Anda di halaman 1dari 1

Nomor Dok K8.R20.IK21.F08D.

TA
JURUSAN TEKNIK SIPIL Program Studi D3 - KS/KG ; D4 – TPJJ/TPPG
Semester Genap
PENGAJUAN SIDANG
Tahun Akademik 2018 / 2019

Kepada Yth,
Koordinator Tugas Akhir (TA)
Jurusan Teknik Sipil

Yang bertandatangan di bawah ini, Pembimbing Tugas Akhir atas nama :

Nama : 1 .………………………….……. 2. …………..……………….…


Nim : ……………………………….…. ………………..………….……
Kelas : ………………………………….. …………………..………….…
Program Studi : ………………………………….. ……………………..……….…

Menerangkan bahwa Topik Tugas Akhir mahasiswa di atas dengan judul :


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TELAH SELESAI dan dapat diajukan ke Sidang

Demikian untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, ……………..………2019

Pembimbing Utama / I

(………..…………………. .)
NIP : ………………………..

Terbitan : A Revisi no : 3 Tanggal : 17 Januari 2019 Halaman : 1 dari 1