Anda di halaman 1dari 2

  LE

EMBAGA
A PELABUHAN KLA
ANG

PERMOOHONAN M MEMPERBA
AHARUI PE
ERMIT JETI PERSENDIRIAN DI DALAM HAD
PELABU
UHAN, PELLABUHAN KLANG TAHUN :

MAKLU
UMAT PENGU
USAHA JETI
 NAMA JETI                 :      
 NAMA PEMILIK JETTI :       
 ALAMA
AT JETI :  ALAMAT SURA
AT MENYURAT : 
   

 PEGAW
WAI UNTUK D
DIHUBUNGI :       
 EMAIL :    
 TELEFO
ON :     FA
AKSIMILI :   

MAKLUMA
AT TEKNIKAL STRUKTUR JJETI 
JUMLAH
H JETI / DERMAGA :        TTARIKH MULLA OPERASI :       
JETI  JETI 1  JJETI 2  JETI 3  JETTI 4 
 PANJANG (meter)         
 LEBAR (meter)         
 KEDALA
AMAN AIR (m
meter)         
 STRUKTUR JETI         
 KONTRIT // BESI /KAYU / LA
AIN‐LAIN 
 JENIS JETI         
  FIXED / FLOATING / PONTTOON / LAIN‐LAIN

 DAYA M
MUATAN (Taan)         
 
  DISPLACEEMENT 
 CCC / C
CF         

MAKLU
UMAT STATU
US TANAH  
 KAWASSAN  JETI   BAANGUNAN / GUDANG / SSIMPANAN
 STATUS TANAH 
HAK MILIK
K / PAJAKAN / TOLL 
 NO. HA
AKMILIK / TO
OL 
 NO. LO
OT / PT 
 DAERA
AH / MUKIM 
 KELUASAN  
 TEMPO
OH SAH 

1
 
 

JEN
NIS VESEL YANG AKAN M
MENGGUNAKAN JETI 
    
            Vesel dengan berrat kasar 500 0 tan dan pan
njang tidak m
melebihi 50 m
meter 
Baj (barge) yangg panjang tidak melebihi 100 meter 
n‐lain (sila nyyatakan): ____________________________  
Lain
 

MAKLUMATT KENDALIAN
N / DAGANG
GAN 
 JENIS K
KENDALIAN              :                KARGO                     PEENUMPANG                LIMBUNGAN 
 JENIS D
DANGANGAN
N           :                IMPORT                    EK
KSPORT                        TRA
ANSITMENT 
 DESTIN
NASI DANGAN
NGAN :                 TEMPATTAN              A
ANTARABANG
GSA 
 KAEDA
AH KENDALIA
AN         :      
 UNJUR
RAN KENDALIAN / DAGAN
NGAN SETAHUN                                                                         (metrrik tan)       
 KEMUD
DAHAN                     :  

SURAT SOKO
ONGAN / TIA
ADA HALANG
GAN 
 AGENSSI         (kelulu
usan setiap ttahun)   TEMPOH KELULUSAN

1   P
PEJABAT TAN
NAH / DAERA
AH    
2   P
PIHAK BERKU
UASA TEMPA
ATAN    
3   JJABATAN LAU
UT WILAYAH TENGAH    
4   JJABATAN PEN
NGAIRAN DA
AN SALIRAN    
 AGENSSI       (kelulussan setiap 3 tahun)   TEMPOH KELULUSAN

1    JABATAN KA
ASTAM DIRAJJA MALAYSIA
A    
2    JABATAM IM
MIGRESEN MALAYSIA    
3   LLEMBAGA UR
RUS AIR SELA
ANGOR     

DO
OKUMEN LAM
MPIRAN 
Salinan diakui sah Sijil Pendaftarran Syarikat // Perniagaan
n (Akta Syarikkat 1965)   
Salinan diakui sah U
Undang‐Undaang Tubuh / M
Memorandum Syarikat (M
MOA & AOA))   
Salian LLesen Pendud
dukan Semen
ntara (TOL) // Hak milik Taanah   
Salinan pelan jeti / C
CF / CCC yang telah diluluuskan   
Salinan Pelan ‘hydro ographic survvey’ untuk kaawasan jeti d
dan perairan alur masuk/keluar ke jeti   
(sofcopy format DW WG, Ascii xyz)  

2