Anda di halaman 1dari 14

PANITIA RBT SMK ABAH KAU

RBT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN BERTULIS
MEI 2019
2 JAM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KOD 71
TINGKATAN 2

Arahan
1 Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2 Tulis nama, kelas dan nama guru anda pada ruang yang disediakan.
3 Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas
peperiksaan ini.
4 Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


Bahagian No Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi
A 1 - 15 15
B 1 - 20 55
C 1-3 30
JUMLAH 100

Nama: _______________________________________________________________________
Kelas: _______________________________________________________________________
Nama Guru: __________________________________________________________________

BAHAGIAN A [15 markah]


Jawab semua soalan

1
1. Soalan berdasarkan pernyataan dibawah. B Jenis garisan, warna lorekan, dan
ujikaji bahan
Proses perbincangan awal C Harga, kualiti, dan ketahanan bahan
antara dua pihak, iaitu pengurus D Cara pembuatan, nama pereka, dan
projek dengan pelanggan harga potongan

6. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya


Apakah definisi tersebut? lakaran akhir model 3D yang dihasilkan
A. Reka bentuk belum cukup sempurna?
B. Teknologi A Melakar semula lakaran 3D
C. Projek brief B Memilih lakaran yang lain
D. Reka bentuk dan teknologi C Melakukan penambahbaikan
D Menggabungkan lakaran akhir dengan
2. Soalan berdasarkan pernyataan di bawah. lakaran yang lain

Khemah perlu menjadi besar 7. Anda pernah menghasilkan acuan. Bahan


semasa digunakan dan menjadi yang tidak sesuai digunakan sebagai
kecil ketika disimpan acuan ialah..
I botol
Apakah jenis pemisahan yang digunakan? II kulit kerang
A. Kaedah pemisahan saiz III Gam
B. Kaedah pemisahan ruang IV Soletape
C. Kaedah pemisahan masa
D. Kaedah pemisahan waktu A I dan II
B I dan III
3. Apakah langkah yang perlu dilakukan C II dan III
untuk mencari punca masalah? D III dan IV
A Memilih kaedah pemisahan yang
sesuai 8. Alatan yang boleh digunakan untuk
B Menganalisis masalah yang berlaku membuat model 3D kaedah moden ialah
C Mengenal pasti faktor halangan yang A Epoxy resin
berkaitan B Plaster of paris
D Mengenal pasti masalah pada model C Pen berdakwat kekal
fungsi D Pencetak 3D

4. Anda pernah melakukan kaji selidik


untuk pembuatan produk. Pilih kaedah
yang sesuai digunakan untuk kaji selidik
tersebut.
I Menyimpan produk di dalam stor
II Temuramah
III Membuat kajian di media massa dan
internet.
IV Bersembang di laman sosial

A I dan II
B I dan III 9. Rajah A di bawah ini menunjukkan suatu
C II dan III model.
D III dan IV
5. Maklumat yang perlu dimasukkan dalam
lakaran model 3D bermaklumat ialah …
A Saiz, bahan dan warna
A Teknologi menghasilkan produk
menggunakan alatan tangan atau
mesin
B Kaedah menghasilkan produk
menggunakan mesin berkuasa tinggi
C Kaedah menghasilkan produk
menggunakan alatan tangan atau
mesin
D Kaedah menghasilkan produk untuk
Rajah A kegunaan masa kini
Apakah alatan yang digunakan untuk
14. Antara berikut, yang manakah teknologi
menghasilkan model di atas?
pembuatan secara konvensional?
A Pensil 2B
B Pen 3D
I. Penggunaan teknologi asas dalam
C Plaster of Paris
penghasilan produk
D Pencetak 3D
II. Pembinaan produk lebih cepat
III.Memerlukan kemahiran individu yang
10. Apakah tujuan penilaian dilakukan
tinggi
terhadap model 3D?
IV.Penggunaan alatan seperti pahat,
A untuk mengatasi kelemahan yang ada
gergaji dan penukul.
B untuk membandingkannya dengan
produk lain
A I, II dan III
C untuk meningkatkan kuantiti produk
B I, II dan IV
D untuk membolehkan pengguna
C I, III dan IV
menyumbang idea baharu
D II, III dan IV
11. Kaedah kemasan secara sapuan seperti
15. Apakah proses dalam menghasilkan
syelek sesuai digunakan untuk bahan
acuan model 3D?
binaan yang diperbuat daripada…
I keluli
I. Membuat acuan
II plastik
II. Tuangan
III kayu
III. Memotong
IV MDF
IV. Model 3D
A I dan II
A. I, II dan III
B I dan III
B. I, II dan IV
C II dan III
C. I, III dan IV
D III dan IV
D. II, III dan IV
12. Apakah tujuan inovasi dilakukan dalam
penghasilan produk?
I Menghasilkan idea yang lebih kreatif
II Menambah baik produk dari segi
fungsi dan reka bentuk
III Menjadikan produk lebih mahal
IV Melaksanakan ujian dan penilaian

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D D III dan IV
13. Apakah maksud teknologi pembuatan?
JAWAPAN BAHAGIAN A
(Sila tulis jawapan bahagian A dalam kotak di bawah dengan hanya menulis A, B, C ATAU D
sahaja)

1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8

BAHAGIAN B [55 markah]

1. Maklumat berikut ialah dua jenis masalah.

A Inventif
B Bukan inventif

Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada ruang yang
disediakan.

Mata gergaji tumpul akibat melakukan kerja terlalu lama

Hujung pensil patah ketika menulis.

Penutup balang kuih tidak ketat menyebabkan biskut lemau. Namun


penutup yang baharu dibeli itu terlalu ketat pula.
[3 markah]

2. A, B, C dan D adalah simbol garis interaksi.

A B C D

Padankan simbol itu dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.

Bermasalah
Berguna tetapi tidak mencukupi

Berguna
[3 markah]

3. Apakah maksud muka meja memegang buku?

________________________________________________________________________
[1 markah]

4. Rajah C di bawah pernah anda pelajari dalam topik analisis fungsi.

Rajah C
Nyatakan bahagian berlabel
A : _________________________________
B : _________________________________
[2 markah]

5. Nyatakan bahagian yang berlabel A, B dan C dalam model fungsi dalam Rajah D di bawah ini.

Rajah D
A: ____________________________
B: ____________________________
C: ____________________________
[3 markah]

6. A, B, dan C adalah istilah yang digunakan dalam analisis fungsi.

A Produk
B Objek
C Fungsi
Padankan istilah itu dengan maksudnya dengan menulis A, B atau C pada petak di bawah.

Sesuatu produk yang menerima kesan daripada fungsi yang dijalankan oleh sesuatu
produk.

Tugas sesebuah produk untuk mengubahkan sesuatu objek sasaran.

Sebuah sistem yang mempunyai gabungan beberapa komponen.


[3 markah]
7. Rajah E di bawah menunjukkan suatu produk.

Rajah E

Senaraikan komponen yang terdapat pada binaan produk di atas.


a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________ [3 markah]

8. Lengkapkan prinsip inventif kaedah pemisahan ruang dalam rajah di bawah ini.

Prinsip inventif pemisahan ruang

Pembahagian

Pengantara
Tidak simetri
[4 markah]

9. Maklumat berikut adalah cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang.
A Pembahagian

B Pengantara

C Tidak simetri

Padankan cadangan prinsip itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.
Cadangan prinsip
Penerangan konsep
inventif

Mengubah sesuatu objek daripada simetri kepada tidak simetri

Menggunakan objek sebagai pengantara

Menjadikan objek mudah dileraikan

[3 markah]

10. Berikut adalah penerangan proses penyelesaian masalah inventif yang tidak mengikut urutan.

Susun langkah proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 atau 4 pada petak

yang disediakan. Langkah 1 telah diberi.

Analisis punca masalah 1

Model masalah

Model penyelesaian

Kaedah penyelesaian
[3 markah]

11. Tentukan percanggahan fizikal bagi masalah inventif dengan menulis jawapan pada ruang yang
disediakan.

Parameter Percanggahan Fizikal

Saiz

Ketinggian
[2 markah]
12. Maklumat berikut adalah jenis halangan.

A Semula jadi
B Sains dan fizik
C Sifat asas objek

Padankan jenis halangan itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.
Contoh Jenis halangan
Panas, hujan, kelembapan

Kebolehan manusia

Momentum, graviti

[3 markah]

13. Maklumat berikut adalah cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa.

A Kedinamikan (dynamization)
B Tidak awal (preliminary action)
C Tindakan keterlaluan (partial or excessive action)

Padankan cadangan prinsip itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.
Cadangan prinsip
Penerangan konsep
inventif

Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko

Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama


tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat
memudahkan penyelesaian

Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh


bergerak
[3 markah]

14. Maklumat berikut ialah kaedah pembuatan.

A Konvensional
B Moden

Padankan kaedah pembuatan dengan penerangan yang tepat dengan menulis A atau B pada
ruang yang disediakan.
Mengecat menggunakan berus cat

Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar

Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu


[3 markah]

15. Namakan alat pembuatan konvensional yang mempunyai fungsi sama dengan proses

pembuatan kaedah moden pada ruang yang disediakan.

[3 markah]
16. Berikut adalah proses pembuatan produk yang tidak mengikut urutan. Susun langkah proses itu

mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, atau 3 pada petak yang disediakan.

Kaji selidik

Lakaran

Perancangan
[3 markah]
17. Rajah berikut merupakan kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu

produk.

A B C
Padankan kaedah pembuatan itu dengan menulis A, B atau C pada petak yang
disediakan.

Acuan (moulding)

Tuangan (casting)

Pemesinan (machining)
[3 markah]
18. Berikut adalah langkah menghasilkan acuan model 3D menggunakan kaedah tuangan. Susun

langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, atau 3 pada petak yang

disediakan.

Tuangan

Menghasilkan model awal 3D

Membuat acuan
[3 markah]

19. Maklumat berikut ialah dua jenis model.

A Model statik

B Model berfungsi

Padankan jenis model dengan penerangan yang tepat dengan menulis A atau B pada ruang yang
disediakan.

Model ini dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu


produk. Tiada bahagian yang boleh digerakkan.

Model ini dihasilkan untuk melihat kefungsian beberapa bahagian


pada produk.
[2 markah]

20. Senaraikan 2 jenis bahan yang digunakan utuk menghasilkan model 3D dengan kaedah acuan
dan tuangan.

a) _____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________

[2 markah]
BAHAGIAN C [10 markah]

1. Rajah berikut menunjukkan sebilah pisau

Rajah 1: Pisau tumpul.

a) Ana mengenalpasti masalah pisau dan mengasah pisau tersebut.


Nyatakan bentuk masalah yang terlibat.
____________________________________________
(1 markah)

b) Berdasarkan soalan (a), cadangkan proses penyelesaian masalah itu.


i. Mula
ii._______________________________________________________________________

iii._______________________________________________________________________
iv._______________________________________________________________________
v._______________________________________________________________________
vi._______________________________________________________________________
vii. Selesai
(5 markah)
i.
c) Berikan 4 contoh situasi masalah inventif
i. _______________________________________________________________________
ii._______________________________________________________________________
iii._______________________________________________________________________
iv.______________________________________________________________________

(4 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan satu konsep kemasan yang digunakan dalam teknologi
pembuatan.

Rajah 2: Kemasan.

a. Namakan kaedah kemasan dalam Rajah 2 :


________________________________________________________________
(1 markah)

b. Pada pendapat anda, berikan tiga kelemahan konsep kemasan ini?

i)_________________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________________
(3 markah)

c. Berdasarkan pada jawapan di (b) nyatakan tiga cara bagi menyelesaikan masalah itu
i)_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
ii)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(3 markah)

d. Namakan tiga bahan berlabel pada rajah itu

Label Nama Bahan

D Cecair elektrolit (kuprum sulfat)

(3 markah)

3. Rajah A menunjukkan proses pembuatan dengan kaedah konvensional dan Rajah B


menunjukkan proses pembuatan dengan kaedah moden.
Rajah A Rajah B

a) Berdasarkan Rajah A dan Rajah B, huraikan maksud proses pembuatan dengan kaedah
berikut:
i) Kaedah konvensional: ____________________________________________________
____________________________________________________________
Kaedah moden: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(2 markah)

/
b) Nyatakan perbandingan bagi kedua-dua proses pembuatan itu.
Aspek Kaedah Konvensional Kaedah Moden
i. Masa

ii. Kuantiti

iii. Estetika

(6 markah)

c) Nyatakan dua jenis produk kegunaan peribadi yang dihasilkan menggunakan teknologi
pembuatan.
i. ___________________________________________
ii. ___________________________________________
(2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Semakan Pertama, Semakan Kedua, Disahkan oleh,

________________________ _________________ ______________________ __________________

(MOHD KHAZARUDE HARIS) ( TURIAH BT SUPAHAT ) (HJH HASNAH BT ABU HASAN ) ( ALIMAH BT ABU NOH )

Guru RBT Tingkatan 2 Ketua Panitia RBT GKMP Teknik dan Vokasional Pengetua

Anda mungkin juga menyukai