Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK

KATA PENGANTAR...................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................... 7

A. Kajian Teoritik ......................................................................... 7

B. Analisis Penyebab .................................................................... 32

C. Kerangka Berfikir .................................................................... 33

D. Hipotesis Tindakan................................................................... 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 36

A. Metode Penelitian .................................................................... 36

B. Rencana Penelitian ................................................................... 41

C. Instrumen Penelitian ................................................................ 47

D. Analisis Data ............................................................................ 49

E. Subjek dan Waktu Penelitian ................................................... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 52

A. Hasil Penelitian Siklus Pertama ............................................... 52

B. Hasil Penelitian Siklus Kedua ................................................. 59

ii
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 64

A. Simpulan .................................................................................. 64

B. Saran-saran............................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iii