Anda di halaman 1dari 1

AKAD KERJASAMA MITRA

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pelatihan kerja, kerjasama dengan


Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker RI tahun 2019 Jurusan
Operator Komputer di LPK AZ ZIKRA yang diselenggarakan bagi warga masyarakat
yang kurang mampu, maka diadakan kesepakatan kerjasama (kemitraan) antara :

1. Nama : EKO BUDIANTO


Nama Lembaga : LPK AZ ZIKRA
Jabatan : Pimpinan Kursus
Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama (I)

2. Nama : GRACE AGUSTINE


Nama Instansi : LKP GRACE EDUCATION CENTER
Jabatan : Pimpinan Kursus
Alamat : Jl. Printis Kemerdekaan Dusun II Desa Sukaramai
Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua (II)

Pihak Pertama dan pihak kedua telah sepakat mengadakan kerjasama dalam
menyelenggarakan Program Pelatihan Kerja dan penyaluran peserta didik lulusan,
dengan ketentuan sebagai berikut :

 PIHAK PERTAMA bersedia membekali seluruh peserta didik sesuai dengan


standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak kedua.
 PIHAK KEDUA bersedia menerima lulusan yang memenuhi syarat sebanyak
5 orang dan dipekerjakan di instansi sekolah Pihak Kedua.
 Pihak Kedua berhak memutuskan hubungan kerjasama apabila Pihak
Pertama tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Pihak
Kedua.

Kesepakatan Kerjasama ini disetujui oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar
tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Dibuat di : Sukaramai

Tanggal : April 2018

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

EKO BUDIANTO IDA ROYANI,SP.d