Anda di halaman 1dari 12

Tarikh dibaca: 19 Julai 2019M l 16 Zulkaedah 1440H

Tajuk:

“PERJUANGAN AKIDAH
KESEJAHTERAAN UMMAH”

***

Terbitan:
Unit Khutbah
Bahagian Pengurusan Masjid
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
0
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

“PERJUANGAN AKIDAH
KESEJAHTERAAN UMMAH”
َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ
       :‫ه القا ِئل‬
‌ِ ‫‌الحمد ِلل‬
         
1
  
‫ٍو َل ُه َو َؤ ْش َه ُد َؤنا‬
َ ‫الل ُه َو ْح َد ُه ََِّل َشس‬‫َ َُْ َْ ا ََ ا ا‬
‫ؤشهد ؤ ِن َّل ِإل ِه ِإَّل‬
ِ
َ ّ َ َ َ ْ ّ َ َ ّ َ ‫ُ َ ا ً َ ْ ُ ُ َ َز ُ ْ ُ ُ َ ا ُ ا‬
‫ اللهم ص ِل وس ِلم على س ُِ ِدها‬.‫محمدا عبده و سىله‬
َ.‫ص َحابه َؤ ْج َمع ْي ِن‬
ْ ‫ُم َح ام ٍد َِو َع َلى َءاله َو َؤ‬
ِ ِ ِ ِ
ْ‫ ُؤ ْوص ُُنم‬،‫الل َه‬ ‫َ ا َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ ا ُ ْ ا‬
ِ ‫ فُأ ِؤيها اْلس ِلمىن! ِاجقىا‬،‫ؤما بعد‬
َ َ َ ُ ‫َ َ ْ َ َ ُْا ُ َ َ َ ا‬ َ ْ َ َ ‫َوإ ا‬
:‫ قاى الله حعالى‬.‫هللا فقد فاش اْلخقىن‬ ِ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ِ
‫خ‬ ‫ب‬ ‫اي‬
ِ ِ ً
          
. 
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita


meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala
perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan Allah

1
Al-An’am : 153.

1
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

SWT memberkati kehidupan ini dengan limpahan nikmat, hidayah dan


keredaan yang berpanjangan seterusnya kejayaan di dunia dan di akhirat.

Tajuk khutbah pada hari ini adalah “PERJUANGAN AKIDAH


KESEJAHTERAAN UMMAH.”.

Hadirin yang dikasihi Allah sekalian,

Akidah Islam secara khusus memberi maksud keyakinan terhadap enam


rukun iman yang terdiri daripada kepercayaan kepada Allah SWT, para
malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat serta qadak dan qadar. Kesemua
kepercayaan ini perlu ditetapkan di dalam hati, dilafazkan dengan kata-kata
dan dilaksanakan dengan amalan. Akidah mampu melahirkan keyakinan
yang kuat serta teguh di dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dan
amal ibadat kepada Allah.

Hadirin yang berbahagia,

Apakah asas akidah Islam? Asas akidah Islam ialah mentauhidkan Allah
SWT dalam kepercayaan, ibadah dan akhlak. Justeru, kita hendaklah yakin
akidah diibaratkan sebagai akar tunjang yang tumbuh lurus ke bawah
menusuk ke dalam tanah untuk menguatkan pendirian pokok. Manakala
syariat atau fiqah diibaratkan sebagai dahan-dahan pokok serta akhlak
diibaratkan sebagai hasil buah-buahannya. Firman Allah SWT di dalam surah
Ibrahim ayat 24-25:

2
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

          

           

      


“Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah
mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai
sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh,
dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada
tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan
perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat
(mendapat pelajaran)”.

Para tetamu Allah sekalian,

Akidah Ahli Sunnah Waljamaah yang dikembangkan oleh Imam Abu


Hassan al-Asyhari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah akidah yang
diwarisi daripada generasi al-Salafus Soleh yang berasaskan al-Quran dan
al-Sunnah. Imam Abu Hassan al-Asy’ari telah berjaya meruntuhkan
penguasaan pemikiran Muktazilah yang menggunakan akal semata-mata.
Oleh itu, Imam Abu Hassan al-Asy’ari dinobat sebagai mujaddid kurun ketiga
selepas mujaddid kurun pertama iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz dan
mujaddid kurun kedua iaitu Imam asy-Syafie. Sesungguhnya ketiga-tiga
mereka ini adalah tokoh yang berjaya menghidupkan kembali ajaran
berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang hampir luput serta menyimpang
akibat perbuatan bidaah kelompok-kelompok yang menyeleweng.

3
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

Ahli Sunnah Waljamaah merupakan aliran yang bersifat wasatiyyah iaitu


pertengahan, sederhana, tidak melampau sama ada berlebihan atau
berkurangan. Ianya di pertengahan antara kelompok Qadariah yang
mengatakan manusia mempunyai kuasa mutlak terhadap perbuatannya
dengan kelompok Jabariah yang mengatakan manusia tidak mempunyai
kuasa langsung dalam menentukan perbuatannya. Ianya di pertengahan
antara kelompok literalis yang bergantung sepenuhnya dengan zahir nas-nas
syarak dengan kelompok rasionalis yang bergantung sepenuhnya dengan
akal. Ianya di pertengahan antara kelompok Mushabbihah serta Mujassimah
yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dengan kelompok
Mu’attilah yang menafikan sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah SWT.

Penyatuan masyarakat di bawah satu pegangan akidah hakikatnya


adalah asas kepada kesejahteraan ummah. Perkara ini dibuktikan dahulunya
bahawa masyarakat Islam di Tanah Melayu atau Nusantara ini hidup
sejahtera, harmoni serta bahagia sehingga datangnya pelbagai fahaman
Islam lain yang memporak-perandakan keadaan. Hampir semuanya atau
majoriti masyarakat Nusantara ini berakidah menurut Imam Abu Hassan al-
Asy’ari, bermazhab fiqah Imam asy-Syafie dan bertasawuf Imam al-Ghazali
sesuai dengan praktik agama Islam terhadap tiga tiang asasnya iaitu Iman
(akidah), Islam (fiqah) dan Ihsan (tasawuf).

Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Al-Darda’ Radhiallahu Anhu


bahawa Rasulullah SAW bersabda:

4
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

ْ‫َما م ْن َث ََل َث ٍت في َق ْسٍَ ٍت َوََّل َب ْدو ََّل ُج َق ُام ِفيهم‬


ِ َ َ َ ٍ ِ ِ
ُ ‫الش ُْط‬
َ‫ان ف َعل ُْو‬ ‫الص ََل ُة إ اَّل َق ْد ا ْس َخ ْح َى َذ َع َل ْيه ْم ا‬
‫ا‬
ِ
ََ َ ُ ّْ ُ ُ َ َ‫ْ ََ َ َ ا‬
ْ ْ ِ
‫اصُ ِت‬
ِ ‫الرئب الق‬ ِ ‫ِبالجماع ِ ِت ف ِإهما ًإمل‬
“Sekiranya ada tiga orang di suatu kota atau desa yang tidak didirikan
solat (berjemaah) di kalangan mereka nescaya mereka akan dikalahkan oleh
syaitan. Maka, berjemaahlah kamu kerana sesungguhnya serigala hanya
makan mangsa yang terpisah.”
(Riwayat Daud).

Hadis di atas selain memberi maksud keperluan solat berjemaah di


sebuah penempatan ianya turut menjelaskan keperluan hidup secara
berjemaah. Sesungguhnya jemaah adalah asas kekuatan ummah. Segala
aspek kehidupan sama ada sosial, ekonomi, politik, teknologi atau
sebagainya akan menjadi utuh dengan perpaduan jemaah. Perpaduan yang
wujud dapat menyerlahkan kekuatan serta kestabilan sebuah umat. Bagi
umat Islam, akidah merupakan asas kepada penyatuan dan kekuatan
ummah.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah
di dalam Istiadat Pengurniaan Watikah Pelantikan Imam-Imam Masjid
Selangor di Balairung Seri, Istana Alam Shah pada 8 Mac 2019 yang lalu
mengungkapkan kebimbangan akan penularan ajaran sesat di negeri
Selangor. Baginda bertitah mengingatkan: “Bagi mengatasi ancaman ini,
Beta menitahkan supaya pengajian akidah berteraskan Ahli Sunnah
Waljamaah perlu diajar dan dipertingkatkan di masjid agar fahaman Ahli

5
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

Sunnah Waljamaah terus menjadi asas pegangan kepada umat Islam di


negara ini”.

Hadirin yang berbahagia,

Jelaslah bahawa akidah bukan sahaja dilihat mampu berperanan


membentuk insan sempurna, tetapi akidah berperanan menatijahkan ummah
sejahtera serta negara harmoni dan bahagia. Bahkan, akidah yang sahih
mampu menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan manusia bukan hanya di
dunia tetapi sehingga ke akhiratnya.

Mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh
umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan
sebagai pedoman hidup kita:

1. Umat Islam wajib berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah


Wal Jamaah bagi menjamin kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan
di akhirat berteraskan akidah Islam.

2. Umat Islam mestilah bersatu padu berteraskan akidah Islamiah


sebagai asas kekuatan serta kesejahteraan ummah.

3. Umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada terhadap sebarang


ajaran sesat, menyeleweng dan menyalahi Ahli Sunnah Waljamaah yang
boleh membawa kerosakan dan perpecahan.

6
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

    


        

           

         


“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang
berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu
mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya
- jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian
adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”.
(al-Nisa’: 59).

ْ‫ َو َه َف َعني‬،‫هللا ل ْي َو َل ُن ْم في ْال ُق ْسآن ْال َع ِظ ُْم‬ ُ ‫َبا َز َك‬


ِ َ َ ِ ْ ْ ِّ ِ َ ِ
َ‫الرلس ال َح ِن ُْم َوجق ابل‬ َ‫آلاًاث و‬ َ ‫َوإ اً ُال ْم ب َما ف ُْه من‬
ِ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ُِ ِ
ُ.‫السم ُْ ُع ال َع ِل ُْم‬‫ إ اه ُِهو ُه َى ا‬،‫َلوج ُِهو‬ َ ‫م ّن ْي َوم ْىن ْم ج‬
ِ
ِ َ ِ ِ َ ِ ِ
ْ‫هللا ْال َع ِظ ُْ َم ل ْي َو َل ُنم‬َ ‫ؤ ُقى ُى َق ْىل ْي َه َرا َوؤ ْس َخ ْغف ُس‬
ِ
ِ َ ُ ْ ِ ُْ
َ‫اس َخ ْغف ُس ْو ُه إ اه ُِه ُهى‬ ْ ‫ ف‬،‫اث‬ َ
‫م‬ ‫ل‬‫س‬ْ ‫اْل‬ ‫و‬َ ‫ن‬َ ْ
‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ْ
‫س‬ ‫اْل‬ ‫س‬ ‫ئ‬‫أ‬ َ ‫َول‬
‫س‬
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِْ ُ َ ِ ْ
.‫الس ِح ُْ ُم‬
‫الغفىز ا‬

7
‫‪Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.‬‬
‫‪Jabatan Agama Islam Selangor‬‬

‫‪KHUTBAH KEDUA‬‬
‫َا ْل َح ْم ُ ِد ل اله االر ْي َج َع َل َىا م َن ْاْلُ ْسلم ْي َن‪َ ،‬و َز َش َق َىا منَ‬
‫َ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِ َِ ْ ِ َ ا َ ِ ا اِ‬
‫اث‪ .‬ؤش َه ُد ؤ ْ ِن َّل إل َه إ َِّل الل ُه َو ْح َد ُه َِّل شسٍْوَ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
‫ب‬ ‫ُ‬‫ّ‬ ‫الط‬
‫َِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َل ُه‪َ ،‬و َؤ ْش َه ُد َؤ ان ُم َح ام ًدا َع ْب ُد ُه َو َز ُس ْى ُل ُه‪َ .‬ا الل ُه ام صلّ‬
‫ِ‬ ‫َ َ ّ ْ ََ ْ ََ َ ّ َ ُ َ ا َ ََ‬
‫ك على س ُِ ِدها محم ٍد وعلى‪ِ ‬آل َِِه‪‬‬ ‫وس ِلم وبا ِز ِ‬
‫الد ًْن‪ِ .‬ؤماا‬ ‫ان إ َلى ًَ ِْىم ّ‬‫ِ‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫ح‬‫ْ‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ْ‬
‫م‬ ‫ُ‬
‫ه‬ ‫َ‬
‫ع‬ ‫ب‬‫ج‬
‫ََ ْ َ‬
‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫صْ‬ ‫َو َ‬
‫ِ ا ِ ُ ْ ٍ ا َ ِ ُ ِ ُ ِ َِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ َِ‬
‫ُ‬ ‫َب ْ‬
‫هللا‪ِ ،‬اجقىا الله‪ ،‬ؤوصُن ْم وإ اًايَ‬ ‫اد‬ ‫َ‬
‫ب‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫َ‬
‫ُ‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬ ‫د‬ ‫ع‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬
‫َ ْ َ ُ ا ُ ْ نَ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫هللا فقد فاش اْلخقى ‪.‬‬ ‫ِبخقىي ِ‬
‫َ‬ ‫ََ َ ُ َ‬
‫وقاى هللا حعالى ‪       :‬‬
‫‪ِ .      ‬‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ا ُ ا َ ّ َ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ ََ‬
‫ِاللهم ص ِل وس ِلم على س َُِ ِدها ومىَّلها محم َ ٍد س ُِ ِد‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُْْ َ َ َ ْ َ ا ُ ا َ ْ ْ َ َ َ‬
‫اْلس اس ِلينَ وازض اللهم عن ؤصح ِاب ِه وقساب ِخ ِه وؤشو ِاج ِه‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َُ‬
‫وذ ِزٍـا ِج ِه ؤجم ِعين‪ِ .‬‬
‫اْل ْسل َماث َو ْاْلُ ْممى ْينَ‬ ‫ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ُْ‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫َ ا‬
‫َِ ِ‬ ‫ا ْلل ُهم اغ ِ ْف َس ِللمس ِل ِمين َ و ِ ِ ِ‬
‫اث‪ ،‬إ اه َو َس ِم ُْ ٌع قسٍْبٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬
‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اء ِمنهم ولامى ِ ِ‬ ‫لاحُ ِِ‬ ‫اث ِ‬ ‫واْلم ِمى ِ ِ‬
‫اث‪َِ .‬ا اِلل ُِه اِم ِؤ ِع ِصا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ ُ ا َ َ ََ َ َ ْ‬
‫ِ‬ ‫اض ي الحاج ِ ِ‬ ‫اث وٍا ق ِ‬ ‫م ِجُب الدعى ِ‬
‫‪8‬‬
‫‪Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.‬‬

‫ْ ْ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ََ‬
‫‪Jabatan Agama Islam Selangor‬‬

‫ْ َ َ َ َ َ ُْْ َ َ َ‬ ‫ْ‬
‫س ِِل ِِم ِي ِن‪ ،‬وِؤه ِل ِو النفسة واْلبخ ِدعت‬ ‫اْل ِ‬ ‫س َِل ِم ِو ِ‬ ‫لا ِ‬ ‫ِِ‬
‫َ ُْ ْ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ ْ ُ َْ‬
‫الدً ِن‪ .‬واهصسها‬ ‫و َاْلش ْ ِس ِلين ْو َد ِمس اعداءك اعداء ِ‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ٍ‬ ‫س‬ ‫ِ‬ ‫ف‬
‫ِ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ه‬‫ال‬ ‫م‬‫ِ‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ اُ ا ا ْ َ ََ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫لا ِمي َ ِن‪،‬‬ ‫و ِ‬ ‫الله َِم ِإها َ وسإلو وهخىسل ِإلُو ِبى ِب ُِ ِ‬
‫سإ ُل َو بإ ْس َمأئ َو ْال ُح ْس َِنى‪َ ،‬وص َفاج َو ْال ُع ْظ َمى‪ ،‬ؤنْ‬ ‫َو َو ِْ‬
‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َْ َ‬
‫الساباه اُ ِت‪َ ،‬وبح ْفظ وق َاًخوَ‬ ‫ا‬ ‫ظ ب َع ْين ع َى َاًخوَ‬
‫ِ ِ ْ ُ ِ ِا ِ ِ ْ َِ‬ ‫جحف ِ ِ ِ َ َ َِ‬
‫ُ‬ ‫َ‬
‫الص َمدا ِهُ ِت‪ ،‬ج َِللت م ِل ِنىا اْلعظ ِ ِم‪ ،‬سلطان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ا‬
‫ّ‬ ‫ُْ َ َ َ ُ‬ ‫ُ‬
‫الدًن ادزَس شاه الحاج‬ ‫س َِل ِڠىز‪ ،‬سلط ْان َ شسف َ ِ‬
‫الدًن عبد العصٍص شاه‬ ‫ّ‬ ‫ح‬ ‫ص َِل ُ‬ ‫ابن اْلسحىم ُسلطان َ‬
‫ِ‬
‫الخ ْىف ُْق‪َ،‬‬ ‫الحاج‪َ .‬ا الل ُه ام َؤدم ْال َع ْى َن َو ْاله َد َاً َت َو ا‬
‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ ّ ا َ َ ا ََ‬
‫الصحت والسَلمت ِمىو‪ِ ،‬لى ِل ِى عه ِد س َِل ِڠىز‪ ،‬حڠهى‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َو‬
‫ُّ ْ َ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬
‫الدًن ادزَس شاه‬ ‫ّ‬ ‫ؤ ِمير شاه ِاب َ ِن السلطان شسف‬ ‫ْ‬
‫ِ‬
‫ص ِ ََلح َو َعاف َُت ب َم ّى َو َو َِل َسم َو ًاَ‬ ‫الحاج‪ ،‬ف ْى ؤ ْمن َو َ‬
‫ِ‬ ‫َ اٍ َ ِ ٍ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫َلى و ِلالس ِام‪ .‬اللهم ؤ ِطل عمسهما مص ِلحي ِن‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ذاالج‬
‫َُْ ا َْ َ ا ا َ ْ َ َ ّْ ََ َ َُ َ‬ ‫ِ‬
‫اصدهما ِلط ِس ٍِق‬ ‫ِل ْلم َىظ ِفين َوالس ِعُ ِت وال ِب َِل ِد‪ ،‬و ِبلغ مق ِ‬
‫السش ِاد‪.‬‬ ‫ال ُه ِدي َو ا‬
‫ِ‬

‫‪9‬‬
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, kami


bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan
keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta
rakyatnya bersatu padu, dibawah naungan dan pimpinan raja kami
sebagai Ketua Agama Islam di negeri ini.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman


dan pegangan kami kepada Ahli Sunnah Wal-Jamaah, peliharalah
kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Qadyani
dan ajaran-ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah
kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan ilmu
yang bermanfaat dan lindungilah kami daripada bala bencana. Ya
Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat
fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui
Lembaga Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta
melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan Tabung Amanah
Pembangunan Islam Selangor.

        

        . 

.  

10
Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H: ““Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah””.
Jabatan Agama Islam Selangor

 ،‫هللا‬
َ
‫اد‬‫ب‬َ‫ع‬
      ِ ِ
       

ِ   


َ ََ ُ ُْ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
‫على ِوع ِم ِ ِه‬ ‫فاذلسوا هللا َالع ِظُم ًرلسلم واشنسوه‬
ُ ْ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُُْ ْ َ ْ ُْ َ
‫هللا‬
ِ ‫ ٌع ِطنم ول ِرلس‬‫ض ِل ِ ِه‬ ‫ واسإلىه ِمن ف‬،‫ًَ ِصدلم‬
َ‫ْ َ ُ َ ا ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ن‬
ِ . ‫ؤلبر والله ٌعلم ما جصىعى‬
*****

11