Anda di halaman 1dari 31

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

MODUL 2

PEMENTORAN BERSTRUKTUR
AGENDA
• Konsep pementoran
• Perbezaan antara
pementoran, bimbingan
dan penyeliaan
• Kerangka Pementoran
Berstruktur
• Prosedur Pementoran

Pementoran Berstruktur 2018 2


Maksud Pementoran
• Hubungan antara dua orang bertujuan
untuk pembelajaran dan pembangunan
(Meggison and Garvey, 2004)

Pementoran Berstruktur 2018 3


Maksud Pementoran
• Mentor ialah seorang profesional yang bijak,
berpengalaman, berpengetahuan yang sama
ada meminta atau perlahan-lahan membujuk
yang terbaik daripada seorang mentee.
(Carusor, (ed) 1992)
“ A mentor is a profesional person who is wise, experienced,
knowledgeable individual who either demands or gently coaxes’ the most
out of the mentee”

“Offline help from one person to another in making significant transitions


in knowledge, work or thinking”
(Megginson, D. and Cutterbuck, D (1995)

Pementoran Berstruktur 2018 4


Maksud Pementoran
• Pementoran ialah perkongsian
pembangunan dimana seseorang individu
berkongsi pengetahuan, kemahiran,
maklumat dan perpektif untuk memupuk
(membangun) orang lain dari segi personal
dan juga profesional..
• Menggalakkan kolaboratif, pencapaian
matlamat dan penyelesaian masalah
» (University of South Carolina, 2011)

Pementoran Berstruktur 2018 5


Pementoran Praktikum
• Pementoran adalah satu proses
bimbingan pengajaran daripada
mereka yang berpengalaman dan
dilakukan bertujuan untuk
peningkatan profesionalisme
keguruan dengan memberi
maklum balas kepada guru pelatih
untuk membantu mereka
membuat penambahbaikan dalam
pengajaran dan pembelajaran
(BPG 2010; Chiles 2007; Duke et
al. 2005; Gabriel 2005).

Pementoran Berstruktur 2018 6


MENTORING : Konsep

Proses memberi bimbingan,


sokongan dan bantuan
secara profesional (terlatih,
beretika, berkemahiran dan
sistematik) untuk
pembangunan diri individu.

Pementoran Berstruktur 2018 7


MENTORING :
Konsep

Proses memberi
bimbingan, sokongan dan
bantuan secara
profesional (terlatih,
beretika, berkemahiran
dan sistematik) untuk
pembangunan diri
individu.

Pementoran Berstruktur 2018 8


ASPEK PEMENTORAN

Perkongsian
dan
pengantara
Penasihat Pembimbing
kerjaya bilik darjah
Mentoran
dan maklum
balas
Rancangan
pembinaan
individu

Pementoran Berstruktur 2018 9


ASPEK PEMENTORAN

Penasihat Kerjaya

Pembimbing dalam bilik darjah


Rancangan Pembinaan Individu

Mentoran dan Maklum balas

Perkongsian dan Pengantaraan


• Pembinaan • Memantau • Cara • Model • Perkongsian
pengalaman kemajuan menjadi pengajaran masalah
mengajar guru pelatih guru yang berkesan • Pengantara
• Kecekapan • Maklum cemerlang • Resepi antara guru
pengajaran balas yang • Budaya pengurusan dengan guru
berdasarkan konsisten sekolah bilik darjah pelatih
tema • Penyeliaan
klinikal
bertema

Pementoran Berstruktur 2018 10


PERBEZAAN MENTOR, BIMBINGAN, PENYELIAAN

• Apakah perbezaan?

Pementoran Berstruktur 2018 11


PERBEZAAN MENTOR, BIMBINGAN,
PENYELIAAN

Bimbingan Penyeliaan
Mentor
(guidance) (Supervision)
• Seorang yang • menasihati • satu perlakuan
berpengalaman sesuatu untuk memerhati
dalam bidang menyelesaikan seseorang atau
tertentu yang sesuatu aktiviti dan
melatih dan masalah atau memastikan
membimbing kesukaran. aktiviti/perlakua
pelatih n dilaksanakan
secara betul
dan selamat

Sumber: Oxford Dictionary


Pementoran Berstruktur 2018 12
HUBUNGAN PEMENTORAN, PENYELIAAN DAN
BIMBINGAN

Pementoran

Penyeliaan Bimbingan

Pementoran Berstruktur 2018 13


PENYATAAN MASALAH
• Laporan Pethanon – Transformasi Praktikum
– Penyeliaan yang sedikit – faktor masa dan
kewangan
– Tiada Theory practice nexus
– Tiada pementoran berstruktur
• Cadangan
• Memantapkan penyeliaan (termasuk secara dalam talian)
• Meningkatkan theory practice nexus
• Pementoran berstruktur
• Praktikum bertema
• E-praktikum

Pementoran Berstruktur 2018 14


KEDUDUKAN PRAKTIKUM
Sebelum Selepas
• Taklimat Pengurusan • Kursus tiga hari
Praktikum (2 jam) (pementoran
• Pensyarah menyelia berasaskan
praktikum tak kompetensi)
berstruktur • Proses pementoran
• Markah diberi pada berstruktur (Rajah 1)
penyeliaan terakhir • Berdasarkan
(kali ketiga) fokus/tema
• Markah diberi pada
setiap penyeliaan

Pementoran Berstruktur 2018 15


PEMENTORAN BERSTRUKTUR
BERASASKAN KOMPETENSI
• Program pementoran dalam praktikum
memerlukan program yang berstruktur agar dapat
memastikan matlamat dapat tercapai dalam masa
dan dalam tahap kualiti yang ditetapkan secara
konsisten.
• Pementoran berstruktur berasaskan kompetensi
memerlukan model pementoran yang terancang
dari aspek strategi perkembangan kompetensi
mentor, pemindahan pengetahuan, penilaian, peta
kurikulum praktikum yang khusus dan sumber
serta alat bantu yang sesuai.

Pementoran Berstruktur 2018 16


PEMENTORAN BERSTRUKTUR
BERASASKAN KOMPETENSI
• Program pementoran berstruktur ialah proses
pementoran yang sistematik dan berstruktur
yang diberikan kepada mentor praktikum.
• Struktur merangkumi kompetensi yang perlu
dikuasai mentor dan proses pementoran yang
sistematik.

Pementoran Berstruktur 2018 17


KERANGKA PEMENTORAN PRAKTIKUM BERSTRUKTUR
PROSES
INPUT
Bimbingan dan Pementoran Bertema
Pementoran Berasaskan Kompetensi HASIL
Penyeliaan Klinikal
• Penyeliaan Klinikal Glickman 2007

Kemahiran Bimbingan Bertema


• Perancangan Pengajaran (RPH)
• Pengurusan Bilik Darjah
• Kemahiran Pengajaran Mikro
• Strategi dan Kaedah
• Pentaksiran Pementoran Penyelia Praktikum
• Refleksi Berstruktur  Pensyarah Novis
 Pensyarah
Bimbingan Elemen Pengayaan
• Kemahiran P& Abad 21 (Kemahiran belajar &
 Guru Pembimbing
Inovasi; Kemahiran Teknologi Media &
Komunikasi; Kemahiran Hidup & Kerjaya)
• Kreatif & Inovatif (Pemikiran Kritis & Kreatif;
Pedagogi Abad 21; BBM; Aplikasi KBAT; Literasi
TMK)
• Kemahiran Insaniah ( Keperihatinan Interpersonal &
Intrapersonel; Integriti & Akauntabiliti Guru;
Hubungan Profesional; Etika Profesyen Keguruan) Siswa Pendidik Berkualiti
Pendekatan Bimbingan (Glickman 2007)
• Pendekatan Tingkah Laku Terarah
• Pendekatan Tingkah Laku Terarah Bermaklumat
Model Glickman (2007)
• Pendekatan Tingkah Laku Kolaboratif
• Pendekatan tingkah Laku Tanpa Arahan Kompeten Berjiwa Pendidik
 Nilai Profesionalisme  Sikap
 Pengetahun dan  Sahsiah
Kefahaman  Matlamat
Kemahiran Menilai dan Memberi Maklum Balas  Kemahiran P&P  Organisasi
 Kemenjadian
murid

Pementoran Berstruktur 2018 18


1. Konsep
Pementoran
Berstruktur

6. Kemahiran 2. Penyeliaan
Refleksi Klinikal

KOMPETENSI
MENTOR

5. Kemahiran
Menilai dan 3.
Memberi Pendekatan
Maklum Bimbingan
Balas

4. Bimbingan
Bertema

Pementoran Berstruktur 2018 19


Pementoran Berstruktur
• Model GROW
GOAL

WILL REALITY

OPTION

Pementoran Berstruktur 2018 20


Pementoran Berstruktur
• Model GROW

MATLAMAT REALITI PILIHAN TINDAKAN

• Tentukan • Tentukan • Cara • Pelan


matlamat situasi melaksana Tindakan
• Tema semasa • Pilihan • Kaedah/stratg
• Pemasalahan • Kekuatan/kele kaedah/strate i yang dipilih
mahan gi

Pementoran Berstruktur 2018 21


PROSES PEMENTORAN
BERSTRUKTUR

Pra Pemerhatian

Analisis Pasca Pemerhatian


Pemerhatian

Pasca Pemerhatian Analisis

Model Glickman (2007)

Rajah 1

Pementoran Berstruktur 2018 22


PROSES PEMENTORAN BERSTRUKTUR
Pra Pemerhatian
•Penetapan Tema
•Penentuan stragei pdp
•Menentukan fokus pemerhatian
•Perbincangan f2f
•Perbincangan maya
•Upload video oleh
pensyarah/pelajar
•Upload RPH

Analisis Pasca Pemerhatian


Pemerhatian • Penyeliaan dlm kelas
• Pemerhatian
• Membuat refleksi dan
• Catatan pemerhatian
• Membuat Penambahbaikan

Pasca Pemerhatian Analisis


•Berbincang berdasarkan •Analisis catatan pemerhatian
data •Ruang Penambahbaikan
•Ruang Penambahbaikan •Menentukan strategi pasca
•Membuat kesimpulan pemernatian
•Memikirkan soalan yang
akan dikemukakan kpd
pelajar
Pementoran Berstruktur 2018 23
PROSES PEMENTORAN BERSTRUKTUR
Tanggungjawab

Mentor Pelajar

• Menentukan agenda • Tentukan matlamat


• Guna kemahiran dan dan objektif
pengalaman untuk pembelajaran
membantu pelajar • Membuat tindakaan
menjadi guru berjiwa • Berbincang dan
pendidikan berhubung dengan
• Membantu pelajar mentor
meningkatkan
kemahiran mengajar

Pementoran Berstruktur 2018 24


PROSEDUR PEMENTORAN

Setiap Minggu Sebelum Semasa Selepas

Praktikum distruktur ½ hari – teori 3 hari praktikum penuh ½ hari – praktikum


mengikut tema ½ hari - praktikum ½ hari - refleksi
Satu minggu satu tema a. Pelatih belajar a. Pelatih aplikasi konsep a. Refleksi sepanjang
(aspek pedagogi) konsep pedagogi yang dipelajari pada hari minggu
berdasarkan tema isnin/ahad b. Pelatih reviu video
Pensyarah yang fokus
minggu itu b. Pelatih akan rekod dengan guru
praktikum akan memuat
pengajaran dgn video, pembimbing
naik bahan secara dalam
b. Pelatih diminta kamera atau smart phone c. Pelatih reviu
talian sebelum hari
menilai bahan yang dan upload pada hari komen pensyarah
praktikum.
di muatnaik oleh khamis d. Pelatih terlibat
Bahan dibina pensyarah dalam c. Pelatih buat refleksi dalam perbincangan
menggunakan webcast webcast – cth cara selepas pengajaran setiap dengan rakan
etc menggunakan ICT hari pelatih yang lain
dlm pedagogi d. Pelatih jumpa mentor (seminar)
(guru) untuk maklum balas
e. Pensyarah datang
menyelia

Pementoran Berstruktur 2018 25


PROSEDUR PEMENTORAN

Sebelum Semasa Selepas

• Perbincangan • Pelatih aplikasi • Refleksi sepanjang


tentang tema konsep dalam minggu
• Pensyarah muat pengajaran • Reviu video
naik contoh • Rekod pengajaran pengajaran
bahan dan upload • Reviu komen
• Pelajar • pelatih buat pensyarah
menilai/mengkaji refleksi • Buat
bahan pengajaran penambahbaikan
• Jumpa mentor
guru untuk
maklum balas
• Pensyarah datang
menyelia

Pementoran Berstruktur 2018 26


Pementoran Berstruktur 2018 27
IMPAK PEMENTORAN

Teori Ilmu Ilmu


Tersendiri Situasi Profesional

Pementoran Berstruktur 2018 28


PEMENTORAN
 Hubungan mesra pelanggan secara beretika mentor
yang berpengatahuan, berpengalaman, prihatin, role
model
 Jalinan kerjasama secara kolaboratif
 Pemuafakatan berstruktur
 Ke arah perkembangan positif guru pelatih
 Guru Kompeten Berjiwa Pendidik

Pementoran Berstruktur 2018 29


PELAN PELAKSANAAN PEMENTORAN
BERSTRUKTUR
Kursus TOT Master Trainer
Zon (4)

MT Kursus kpd Pensyarah


& Guru Pembimbing

Praktikum

Penetapan tema

Pementoran Berstruktur 2018 30


Terima kasih
• Disediakan oleh Datin Dr Bushro binti Ali
• IPG Kampus Pendidikan Islam

Pementoran Berstruktur 2018 31