Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN JASMANI MINGGU

:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)
TAHUN : 3 BIDANG : TIADA
KELAS 3G BIDANG Kemahiran : Gimnastik Asas
:
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA 7.10 TO 7.40 BIDANG :
: ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:
1.1.2 Melakukan imbangan statik dua
1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian tapak sokongan secara berpasangan,
pergerakan yang memerlukan kawalan
Psikomotor ) tugu secara berpasangan dan imbangan
badan dan sokongan.
dekam.
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam
pergerakan dan prinsip mekanik bagi semasa melakukan hambur kaki dari
Pergerakan ( Domain Kognitif )
hambur dan pendaratan. pelbagai aras

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
pengurusan dan keselamatan. dalam aktiviti fizikal.

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21


Pendekatan Berpusatkan
Main Peranan Timed Pair Share
Murid

Pendekatan Induktif dan


Permainan
Deduktif
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Berhati-hati Circle Map (Peta Bulatan) Membuat kaitan Amanah
Membanding dan
Taat / Patuh Bekerjasama
membeza
PENILAIAN/PENTAKSIRAN

Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara
/ berpasangan, tugu secara berpasangan dan imbangan dekam.
dapat:

orang murid berjaya dan 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur
/
dapat: kaki dari pelbagai aras

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh


guru.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana


PENDIDIKAN JASMANI MINGGU
:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)
TAHUN : 1 BIDANG : -
KELAS
:
1G BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 8:10 TO 8:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.1.1 Melakukan pergerakan yang


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan melibatkan kesedaran tubuh badan dari
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
pergerakan semasa meneroka pelbagai
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
corak pergerakan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh


orang murid berjaya dan
/ badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
dapat: layangan.

orang murid berjaya dan


/ 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN
MATEMATIK (SK) MINGGU
:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)
TAHUN : 4 TEMA : TIADA
KELAS : 4G BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 8.40 TO 9.10 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
KANDUNGA 1.1 Nilai nombor
N
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.1.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi
PEMBELAJA dalam perkataan dan angka
RAN
1.1.2 Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Pembelajaran
Perbincangan Buku Teks Rally Table
Kontekstual
Pendekatan
Latih Tubi Papan putih
Berpusatkan Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bekerjasama Membanding dan membeza Bahasa
Berani Menyusun atur Logik Matematik
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerhati Am Ku
/ / Soal Jawab
bertulis Kerja an ali iz

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor
/
dapat: hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka

orang murid berjaya dan 1.1.2 Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
/
dapat: nombor

Aktiviti pemulihan telah diberikan Aktiviti pengayaan telah diberikan


kepada murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN
PdP di tangguh
..............
kerana
PEND. KESIHATAN MINGGU
:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)

TAHUN 3 KOMPONEN : Pendidikan Kesihatan


:
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
KELAS 3G BIDANG
: Dan Sosial
MASA 9:10 TO 9:40 ASPEK : 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
:
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.0 Kesihatan Diri Dan 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.1 Menyatakan anggota
Reproduktif dalam konteks kesihatan diri dan seksual (i) Bibir (ii) Payu dara (iii)
reproduktif Mengamalkan cara Punggung (iv) Zakar (v) Faraj (vi)
menjaga kehormatan diri: Dubur
 Anggota seksual

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21


Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Buku Teks Rally Table
Pendekatan Berpusatkan
Soal Jawab Lembaran kerja
Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Mengenal pasti idea
Berhemah tinggi dan hormat-
Tree Map (Peta Pokok) utama, idea sokongan dan Menghormati
menghormati;
butir-butir terperinci
Bertanggungjawab Berdisiplin
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.1 Menyatakan anggota seksual (i) Bibir (ii) Payu dara (iii)
/ Punggung (iv) Zakar (v) Faraj (vi) Dubur
dapat:

orang murid berjaya dan


/
dapat:

NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana ..........


MATEMATIK (SK) MINGGU
:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)
TAHUN : 3 TEMA : TIADA
KELAS : 3G BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 10.00 TO 11.00 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Nilai nombor.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD
PEMBELAJA 1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000: (i) Membaca sebarang nombor yang diberi
RAN dalam perkataan. (ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (iii)
Memadankan angka dengan perkataan dalam perkataan.

AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Pembelajaran
Soal Jawab Papan putih Rally Table
Kontekstual
Pendekatan
Latih Tubi Buku Teks
Berpusatkan Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Yakin Membuat kaitan Bahasa
Rajin / Tekun Membanding dan membeza Logik Matematik
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerhati Am Soal Ku
/ /
bertulis Lembaran Kerja an ali Jawab iz

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Menamakan nombor hingga 10 000: (i) Membaca


orang murid berjaya dan sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (ii) Menyebut
/
dapat: sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (iii)
Memadankan angka dengan perkataan dalam perkataan.

orang murid berjaya dan


/
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan Aktiviti pengayaan telah diberikan


kepada murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana ...................


MATEMATIK (SK) MINGGU
:
1 DATE:
03 JANUARI 2019
(KHAMIS)
TAHUN : 4 TEMA : TIADA
KELAS : 4C BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 10.30 TO 11.30 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Nilai nombor
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.1.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi
PEMBELAJA
RAN dalam perkataan dan angka
1.1.2 Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Pembelajaran
Perbincangan Buku Teks Rally Table
Kontekstual
Pendekatan
Latih Tubi Papan putih
Berpusatkan Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Bekerjasama Membanding dan membeza Bahasa
Berani Menyusun atur Logik Matematik
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerhati Am Soal Ku
/ /
bertulis Lembaran Kerja an ali Jawab iz

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor
/
dapat: hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka

orang murid berjaya dan 1.1.2 Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
/
dapat: nombor

Aktiviti pemulihan telah diberikan Aktiviti pengayaan telah diberikan


kepada murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana ...............