Anda di halaman 1dari 6

Nabi Ibrahim alaihis salam (Bahasa Arab ‫( ) إبراهيم‬sekitar 1997-1822 SM) merupakan nabi yang diutus

untuk kaum di negeri yang kini disebut sebagai Iraq. Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar {Tarih} bin Tahur
bin Saruj bin Rau' bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh a.s. Ia dilahirkan di
sebuah tempat bernama "Faddam A'ram" dalam kerajaan "Babylon" yang pada waktu itu diperintah oleh
seorang raja bernama "Namrud bin Kan'aan." Kemudian ia memiliki 2 orang putra yang dikemudian hari
menjadi seorang nabi pula, yaitu Ismail dan Ishaq, sedangkan Yaqub adalah cucu dari Ibrahim.

Nabi Ibrahim 'alaihis salam hidup pada zaman kerajaan Babylon yang pada masa itu termasuk kerajaan
yang makmur namun hidup dalam suasana jahiliah. Mereka menyembah benda-benda sebagai
tuhannya, di masa Nabi Ibrahim manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama
menyembah patung- patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan
bulan dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa.

Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian
membuat patung atau berhala. Semasa remajanya Ibrahim sering diperintah ayahnya keliling kota
menjajakan patung-patung buatannya, namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah
kepadanya ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu.

Mencari Tuhan yang sebenarnya

Sewaktu kecil Ibrahim sering melihat ayahnya membuat patung-patung tersebut, lalu dia berusaha
mencari kebenaran agama yang dianuti oleh keluarganya itu. Seperti yang tercantum dalam Al qur'an
berikut ini:

"Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar: 'Pantaskah kamu menjadikan berhala-
berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang
nyata.' Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda- tanda keagungan (Kami yang terdapat)
di langit dan di bumi, dan Kami (memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin.
Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: 'Inilah Tuhanku,' tetapi
tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata: 'Saya tidak suka kepada yang tenggelam.'" (QS. al-An'am: 74-
76)

"Kemudian tatkala dia melihat sebuah bulan terbit dia berkata: 'Inilah Tuhanku.' Tetapi setelah bulan itu
terbenam dia berkata: 'Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku
termasuk orang-orang yang sesat.'" (QS. al-An'am: 77)
"Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: 'Inilah Tuhanku. Inilah yang lebih besar.'
Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: 'Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa
yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang
yang mempersekutukan Tuhan.'" (QS. al-An'am: 78-79)

Berdakwah kepada kaumnya dan ayahnya

Ibrahim mulai memberikan pengarahan kepada kaumnya bahawa ada Pencipta langit dan bumi.
Argumentasi Ibrahim mampu memunculkan kebenaran, tetapi mereka menentang Nabi Ibrahim dan
mulai mendebatnya dan bahkan mengancamnya. Allah SWT berfirman:

"Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah,
padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada (malapetaka
dari) sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki
sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) ? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang
kamu persekutukan (dengan Allah) padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan
sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-
Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari
malapetaka), jika kamu mengetahui)?'" (QS. al-An'am: 80-81)

Nabi Ibrahim terus melanjutkan penentangan pada penyembahan berhala. Tentu saat ini pergelutan dan
pertentangan antara beliau dan kaumnya semakin tajam dan semakin meluas. Beban yang paling berat
adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya. Nabi Ibrahim keluar untuk berdakwah kepada
kaumnya dengan berkata:

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab: 'Kami mendapati
bapak-bapak Kami menyembahnya." Ibrahim berkata: 'Sesungguhnya kamu dan bapak- bapakmu berada
dalam kesesatan yang nyata.' Mereka menjawab: 'Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh
ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main?' Ibrahim berkata: 'Sebenarnya tuhan kamu adalah
Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan
bukti atas yang demikian itu.'" (QS. al-Anbiya': 52-56)
Kemudian ayah berkata kepada anaknya: "Sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah
berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku."

Ibrahim menjawab: "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar,
tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang
kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku
akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan,
sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya
aku khawatir bahawa kamu akan ditimpa azab dan Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi
kawan bagi syaitan.'" (QS. Maryam: 42-45)

Sang ayah berkata kepada Ibrahim: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak
berhenti, maka niscaya kamu akan aku rejam, dan tinggalanlah aku buat waktu yang lama." (QS.
Maryam: 46)

Mendengar itu nabi Ibrahim 'alaihis salam berkata dengan lembut: "Semoga keselamatan dilimpahkan
kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa
kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.'" (QS.
Maryam: 47-48)

Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau mengetahui akan ada suatu perayaan, dan
menunggu sampai perayaan itu datang dan kota menjadi sunyi karena ditinggalkan penghuninya. Dengan
hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ia melihat
mmakanan dan patung-patung dan berkata, "Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-
berhala mereka; lalu ia berkata" Mengapa kalian tidak makan?" (QS. ash- Shaffat: 91)

Ibrahim mengejek patung-patung itu. Ibrahim mengetahui bahawa patung itu memang tidak dapat
memakannya. Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu: "Mengapa kamu tidak menjawab?" (QS. ash-
Shaffat: 92)

Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya menghancurkan seluruh patung, dan
hanya menyisakan satu patung yang paling besar, lalu beliau menggantungkan kapak itu dilehernya.
Akhirnya, setelah pesta perayaan selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing.
Mereka mendapati tuhan-tuhannya telah hancur dan yang tersisa hanya satu. Kisah ini terdapat dalam Al
Qur'an berikut ini:

"Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala- berhalamu sesudah kamu
pergi meninggalkannya.' Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali
yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya.
Mereka berkata: 'Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sesungguhnya dia
termasuk orang-orang yang zalim.' Mereka berkata: 'Kami mendengar ada seorang pemuda yang
mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim.' Mereka berkata: '(Kalau demikian) Bawalah dia
dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya.' Mereka bertanya: 'Apakah
kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?' Ibrahim menjawab:
'Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika
mereka dapat berbicara.' Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata:
'Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang- orang yang menganiaya (diri sendiri).' Kemudian kepala
mereka jadi tertunduk (lalu berkata): Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa
berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.' Ibrahim berkata:, maka mengapakah kamu menyembah selain
Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun tidak dapat pula memberi mudarat kepada
kamu?' Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak
memahaminya? Mereka berkata: 'Bakarlah dia dan bantulah tuhan- tuhan kami jika kamu benar-benar
hendak bertindak.'" (QS. al- Anbiya': 57-68)

Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logik berfikir yang sehat. Tetapi
mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Suatu mahkamah yang
mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran.

Dibakar Hidup-hidup

Kejadian di atas tersebar ke seluruh negeri. Manusia-manusia berdatangan dari berbagai tempat untuk
menyaksikan eksekusi terhadap Nabi Ibrahim as.a. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-
kayu, batu-batu, dan pohon-pohon lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka
mendatangkan manjaniq, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam
api sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat
kedua tangannya dan kakinya pada manjaniq itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai
membumbung ke langit. Lalu, seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam
api. Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh dalam
api. Api pun mulai mengelilinginya, lalu Allah SWT menurunkan perintah kepada api, Allah SWT berkata:
"Kami berfirman: Wahai api jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim." (QS. al-
Anbiya': 69)

Api pun tunduk kepada perintah Allah SWT sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi
Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali- tali yang mengikat Nabi Ibrahim.

Hijrah

Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim
pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran, kemudian beliau pergi ke
Palestina bersama isterinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Luth,
satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah SWT berfirman:

"Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim: 'Sesungguhnya aku akan berpindah
ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.'" (QS. al-Ankabut: 26)

Setelah ke Palestin, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini Nabi Ibrahim mengajak manusia
untuk menyembah Allah SWT, bahkan beliau berjuang dalam hal itu denqan gigih. Beliau mengabdi dan
membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di
tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar.

Isteri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan, lalu raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir
yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua, saat itu beliau menggunakan usianya hanya
untuk berdakwah di jalan Allah SWT. Sarah berfikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai
anak, lalu ia berfikir bagaimana seandainya wanita yang membatunya itu dapat menjadi isteri kedua dari
suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya, Sarah menikah-kan Nabi Ibrahim dengan Hajar,
kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail.
Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail
Setelah Ismail dewasa, ia membantu ayahnya untuk membangun Baitullah (Kabah) sebagai pusat
penyembahan kepada Allah swt. Kabah itu akhirnya menjadi kiblat orang-orang beriman setelahnya
termasuk kaum muslimin sekarang. Di dalam ibadah haji, seorang muslim pun diperintahkan untuk tawaf
mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali. Di dalam alquran, Allah terangkan dalam surah al-Baqarah ayat
127-129.

Mukjizat Nabi Ibrahim 'alaihis salam

Melihat burung dihidupkan kembali

“...dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau
menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab: "Aku
telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap." Allah berfirman: "Ambillah empat ekor
burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari
bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah 2:260)”

Diselamatkan ketika dibakar

“Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim", (Al-Anbiyaa'
21:69) ”