' (enga
engaju
juan
an gamb
gambar ar kerja
erja #sh"
#sh"p p dra
drai
ing
ng%%
8' (enga
engaju
juan
an (9:
(9: dan
dan ;9:
;9:)) dan
dan lain
lainn!
n!aa !ang
!ang dia
diangngga
gapp perl
perlu'
u'

$/ 1asil Kesepakat
Kesep akatan
an

a' Dari
Dari piha
pihak
k k"ntr
"ntrak
akt"
t"rr meng
mengen
enai
ai buti
butirr&but
&butir
ir dala
dalam
m pasa
pasall k"ntr
"ntrak
ak
tanggapann!a tidak ada perubahan'
b' & Tidak
Tidak ada perubahan
perubahan mendasa
mendasarr mengen
mengenai ai Jadal
Jadal M"bili
M"bilisas
sasi)
i) jadal
aktu
aktu pelaksa
pelaksanaa
naann dengan
dengan aktu
aktu pemasu
pemasukan kan penaar
penaaran)
an) jadal
jadal
m"bilis
m"bilisasi
asi pers"n
pers"nil
il dan perala
peralatan
tan diren$
diren$ana
anakakan
n tangga
tanggall .7 s*d 1.
Agustus 1<.7'
& Untuk
Untuk pekerja
pekerjaan
an aal
aal akan
akan dilaks
dilaksanak
anakanan le=el
le=eling
ing perb
perbaik
aikan
an badan
badan
 jalan dan pekerjaan saluran' Rapat pr"gress akan dilaksanakan
PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN KARIMUN

DINAS PEKERJAAN UMUM


Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A Lantai II
 TANJUNG
 TANJUNG BALAI KARIMUN

semin
semingg gguu seka
sekalili sete
setelalahh dila
dilaks
ksan
anakakan
an "pna
"pname me)) kesep
esepak
akat
atan
an
"pna
"pnameme dila
dilaks
ksan
anak
akan
an seti
setiap
ap hari
hari sabt
sabtu u pagi
pagi)) dan
dan rapa
rapatt hasi
hasill
"pname akan di adakan setiap hari selasa'
& :pna
:pname me ber
berda
dasa
sark
rkan
an dar
darii mata
mata pemb
pemba! a!ar
aran
an''
& (elak
elaksasana
naan
an ber
berdasa
dasark rkan
an perperen$a
en$ana naanan dan
dan hasihasill M+&<
M+&<)) >eti
>etiap
ap
desain aal dari suatu pr"!ek pada umumn!a selalu mengalami
re=isi&re=isi pada saat pelaksanaann!a) hal ini biasan!a diakibatkan
k"ndisi lapangan !ang sesungguhn!a telah mengalami perubahan&
perubahan k"ndisi dibandingkan dengan k"ndisi pada saat sur=ai
untuk pembuatan
pembuatan desain)
desain) atau dikarena
dikarenakan kan kesalahan
kesalahan&kes&kesalahan
alahan
ke$il baik pada saat sur=e! ataupun kesalahan desain itu sendiri'
 Tujuan
 Tujuan dari Kaji Ulang Desain adalah untuk menghasilkan desain
4nal
4nal !ang "ptimum
"ptimum untuk untuk dilaks
dilaksana
anakankan)) (enguk
(engukura urann M+&< ini
harus didasarkan pada data&data terbaik dan terkini !ang dapat
dipe
diperr"leh
"leh'' Ini
Ini dima
dimaksksud
udkakann untu
untuk k dapa
dapatt menjmenjamaminin selu
selururuh
h
peke
pekerja
rjaan
an dapa
dapatt dila
dilaksa
ksananaka
kann sesu
sesuaiai spspesesi4
i4ka
kasi
si dan
dan k"nd
k"ndisisii
lapang
lapangan)an) serta
serta masih
masih dalam
dalam batas
batas nilai
nilai k"ntr
k"ntrakn
akn!a'
!a' k"nsu
k"nsulta
ltan
n
pengaas
pengaas mempelajari
mempelajari perubahan
perubahan !ang diperlukandiperlukan berdasark
berdasarkan an
data
data&d
&dat
ataa !ang
!ang dipediperr"leh
"leh Jika
Jika terj
terjad
adii peru
peruba baha
hann pada
pada saat
saat
pelak
pelaksasana
naan
an maka
maka akan akan dilak
dilakuk
ukan
an aden
adendu dum m dan
dan Re&s$h
e&s$hed
edul
ule
e
sesu
sesuai
ai hasi
hasill dari
dari anal
analisa
isa kebut
ebutuhuhan
an lapa
lapang ngan
an dan
dan keten
etentu
tuan
an&&
ketentuan!a berdasarkan k"ntrak'
$' Untuk
Untuk pembuata
pembuatan n J"b Mi? Design
Design akan dilaksadilaksanaknakanan di Lab"ra
Lab"rat"r
t"rium
ium
Bintan atau Lab"rat"rium pr"pinsi Kepri'
& Untuk
Untuk /ualit
/ualit!! k"ntr
k"ntr"l
"l bet"n
bet"n Kubu
Kubus s dilaks
dilaksank
ankan
an di Bath$
Bath$inging (lan
(lan dan
dan
>lump dilaksanakan di Lapangan)
.' Tata $ara pengajuan permintaan pekerjaan #Re/uest 0"r "rk%
dilaksanakan per&minggu'
per&minggu'
1' Tata $ara
$ara penget
pengetesaesan n #2uali
#2ualit!t! +"ntr
+"ntr"l%"l%)) 2ualit
2ualit!! $"ntr
$"ntr"l
"l akan
akan
dilaksanakan di Lab' K"ntrakt"r disaksikan dari unsur Dinas (U dan
K"nsultan (engaas
3' Tata
Tata $ara pemba!aran serti4kat bulanan #M+%) ditetapkan setiap
tanggal 18 '
5' (engajuan perubahan pekerjaan #pekerjaan tambah* kurang% ke
((K
(( K dan
dan dise
disepa
pakakati
ti bers
bersama
ama "leh"leh unsuunsurr pr"!
pr"!ek
ek berd
berdas
asar
arka
kan
n
 justi4kasi'
6' (emutusan K"ntrak) ketentuan berdasarkan K"ntrak' K"ntrak'
7' (enga
engajujuan
an gamb
gambar ar kerja
erja #sh"
#sh"p p dra
draining%g% di aal
aal kegia
egiatatan
n
pekerjaan'
8' (engajuan (9: dan ;9: berdasarkan k"ntrak'
& ;"rma
"rmatt lap"
lap"ra
rann di
dise
sepa
pakakati
ti #te
#terl
rlam
ampirpir%'
%'
& Kesel
eselam
amat atan
an ker
kerja
ja di
di Uta
Utamamakakann

Demikian) berita a$ara rapat


rap at (ersiapan (elaksanaan pekerjaan
pekerjaan ini dibuat'
PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN KARIMUN

DINAS PEKERJAAN UMUM


Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A Lantai II
 TANJUNG
 TANJUNG BALAI KARIMUN

K2NTRAKT2R K2NS4LTAN PPTK  PPK 


PEN5A(AS

 J2N AK13AR
AK13AR ,ARK2C2+ ST A54S S4SANT2+ ST AND3K1ATRIA+
AND3K1ATRIA+ ST
Direktur >uper=isi NI( .1<<8 1<<<5 NI( .86<6.1 1<<1.1
@ngineering . <<. . <<8

Anda mungkin juga menyukai