Anda di halaman 1dari 5

CARA BERTAUBAT MENURUT AL QUR’AN

 Sesungguhnya taubat disisi Allah hanyalah taubat bagi orang


yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan-kejahilan yang
kemudian mereka bertaubat dengan segera, mereka itulah yang
diterima Allah taubatnya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana
(An-Nisa 17)

 Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada


tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali
tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
 Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan
berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas
(mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu
adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan
memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar
(An-Nisa 145-146)

 ……. Bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan diantara


kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah
mengerjakanya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An’Am 52)

 Akan dilipat gandakan adzabnya di hari kiamat dan dia akan


kekal terhina dalam adzab itu.
 Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh
(sesudah taubat itu). Maka Allah mengganti kejahatan mereka
dengan kebaikan (menghapuskan dosa kejahatannya) dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh , maka
sesungguhnya dia taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur
(sejati). (Al-Furqon 69-71)

 Sesunguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Kami


turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk sesudah
Kami menerangkan kepada manusia kitab (taurat) mereka itu
dilaknati Allah dan dilaknati orang yang melaknati.
 Kecuali orang yang taubat, mengadakan islah (perbaikan) dan
menerangkan (apa yang sebenarnya), maka Aku menerima taubat
mereka dan aku Maha penerima taubat lagi Maha penyayang
(Al-Baqarah 159-160)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah 1


Bandung
(022) 6004132
 Allah menunjuki orang-orang yang taubat ……………………
katakanlah : ”Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan
dia menununjuki siapa orang yang taubat kepada-Nya.
 (yaitu) oaring-orang ang beriman dan tentram hatinya dengan
mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah sajalah
diperoleh ketentraman hati. (Ar-Rad 27-28)

 Dan bersegeralah (siapkan diri) untuk mendapat ampunan dari


Tuhanmu dan untuk (masuk) syurga yang luasnya seluas ruang
angkasa dan bumi yang tersedia bagi oerang-orang yang
bertaqwa.
 (yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya waktu dalam
keadaan lapang (berada) atau dalam keadaan sempit (susah),
menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang. Dan
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (muhsinin).
 Dan (juga) orang-orang apabila ia (telanjur) mengerjakan perbuatan
keji (dosa besar) atau menganiaya dirinya sendiri (berbuat salah)
mereka cepat mengingat kepada Tuhan lantas memohon ampunan
atas dosa-dosanya itu. Tidak ada (seorang pun yang dapat
memberi ampunan ) selain Allah, dan mereka tidak meneruskan
berbat keji ,padahal mereka mengetahui.
 Balasan mereka ampunan dari Allah dan syurga yang sungainya
tetap mengalir. Mereka kekal di sana, alangkah baiknya pahala
orang-orang yang beramal. (Ali-Imran 133-136)

ORANG-ORANG YANG TIDAK DIBERI AMPUNAN

 Sesunguhnya orang-orang kafir, sesudah beriman, kemudian


bertambah kekafirannya (semakin meningkat kedurhakaannya)
maka tidaklah akan diterima Allah taubatnya. Dan merekalah
orang-orang yang sesat.
 Sesungguhnya orang-orangyang kafir dan mati dalam keadaan
kafir itu, maka tidak diterima dari salah seorang (golonganya)
tebusan, walaupun (besarnya) emas seisi bumi. Bagi mereka
adzab yang berat .dan tidak ada orang yang dapat menolong
mereka. (Ali-Imran 90-91)

 Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-nya, niscaya Allah


memasukkannya kedalam syurga. Dan barangsiapa yang
mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-
ketentuan-Nya, nicaya Allah memasukannya kedalam api neraka
sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa
yangmenghinakan.
(Qs. An Nisa 13-14)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah 2


Bandung
(022) 6004132
ARTI HIDUP
 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka
menyembahku (Adz-Dzariyat 56).
 Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia
,dan bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan
kepada kami (Al-Mu’minun).
 Apakah manusia mengira ,bahwa ia akan dibiarkan begitu saja
(tanpa pertanggung jawaban ) ? (Al-Qiyamah).
 Sesunguhna hari kiamat itu akan diatas .aku merahasiakan
(waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang
ia usahakan (Tha ha)
 Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan
main-main dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya
kehidupan ,kalau mereka mengetahui (Al-Ankabut).
 Dan sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada kehidupan
akhirat kami sediakan bagi mereka adzab yang pedih (Al-Isra).
 Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan
berusaha kearah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah
mu’min ,maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya
dibalasi dengan baik (Al-Isra 19).
 Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia
melalui proses ujian demit ha ketaatannya padaAllah selama
hidupnya didunia .
 Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-nya ,niscaya Allah
memesukannya kedalam syurga .dan barang siapa yang
mendurhakai Allah dan rasul-nya dan melanggar ketentuan-
ketentuanNya ,niscaya Allah memasukannya kedalam api neraka
sedang ia kekal didalamnya ,dan baginya siksa menghinakan.(An-
Nisa 13-14).
 Abdullah Bin Abbas berkata
 Sesunguhnya Allah ta’la menjadikan dunia terdiri atas tiga bagian
sebagian bagi mukminin ,sebagian bagi orang munafik ,sebagian
bagiorang kafir ,maka orang mukmin mensiakan perbekalan ,orang
munafik menjadikan perhiasan dan orang kafir menjadikannya
tempat besenag-senang.
 barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik ia laki-laki
maupun perempuan sedangkan ia orang yang beriman ,maka
mereka itu masuk kedalam syurga dan mereka tidak di aniaya
walau sedikitpun.(An-Nisa 124).
 Az-Zukruf 72, Al-Kahfi 107,108, Al-Baqarah 82, An-Nisa 57, Al-
Araaf 42.
 Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa
derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan –nya
kepadamu (Al-Anam 165)
 Dan jangan lah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain
(An-Nisa 32).
Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah 3
Bandung
(022) 6004132
 Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan
sebagai cobaan (Al-Anbiya 35).
 Mengupas masalah takdir
 dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa (hari)
dan (sebelum itu) Arsy-Nya diatas air untuk menguji siapakah
diantara kalian yang lebih baik amal perbuatannya (Hud 7)
 kepunyaan Allah lah segala yang ada dilangit dan dibumi untuk
membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan apa yang telah
mereka perbuat ,dan membalas orang-orang yang berbuat baik
dengan anugrah lebih baik (An-Najm 31)
 manusia ada yang membelah dari tanggung jawab
 sesunguhnya lengah mengenai itu atau kalian akan menjarakmu.
Sesungguhnya pada orang tua kami telah mempersekutukan
tuhan sejak dahulu ,sedangkan kami adalah keturunan yang
diatas sesudah mereka .apakah engkau akan membinasakan
kami karena perbuatan batil orang terdahulu. (Al-Araaf).
 Semua itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas apa
yang diperbuatnya.
 Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia
beriman,dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. (Al-
Nahl 29).
 Berarti seseorang dengan naluri kehendaknya itu dapat
menempuh jalan yang terang (kebaikan) dan dan dapat pula
menempuh jalan yang gelap (kejahatan) ,dapat bersyukur dan
dapat pula ingkar .
 Demikianlah Allah menyesatkan siapa saja .menurut kehendaknya
dan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehandakinya
,dan tidak ada yang mengetahui bala tentara tuhanmu melainkan
dia (Al-Mudatasir 31).
 Dan Allah menyesatkan orang-orang dzalim dan Allah berbuat
menurut kehendaknya (Ibrahim 27) 14
 Demikianlah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas dan
ragu-ragu. (Al-Mu’minun 3) 29
 Jadi pada dasarnya ,sebelum Allah menghendaki kesesatan
seorang manusia,itu sudah lebih dahulu menyesatkan
dirinya.demikian juga bila kita ingin tahu siapakah yang akan
diberi hidayah oleh-nya.
 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat
kebajikan,akan diberi hidayah oleh tuhan mereka atas keimanan
mereka (Yunus 9) 10
 Dan barangsiapa beriman kepada Allah hatinya diberi hidayah
oleh-nya (A-Taghabun 11) 64
 Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang kembali
(bertaubat) kepada-nya mereka itu adalah orang-orang beriman
dan taat mereka menjadi tentram dan selalu ingat Allah (Ar-Rad
27-28) 13
 Apakah Allah telah menentukan segalanya.
 Tiada suatu bencanapun yang menimpa dibumi dan (tidak pula)
pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauh

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah 4


Bandung
(022) 6004132
mahfuzh) sebelum kami menciptakanya,sesungguhnya yang
demikan itu adalah mudah bagi Allah.
 (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka
cita terhadap apa yang luput dari kamu,dan supaya kamu jangan
terlalu gembira terhadap apa apa yang diberikannya
kepadamu,da Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong
lagi membanggakan diri (Al-Hadid 22-23).
 Kelemahan manusia ras tidak puas terhadap ketentuan yang
ditetapkannya.
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik
bagimu,dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu ,padahal ia
amat buruk bagimu Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui. (Al-Baqarah 216).
 Sabda rasullulloh Saw

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah 5


Bandung
(022) 6004132