Anda di halaman 1dari 19

SOALAN TUGASAN

SOALAN 1 : (LINGUISTIK)

...tanggapan umum mengatakan bahasa ilmu linguistik


hanya perlu bagi mereka yang terlibat dalam bidang
bahasa sahaja.Dalam konteks kehidupan umum,
manusia menggunakan bahasa untuk tujuan tertentu.
Hal ini bermakna keperluan bahasa dalam kehidupan
manusia sangat besar (Arbak Othman: 2009).

Berdasarkan kenyataan tersebut, hasilkan kertas kerja ilmiah berdasarkan tajuk


“Kepentingan ilmu linguistik dalam kehidupan masyarakat”.
(15 markah)
SOALAN 2 : (SOSIOLINGUISTIK)

... Hubungan bahasa dan masyarakat sangat erat.


Bahasa adalah cerminan budaya dan akal budi
manusia dan penuturnya. Bahasa bukan sekadar media
komunikatif semata-mata tetapi bahasa adalah
lambang jati diri bangsa (Arba’ie Sujud :2009)

Berasaskan pernyataan tersebut,hasilkan satu kajian ilmiah berhubung tentang keprihatinan


rakyat Malaysia terhadap penggunaan bahasa Malaysia.Laporan kajian perlu mengambil kira
beberapa perkara antaranya:
(i) Pengenalan dan latar belakang kajian
(ii) Objektif kajian
(iii) Sampel/responden kajian
(iv)Hasil/ dapatan kajian
(v) Cadangan dan rumusan
(15 markah)
[Jumlah: 30 markah]
SOALAN 1

1.1.PENGENALAN

Ilmu linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya
ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan
objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi
oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan
ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu. Kita mengkaji bahasa Melayu
seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu,
contohnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan, bentuk dan sistem bahasa itu.
Kita mesti mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu
dihasilkan, sistem fonem, morfem, kata, frasa, dan ayat yang berlainan bentuk dalam
bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh agak-agakan,
ramalan, sentimen atau falsafah dan hasil kajian ini pula boleh diuji kebenarannya.
(Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007:2).

Menurut modul HBMK340,Linguistik dan Sosiolinguistik,terdapat banyak definisi


linguistik yang telah dikemukakan oleh ahli linguistik sejak dahulu hingga kini.Kebanyakkan
definisi mereka berfokus kepada pengertian kata linguistik itu sendiri yang membawa
pelbagai tafsiran yan berbeza di kalangan mereka.

Menurut Verhaar (1985:1),kata linguistik berasal daripada kata Latin iaitu lingua
yang bermaksud bahasa.Manakala Langacker (1987) pula berpendapat linguistik adalah
kajian terhadap bahasa manusia.Ini bermakna linguistik mengkaji bahasa-bahasa yang
dihasilkan oleh manusia melalui alat-alat pertuturan tertentu yang membawa pelbagai makna.
Kesimpulannya linguistik adalah ilmu mengkaji bahasa yang dikatakan bersifat
umum iaitu tidak bersifat spesifik, yakni hanya menyelidik kepada bahasa-bahasa tertentu
sahaja.Ilmu linguistic juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang spesifik yang bermakna
di dalam bidang kajian linguistic seperti juga disiplin ilmu yang lain mempunyai system yang
teratur bagi merealisasikannya sebagai slah satu bidang ilmu yang dipelajari. Kajian
linguistik pula untuk melihat bentuk bahasa dan ada juga kajian yang meliputi perkaitan
antara bahasa dan penutur serta masyarakat sekeliling.

Manakala kehidupan pula ditakrifkan sebagai cara hidup manusia.Sama ada


kehidupan secara individuataupun kehidupan berkeluarga.Sementara masyarakat ialah suatu
bentuk kehidupan bersama, dimana tiap-tiap anggotanya bersatu dan hidup secara
berkelompok yang saling bergantungan sesama sendiri.

Menurut Selo Sumardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan
menghasilkan kebudayaan. Karl Marx pula menyatakan bahawa masyarakat adalah suatu
struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya
pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.Sementara Emile
Durkheim berpendapat bahawa masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif peribadi-
peribadi yang merupakan anggotanya. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat
merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan
sebahagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

Kesimpulannya kehidupan masyarakat adalah satu cara hidup manusia yang terdiri
daripada satu komuniti yang ramai yang mengamalkan cara hidup bersosial sesama sendiri
dan saling bekerjasama di dalam menjalankan sesuatu kegiatan .

1.2. KEPENTINGAN ILMU LINGUISTIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT


Menurut Buletin Linguistik (Bil;2,1997),sesebuah masyarakat terbentuk daripada
berbilang ahli,yang membezakannya adalah dari segi saiz sama ada besar atau kecil.Ilmu
linguistik dan masyarakat penutur mempunyai kaitan yang amat berat.Kenyataan ini amat
bertepatan dengan slogan yang seringkali dilaung-laungkan iaitu ‘bahasa menunjukkan
bangsa’ dan ‘bahasa jiwa bangsa’.Kewujudan bahasa menandakan wujudnya sesuatu bangsa
atau masyarakat penutur dan begitulah juga disebaliknya.

Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan


keperluan seseorang, yakni sebagai alat komunikasi, alat integrasi dan adaptasi social,alat
ekspresi diri, alat kontrol social dan sebagai alat perakam.

1.2.1.Ilmu linguistic sebagai alat komunikasi

Menurut Kamus Linguistik (1997:27), bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang
berupa satu system lambang bunyi suara arbitrary yang dipersetujui bersama oleh kelompok
social dan digunakan sebagai alat komunikasi.Dalam komunikasi seharian, salah satu alat
yang sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan.Bahasa
menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi
berjalan lancar.

Linguistik merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia kerana dengan ilmu
linguistik kita dapat mengetahui maklumat yang kita perlukan. Selain itu kita dapat
menyampaikan idea dan gagasan kita melalui bahasa. Oleh sebab itu, kita perlu menguasai
bahasa dan elemen – elemennya, seperti kosa kata, struktur dan lain sebagainya. Ilmu
linguistik muncul dan berkembang kerana interaksi antara individu dalam suatu masyarakat.
sistem arbitary dari symbol suara yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk
berkomunikasi dan mengenali satu sama lain.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi menggunakan bahasa.
Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. Bahasa
digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan bermacam-macam hal, aspek,
bidang dan peristiwa. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran, pendapat,
perasaan, hasrat dan seumpamanya. Bahasa boleh digunakan untuk menerangkan hal-
hal mengenai sejarah, sastera, agama, ekonomi, sains, pertanian, perubatan dan
berbagai bidang lain

1.2.2.Bahasa sebagai Alat Integrasi dan Adaptasi Sosial .

Bahasa adalah unsure kebudayaan yang telah member manfaat kepada pengalaman
manusia.Melaluinya,manusia mempelajari dan mengambil bahagian dalam pengalaman
tersebut.Dalam keadaan ini,bahasa telah berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi social
atau kemasyarakatan. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien
melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi, lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk
merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan
semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan
untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Ia memungkinkan integrasi
(pembauran) yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya.

1.2.3. Bahasa sebagai Alat Ekspresi Diri.

Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan


kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni ayah-ibunya. Dalam
perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk
mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di
sekitarnya. Setelah kita dewasa, kita menggunakan bahasa, baik untuk mengekspresikan diri
maupun untuk berkomunikasi. Seorang penulis mengekspresikan dirinya melalui tulisannya.
Sebenarnya, sebuah karya ilmiah pun adalah sarana pengungkapan diri seorang ilmuwan
untuk menunjukkan kemampuannya dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Jadi, kita dapat
menulis untuk mengekspresikan diri kita atau untuk mencapai tujuan tertentu.
Sebagai contoh lainnya, tulisan kita dalam sebuah buku, merupakan hasil ekspresi
diri kita. Pada saat kita menulis, kita tidak memikirkan siapa pembaca kita. Kita hanya
menuangkan isi hati dan perasaan kita tanpa memikirkan apakah tulisan itu dipahami orang
lain atau tidak. Akan tetapi, pada saat kita menulis surat kepada orang lain, kita mulai
berpikir kepada siapakah surat itu akan ditujukan. Kita memilih cara berbahasa yang berbeza
kepada orang yang kita hormati dibandingkan dengan cara berbahasa kita kepada teman kita.

1.2.4. Bahasa sebagai Alat Kontrol Sosial.

Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan
pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun
pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi
adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial.

Ceramah agama atau dakwah merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat
kontrol sosial. Lebih jauh lagi, orasi ilmiah atau politik merupakan alat kontrol sosial. Kita
juga sering mengikuti diskusi atau acara bincang-bincang (talk show) di televisi dan radio.
Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial merupakan salah satu wujud penerapan bahasa
sebagai alat kontrol sosial. Semua itu merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan
kepada kita cara untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku dan tindakan yang
baik. Di samping itu, kita belajar untuk menyemak dan mendengarkan pandangan orang lain
mengenai sesuatu hal.

Contoh fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan
adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat
efektif untuk meredakan rasa marah kita. Tuangkanlah rasa dongkol dan marah kita ke dalam
bentuk tulisan. Biasanya, pada akhirnya, rasa marah kita berangsur-angsur menghilang dan
kita dapat melihat persoalan secara lebih jelas dan tenang.
1.2.5. Bahasa sebagai alat perakam.

Menurut Modul HBML3403 Linguistik dan Sosiolinguistik, bahasa juga berfungsi


sebagai alat perakam (Mokhtar Mansor, 1991: 24). Apabila seseorang itu melihat gambar
atau simbol, dia merakam apa yang dilihatnya itu dalam fikirannya. Namun, ia tidak dapat
dipancarkan kepada orang lain melainkan menggunakan medium seperti kamera. Tetapi
sekiranya medium tersebut tidak ada, manusia terpaksa menceritakannya. Di dalam hal ini,
aspek bahasa adalah penting sebagai medium di dalam memindahkan segala apa yang ingin
diperkatakannya. Oleh itu, bahasa mengetengahkan fungsinya sebagai sebuah alat yang
mampu merakam segala kejadian. Kejadian yang terakam sememangnya tidak terbukti
seperti apa yang mampu untuk dirakamkan melalui kamera tetapi ia diungkapkan kembali
melalui penceritaan semula dengan menggunakan bahasa.

Dalam erti kata lain apabila seseorang itu melihat sesuatu objek dalam gambar atau
melihat sesuatu symbol,dia akan merakam apa yang dilihatnya itu dalam kotak
fikirannya.Manusia bukan kamera tetapi berfungsi seperti kamera.Fikiran manusia yang telah
merakam apa yang dilihat akan menceritakan semula dalam bentuk cerita.Ungkapan cerita itu
akan dilakukan dengan bantuan bahasa yang dipertuturkan.
Selain daripada kepentingan kepada kehidupan masyarakat umum,ilmu linguistic juga amat
penting kepada individu-individu tertentu seperti berikut:

 Bagi ahli bahasa, pengetahuan linguistik dapat membantunya melaksanakan tugas


dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
 Bagi sasterawan, linguistik akan membantunya memahami karya kesusasteraan
dengan berkesan kerana bahasa menjadi wadah penglahiran karya.
 Bagi guru bahasa, linguistik jati dan hubungan masyarakat dan budaya penting
dalam pembinaan ketrampilan berbahasa, terutama dalam konteks bahasa merentas
kurikulum. Pengetahuan linguistik juga dapat dijadikan titik tolak dalam menerangkan
aturan bahasa kepada pelajar.
 Bagi penterjemah, pengetahuan linguistik jati dan linguistik gunaan amat membantu
dalam penghasilan karya terjemahan yang baik.
 Bagi penyusun kamus, pengetahuan linguistik dapat membantu dalam penghasilan
kamus yang baik. Antara pengetahuan yang perlu ialah penentuan fonem, penentuan
ejaan, pemahaman kata, struktur bahasa, makna (leksikal, gramatikal, kontekstual,
idiomatikal), sosiologi bahasa, budaya bahasa, falsafah bahasa dan perbaikan
bahasa.

 Bagi penyusun buku teks, pengetahuan linguistik juga perlu, terutama dari aspek
penyusunan ayat yang tepat, dan pemilihan leksikon yang sesuai mengikut konteks.

 Bagi negarawan, penguasaan linguistik akan membantunya memperjuangkan


ideologi dan konsep kenegaraan, di samping meredam gejolak sosial akibat perbedaan
dan pertentangan bahasa.

 Bagi semua pengguna bahasa, linguistik akan menambahkan wawasan dalam


bidang ilmu masing-masing

Kesimpulannya, bahasa memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan


kita seharian. Bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi turut
memainkan peranan sebagai alat perpaduan dalam menyatupadukan masyarakat kita yang
berbilang kaum dan budaya.Dengan hanya satu bahasa,telah berjaya menyatukan pelbagai
etnik sehingga bangsa kita menjadi satu bangsa yang aman dan harmoni tanpa sebarang
permusuhan atau persengketaan.

SOALAN 2

2.1. Pengenalan

Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang termaktub dalam perlembagaan


memainkan peranan penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia.Pada
umumnya,matlamat pendidikan Bahasa Malaysia di sekolah adalah untuk membolehkan
pelajar-pelajar menghargai dan membanggakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
dan bahasa rasmi Negara serta wahana perpaduan bangsa.
Walaupun Bahasa Malaysia telah diwartakan menjadi bahasa pengantar daripada
peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi yang dilaksanakan secara
menyeluruh sejak tahun 1983, namun masih terdapat para pelajar di Negara ini yang tidak
dapat menguasainya dengan baik.

Dalam Perlembagaan Negara,Fasa 152 tercatat bahawa bahasa kebangsaan ialah


Bahasa Malaysia.Kesungguhan dan keprihatinan kerajaan amat jelas apabila dalam Sistem
Persijilan Terbuka Malaysia yang bermula pada tahun 2000, para pelajar mesti memperoleh
gred lulus dalam Bahasa Malaysia untuk melayakkan diri menerima sijil.

Bahasa Malaysia telah menjadi alat bahasa pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya
di dalam system pendidikan Negara.Keadaan ini berterusan apabila Bahasa Malaysia
dijadikan sebagai mata pelajaran teras dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah
(PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

2.2. Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap keprihatinan pelajar Sekolah Kebangsaan
Guar Lobak,Padang Serai terhadap penggunaan Bahasa Malaysia.Secara khususnya, objektif
kajian ini adalah untuk :

2.2.1. Mengukur tahap keprihatinan murid Sekolah Kebangsaan Guar Lobak terhadap

penggunaan Bahasa Malaysia

2.2.2. Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan penggunaan Bahasa

Malaysia dalam kehidupan seharian.


2.2.3. Memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar.

2.3. Metodologi

2.3.1. Pemilihan Kawasan

Bagi mencapai objektif kajian,pengkaji telah memilih secara rawak seramai 20 orang
murid yang terdiri daripada 10 orang murid yang tinggal di kawasan kampung berhampiran
dan 10 orang murid yang tinggal di taman perumahan.

2.3.2. Pemilihan Responden.

Pengkaji yang dipilih terdiri daripada 20 orang murid Tahun 5 .Mereka merupakan
murid Tahun 5 yang telah menerima pendidikan formal selama hampir lima tahun di sekolah
kebangsaan.

2.3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini melibatkan soal selidik dan
analisis kandungan dalam ujian penulisan karangan.Soal selidik dan ujian ini diberikan
kepada 20 orang murid Tahun 5.Soal selidik dijalankan dengan tujuan untuk mencungkil
maklumat mengenai latar belakang murid,sikap murid dan ibu bapa.
Menurut Mohd Majid (1990), terdapat beberapa kelebihan menggunakan soal selidik
sebagai alat kajian.Antaranya ialah arahan dan soalan-soalan yang dikemukakan dalam soal
selidik adalah piawai dan seragam untuk semua responden.Soalan-soalan yang terkandung
dalam soal selidik ini adalah merupakan soalan-soalan tertutup yang memerlukan gerak balas
kategori dimana responden dikehendaki memilih antara dua kategori jawapan, iaitu sama ada
‘ya’ atau ‘tidak’.

Kaedah kedua ialah kaedah analisis kandungan.Satu ujian karangan diberikan kepada
murid yang terlibat.Dalam hal ini, murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan tajuk-
tajuk yang telah diberikan.Panjang karangan tersebut ialah 80 patah perkataan mengikut
syarat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

2.3.4. Penganalisa Data

Kertas karangan yang ditulis oleh responden kajian diperiksa berdasarkan penentuan
kesalahan.Setiap karangan yang ditulis oleh responden tersebut dikumpul dan
dianalisis.Analisis kualitatif digunakan, iaitu menganalisis setiap karangan secara satu persatu
bagi mencari kesalahan bahasa yang dilakukan.Analisis telah dilakukan daripada aspek ejaan
dan aspek morfologi iaitu aspek pembentukan kata.Data-data yang dikumpul kemudiannya
digunakan untuk mengenal pasti perbezaan yang dikehendaki dan membuat perbandingan
tahap pencapaian yang diperolehi.

Pengkaji juga menyemak dan mengkaji soal selidik yang telah diberikan dan
membuat analisis jawapan-jawapan yang telah ditanda oleh responden yang terdiri daripada
soalan-soalan seperti nama responden,tahun belajar,jantina,alamat dan ulasan responden.Soal
selidik ini juga meliputi soalan-soalan lain seperti jadual 1 di bawah.
BIL ITEM YA TIDAK
1. Bapa bekerja sebagai kakitangan kerajaan
2. Ibu bekerja sebagai kakitangan kerajaan
3. Saya bertutur dalam Bahasa Malaysia semasa di rumah
4. Saya suka membaca bahan bacaan Bahasa Malaysia di rumah
5. Saya suka menonton rancangan berbahasa Malaysia di television
6. Hubungan saya dengan guru Bahasa Malaysia adalah baik di
sekolah

7. Guru Bahasa Malaysia saya adalah seorang yang


bertanggungjawab
8. Guru Bahasa Malaysia saya memeriksa buku latihan dengan
teliti.
9. Ibu bapa saya selalu prihatin terhadap penggunaan Bahasa
Malaysia yang betul semasa bertutur.
10. Faktor persekitaran dan rakan sebaya banyak mempengaruhi
penggunaan Bahasa Malaysia yang betul.

JADUAL 1.Latar belakang keluarga, bahan bacaan dan persekitaran bahasa

2.4. Dapatan Kajian/Cadangan

2.4.1. Dapatan Kajian

Dapatan kajian ini diperoleh melalui dua cara iaitu melalui soal selidik dan ujian
penulisan karangan Bahasa Malaysia yang diedarkan kepada 20 orang murid Tahun 5 yang
bersekolah di Sekolah Kebangsaan Guar Lobak.
Analisis Ujian Penulisan Karangan

Dapatan kajian adalah berdasarkan pemeriksaan ujian penulisan karangan yang


bertujuan untuk mengesan jenis-jenis kesalahan bahasa.Aspek-aspek bahasa yang dinilai
ialah ejaan,imbuhan,perbendaharaan kata dan struktur ayat.

Secara keseluruhan pencapaian murid yang tinggal di kawasan taman perumahan


adalah lebih tinggi berbanding dengan pencapaian murid yang tinggal di kawasan kampung.

Pencapaian tertinggi murid yang tinggal di kawasan taman ialah 26/30 , manakala murid
yang tinggal di kawasan kampung ialah 25/30 .Pencapaian terendah murid yang tinggal di
kawasan taman ialah 18/30 sementara pencapaian murid yang tinggal di kawasan kampung
ialah 15/30.

Dalam setiap karangan murid,menunjukkan penulisan karangan Bahasa Malaysia


mereka didapati lemah dalam aspek yang ditinjau.Sikap kurang prihatan tentang kepentingan
Bahasa Malaysia membuatkan murid-murid kurang menunjukkan minat untuk memperbaiki
kelemahan diri dalam berbahasa.

Kesimpulannya, pencapaian penulisan karangan murid yang tinggal di kawasan taman


lebih baik berbanding dengan pencapaian penulisan karangan murid yang tinggal di kawasan
kampung.Pendedahan yang lebih kepada factor sekeliling kemungkinan menjadikan murid
yang tinggal di kawasan taman lebih baik daripada murid yang tinggal di kawasan
kampung.Kemudahan yang agak banyak dan sikap keterbukaan ibu bapa yang tinggal di
kawasan perumahan menjadi salah satu factor yang turut menyumbang kepada pencapaian
ini.
Analisa Soal Selidik

Aspek latar belakang,bahan bacaan dan persekitaran bahasa telah diajukan kepada
responden.Berdasarkan Jadual 3, terdapat 3/20 bapa responden yang bekerja dengan kerajaan,
manakala selebihnya bekerja dengan pihak swasta dan sendiri.Kesemua ibu responden tidak
bekerja dengan kerajaan.Kemungkinan seramai 20 orang ibu responden tersebut tidak bekerja
ataupun bekerja dengan swasta atau sendiri.Dari segi pertuturan di rumah,kebanyakkan
responden tidak menggunakan bahasa yang betul .Mereka menggunakan bahasa pasar atau
dialek daerah.

JADUAL 3. Latar belakang keluarga dan bahan bacaan dan persekitaran bahasa

BIL ITEM
YA TIDAK
KEKERAPAN KEKERAPAN
1. Bapa bekerja sebagai kakitangan kerajaan 3 17
2. Ibu bekerja sebagai kakitangan kerajaan 0 20
3. Saya bertutur dalam Bahasa Malaysia semasa 5 15
di rumah
4. Saya suka membaca bahan bacaan Bahasa 7 13
Malaysia di rumah
5. Saya suka menonton rancangan berbahasa 19 1
Malaysia di television
6. Hubungan saya dengan guru Bahasa Malaysia 19 1
adalah baik di sekolah
7. Guru Bahasa Malaysia saya adalah seorang 20 0
yang bertanggungjawab
8. Guru Bahasa Malaysia saya memeriksa buku 18 2
latihan dengan teliti.
9. Ibu bapa saya selalu prihatin terhadap 4 16
penggunaan Bahasa Malaysia yang betul
semasa bertutur.
10. Faktor persekitaran dan rakan sebaya banyak 8 12
mempengaruhi penggunaan Bahasa Malaysia
yang betul.
Dari segi persekitaran responden ,tidak banyak yang memberi sumbangan kepada
responden bagi menggalakkan responden menggunakan Bahasa Malaysia dengan
betul.Keadaan ini menyumbang kepada salah satu factor kelemahan responden dalam
penulisan karangan.

Kesimpulannya, latar belakang sosioekonomi, bahan bacaan dan persekitaran Bahasa


Malaysia responden kajian boleh mempengaruhi tahap kecekapan dan kebolehbahasaan
murid dalam pertuturan mahupun penulisan karangan.
2.4.2.Cadangan

Tahap keprihatinan masyarakat terhadap penggunaan Bahasa Malaysia sekarang ini


semakin merosot.Keadaan ini wujud disebabkan pengaruh anasir luar yang menjadikan
Bahasa Malaysia sebagai bahasa rojak.Kejadian ini turut mempengaruhi generasi muda yang
masih belajar mempelajari bahasa yang salah.Sesetengah murid memandang negatif terhadap
kemampuan Bahasa Malaysia.

Justeru dicadangkan kajian lanjutan perlu dibuat bagi mengenalpasti punca-punca


dan masalah-masalah yang dihadapi murid-murid dan rakyat Malaysia.Guru-guru Bahasa
Malaysia perlu berganding bahu dalam usaha menangani masalah ini daripada terus
berleluasa.

Dalam pembelajaran bahasa,factor sikap banyak mempengaruhi keupayaan pelajar


dan masyarakat untuk mempelajari bahasa dengan penuh kesungguhan.Bagi mengubah sikap
negative kepada posisif,adalah disarankan agar ibu bapa dan guru-guru berganding bahu
bersama menanganinya.

Pihak kerajaan juga perlu menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertuturan
tanpa mengira di Negara mana kita berada.Sekiranya keadaan ini berlaku,maka tiada lagi
sikap berlumba-lumba ingin menguasai bahasa lain selain Bahasa Malaysia di kalangan
rakyat Malaysia khasnya golongan terpelajar.
2.5. Rumusan

Menurut S. Nathesan (2000), aspek bahasa hendaklah dititikberatkan oleh guru


supaya prestasi pelajar pada keseluruhan tidak terjejas kerana kelemahan bahasa.Para guru
diharapkan berusaha meningkatkan tahap kecekapan bahasa pelajar mereka, terutamanya
Bahasa Malaysia.Guru-guru yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
perlu menggunakan Buku Tatabahasa Dewan sebagai panduan.

Rakyat Malaysia yang lain juga perlu sensitive terhadap kepentingan Bahasa Malaysia
sebagai bahasa Kebangsaan Negara kita.Keprihatinan rakyat Malaysia akan menjadikan
Bahasa Malaysia gah di mata dunia suatu hari kelak.

Keunggulan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Negara harus terus dipelihara
terutamanya dalam zaman pembinaan teknologi maklumat ini.Oleh yang demikian,penerbitan
perisian dalam Bahasa Malaysia harus diperbanyakkan.
Bibliografi

community.gunadarma.ac.id/.../title_fungsi-bahasa-sebagai-alat-komunikasi/

organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-
kehidupan-sosial-antar-manusia

www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita.

www.ppl.upm.edu.my/index2.php?option=com.
dwisugiyanto.blogspot.com/.../bahasa-sebagai-alat-komunikasi.html

www.scribd.com/.../Linguistik-Sosiolinguistik-Dan-Ruang-Lingkupnya