Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nganjuk, 28 Juni 2019


Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI
Nama Dra. NUNING SURYANINGSIH, M.Pd. NIP. 19640605 200701 2 009
Jabatan Guru Muda Masa Kerja 17 Tahun, 05 Bulan
Golongan
Unit Kerja DPK – SMK KOSGORO NGANJUK

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **)


1. Cuti Tahunan V 4. Cuti Besar
2. Cuti Sakit 5. Cuti Melahirkan
3. Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di Luar Tanggungan Negara

III. ALASAN CUTI


AAAAA BBBBB CCCCC DDDDDD

IV. LAMANYA CUTI


Selama 6 hari Mulai tanggal 02/07/2019 s/d 07/07/2019

V. CATATAN CUTI ***)


1. CUTI TAHUNAN 2. CUTI BESAR
Tahun Sisa Keterangan 3. CUTI SAKIT
N-2 4. CUTI MELAHIRKAN
N-1 5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N 6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NEGARA

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI


PERUMNAS CANDIREJO R/07, LOCERET, Telpon/HP 081335678959
NGANJUK Hormat saya,

Dra. NUNING SURYANINGSIH, M.Pd.


NIP. 19640605 200701 2 009

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG **)


DISETUJUI PERUBAHAN ****) DITANGGUHKAN ****) TIDAK DISETUJUI ****)

Drs. EDY SUKARNO, M.MPd.


NIP. 19641012 199802 1 004

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI


DISETUJUI PERUBAHAN ****) DITANGGUHKAN ****) TIDAK DISETUJUI ****)