Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU ANDIN

ANALISIS PERSEKITARAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT


PANITIA MATEMATIK
TAHUN 2019
ANALISIS DALAMAN ANALISIS LUARAN
KEKUATAN (STRENGTHS, S) PELUANG (OPPORTUNITIES, O)
S1 – 50% murid tinggal di asrama. O1 – Murid mendapat bantuan SPBT & KWAPM
S2 – Tiada kes disiplin/salah laku yang berat di kalangan secukupnya.
murid. O2 – Sokongan daripada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
S3 – Bilangan murid yang tidak melebihi 25 orang dalam O3 – Guru diberi peluang mengikuti latihan/bengkel/kursus
satu kelas memudahkan aktiviti berkumpulan untuk memantapkan proses PdPc.
dilaksanakan. O4 – Murid lebih yakin menjawab sifir apabila ditanyakan
S4 – Pengetahuan sedia ada murid dalam nombor. dalam bentuk kuiz atau congak.
S5 – Kebanyakan murid menguasai kemahiran membaca. O5 – Murid dapat menguasai soalan berbentuk
S6 – Murid dapat mengklasifikasikan unit-unit mengikut penyelesaian masalah dengan bantuan gambarajah
bidang. dan bahan maujud.
O6 – Murid telah terdedah kepada penggunaan unit-unit
yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka.
KELEMAHAN (WEAKNESSES, W) ANCAMAN (THREATS, T)
W1 – Pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid T1 – “Mathematics Phobia” di kalangan murid.
yang begitu minimum dalam Matematik. T2 – Penggunaan Bahasa Iban di kalangan murid sewaktu
W2 – Matematik merupakan mata pelajaran yang amat proses PdPc dijalankan.
luas dan memerlukan banyak pendedahan serta T3 – Peralatan persekolahan murid yang tidak mencukupi
latihan praktikal dan bertulis. seperti pemadam, pensil, pembaris dan sebagainya.
W3 - Hanya 6 waktu diperuntukkan untuk Matematik T4 – Murid tidak mengambil inisiatif untuk memahami
seminggu dan murid memerlukan lebih banyak masa konsep tambah berulang tetapi lebih gemar meniru sifir
untuk subjek ini. di kulit belakang buku.
W4 – Kurang aktiviti congak dalam kelas dan murid tiada T5 – terdapat segelintir murid yang masih tidak tahu
inisiatif sendiri untuk menghafal sifir. membaca, kurang mahir dan lancar membaca.
W5 – Murid tidak tahu mencari kata kunci bagi memahami T6 – Ada kalanya murid keliru dengan istilah – istilah yang
kehendak soalan. Murid tidak dapat mengaitkan digunakan untuk merujuk kepada unit-unit tertentu.
masalah yang diberi dalam situasi harian.
W6 – Murid tiada inisiatif untuk menghafal dan memahami
perkaitan di antara dua dan lebih unit dalam bidang
yang sama. Murid seringkali cuai di dalam pengiraan
yang melibatkan penukaran unit.
OBJEKTIF PANITIA MATEMATIK
SK PENGHULU ANDIN

1. Memantau dan menganalis setiap kelemahan dan kekuatan setiap aktiviti yang dilaksanakan dalam
Perancangan Strategik Panitia Matematik.
2. Mengurus mata pelajaran Matematik bagi Tahun 1 hingga Tahun 6.
3. Menambahbaik mutu dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran Matematik.
4. Merancang perancangan strategik, kaedah dan teknik yang inovatif yang sesuai dengan kebolehan
murid dan perkembangan pendidikan semasa yang boleh mewujudkan murid yang berdaya saing dan
mengaplikasikan pengetahuan Matematik dalam kehidupan seharian.
5. Mewujudkan semangat kerjasama dalam kalangan ahli Panitia Matematik dan antara ahli dengan ahli
panitia yang lain dalam merealisasikan peningkatan akademik bagi mata pelajaran Matematik.
PELAN STRATEGIK (2019)
PANITIA MATEMATIK

NKRA / PIPP: MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


KRA/FOKUS: MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN UPSR

SASARAN ETR (%)


Teras Strategik Isu-isu Strategi Strategi Pelan Tindakan KPI
2019 2020 2021
Meningkatkan Tahap Melonjakkan Meningkatkan Bilangan
Pembelajaran pencapaian pencapaian pencapaian murid
1 2 2
Murid murid dalam UPSR bagi UPSR bagi mata mendapat
UPSR bagi mata pelajaran gred A
mata pelajaran Matematik dari
pelajaran Matematik ke segi kualiti dan
Matematik tahap kuantiti.
% murid 72.72 76.00 77.78
masih belum cemerlang
lulus (8/11) (19/25) (14/18)
mencapai
tahap
cemerlang
PELAN STRATEGIK (2019)
PANITIA MATEMATIK

NKRA / PIPP: MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


KRA/FOKUS: MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN PKSR

SASARAN ETR (%)


Teras Strategik Isu-isu Strategi Strategi Pelan Tindakan KPI
2019 2020 2021
Meningkatkan Tahap Melonjakkan Meningkatkan Bilangan
Pembelajaran pencapaian pencapaian pencapaian murid
1 2 2
Murid murid dalam PKSR bagi PKSR bagi mata mendapat
PKSR bagi mata pelajaran gred A
mata pelajaran Matematik dari
pelajaran Matematik ke segi kualiti dan
Matematik tahap baik kuantiti. % murid 72.72% 76.00% 77.78%
masih belum lulus (8/11) (19/25) (14/18)
mencapai
tahap baik
PELAN STRATEGIK (2019)
PANITIA MATEMATIK

NKRA / PIPP: MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


KRA/FOKUS: MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN TAHAP PENGUASAAN

Isu-isu SASARAN (%)


Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategi 2019 2020 2021
Meningkatkan Murid Memaksimumkan Meningkatkan T6(11org) T6(25 org) T6 (18 org)
Pembelajaran peroleh keberhasilan murid peratus murid % TP 6 9.09 8.00 11.11
Murid TP 4,5 bagi setiap ringgit. mendapat TP 4 % TP 5 18.18 12.00 22.22
dan 6 – 6 dalam mata % TP 4 18.18 20.00 27.78
kurang pelajaran % TP 3 27.27 48.00 27.78
daripada Matematik % TP 2 18.18 8.00 5.56
50% % TP 1 0 4.00 5.56

T5(25 org) T5 (18 org) T5(21 org)


% TP 6 4.00 11.11 4.76
% TP 5 8.00 16.67 14.29
% TP 4 20.00 22.22 19.05
% TP 3 56.00 38.89 42.86
% TP 2 12.00 5.56 9.52
% TP 1 4.00 5.56 9.52

T4 (18 org) T4 (21 org) T4(11 org)


% TP 6 5.56 4.76 9.09
% TP 5 11.11 9.52 9.09
% TP 4 16.67 14.29 18.18
% TP 3 55.56 47.62 36.36
% TP 2 11.11 14.29 18.18
% TP 1 11.11 9.52 9.09
PELAN TAKTIKAL (2019)
PANITIA MATEMATIK
SK PENGHULU ANDIN
STRATEGI MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PRESTASI AKADEMIK
TANGGUNG KOS/ PELAN
BIL PROGRAM TEMPOH OUTPUT KPI SASARAN
JAWAB SUMBER KONTIGENSI
1 Kelas  GPK  2 jam  Kertas A4 Murid yang Peratus murid Murid Kelas setiap
Gerak Pentadbiran seminggu  Fotostat lebih bersedia lulus dan Tahun 6 petang Rabu
Gempur  Ketua Panitia  Setiap sekolah untuk UPSR. mencapai
Tahun 6  Guru Rabu kecemerlangan
Matematik  Jan-Sept meningkat
Tahun 6 (En.
Jefri bin
Pahari)
2 Bengkel  GPK  3 jam  RM50 Murid-murid Peratus Murid Penceramah
Menjawab Pentadbiran  Semester 2  PIBG mengetahui pencapaian Tahap 2 jemputan
Kertas  Panitia format dan dalam
Soalan Matematik teknik peperiksaan
UPSR menjawab meningkat
soalan UPSR
3 Sudut  Guru  Sepanjang  Kertas Murid dapat Peratus Semua
Matematik Matematik tahun Laminate membiasakan pencapaian murid
 Guru Kelas  Inisiatif guru diri dengan dalam
untuk formula peperiksaan
menyediakan Matematik. meningkat
bahan bagi
sudut ini
PELAN TAKTIKAL (2019)
PANITIA MATEMATIK
SK PENGHULU ANDIN
STRATEGI MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PRESTASI AKADEMIK
TANGGUNG KOS/ PELAN
BIL PROGRAM TEMPOH OUTPUT KPI SASARAN
JAWAB SUMBER KONTIGENSI
4 Aktiviti  GPK  0650 – 0715  Bahan atas Murid yang Peratus murid Semua Kelas setiap
pagi Pentadbiran  Setiap inisiatif guru lebih bersedia lulus dan murid pagi
 Panitia Khamis mata untuk mencapai Khamis.
Matematik pelajaran. menghadapi kecemerlangan
sesi meningkat
persekolahan
setiap pagi.
5 Hari Inovasi  GPK  0720 - 0820  Bahan atas Murid-murid Murid dapat Semua Sebulan
Pentadbiran  Sebulan inisiatif guru didedahkan mengaplikasikan murid sekali pagi
 Panitia sekali mata dengan pengetahuan Rabu
Matematik pada pagi pelajaran. pelbagai jenis Matematik untuk
Rabu aktiviti kegunaan
berunsurkan kehidupan
Matematik seharian.
6 Program  GPK  Sepanjang  Modul operasi Murid-murid Peratus murid Semua
Bijak Pentadbiran tahun asas. lebih mahir yang dapat murid
Operasi.  Panitia  Kertas A4 dan cekap menghafal dan
Matematik  Mesin fotostat dalam menguasai
menyelesaikan operasi asas
masalah meningkat
operasi asas.
PELAN OPERASI
Nama Program Kelas Gerak Gempur Tahun 6
Objektif 1. Membimbing murid yang lembah secara individu supaya dapat dalam lulus
UPSR.
1. Memberi peluang kepada murid-murid menambahkan input tentang tips-tips
tentang cara menjawab soalan Kertas 1 dan Kertas 2
2. Membolehkan murid meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran
Matematik dalam UPSR
Tempoh/ Tarikh Februari hingga September
pelaksanaan
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6
Guru terlibat Guru Matematik Tahun 6 (En. Jefri bin Pahari)
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja
1.1Penerangan tentang program
1.2 Pelantikan JK Kerja
1.3 Pengisian program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

3. Pelaksanaan aktiviti:
3.1 Murid duduk dalam kumpulan mengikut kebolehan
3.2 Menjalankan aktiviti.
3.3 Murid yang lemah akan dibimbing secara individu oleh guru.
3.3 Murid membuat pembetulan dalam kelas selepas setiap aktiviti bersama.
Pemantauan 1. Rekod Persediakan direkod dalam buku Gerak Gempur Tahun 5
2. Penyemak dilakukan oleh GB atau PK
Penilaian Prestasi pencapaian direkod dan dipamerkan di Sudut MT dalam kelas oleh guru
MT.
Kekangan
Penambahbaikan
PELAN OPERASI
Nama Program Bengkel Teknik menjawab soalan
Objektif 1. Murid dan guru mendapat maklumat skema pemeriksaan dan teknik
menjawab soalan UPSR
2. Membolehkan murid meningkatkan kemahiran menjawab soalan objektif
Kertas 1dan soalan subjektif Kertas 2.
Tempoh/ Tarikh Ogos 2019 (1hari)
pelaksanaan
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 5 dan 6
Guru terlibat Penceramah Jemputan dan Semua Guru Matematik
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja
1.1Penerangan tentang program
1.2 Pelantikan JK Kerja
1.3 Pengisian program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

3. Pelaksanaan aktiviti:
3.1 Semua murid berkumpulan di bilik Makmal Komputer
3.2 Penerangan tentang Aktiviti daripada penceramah jemputan
3.3 Menjalankan aktiviti
Pemantauan Dilakukan oleh GB atau PK
Penilaian Prestasi pencapaian direkod dan dipamerkan di Sudut MT dalam kelas oleh guru
MT.
Kekangan Sumber kewangan
Penambahbaikan
PELAN OPERASI
Nama Program Aktiviti Pagi
Objektif Peratus pencapaian penguasaan operasi asas dan penyelesaian masalah
meningkat.

Peratus celik sifir meningkat


Tempoh/ Tarikh Sepanjang Tahun (Setiap Hari Khamis)
pelaksanaan
Kumpulan Sasaran Semua murid
Guru terlibat Semua guru Matematik.
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja
1.1Penerangan tentang program
1.2 Pelantikan JK Kerja
1.3 Pengisian program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

3. Pelaksanaan aktiviti:
3.1 Murid berkumpul dalam kelas masing-masing dibawah jagaan seorang
guru.
3.2 Menjalankan aktiviti
Pemantauan Dilakukan oleh GB atau PK
Penilaian
Kekangan
Penambahbaikan
PELAN OPERASI
Nama Program Hari Inovasi (Permainan Matematik, Kuiz Matematik dan Celik Sifir)
Objektif Murid dapat meningkatkan penguasaan dalam operasi asas dan penyelesaian
masalah yang melibatkan penggunaan penggunaan Matematik.
Tempoh/ Tarikh Mac hingga November- (1 kali sebulan)
pelaksanaan
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 – 6
Guru terlibat Semua guru Matematik
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja
1.1Penerangan tentang program
1.2 Pelantikan JK Kerja
1.3 Pengisian program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Aktiviti mengikut tahap (Tahap 1 dan 2)

3. Pelaksanaan aktiviti:
3.1 Murid berkumpul di dewan sekolah.
3.2 Penerangan tentang aktiviti.
3.3 Murid menjalankan aktiviti.
Pemantauan Dilakukan oleh GB atau PK
Penilaian
Kekangan Sumber Kewangan
Penambahbaikan

Anda mungkin juga menyukai