Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A

(60 Markah)
Jawab semua soalan

1. Susun fasa penyelesaian masalah inventif dengan menulis 2, 3, dan 4 pada petak
yang disediakan.

Analisis punca masalah 1

Kaedah penyelesaian

Model penyelesaian

Model masalah

(3 markah)

2. Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah
mengenai fungsi produk.

a) Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada


pada sesuatu produk

b) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen


akan dinyatakan

c) Setiap komponen pada produk saling berhubung antara satu


dengan yang lain dengan kepentingan fungsi masing-masing

(3 markah)

1
3. Produk Fungsi Objek
(sistem) (penerima kesan)
(Tindakan)
Y Parameter yang berubah
Disebabkan tindakan
Yang dijalankan

Tandakan (/) pada yang betul dan (X) pada yang salah mengenai fungsi di Y.

Menjalankan fungsi

Membentuk sistem

Merubah objek sasaran

( 3 markah)

4. Nyatakan maksud garisan interaksi di bawah ini. Satu jawapan diberikan.

Garisan Maksud

Berguna (normal)

(3 markah)

2
5. Tandakan (/) pada jenis halangan semula jadi dan (X) pada yang tidak berkaitan.

Kelembapan

Momentum

Hujan

(3 markah)

6. Maklumat berikut adalah berkaitan prinsip inventif pemisahan ruang.

A Pengekstrakan
B Penyarangan
C Pembahagian

Padankan prinsip dengan menulis A, B dan C di ruang yang disediakan.

Membahagikan objek kepada beberapa bahagian

Memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mengganggu

Memasukkan satu objek ke dalam objek yang sama tetapi berlainan saiz

(3 markah)

7. Nyatakan tiga prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang.

a) ___________________________________________

b) ___________________________________________

c) ___________________________________________

(3 markah)

3
8. Rajah menunjukkan proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional.

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah.

Menggunakan tenaga elektrik

Menggunakan tangan sebagai sumber tenaga

Meratakan permukaan kayu dengan ketam kayu

(3 markah)

9. Nyatakan aspek yang betul dalam proses pembuatan moden bagi pernyataan di
bawah ini.

Dapat disiapkan dengan cepat


Memerlukan pengendali mesin yang cekap
Mempunyai piawaian yang ditetapkan

(3 markah)

10. Nyatakan kaedah pembuatan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi.

a) Membentuk melalui peleburan dan menuang ke dalam acuan

b) Mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lain

c) Membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya


menjadi bentuk yang dikehendaki

(3 markah)

4
11. Nyatakan tiga bahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan model awal 3D.

a) __________________________________

b) __________________________________

c) __________________________________

(3 markah)

12. Rajah menunjukkan contoh tuangan sejuk untuk membuat acuan.

Tandakan (/) pada pernyataan yang berkaitan dan (X) pada pernyataan yang tidak
berkaitan bagi rajah di atas.

Menggunakan plaster of paris dan resin epoxy

Menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan

Tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan

(3 markah)

5
13. Nyatakan kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan produk di ruang
yang disediakan. Dua jawapan diberikan.

Sambungan

Tuangan

KAEDAH
PEMBUATAN

(3 markah)

14. A, B dan C adalah komponen mekanikal yang digunakan dalam reka bentuk gajet
mekanikal.

Padankan komponen dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Gear

Tali sawat

Rantai

(3 markah)

6
15. Nyatakan nama komponen dengan betul berdasarkan pernyataan fungsi yang diberi.

Fungsi komponen Nama komponen


Digunakan untuk memindahkan kuasa
Menghubungkan takal pemacu dengan
takal dipacu
Sebagai perantara bagi penghantaran
kuasa antara dua gear taji

(3 markah)

16. Maklumat berikut berkaitan kelas-kelas tuil yang digunakan pada alatan yang
berbeza.

A Kelas 1
B Kelas 2
C Kelas 3

Nyatakan kelas tuil tersebut dengan rajah alatan yang betul serta tuliskan A, B dan C
pada petak yang disediakan.

a)

b)

c)

(3 markah)

7
17. Yang berikut adalah bahagian dalam tuil atau tuas.

A B C
Daya Beban Fulkrum

Tuliskan A, B dan C pada rajah di bawah ini.

(3 markah)

18. Rajah menunjukkan komponen mekanikal yang digunakan semasa melakukan


pekerjaan.

Berdasarkan rajah,

a) Apakah komponen mekanikal tersebut?


_____________________________________________________________
(1 markah)
b) Nyatakan dua fungsi komponen mekanikal tersebut.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(2 markah)

8
19. Tandakan (/) bagi aktiviti membina gajet mekanikal pada peringkat awal dan (X)
pada aktiviti membina gajet mekanikal bukan pada peringkat awal.

a) Lakaran awal

b) Brief Bersama pelanggan

c) Penyediaan komponen pembinaan

(3 markah)

20. Nyatakan tiga lagi penambahbaikan yang dapat dilakukan pada produk. Satu
jawapan diberikan.

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

a) b) Kemasan c)

(3 markah)

9
Bahagian B
(40 markah)
Jawab semua soalan

21. Rajah menunjukkan carta alir proses penyelesaian bukan inventif.

Berdasarkan rajah,

a) Nyatakan maksud masalah bukan inventif. Aplikasikan masalah bukan inventif


dalam kehidupan seharian.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(4 markah)

b) Huraikan langkah proses kerja dalam carta alir di atas.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(6 markah)

10
22. Rajah menunjukkan proses pembuatan pada produk berdasarkan teknologi pembuatan
konvensional dan teknoloi pembuatan moden.

a) Berdasarkan rajah, kelaskan proses pembuatan konvensional dan proses pembuatan


moden dengan memberikan tiga contoh kerja.

Pembuatan konvensional beserta contoh.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(4 markah)

Pembuatan moden beserta contoh.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(4 markah)

b) Ceritakn dari aspek masa jika dibuat perbandingan antara teknologi pembuatan
konvensional dengan teknologi pembuatan moden.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(2 markah)

11
23. Rajah menunjukkan suatu projek permainan yang menggunakan sistem mekanikal.

Dalam projek di bawah, terangkan komponen-komponen mekanikal yang telah digunakan


dalam projek tersebut dan berikan justifikasi penggunaannya.

Komponen mekanikal Penerangan Justifikasi penggunaan

(10 markah)

12
24. Lengkapkan carta alir yang terlibat dalam proses pembinaan gajet mekanikal berfungsi.

(10 markah)

Kertas Soalan Tamat

13

Anda mungkin juga menyukai