Anda di halaman 1dari 1

GLOSARIUM

Jinayah

:

:

Perkara yg berhubungan dengan perusakan anggota badan

Qatl al-‘amd

Kafir zimmi

atau jiwa orang lain, tindakan kriminal, kejahatan. Pembunuhan sengaja

Qatl syibhu al-‘amd Qatl al-khata’ Kafir harbi

: Pembunuhan mirip sengaja : Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja : Kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan “memerangi” : Kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan

:

:

Murtad

berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Orang yang meninggalkan agama Islam, berpindah dari

Kisas

agama Islam ke agama selain Islam Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan

Diat

maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja : Hukuman denda

Takzir

:

:

Sanksi yang bertujuan mendidik

Sulhu

Kompromi atau kesepakatan damai dengan suatu imbalan

Khilafah

: Pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Pada

Imarah

masa sekarang istilah khilafah sama artinya dengan suksesi yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan. : Khilafah

Khalifah

: Gelar pemimpin negara yang berbentuk khilafah

Khalifaturrasul

: Pengganti Rasul (Abu Bakar)

Khalifatullah fi al- ardh: Pengganti Allah di muka bumi

Amir Amirul Mukminin Jihad

: Khalifah : Panglima orang-orang mukmin (Umar bin Khattab) Segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran; usaha mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam; membela atau menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah

: