Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
hidayahNya kami dapat menyelesaikan tugas yang yang berjudul “Hubungan Dukungan
Suami Dengan Sikap Ibu Dalam Pemberian Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Shalawat beiring salam kepangkuan nabi besar
Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membuat reformasi
total umat manusia ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini
adalah sebagai tugas untuk mendapatkan nilai yang baik
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga
kepada yang terhormat dr. Nanda Desreza,M.Kes selaku dosen mata kuliah Metodelogi
Penelitian yang dengan tulus memberikan bimbingan dan dorongan sejak awal tugas ini
hingga selesai dikerjakan. Selanjutnya, dalam penulisan Tugas ini, penulis banyak mendapat
bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada :
1. dr. Nanda Desreza, M.Kes selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodelogi
Penelitian
2. Seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Abulyatama
khususnya angkatan 2015 yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam
penyelesaian tugas ini.
3. Keluarga, Ayah, Ibu, Adik dan Sahabat-sahabat ku, Thursina, Cut Riska Balqis, Rina
Annisa, Andayani Saputri, Maulidya Ulfa, Incira Miyana, Yenni Savira, Novi
Ardiani, Naimatul Awwalia, Syarifah Rahmi
4. Semua Pihak yang telah membantu penyelesaian tugas ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas ini belum sempurna. Penulis mengharapkan
adanya kritik dan saran yang membangun guna mendapatkan kesempurnaan tugas ini. Besar
harapan penulis semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
keperawatan

Lampoh Keude, 05 Mei 2018 Kelompok I

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i


DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii
BAB IPENDAHULUAN .................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................................................... 5
C. Tujuan ........................................................................................................................... 5
D. Mamfaat ........................................................................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................... 7
A. Asi Eksklusif ................................................................................................................. 7
1. Pengertian ASI Eksklusif ........................................................................................ 7
2. Fisiologi Laktasi...................................................................................................... 7
3. Stadium laktasi ........................................................................................................ 8
4. Kandungan Nutrisi ASI........................................................................................... 9
5. Mamfaat ASI........................................................................................................... 16
B. Sikap ............................................................................................................................. 16
1. Pengertian Sikap ..................................................................................................... 16
2. Struktur Sikap ......................................................................................................... 17
3. Tingkatan Sikap ...................................................................................................... 18
4. Ciri Ciri Sikap ......................................................................................................... 18
5. Pembentukan dan Perubahan Sikap ........................................................................ 18
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap .............................................................. 19
C. Dukungan Suami ........................................................................................................... 20
1. Pengertian Dukungan Suami................................................................................... 20
2. Jenis-Jenis Dukungan Suami .................................................................................. 20
3. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Suami.......................................... 21
D. Peran Perawat dalam Mengoptimalkan Dukungan Suami dengan Sikap Ibu dalam
Pemberian ASI Ekslusif ................................................................................................ 22
E. Hubungan Dukungan Suami dengan Sikap Ibu dalam Pemberian ASI Ekslusif.......... 22
F. Penelitian Terkait .......................................................................................................... 22
G. Konsep Keperawatan Calista Roy ................................................................................ 23
1. Input ........................................................................................................................ 23

ii
2. Proses ...................................................................................................................... 23
3. Efektor..................................................................................................................... 24
4. Output ..................................................................................................................... 25
5. Stimulus .................................................................................................................. 25
H. Kerangka Teori ............................................................................................................. 27
BAB III Kerangka Konsep.................................................................................................. 28
A. Kerangka Konsep .......................................................................................................... 28
B. Hipotesis Penelitian ...................................................................................................... 29
C. Definisi Operasional ..................................................................................................... 29
BAB IV Metode Penelitian ................................................................................................. 31
A. Desain Penelitian .......................................................................................................... 31
B. Populasi dan Sample ..................................................................................................... 31
C. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................................................... 32
D. Instrumen Penelitian ..................................................................................................... 33
E. Uji Instrumen ................................................................................................................ 33
F. Etika Penelitian ............................................................................................................. 35
G. Tekhnik Pengumpulan Data .......................................................................................... 36
H. Pengolahan Data ........................................................................................................... 36
I. Aanalisa Data ................................................................................................................ 37
DAFTAR PUSAKA............................................................................................................ 39

iii