Anda di halaman 1dari 2

CONTOH PENULISAN ULASAN PERSEMBAHAN

Ulasan Persembahan Luar/ Rakan

Bentuk teater

Tajuk Pementasan : ……………………………………………

Watak- watak : …………………………………………

Bentuk teater : ……………………………………………….

Ulasan

a) Unsur teater

i. Pelaku : Pelaku terbahagi kepada dua jenis iaitu watak manusia dan

watak bukan manusia. ,………………Pementasan ini juga terbahagi

kepada dua jenis pelaku seperti protagonis dan antagonis. Watak yang

bersifat protagonis adalah seperti watak……………………….

manakala watak

protagonist………………………………………………..Watak………

……………… adalah dinamik dan 3 dimensi, dimana wataknya berubah

dari segi perasaan, kepercayaan, perlakuan dan lain-lain. Vokal pula dari

segi artikulasinya jelas disampaikan oleh pelaku. Contoh dialog yang

disampaikan oleh ………………... Dari segi intonasi pula, jelas

menunjukkan………………………….(situasi perasaan). Contoh dialog

bagi situasi tersebut ialah………………………”. Pelaku melontarkan

suara mereka dengan jelas dan kuat./ Cuma lontaran suara bagi pelaku

…………………………………. kurang jelas didengari, ianya kerana

dinamik suara yang kuat menjadi semakin perlahan di akhir dialog.

Komunikasi tanpa kata pelaku pula dari segi aksi/dari segi bahasa

badannya memuaskan. Jelas membuktikan perasaan seseorang pelaku

itu apabila melakukan bahasa badan seperti gerak laku


CONTOH PENULISAN ULASAN PERSEMBAHAN

……………………………………..Ekspresi muka yang ditunjuk oleh

watak juga dapat/ tidak difahami dan dirasai oleh penonton.

ii. Ruang : menerangkan jenis ruang pentas yang digunakan. Mengulas

kedudukan posisi pelakon , aras dan blocking pelakon

iii. Mesej : Menulis dan menerangkan mesej yang ingin disampaikan oleh

pengarah

iv. Naskhah Lakon:

Klimaks

Konfliks

Peleraian

Eksposisi

( Piramid Freytag )

Menulis plot cerita , eksposisi, konfliks , klimaks dan peleraian cerita

v. Penonton Kolektif : Penonton yang hadir melihat pementasan

a) Sinografi

i. Set dan prop : menerangkan bentuk set yang digunakan beserta prop

ii. Kostum : menyenaraikan kostum yang dipakai oleh pelakon.

iii. Tatarias : menerangkan bentuk solekan yang dikenakan seperti

makeup korektif(makeup watak) atau makeup kesan khas

iv. Tatabunyi: memberi komen bentuk tatabunyi yang digunakan.

v. Tatacahaya: memberi komen tentang penggunaan lampu dan warna

lampu dalam memberikan mod

b) Pengajaran: menerangkan pengajaran ysang diperolehi dari pementasan