Anda di halaman 1dari 178

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bahasa Melayu
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bahasa Melayu

Kementerian Pendidikan Malaysia


Bahagian Pendidikan Khas

2019
Tahun 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 2, Blok E, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara..................................................................................................................................................... i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan...................................................................................................................... ii
Kurikulum Kebangsaan....................................................................................................................................... iii
Kata Pengantar.………....................................................................................................................................... 1
Kata Aluan…….………....................................................................................................................................... 2
Pendahuluan....................................................................................................................................................... 3
Matlamat............................................................................................................................................................. 4
Objektif................................................................................................................................................................ 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................ 5
Fokus.................................................................................................................................................................. 6
Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................... 6
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.............................................................................................................. 10
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................................... 16
Kemahiran Pemulihan Bahasa Melayu.……………………………………………………………………………….. 19
Pemetaan Bahasa Melayu...………..………………………………………………………………………………….. 20
Dokumen Penghubung [Kemahiran Pemulihan Khas dan DSKP KSSR (Semakan 2017)]…………………….. 50
Penghargaan.….…………………....................................................................................................................... 115
Lampiran 1 - Tema Pengajaran Bahasa Melayu KSSR.……….……………….………………………….……….. 123
Lampiran 2 - Cadangan Pengajaran..............…….………………………………………………………………….. 148
Lampiran 3 - Kaedah VAK....…………………………………………………………………………………………... 150
Lampiran 4 – Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)...…………………………………………………………….. 152
Lampiran 5 – 8 Peta Pemikiran i-THINK...……………………………….…………………………………………… 155
Lampiran 6 – Pembelajaran Bermakna……………………..………………………………………………..……….. 159
Lampiran 7 – Permainan Bahasa……....……………………………………………………………………..……….. 166
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

\
ii
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

iii
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Salam Sejahtera dan Salam Sehati Sejiwa.

Dalam memartabatkan Sistem Pendidikan Negara, penyeragaman program adalah amat penting agar ianya dapat
bergerak beriringan memacu kejayaan. Justeru itu, penerbitan Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan
Khas Bahasa Melayu dan Matematik Tahun 2019 ini dibina bagi mencapai hasrat berkenaan agar pelaksanaan Program
Pemulihan tidak ketinggalan dengan perubahan iklim pendidikan masa kini, terutamanya dengan pelaksanaan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (Semakan).

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Khas Bahasa Melayu dan Matematik ini dihasilkan dengan mengambil kira keperluan guru
pemulihan untuk membimbing dan memberi peluang kepada murid pemulihan untuk mencapai potensi diri, dan seterusnya dapat bersaing dengan
rakan-rakan lain di arus perdana. Selain itu, Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Khas Bahasa Melayu dan Matematik ini juga
diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan penting untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru pemulihan dengan mengambil kira realiti sebenar,
di mana setiap murid mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza.

Akhir kata, Bahagian Pendidikan Khas, mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan
penerbitan buku ini. Saya amat berharap semoga buku ini dapat menjadi sumber rujukan guru-guru yang ingin mendapatkan maklumat serta
memperkayakan pedagogi untuk memperbaiki kualiti pengajaran dan pemudahcaraan.

Sekian, terima kasih.

Encik Shazali bin Ahmad


Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas,
Kementerian Pendidikan Malaysia

1
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KATA ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi pembelajaran murid dengan mengambil kira tahap perbezaan aras
Wabarakatuh, pengetahuan dan kemahiran murid.
Salam Muafakat Pemulihan.
Saya berharap agar buku panduan ini dapat membantu guru serta
Unit Pengurusan Program Pemulihan Khas, memperbaiki kualiti pengajaran dan pemudahcaraan, khususnya
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Guru Pemulihan Khas dalam mengendalikan pengajaran dan
Pendidikan Malaysia (KPM), sentiasa pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Saya
berusaha memantapkan sumber rujukan guru dalam memastikan juga amat terharu atas usaha guru-guru yang terlibat menerbitkan
pelaksanaan program adalah selaras di semua peringkat. buku panduan ini yang mana ianya sangat memerlukan komitmen,
Penghasilan Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa kesungguhan, kesabaran yang amat tinggi sejak 2016.
Melayu dan Matematik Program Pemulihan Khas merupakan satu
langkah proaktif yang diambil oleh Bahagian Pendidikan Khas Setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat
dalam memastikan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas selaras sehingga berjaya menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala
dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. usaha dan pengorbanan kita selama ini, mampu mencapai
matlamat memastikan semua murid pemulihan khas menguasai
Buku panduan ini dihasilkan berasaskan kepada kemahiran- kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira) selaras
kemahiran pemulihan khas, diselaraskan dengan sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai salah satu
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Melayu dan agenda nasional yang dihasratkan.
Matematik Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 KSSR Semakan 2017.
Dokumen ini juga diselaraskan dengan format standard penulisan Sekian, terima kasih.
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan mengambil kira
kesesuaian keperluan di semua peringkat demografi guru serta
pusat latihan guru. Suhaimee bin Sulaiman
Ketua Unit Pengurusan Program Pemulihan Khas
Justeru Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Bahagian Pendidikan Khas,
Melayu dan Matematik Program Pemulihan Khas merupakan bahan Kementerian Pendidikan Malaysia
rujukan penting dalam merancang pengajaran guru dan

2
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PENDAHULUAN
pengajaran yang bersesuaian dengan murid, untuk mencapai
Kementerian Pendidikan telah mengumumkan 3 hala tuju utama objektif pengajaran dan pembelajaran.
dalam sektor pendidikan menerusi Amanat Menteri Pendidikan
2019: Pendidikan Untuk Semua Tanggungjawab Semua. Ini adalah Buku panduan ini mengandungi 32 kemahiran pemulihan yang
merupakan garapan utama dalam mencapai hasrat Falsafah perlu dikuasai oleh murid pemulihan. Ia juga merangkumi objektif
Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Penetapan hala tuju yang perlu dicapai selepas proses pengajaran dan pembelajaran.
pendidikan berteraskan nilai (values-driven education) adalah Cadangan aktiviti dalam buku ini adalah sebagai panduan, agar
sangat tepat dalam usaha menjadikan cinta sebagai teras dapat membantu guru pemulihan merancang pengajaran yang
pendidikan. Di antara nilai berkenaan, tumpuan utama harus bersesuaian dengan kepelbagaian aras penguasaan murid
diberikan kepada tiga nilai dan budaya teras iaitu cinta atau kasih pemulihan.
sayang (love), kegembiraan atau kebahagiaan (happiness) dan
saling menghormati (mutual respect). Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Pemulihan Khas (Tahun 2019) ini, diharapkan dapat memberikan
Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian manfaat kepada guru pemulihan. Semoga masalah pembelajaran
Pendidikan Malaysia semenjak tahun 1960an adalah merupakan Bahasa Melayu dalam kalangan murid dapat dikesan dan ditangani
suatu program yang menjurus kepada hala tuju pertama seawal mungkin, selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan
berteraskan kepada 3 nilai. Program ini dilaksanakan untuk Malaysia untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.
membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi
masalah pembelajaran, iaitu tidak menguasai kemahiran asas
membaca, menulis dan mengira (3M). Bagi menyahut aspirasi
pendidikan terkini serta memacu kemenjadian murid, satu M
(manusiawi) telah diperkenalkan oleh YB Menteri Pendidikan
menjadikan 4M: membaca, menulis, mengira dan manusiawi.

Guru pemulihan mengalas tanggungjawab yang berat untuk


membantu murid-murid ini mencapai potensi diri dan akhirnya
menguasai asas kemahiran 4M. Guru yang baik, sentiasa
mempelajari dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik

3
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

MATLAMAT

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu ini disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran
asas 4M (membaca, menulis, mengira dan manusiawi) yang belum dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan.

OBJEKTIF

Adalah diharap, setelah mengikuti program ini, murid dapat:

1. menguasai kemahiran asas 4M (membaca, menulis, mengira dan manusiawi);

2. meneruskan pembelajaran di kelas biasa; dan

3. membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran.

4
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain Kurikulum Bahasa Melayu digubal berdasarkan enam tunjang
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. kerangka KSSR.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

5
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
FOKUS
Penekanan aktiviti PdP dan penggunaan pelbagai bahan yang
Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek ini
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran
bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada bahasa dengan lebih berkesan.
murid-murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk
menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam KEMAHIRAN ABAD KE-21
pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara terancang.
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula, pembelajaran menguasai Kemahiran Abad ke-21 dengan memberi fokus kepada
mata pelajaran Bahasa Melayu memberi penekanan kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa supaya mereka berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
lebih berketerampilan berbahasa dalam bentuk lisan dan bertulis. bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam
Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid Jadual 1, supaya berupaya bersaing pada peringkat global.
dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard
manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah
kosa kata, memperoleh dan memproses maklumat serta dapat Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad
memupuk minat membaca. Penguasaan kemahiran menulis pula, ke-21 dalam kalangan murid.
murid dapat mengaplikasikan maklumat dalam pelbagai bentuk
penulisan bagi menyampaikan idea mereka.

Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik bagi


membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan sistem
bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang berkualiti dan
kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa pula, murid dapat
mengapreasiasikan keindahan bahasa Melayu melalui pelbagai
teknik kemahiran bahasa yang santai dan menyeronokkan.

6
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
DEFINISI PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen


komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi
nilai murni dan etika.

Pembelajaran Abad ke-21 bukan setakat merujuk kepada


penggunaan gajet, perkakasan dan perisian terkini teknologi ICT di
dalam bilik darjah.

Pembelajaran Abad ke-21 bermaksud guru menggunakan kaedah


PdP berpusatkan murid (student - centred) serta menekankan
elemen membina Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam diri
murid.

Tan Sri Dr. Khair Mohamad Yusof,


Mantan KPPM Komunikasi

Berlaku interaksi antara guru - murid, murid-murid dan murid -


bahan secara lisan dan bukan lisan bagi menyampaikan ilmu
yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-
rakan.

Komunikasi berkesan berlaku apabila;


i. Murid dapat memerhati, mendengar dan memberi maklum
balas dengan orang lain
Sumber ii. Murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan
Penerangan Dasar Pendidikan 2018 menyatakannya secara jelas dan ringkas
Unit Komunikasi Korporat, KPM
7
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

iii. Murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau Pemikiran kritis berlaku apabila;
kaedah tertentu untuk menyampaikannya. i. Bermaklumat
iv. Murid yakin berinteraksi dengan rakan mereka semasa a. Murid memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara /
menyampaikan sebarang topik bidang
ii. Sikap Ingin Tahu
Kolaboratif a. Murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan
Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid- pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara
murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran hands-on.
idea dan pandangan antara murid. iii. Membuat Keputusan Yang Berasas
a. Murid membuat keputusan berdasarkan maklumat dan
Kolaboratif yang mantap berlaku apabila; pertahankan keputusan dengan bukti.
i. Bekerjasama iv. Pemikiran Terbuka
a. Murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama untuk a. Murid berfikiran terbuka, menerima pandangan orang lain
mencapai matlamat yang sama. dan merendah diri.
ii. Tanggungjawab Bersama
a. Murid bertanggungjawab terhadap tugasan dan Kreativiti
menghargai sumbangan dan idea. Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan,
iii. Pelibatan Seimbang aktiviti dan projek yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.
a. Murid dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui
pembahagian tugasan. Kreativiti berlaku apabila;
iv. Bertolak Ansur i. Pemikiran Terbuka
a. Murid dapat menerima dan menghormati pandangan a. Murid melihat situasi sedia ada dari pelbagai sudut untuk
orang lain. menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang
berbeza
Pemikiran Kritis ii. Pemikiran Membina
Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara a. Murid menghasilkan idea-idea baharu dalam konteks
logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan tertentu dan menjana hasil yang positif.
menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

8
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

iii. Berani Mengambil Risiko Nilai Murni Dan Etika


a. Murid berani mencuba dan diberikan galakan tanpa Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah
berasa bimbang dengan kritikan. pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia.
iv. Berpandangan Jauh
a. Murid mempunyai hala tuju yang jelas dan berimaginasi Nilai Murni dan Etika berlaku apabila;
secara asli serta tidak mengikut kelaziman. i. Penerapan Nilai Yang Bersesuaian
a. Murid diterapkan nilai yang bersesuaian semasa sesi
PdP.
ii. Penghayatan Dan Amalan
a. Murid perlu menzahirkan amalan nilai murni dan
mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
iii. Penghargaan
a. Guru memberi penghargaan kepada murid dan memberi
penghargaan sesama rakan.
iv. Galakan Dan Promosi
a. Guru mengadakan program untuk menggalakkan
penghayatan dan amalan nilai murni.

9
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman
Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi PdP Bahasa pembelajaran bahasa.
Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan pendekatan
untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PdP
Kebangsaan. merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian
sesuatu objektif PdP. Melalui proses penilaian ini segala kelemahan
Konsep 5P dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil
terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau
Strategi PdP Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu pengayaan.
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan
penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P merupakan aktiviti pemulihan dalam PdP harus disediakan untuk membantu
asas dalam proses PdP dalam KBSR. Melalui konsep ini, murid murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai
dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang disediakan digunakan
menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang
seterusnya akan mengelakkan murid daripada berasa bosan sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut kemampuan murid
sepanjang proses PdP dijalankan. Kemahiran bahasa dapat untuk menguasai sesuatu kemahiran.
digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis, aspek seni bahasa dan tatabahasa yang Aktiviti pengayaan dalam PdP pula disediakan untuk memantapkan
terdapat dalam standard kandungan. kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid diberikan
bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau
Selain itu, dalam PdP Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai murni dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti diberikan kepada murid
dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang
mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata pelajaran ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.
lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir,
kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa membolehkan murid

10
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Pendekatan Modular
pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran rasa ingin tahu,
Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan.
unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang, tajuk, kemahiran atau nilai. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu
Kurikulum Bahasa Melayu distrukturkan kepada empat kemahiran kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni
bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan bahasa dan aspek tatabahasa.
menulis. Aspek seni bahasa dan tatabahasa menyokong kemahiran
tersebut untuk mengukuhkan kecekapan keterampilan berbahasa.
Melalui pendekatan ini, setiap kemahiran dapat dilaksanakan Pendekatan Tematik
dengan lebih berfokus dan mudah dikuasai oleh murid. Pendekatan
modular juga boleh dilaksanakan secara berurutan (linear) atau Pendekatan tematik ialah satu pendekatan PdP yang akan
tidak berurutan (non-linear). Walau bagaimanapun, pendekatan diajarkan melalui topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan
modular dilaksanakan secara berpusatkan murid dan berfokus iaitu masa, tempat dan minat bagi menggerakkan sesuatu proses PdP.
guru akan mengajar hanya satu kemahiran dalam satu sesi PdP di Tema yang dipilih menjadi wahana dan medium kepada
dalam bilik darjah. Pentaksiran dalam pendekatan modular memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterjemahkan
dijalankan secara berterusan iaitu secara formatif dan sumatif untuk dalam pengajaran bahasa melalui kemahiran mendengar dan
mengukur perkembangan murid. bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan berbahasa seperti
kemahiran bahasa, seni bahasa, tatabahasa serta pengembangan
kosa kata dan peribahasa dapat dikukuhkan. Di samping itu, melalui
Pendekatan Didik Hibur pendekatan bertema, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu
lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan
Pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam PdP penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu seperti
yang menekankan persekitaran pembelajaran yang ilmu teknologi maklumat dan komunikasi, hal persendirian, isu
menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud kemasyarakatan dan perpaduan, menghargai warisan, kelestarian
melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur bermakna alam serta mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid
dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman serta isu-isu semasa.
dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan
mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut:
menggunakan kepelbagaian strategi serta bahan pengajaran dan

11
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1. Kekeluargaan 4. Keselamatan
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga. Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri
Tema ini melibatkan keluarga asas, dan keluarga kembangan. daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema
Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai, ini diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar
menghormati serta mewujudkan hubungan erat sesama ahli mengutamakan keselamatan.
keluarga ke arah memupuk perpaduan kaum. Murid didedahkan
kehidupan keluarga yang berbeza daripada keluarga lain yang
terdiri daripada pelbagai kaum. 5. Perpaduan
Tema ini meliputi elemen silang budaya iaitu memahami perbezaan
cara hidup, saling menghormati kepercayaan agama dan adat
2. Kemasyarakatan resam, saling mempercayai serta menghargai persamaan dan
Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam menerima perbezaan antara kaum. Tema ini sesuai diajarkan
kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepada murid untuk mewujudkan hubungan erat dan keharmonian
kerukunan hidup bermasyarakat. Tema ini sesuai diajarkan kepada dalam masyarakat yang berbilang kaum demi perpaduan dan
murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang kesejahteraan negara.
berakhlak mulia, bertoleransi, hormat-menghormati, bekerjasama,
bertanggungjawab serta menerima perbezaan antara budaya.
6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen
3. Kesihatan dan kebersihan silang budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di
Tema kesihatan dan kebersihan, merujuk kesempurnaan dari segi Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan
kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini diajarkan kepada kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat difahami dan
murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga
penjagaan kebersihan dan kesihatan, serta amalan gaya hidup Malaysia.
sihat.

12
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan 10. Pertanian dan Penternakan


Tema jati diri memupuk keperibadian insan yang seimbang dari segi Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan
jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Patriotisme membentuk perihal asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan
semangat juang, kecintaan terhadap bahasa Melayu sebagai moden. Murid juga didedahkan tentang kepentingan bidang
bahasa negara yang merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa bioteknologi pertanian, penternakan, dan keusahawanan tani.
rasmi. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan
masyarakat madani yang mempunyai semangat kekitaan dan
sepunya, sanggup mempertahankan dan mengharumkan negara 11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
serta setia kepada negara. Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang
perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan
pengurusan perdagangan, manakala pengurusan kewangan pula
8. Sains, Teknologi dan Inovasi menekankan tentang tanggungjawab dalam menguruskan
Tema sains teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang kewangan dengan bijak. Tema ini dapat memupuk kesedaran
teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya tentang kepentingan bidang ekonomi, membudayakan sikap
dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini diajarkan keusahawanan dan celik kewangan dalam kehidupan.
kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana
idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.
12. Integriti
Tema integriti merujuk prinsip berpegang teguh kepada kejujuran
9. Kelestarian Alam dan amalan moral yang tinggi, keselarasan antara tindakan dengan
Tema ini memupuk pengetahuan dan kesedaran terhadap alam nilai murni, etika dan undang-undang serta keselarasan antara
sekitar dan kelestarian global dalam membentuk etika murid untuk kepentingan diri dengan kepentingan umum. Tema ini dapat
menghargai alam dan kesejahteraan kehidupan. Tema ini sesuai memupuk kesedaran murid untuk bertindak mengikut lunas-lunas
diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab agama dan undang-undang negara agar menjadi warganegara
dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. yang bermoral dan bertamadun demi kesejahteraan negara.

13
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Penyelesaian Masalah yakin. Guru berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing


proses penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab.
Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang melibatkan masalah Ciri – ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendak
berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka teki, kuiz atau diuji, sikap keterbukaan, penggunaan dan pengesahan fakta atau
penggunaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid bukti dan rumusan.
perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka
pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini
menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Pembelajaran Koperatif

Kaedah PdP pembelajaran koperatif dilaksanakan dalam kumpulan


Pembelajaran Berasaskan Projek yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan
membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu
Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid- peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan.
murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid,
perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.
bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

Pembelajaran Berpusatkan Murid


Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Strategi PdP dalam mata pelajaran Bahasa Melayu haruslah
Pembelajaran berasaskan inkuari merupakan pendekatan PdP berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan
yang berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu,
menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik, kritis murid dapat membina keyakinan berbahasa.
dan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepada
persoalan atau penemuannya sendiri dengan

14
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Kepelbagaian Sumber dan Bahan Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amat digalakkan dalam Pembelajaran luar bilik darjah ialah aktiviti kurikulum yang
PdP Bahasa Melayu. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah dan dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur
bahan sastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan
intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber merujuk penggunaan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di
sumber pertama, sumber cetak, sumber elektronik, digital dan dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam
internet serta bahan yang autentik seperti akhbar, majalah, buku situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja
rujukan, kamus, glosari dan sebagainya. berpasukan.

Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan
potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan
individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman
Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin
logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.
intrapersonal dan naturalis.

Kemahiran Belajar Cara Belajar


Pembelajaran Kontekstual
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan
masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang
murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran
bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam seumur hidup.
kehidupan mereka.
15
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Kajian Masa Depan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK dan
isu yang berlaku pada masa lampau, masa ini dan masa depan. Hal SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani
serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di dalam EMK adalah
yang maksimum. seperti berikut:

1. Bahasa
Pembelajaran Akses Kendiri i. Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
Pembelajaran Akses Kendiri ialah satu program yang ii. Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi
bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka berkomunikasi secara berkesan.
bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.

2. Kelestarian Alam Sekitar


i. Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
Pembelajaran Masteri
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.
ii. Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar dan
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
kelestarian global penting dalam membentuk etika murid
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
untuk menghargai alam dan kehidupan.
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit
yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80
peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang
baharu.

16
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

3. Nilai Murni 5. Patriotisme


i. Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran i. Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
ii. Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan ii. Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
amalan dalam kehidupan harian. Malaysia.

4. Sains dan Teknologi 6. Kreativiti dan Inovasi


i. Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat i. Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
murid. sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
ii. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu idea yang ada.
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap ii. Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
dan berkesan. suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
iii. Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP iii. Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
merangkumi empat perkara iaitu: memastikan pembangunan modal insan yang mampu
a) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep menghadapi cabaran abad ke-21.
yang berkaitan dengan sains dan teknologi). iv. Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.
b) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu) 7. Keusahawanan
c) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, i. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-
keselamatan). ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
d) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. budaya dalam kalangan murid.
ii. Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

17
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 10. Pendidikan Kewangan


i. Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat i. Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
asas TMK yang dipelajari. membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
ii. Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan menguruskan hal ehwal kewangan secara
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. bertanggungjawab.
iii. TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak ii. Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. langsung adalah melalui tajuk seperti wang yang
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
9. Kelestarian Global pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
i. Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. bermakna.
ii. Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid
bagi menghadapi cabaran dan isu semasa peringkat
tempatan, negara dan global.
iii. Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

18
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN

Bil Kemahiran Bil Kemahiran


- Prabacaan dan Pratulisan 17 Suku kata KVKK
1 Huruf-huruf vokal 18 Perkataan KV + KVKK
2 Huruf-huruf kecil 19 Perkataan V + KVKK
3 Huruf-huruf besar 20 Perkataan KVK + KVKK
4 Suku kata KV 21 Perkataan KVKK + KV
5 Perkataan KV + KV 22 Perkataan KVKK + KVK
6 Perkataan V + KV 23 Perkataan KVKK + KVKK
7 Perkataan KV + KV + KV 24 Perkataan KV + KV + KVKK
8 Perkataan KVK 25 Perkataan KV + KVK + KVKK
9 Suku kata KVK 26 Perkataan KVK + KV + KVKK
10 Perkataan V + KVK 27 Perkataan KVKK + KV + KVK
11 Perkataan KV + KVK 28 Perkataan KV + KVKK + KVK
12 Perkataan KVK + KV Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal
29
berganding
13 Perkataan KVK + KVK
Perkataan yang melibatkan huruf konsonan
30
14 Perkataan KV + KV + KVK bergabung (digraf)

15 Perkataan KVK + KV+ KVK 31 Membaca dan membina ayat mudah

16 Perkataan KVKK 32 Bacaan dan pemahaman

19
PEMETAAN BAHASA MELAYU

20
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PEMETAAN KEMAHIRAN PEMULIHAN BAHASA MELAYU
PENGUMPULAN KEMAHIRAN PEMULIHAN MENGIKUT STRUKTUR BAHASA

STRUKTUR BAHASA KEMAHIRAN PEMULIHAN

Prabacaan dan Pratulis KP - Prabacaan dan Pratulisan

KP 1 - Huruf-huruf vokal
Abjad KP 2 - Huruf-huruf kecil
KP 3 - Huruf-huruf besar
KP 4 - Suku kata KV
Suku Kata KP 9 - Suku kata KVK
KP 17 - Suku Kata KVKK
KP 5 - Perkataan KV + KV KP 20 - Perkataan KVK + KVKK
KP 6 - Perkataan V + KV KP 21 - Perkataan KVKK + KV
KP 7 - Perkataan KV + KV + KV KP 22 - Perkataan KVKK+KVK
KP 8 – Perkataan KVK KP 23 - Perkataan KVKK + KVKK
KP 10 – Perkataan V + KVK KP 24 - Perkataan KV + KV + KVKK
KP 11 – Perkataan KV + KVK KP 25 - Perkataan KV + KVK + KVKK
Perkataan KP 12 - Perkataan KVK+KV KP 26 - Perkataan KVK + KV + KVKK
KP 13 – Perkataan KVK + KVK KP 27 - Perkataan KVKK + KV + KVK
KP 14 – Perkataan KV + KV + KVK KP 28 - Perkataan KV + KVKK + KVK
KP 15 – Perkataan KVK + KV + KVK KP 29 - Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal
KP 16 - Perkataan KVKK berganding
KP 18 - Perkataan KV + KVKK KP 30 - Perkataan yang melibatkan huruf konsonan
KP 19 - Perkataan V + KVKK bergabung (digraf)

KP 31 – Membaca dan membina ayat mudah


Ayat
KP 32 – Bacaan dan Pemahaman

21
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KANDUNGAN PEMETAAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
KP : KSSR Semakan 2017 3.1.1 (i)
Prabacaan dan Pratulisan 3.1 Asas Menulis
Abjad KSSR Semakan 2017 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii)
KP 1 - 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii),
Huruf-huruf vokal 1.1.2 (iii)
KP 2 -
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1,1.2.2
Huruf-huruf kecil
tujuan
KP 3 -
Huruf-huruf besar 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 (i), 2.1.1 (ii)

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i)
grafik

3.1 Asas menulis 3.1.1 (i)

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii)
sastera
Suku Kata KSSR Semakan 2017 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii)
KP 4 - 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii),
Suku kata KV 1.1.2 (iii)
KP 9 -
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1, 1.2.2
Suku kata KVK
tujuan
KP 17 -
Suku Kata KVKK 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 (iii)

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i)
grafik

3.1 Asas menulis 3.1.1 (ii)

22
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Suku Kata (Sambungan) KSSR Semakan 2017 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii)
KP 4 - 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan
Suku kata KV sastera.
KP 9 -
Suku kata KVK
KP 17 -
Suku Kata KVKK
Perkataan KSSR Semakan 2017 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii), 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii) 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii).
KP 5 – 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.1 (iii), 1.1.1 (iv), 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii), 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii)
Perkataan KV + KV 1.1.1 (v), 1.1.1 (vi) 1.1.2 (iii), 1.1.2 (iv)
KP 6 – 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii),
Perkataan V + KV 1.1.2 (iii)
KP 7 – 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 1.2.1 1.2.1
Perkataan KV + KV + KV tujuan 1.2.2 1.2.3
KP 8 –
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 (iii), 2.1.1 (iv), 2.1.1 (i), 2.1.1 (ii) 2.1.1 (i), 2.1.1 (ii),
Perkataan KVK
2.1.1 (v), 2.1.1 (vi) 2.1.2 (i), 2.1.2 (ii) 2.1.1 (iii)
KP 10 –
2.1.2 (i), 2.1.2 (ii), 2.1.2 (i), 2.1.2 (ii),
Perkataan V + KVK
2.1.2 (iii) 2.1.2 (iii)
KP 11 –
Perkataan KV + KVK 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii) 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii), 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii)
KP 12 - grafik 2.2.1 (iv).
Perkataan KVK+KV 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 (i), 2.3.1 (ii), 2.3.1 (i), 2.3.1 (ii), 2.3.1 (i), 2.3.1 (i),
KP 13 – 2.3.1 (iii) 2.3.2 (ii) 2.3.1 (iii), 2.3.1 (iv) 2.3.1 (iii), 2.3.1 (iv)
Perkataan KVK + KVK 2.3.2 (i), 2.3.2 (iii), 2.3.2 (i), 2.3.2 (ii),
KP 14 – 2.3.2 (iv) 2.3.2 (iii), 2.3.2 (iv)
Perkataan KV + KV + KVK
3.1 Asas menulis 3.1.1 (ii), 3.1.1 (iii), 3.1.1 (i), 3.1.1 (ii),
3.1.1 (iv), 3.1.1 (v) 3.1.1 (iii), 3.1.1 (iv)

23
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Perkataan (Sambungan) 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna 3.2.1 (i), 3.2.1 (ii), 3.2.1 (i), 3.2.1 (ii), 3.2.1 (i), 3.2.1 (ii)
KP 15 – 3.2.1 (iii) 3.2.1 (iii) 3.2.2 (i)
Perkataan KVK + KV + KVK 3.2.2 (i) 3.2.2 (i) 3.2.3
KP 16 – 3.2.3 3.2.3 3.2.4 (i)
Perkataan KVKK 3.2.4 (i), 3.2.4 (ii), 3.2.4 (i), 3.2.4 (ii),
KP 18 – 3.2.4 (iii) 3.2.4 (iii)
Perkataan KV + KVKK 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 (i) 3.3.1 (i) 3.3.1 (i), 3.3.1 (ii)
KP 19 –
3.3.2 (i), 3.3.2 (ii) 3.3.2 (i), 3.3.2 (ii) 3.3.2 (i)
Perkataan V + KVKK
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 (i), 4.2.1 (ii) 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii) 4.2.1
KP 20 –
sastera 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii) 4.2.2
Perkataan KVK + KVKK
KP 21 – 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan 4.3.2 (i), 4.3.2 (ii)
Perkataan KVKK + KV dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara 4.3.3 (i), 4.3.3 (ii)
KP 22 – kreatif

Perkataan KVKK+KVK
KP 23 –
Perkataan KVKK + KVKK
KP 24 –
Perkataan KV + KV + KVKK
KP 25 –
Perkataan KV + KVK +
KVKK
KP 26 –
Perkataan KVK + KV +
KVKK

24
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Perkataan (Sambungan)
KP 27 –
Perkataan KVKK + KV +
KVK
KP 28 - Perkataan KV +
KVKK + KVK
KP 29 - Perkataan yang
melibatkan diftong dan
vokal berganding
KP 30 - Perkataan yang
melibatkan huruf konsonan
bergabung (digraf)
Ayat KSSR Semakan 2017 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii), 1.1.1 (ii), 1.1.1 (iii) 1.1.1 (i), 1.1.1 (ii)
KP 31 – 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.1 (iii), 1.1.1 (iv), 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii) 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii)
Membaca dan membina ayat 1.1.1 (v), 1.1.1 (vi) 1.1.2 (iii), 1.1.2 (iv) 1.1.3 (i), 1.1.3 (ii)
mudah 1.1.2 (i), 1.1.2 (ii), 1.1.3 (i)
KP 32 – Bacaan dan 1.1.2 (iii)
Pemahaman

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 1.2.1 1.2.1
tujuan 1.2.2 1.2.2 1.2.3

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 (vi), 2.1.1 (ii), 2.1.1 (iii), 2.1.1 (i), 2.1.1 (ii),
2.1.2 (iii) 2.1.1 (iv) 2.1.1 (iii)
2.1.2 (ii), 2.1.2 (iii), 2.1.2 (i), 2.1.2 (ii),
2.1.2 (iv) 2.1.2 (iii)

2.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii) 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii), 2.2.1 (i), 2.2.1 (ii)
grafik 2.2.1 (iv)

25
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 2.3.1 (i), 2.3.1 (ii), 2.3.1 (i), 2.3.1 (ii), 2.3.1 (i), 2.3.1 (i),
KP 31 – 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 (iii) 2.3.1 (iii), 2.3.1 (iv) 2.3.1 (iii), 2.3.1 (iv)
Membaca dan membina ayat 2.3.2 (i), 2.3.2 (ii), 2.3.2 (i), 2.3.2 (ii),
mudah 2.3.2 (iii), 2.3.2 (iv) 2.3.2 (iii), 2.3.2 (iv)
KP 32 – Bacaan dan
3.1 Asas menulis 3.1.1 (v) 3.1.1 (ii), 3.1.1 (iii),
Pemahaman
3.1.1 (iv)

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna 3.2.1 (iii) 3.2.1 (iii), 3.2.1 (iv) 3.2.1 (i), 3.2.1 (ii)
3.2.2 (i) 3.2.2 (i), 3.2.2 (ii) 3.2.2 (i), 3.2.2 (ii)
3.2.3 3.2.3 3.2.3
3.2.4 3.2.4 (iii) 3.2.4 (i)

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 (i) 3.3.1 (i) 3.3.1 (i), 3.3.1 (ii)
3.3.2 (i), 3.3.2 (ii) 3.3.2 (i), 3.3.2 (ii), 3.3.2 (i), 3.3.2 (ii)
3.3.2 (iii)

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 (i), 4.2.1 (ii) 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii) 4.2.1
sastera 4.2.2 (i), 4.2.2 (ii) 4.2.2

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan 4.3.2 (i), 4.3.2 (ii)
dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara 4.3.3 (i), 4.3.3 (ii)
kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut 5.1.1 (i), 5.1.1 (ii), 5.1.1 (i), 5.1.1 (ii), 5.1.1 (i), 5.1.1 (ii),
konteks 5.1.1 (iii), 5.1.1 (iv) 5.1.1 (iii), 5.1.1 (iv) 5.1.1 (iii), 5.1.1 (iv)
5.1.3 5.1.3 (i), 5.1.3 (ii), 5.1.3 (i), 5.1.3 (ii),
5.1.4 (i), 5.1.4 (ii), 5.1.3 (iii), 5.1.3 (iv), 5.1.3 (iii)
5.1.4 (v), 5.1.4 (vi) 5.1.3 (v) 5.1.4 (i), 5.1.4 (iii),
5.1.4 (i), 5.1.4 (iii), 5.1.4 (iv), 5.1.4 (v)
5.1.4 (iv), 5.1.4 (v)

26
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
STANDARD PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN 1: Mendengar dan Bertutur 2: Membaca 3: Menulis
STANDARD KANDUNGAN
PEMULIHAN (KP) 4: Seni Bahasa 5: Tatabahasa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 5.2.1 (i), 5.2.1 (ii), 5.2.1 (i), 5.2.1 (ii), 5.2.1 (ii), 5.2.1 (iii)
KP 31 – 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut 5.2.2 (i) 5.2.1 (iii), 5.2.1 (iv) 5.2.2
Membaca dan membina ayat konteks 5.2.2
mudah
5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks 5.3.2 (i), 5.3.2 (ii) 5.3.2 (i), 5.3.2 (ii), 5.3.2 (i), 5.3.2 (ii)
KP 32 – Bacaan dan
5.3.2 (iii)
Pemahaman

27
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
PEMETAAN BAHASA MELAYU
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Kemahiran : KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Prabacaan dan Pratulisan 3.1 Asas Menulis 3.1.1 (i) Menulis secara mekanis; huruf.

Abjad KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 1 - 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Huruf-huruf vokal respons vokal.
Kemahiran 2 - 1.1.1 (ii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Huruf-huruf kecil bunyi; konsonan.
Kemahiran 3 -
1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.
Huruf-huruf besar
1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
1.1.2 (iii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.

1.2 Bertutur untuk menyampaikan Tahun 1


maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
tujuan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.

2.1 Asas membaca dan Tahun 1


memahami 2.1.1 (i) Membaca dengan sebutan yang betul; vokal.
2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul; konsonan.

2.2 Membaca, memahami, dan Tahun 1


menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; kosa kata.
grafik

3.1 Asas menulis Tahun 1


3.1.1 (i) Menulis secara mekanis; huruf.

4.2 Menghayati keindahan dan Tahun 1


kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu kanak-kanak.
sastera
4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu rakyat.

28
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Suku Kata KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 4 - 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Suku kata KV respons vokal.
Kemahiran 9 - 1.1.1 (ii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Suku kata KVK bunyi; konsonan.
Kemahiran 17 -
1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.
Suku Kata KVKK
1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
1.1.2 (iii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.

1.2 Bertutur untuk menyampaikan Tahun 1


maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
tujuan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.

2.1 Asas membaca dan Tahun 1


memahami 2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul; suku kata.

2.2 Membaca, memahami, dan Tahun 1


menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; kosa kata.
grafik

3.1 Asas menulis Tahun 1


3.1.1 (ii) Menulis secara mekanis; suku kata.

4.2 Menghayati keindahan dan Tahun 1


kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu kanak-kanak.
sastera.
4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu rakyat.

29
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 5 - 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Perkataan KV + KV respons vokal.
Kemahiran 6 - 1.1.1 (ii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Perkataan V + KV bunyi; konsonan.
Kemahiran 7 - 1.1.1 (iii) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Perkataan KV + KV + KV bunyi; diftong.
Kemahiran 8 – 1.1.1 (iv) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Perkataan KVK bunyi; vokal berganding.
Kemahiran 10 – 1.1.1 (v) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Perkataan V + KVK digraph.
Kemahiran 11 – 1.1.1 (vi) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
Perkataan KV + KVK bunyi; konsonan bergabung.
Kemahiran 12 -
1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.
Perkataan KVK+KV
1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
Kemahiran 13 –
Perkataan KVK + KVK 1.1.2 (iii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.

Kemahiran 14 – Tahun 2
Perkataan KV + KV + KVK
1.1.1 (i) Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat; frasa.
Kemahiran 15 –
1.1.1 (ii) Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat; ayat
Perkataan KVK + KV + KVK
tunggal.
Kemahiran 16 -
Perkataan KVKK 1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.
Kemahiran 18 - 1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
Perkataan KV + KVKK 1.1.2 (iii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.
Kemahiran 19 - 1.1.2 (iv) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; permintaan.
Perkataan V + KVKK
Kemahiran 20 -
Perkataan KVK + KVKK

30
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 3


Kemahiran 21 - 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
Perkataan KVKK + KV respons ayat tunggal.
Kemahiran 22 - 1.1.1 (ii) Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
Perkataan KVKK+KVK ayat majmuk.
Kemahiran 23 -
1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan dan permintaan.
Perkataan KVKK + KVKK
1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; silaan dan larangan.
Kemahiran 24 -
Perkataan KV + KV + KVKK 1.2 Bertutur untuk menyampaikan Tahun 1
Kemahiran 25 - maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
Perkataan KV + KVK + KVKK tujuan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
Kemahiran 26 -
Perkataan KVK + KV + KVKK Tahun 2

Kemahiran 27 - 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
Perkataan KVKK + KV + KVK
Tahun 3
Kemahiran 28 -
1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
Perkataan KV + KVKK + KVK
konteks.
Kemahiran 29 -
Perkataan yang melibatkan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.
diftong dan vokal berganding
Kemahiran 30 -
Perkataan yang melibatkan
huruf konsonan bergabung
(digraf)

31
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 5 - 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul; suku kata.
Perkataan KV + KV memahami 2.1.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul; frasa.
Kemahiran 6 - 2.1.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul; perkataan.
Perkataan V + KV
2.1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul; ayat.
Kemahiran 7 -
Perkataan KV + KV + KV 2.1.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; perkataan
Kemahiran 8 – dua suku kata dan tiga suku kata.
Perkataan KVK 2.1.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; frasa.
Kemahiran 10 – 2.1.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; ayat.
Perkataan V + KVK
Tahun 2
Kemahiran 11 –
Perkataan KV + KVK 2.1.1 (i) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; perkataan.

Kemahiran 12 - 2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; ayat.
Perkataan KVK+KV
2.1.2 (i) Membaca dan memahami; perkataan.
Kemahiran 13 –
2.1.2 (ii) Membaca dan memahami; ayat.
Perkataan KVK + KVK
Kemahiran 14 – Tahun 3
Perkataan KV + KV + KVK 2.1.1 (i) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; ayat tunggal dan ayat
Kemahiran 15 – majmuk.
Perkataan KVK + KV + KVK 2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; perenggan.
Kemahiran 16 - 2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; petikan.
Perkataan KVKK
2.1.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; pelbagai
Kemahiran 18 -
jenis ayat.
Perkataan KV + KVKK
2.1.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami;
Kemahiran 19 -
perenggan.
Perkataan V + KVKK
Kemahiran 20 - 2.1.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; petikan.
Perkataan KVK + KVKK

32
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 21 - 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; kosa kata.
Perkataan KVKK + KV menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; idea tersurat.
Kemahiran 22 - grafik
Perkataan KVKK+KVK Tahun 2

Kemahiran 23 - 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengenal pasti; kosa kata.
Perkataan KVKK + KVKK 2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan mengenal pasti; isi tersurat.
Kemahiran 24 - 2.2.1 (iv) Membaca, memahami dan mengenal pasti; idea utama.
Perkataan KV + KV + KVKK
Kemahiran 25 - Tahun 3
Perkataan KV + KVK + KVKK 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengecam; maksud kosa kata.
Kemahiran 26 - 2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan mengecam; idea utama dan idea sampingan.
Perkataan KVK + KV + KVKK
2.3 Membaca dan mengapresiasi Tahun 1
Kemahiran 27 -
karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 (i) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
Perkataan KVKK + KV + KVK
cerita.
Kemahiran 28 -
2.3.1 (ii) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
Perkataan KV + KVKK + KVK
pantun.
Kemahiran 29 -
2.3.1 (iii) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
Perkataan yang melibatkan
lagu kanak-kanak.
diftong dan vokal berganding
Kemahiran 30 - Tahun 2
Perkataan yang melibatkan 2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
huruf konsonan bergabung bukan sastera; lagu kanak-kanak.
(digraf)
2.3.1 (ii) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; cerita.
2.3.1 (iii) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; pantun.
2.3.1 (iv) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; petikan.

33
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 2


Kemahiran 5 - 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 (i) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
Perkataan KV + KV karya sastera dan bukan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; lagu kanak-kanak.
Kemahiran 6 - 2.3.2 (ii) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
Perkataan V + KV yang betul dan intonasi yang sesuai; cerita.
Kemahiran 7 - 2.3.2 (iii) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
Perkataan KV + KV + KV yang betul dan intonasi yang sesuai; pantun.
Kemahiran 8 – 2.3.2 (iv) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
Perkataan KVK yang betul dan intonasi yang sesuai; petikan bukan sastera.
Kemahiran 10 –
Tahun 3
Perkataan V + KVK
2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Kemahiran 11 –
sastera dan bahan sastera; label.
Perkataan KV + KVK
2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Kemahiran 12 -
sastera dan bahan sastera; manual.
Perkataan KVK+KV
2.3.1 (iii) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Kemahiran 13 –
sastera dan bahan sastera; cerita.
Perkataan KVK + KVK
2.3.1 (iv) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Kemahiran 14 –
sastera dan bahan sastera; pantun.
Perkataan KV + KV + KVK
Kemahiran 15 – 2.3.2 (i) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
Perkataan KVK + KV + KVK sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; label.
Kemahiran 16 - 2.3.2 (ii) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
Perkataan KVKK sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; manual.
Kemahiran 18 - 2.3.2 (iii) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
Perkataan KV + KVKK sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; cerita.
Kemahiran 19 - 2.3.2 (iv) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
Perkataan V + KVKK sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; pantun.
Kemahiran 20 -
Perkataan KVK + KVKK

34
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 21 - 3.1 Asas menulis 3.1.1 (ii) Menulis secara mekanis; suku kata.
Perkataan KVKK + KV 3.1.1 (iii) Menulis secara mekanis; perkataan.
Kemahiran 22 - 3.1.1 (iv) Menulis secara mekanis; frasa.
Perkataan KVKK+KVK
3.1.1 (v) Menulis secara mekanis; ayat.
Kemahiran 23 -
Perkataan KVKK + KVKK Tahun 2
Kemahiran 24 - 3.1.1 (i) Menulis secara mekanis; perkataan.
Perkataan KV + KV + KVKK 3.1.1 (ii) Menulis secara mekanis; ayat.
Kemahiran 25 - 3.1.1 (iii) Menulis secara mekanis; perenggan.
Perkataan KV + KVK + KVKK
3.1.1 (iv) Menulis secara mekanis; petikan.
Kemahiran 26 -
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Tahun 1
Perkataan KVK + KV + KVKK
ayat yang bermakna 3.2.1 (i) Membina dan menulis; perkataan.
Kemahiran 27 -
Perkataan KVKK + KV + KVK 3.2.1 (ii) Membina dan menulis; frasa.
Kemahiran 28 - 3.2.1 (iii) Membina dan menulis; ayat.
Perkataan KV + KVKK + KVK
3.2.2 (i) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; bertumpu.
Kemahiran 29 -
Perkataan yang melibatkan 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
diftong dan vokal berganding
3.2.4 (i) Menulis sesuatu yang diimlakkan; perkataan.
Kemahiran 30 -
Perkataan yang melibatkan 3.2.4 (ii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; frasa.
huruf konsonan bergabung 3.2.4 (iii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.
(digraf)
Tahun 2
3.2.1 (i) Membina dan menulis; perkataan.
3.2.1 (ii) Membina dan menulis; frasa.
3.2.1 (iii) Membina dan menulis; ayat.

3.2.2 (i) Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan; bertumpu.

35
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 2


Kemahiran 5 - 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara.
Perkataan KV + KV ayat yang bermakna
3.2.4 (i) Menulis sesuatu yang diimlakkan; perkataan.
Kemahiran 6 -
Perkataan V + KV 3.2.4 (ii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; frasa.

Kemahiran 7 - 3.2.4 (iii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.


Perkataan KV + KV + KV
Tahun 3
Kemahiran 8 –
3.2.1 (i) Membina dan menulis; ayat.
Perkataan KVK
3.2.1 (ii) Membina dan menulis; perenggan.
Kemahiran 10 –
Perkataan V + KVK 3.2.2 (i) Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan; bertumpu.
Kemahiran 11 –
Perkataan KV + KVK 3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

Kemahiran 12 - 3.2.4 (i) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.


Perkataan KVK+KV
3.3 Menghasilkan penulisan Tahun 1
Kemahiran 13 –
3.3.1 (i) Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; terkawal.
Perkataan KVK + KVK
3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan.
Kemahiran 14 –
Perkataan KV + KV + KVK 3.3.2 (ii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; tanda baca.
Kemahiran 15 – Tahun 2
Perkataan KVK + KV + KVK
3.3.1 (i) Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; separa terkawal.
Kemahiran 16 -
Perkataan KVKK 3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan.
Kemahiran 18 - 3.3.2 (ii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; tanda baca.
Perkataan KV + KVKK
Tahun 3
Kemahiran 19 -
Perkataan V + KVKK 3.3.1 (i) Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif secara;
Kemahiran 20 - berpandu.
Perkataan KVK + KVKK

36
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Perkataan (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 3


Kemahiran 21 - 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 (ii) Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif secara;
Perkataan KVKK + KV separa berpandu.
Kemahiran 22 -
3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan, tanda baca dan
Perkataan KVKK+KVK
penggunaan imbuhan.
Kemahiran 23 -
Perkataan KVKK + KVKK 4.2 Menghayati keindahan dan Tahun 1
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 (i) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; pantun dua kerat.
Kemahiran 24 -
sastera
Perkataan KV + KV + KVKK 4.2.1 (ii) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; pantun empat kerat.
Kemahiran 25 - 4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu kanak-kanak.
Perkataan KV + KVK + KVKK 4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu rakyat.
Kemahiran 26 -
Perkataan KVK + KV + KVKK Tahun 2

Kemahiran 27 - 4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta
Perkataan KVKK + KV + KVK melakukan aksi mengikut lirik; lagu kanak-kanak.

Kemahiran 28 - 4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta
Perkataan KV + KVKK + KVK melakukan aksi mengikut lirik; lagu rakyat.

Kemahiran 29 - Tahun 3
Perkataan yang melibatkan
4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud.
diftong dan vokal berganding
Kemahiran 30 - 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak-kanak dan lagu rakyat serta menjelaskan
Perkataan yang melibatkan maksud bahasa yang indah dalam lirik lagu.
huruf konsonan bergabung
4.3 Menghasilkan bahan sastera Tahun 2
(digraf)
dengan menyerapkan keindahan 4.3.2 (i) Mempersembahkan cerita; cerita haiwan.
dan kesantunan bahasa serta
4.3.2 (ii) Mempersembahkan cerita; cerita jenaka.
mempersembahkannya secara
kreatif 4.3.3 (i) Mempersembahkan lagu; kanak-kanak.
4.3.3 (ii) Mempersembahkan lagu; rakyat.

37
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Membaca dan membina ayat respons vokal.
mudah 1.1.1 (ii) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
Kemahiran 32 – Bacaan dan konsonan.
Pemahaman 1.1.1 (iii) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
bunyi; diftong.
1.1.1 (iv) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
bunyi; vokal berganding.
1.1.1 (v) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
digraph.
1.1.1 (vi) Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai
bunyi; konsonan bergabung.

1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.


1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
1.1.2 (ii b./i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.

Tahun 2
1.1.1 (ii) Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat; ayat
tunggal.
1.1.1 (iii) Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat; ayat
majmuk.

1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; soalan.


1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan.
1.1.2 (iii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; pesanan.
1.1.2 (iv) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; permintaan.

1.1.3 (i) Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap; soalan
bercapah.
38
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 3


Kemahiran 31 – 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
Membaca dan membina ayat respons ayat tunggal.
mudah 1.1.1 (ii) Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
Kemahiran 32 – Bacaan dan ayat majmuk.
Pemahaman
1.1.2 (i) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; suruhan dan permintaan.
1.1.2 (ii) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; silaan dan larangan.

1.1.3 (i) Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap; soalan bertumpu.
1.1.3 (ii) Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap; soalan bercapah.

1.2 Bertutur untuk menyampaikan Tahun 1


maklumat dan idea bagi pelbagai 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
tujuan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.

Tahun 2
1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.

1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea
yang kritis dan kreatif.

Tahun 3
1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.
1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.

2.1 Asas membaca dan Tahun 1


memahami 2.1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul; ayat.

2.1.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; ayat.

39
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 2


Kemahiran 31 – 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; ayat.
Membaca dan membina ayat memahami 2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; perenggan.
mudah
2.1.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; petikan.
Kemahiran 32 – Bacaan dan
Pemahaman 2.1.2 (ii) Membaca dan memahami; ayat.
2.1.2 (iii) Membaca dan memahami; petikan.
2.1.2 (iv) Membaca dan memahami; perenggan.

Tahun 3
2.1.1 (i) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; ayat tunggal dan ayat
majmuk.
2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; perenggan.
2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; petikan.

2.1.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; pelbagai
jenis ayat.
2.1.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami;
perenggan.
2.1.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami; petikan.

2.2 Membaca, memahami dan Tahun 1


menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; kosa kata.
grafik
2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk mendapatkan; idea tersurat.

Tahun 2
2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengenal pasti; kosa kata.
2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan mengenal pasti; isi tersurat.
2.2.1 (iv) Membaca, memahami dan mengenal pasti; idea utama.

40
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 3


Kemahiran 31 – 2.2 Membaca, memahami dan 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengecam; maksud kosa kata.
Membaca dan membina ayat menaakul bahan grafik dan bukan 2.2.1 (ii) Membaca, memahami dan mengecam; idea utama dan idea sampingan.
mudah grafik
Kemahiran 32 – Bacaan dan 2.3 Membaca dan mengapresiasi Tahun 1
Pemahaman karya sastera dan bukan sastera 2.3.1 (i) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
cerita.
2.3.1 (ii) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
pantun.
2.3.1 (iii) Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
lagu kanak-kanak.

Tahun 2
2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; lagu kanak-kanak.
2.3.1 (ii) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; cerita.
2.3.1 (iii) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; pantun.
2.3.1 (iv) Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
bukan sastera; petikan.

2.3.2 (i) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai; lagu kanak-kanak.
2.3.2 (ii) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai; cerita.
2.3.2 (iii) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai; pantun.
2.3.2 (iv) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai; petikan bukan sastera.

41
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 3


Kemahiran 31 – 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Membaca dan membina ayat karya sastera dan bukan sastera sastera dan bahan sastera; label.
mudah 2.3.1 (i) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
Kemahiran 32 – Bacaan dan sastera dan bahan sastera; manual.
Pemahaman 2.3.1 (iii) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
sastera dan bahan sastera; cerita.
2.3.1 (iv) Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
sastera dan bahan sastera; pantun.

2.3.2 (i) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; label.
2.3.2 (ii) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; manual.
2.3.2 (iii) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; cerita.
2.3.2 (iv) Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; pantun.

3.1 Asas menulis Tahun 1


3.1.1 (v) Menulis secara mekanis; ayat.

Tahun 2
3.1.1 (ii) Menulis secara mekanis; ayat.
3.1.1 (iii) Menulis secara mekanis; perenggan.
3.1.1 (iv) Menulis secara mekanis; petikan.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Tahun 1


ayat yang bermakna 3.2.1 (iii) Membina dan menulis; ayat.

3.2.2 (i) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; bertumpu.

42
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.
Membaca dan membina ayat ayat yang bermakna
mudah 3.2.4 (iii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.

Kemahiran 32 – Bacaan dan Tahun 2


Pemahaman
3.2.1 (iii) Membina dan menulis; ayat.
3.2.1 (iv) Membina dan menulis; perenggan.

3.2.2 (i) Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan; bertumpu.
3.2.2 (ii) Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan; bercapah.

3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara

3.2.4 (iii) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.

Tahun 3
3.2.1 (i) Membina dan menulis; ayat.
3.2.1 (ii) Membina dan menulis; perenggan.

3.2.2 (i) Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan; bertumpu.


3.2.2 (ii) Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan; bercapah.

3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

3.2.4 (i) Menulis sesuatu yang diimlakkan; ayat.

3.3 Menghasilkan penulisan Tahun 1


3.3.1 (i) Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; terkawal.

3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan.

43
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 (ii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; tanda baca.
Membaca dan membina ayat
mudah Tahun 2

Kemahiran 32 – Bacaan dan 3.3.1 (i) Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; separa terkawal.
Pemahaman
3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan.
3.3.2 (ii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; tanda baca.
3.3.2 (iii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; penggunaan kata.

Tahun 3
3.3.1 (i) Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif secara;
berpandu.
3.3.1 (ii) Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif secara;
separa berpandu.

3.3.2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; ejaan, tanda baca dan
penggunaan imbuhan.
3.3.2 (ii) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; penggunaan kata.

4.2 Menghayati keindahan dan Tahun 1


kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 (i) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; pantun dua kerat.
sastera
4.2.1 (ii) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul; pantun empat kerat.

4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu kanak-kanak.
4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul; lagu rakyat.

Tahun 2
4.2.2 (i) Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta
melakukan aksi mengikut lirik; lagu kanak-kanak.

44
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 2


Kemahiran 31 – 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 (ii) Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta
Membaca dan membina ayat kesantunan bahasa dalam bahan melakukan aksi mengikut lirik; lagu rakyat.
mudah sastera
Tahun 3
Kemahiran 32 – Bacaan dan
Pemahaman 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud.

4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak-kanak dan lagu rakyat serta menjelaskan
maksud bahasa yang indah dalam lirik lagu.

4.3 Menghasilkan bahan sastera Tahun 2


dengan menyerapkan keindahan 4.3.2 (i) Mempersembahkan cerita; cerita haiwan.
dan kesantunan bahasa serta
4.3.2 (ii) Mempersembahkan cerita; cerita jenaka.
mempersembahkannya secara
kreatif 4.3.3 (i) Mempersembahkan lagu; kanak-kanak.
4.3.3 (ii) Mempersembahkan lagu; rakyat.

5.1 Memahami fungsi dan Tahun 1


menggunakan golongan kata 5.1.1 (i) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
mengikut konteks nama am.
5.1.1 (ii) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
nama khas.
5.1.1 (iii) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
ganti nama.
5.1.1 (iv) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;
penjodoh bilangan.

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.

5.1.4 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
hubung gabungan.
5.1.4 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
perintah.

45
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 (v) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
Membaca dan membina ayat menggunakan golongan kata arah.
mudah mengikut konteks 5.1.4 (vi) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
Kemahiran 32 – Bacaan dan tanya.
Pemahaman
Tahun 2
5.1.1 (i) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
nama am.
5.1.1 (ii) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
nama khas.
5.1.1 (iii) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; kata
ganti nama.
5.1.1 (iv) Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;
penjodoh bilangan.

5.1.3 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; sifat.
5.1.3 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; warna.
5.1.3 (iii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks;
ukuran.
5.1.3 (iv) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks;
bentuk.
5.1.3 (v) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; waktu.

5.1.4 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
hubung.
5.1.4 (iii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
arah.
5.1.4 (iv) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
tanya.

46
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 2


Kemahiran 31 – 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 (v) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata
Membaca dan membina ayat menggunakan golongan kata perintah.
mudah mengikut konteks
Tahun 3
Kemahiran 32 – Bacaan dan
Pemahaman 5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks; kata nama am.
5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks; kata nama
khas.
5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks; kata ganti
nama.
5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks; penjodoh
bilangan.

5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; jarak.
5.1.3 (ii) Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; perasaan.
5.1.3 (iii) Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks; pancaindera.

5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata hubung.
5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata arah.
5.1.4 (iv) Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata tanya.
5.1.4 (v) Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; kata perintah.

47
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks; kata
Membaca dan membina ayat pembentukan kata mengikut berimbuhan awalan.
mudah konteks 5.2.1 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks; kata
Kemahiran 32 – Bacaan dan berimbuhan akhiran.
Pemahaman
5.2.2 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks; kata
majmuk rangkai kata bebas.

Tahun 2
5.2.1 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks; kata dasar.
5.2.1 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks; kata tunggal.
5.2.1 (iii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks; kata
berimbuhan awalan.
5.2.1 (iv) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks; kata
berimbuhan akhiran.

5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.

Tahun 3
5.2.1 (ii) Memahami dan menggunakan kata mengikut konteks; kata berimbuhan awalan.
5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan kata mengikut konteks; kata berimbuhan akhiran

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.

48
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Ayat (Sambungan) KSSR Semakan 2017 Tahun 1


Kemahiran 31 – 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks; ayat
Membaca dan membina ayat mengikut konteks tunggal.
mudah 5.3.2 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks; ayat
Kemahiran 32 – Bacaan dan majmuk.
Pemahaman
Tahun 2
5.3.2 (i) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks; ayat dasar.
5.3.2 (ii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks; ayat tunggal.
5.3.2 (iii) Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks; ayat majmuk.

Tahun 3
5.3.2 (i) Memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks; ayat tunggal.
5.3.2 (ii) Memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks; ayat majmuk.

49
DOKUMEN PENGHUBUNG
KEMAHIRAN PEMULIHAN KHAS
DAN
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(DSKP)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR SEMAKAN 2017)
BAHASA MELAYU

50
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab tentang objek. Kemahiran Pemulihan  Lembaran kerja
Prabacaan berupaya: 2. Memilih objek berdasarkan 1. Melakar pelbagai bentuk  Carta
dan pratulisan 3.1 Asas menulis. saiz. atau corak.  Mendiskriminasi
1. Mendiskriminasi bentuk, 3. Mengecam kedudukan 2. Membentuk garisan yang objek
saiz, warna, arah dan gambar. menyerupai bentuk huruf.  Melakar garisan /
kedudukan objek. 4. Menentukan objek yang 3. Mengecam objek bentuk
2. Mendiskriminasikan jarak paling hampir dan paling berdasarkan saiz dan
3. Menyelaras pergerakan jauh. warna.
motor mata dan tangan. 5. Menyambung titik-titik pada 4. Membezakan objek
4. Melakar mengikut arahan rajah. berdasarkan saiz dan
guru. 6. Menyambung titik-titik warna.
berdasarkan contoh. 5. Membeza dan menentukan
7. Mencari dan mewarna objek kedudukan dan jarak.
tersembunyi pada gambar.
8. Mewarna gambar
berdasarkan arahan.
9. Melakar mengikut garisan:
Contoh:
 garisan lurus
 garisan melengkung
 garisan bengkang-
bengkok
 bulatan
 segi empat

51
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 1 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan dan Konstruk 1 –  Kad abjad satu -
Huruf – huruf berupaya: membunyikan huruf vokal. Keupayaan membaca satu
vokal 1.1 Mendengar dan 2. Menyambung titik-titik untuk (membunyikan) dan menulis  Kad cantum titik
memberikan respons. 1. Mengenal bentuk huruf membentuk huruf dengan huruf vokal dan konsonan.  Carta abjad secara
vokal cara yang betul. Asas 1 turutan
1.2 Bertutur untuk 2. Mengecam huruf vokal 3. Menyalin huruf dalam buku 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil  Kad abjad
menyampaikan 3. Menyebut huruf vokal garis empat. a–z bergambar.
maklumat dan idea 4. Membunyikan huruf vokal 4. Menulis huruf yang disebut 1.2 Menulis huruf kecil a – z  Kad tebuk abjad.
bagi pelbagai tujuan. 5. Memadankan huruf vokal guru. 1.3 Mengenal bentuk huruf  Kad abjad kertas
6. Menulis huruf vokal 5. Memadankan gambar besar A - Z pasir.
2.1 Asas membaca dengan huruf vokal. 1.4 Menulis huruf besar A – Z  Lembaran kerja
dan memahami. 6. Memadankan huruf vokal
berpandukan gambar.
2.2 Membaca, 7. Membunyikan dan
memahami dan membezakan vokal e.
menaakul bahan grafik 8. Mewarnakan huruf vokal
dan bukan grafik. dengan warna yang
ditetapkan.
3.1 Asas menulis. Contoh:
a – merah i – biru
4.2 Menghayati u – kuning e –hijau
keindahan dan o – coklat
kesantunan bahasa 9. Latihan pada lembaran kerja.
dalam bahan sastera. 10. Permainan huruf vokal

Cadangan Pembelajaran
Bermakna
Rujuk Lampiran 6 (A)

52
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 2 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menyebut huruf kecil : Konstruk 1 –  Kad abjad satu -
Huruf – huruf berupaya: - mengikut turutan Keupayaan membaca satu
kecil 1.1 Mendengar dan - secara rawak (membunyikan) dan menulis  Kad cantum titik
memberikan respons. 1. Mengenal bentuk huruf 2. Menamakan huruf awal huruf vokal dan konsonan.  Carta abjad secara
kecil a-z berpandukan gambar. Asas 1 turutan
1.2 Bertutur untuk 2. Mengecam huruf kecil 3. Membentuk huruf-huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil  Kad abjad
menyampaikan a-z daripada doh. a–z bergambar.
maklumat dan idea 3. Menyebut huruf kecil 4. Menulis huruf kecil 1.2 Menulis huruf kecil a – z  Kad tebuk abjad.
bagi pelbagai tujuan. a-z - di udara,  Kad abjad kertas
4. Membunyikan huruf kecil - di atas pasir, pasir.
2.1 Asas membaca a-z - di belakang badan kawan.  Lembaran kerja
dan memahami. 5. Memadankan huruf kecil 5. Mewarnakan huruf - huruf
a-z yang sama.
2.2 Membaca, 6. Menulis huruf kecil 6. Menyambung titik-titik
memahami dan a-z menjadi huruf.
menaakul bahan grafik 7. Melengkapkan turutan huruf.
dan bukan grafik. 8. Menulis huruf kecil mengikut
teknik yang betul.
3.1 Asas menulis. 9. Menulis huruf kecil yang
disebut.
4.2 Menghayati 10. Menyalin huruf yang
keindahan dan diberikan ke dalam buku
kesantunan bahasa garis empat secara mekanis.
dalam bahan sastera. 11. Permainan bahasa
- Pasangkan saya
Rujuk Lampiran 7
Permainan Bahasa 1
12. Didik hibur

53
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 3 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab tentang Konstruk 1 –  Kad abjad satu-
Huruf – huruf berupaya: gambar. Keupayaan membaca satu
besar 1.1 Mendengar dan 2. Menyebut huruf besar yang (membunyikan) dan menulis  Kad cantum titik
memberikan respons. 1. Mengenal bentuk huruf ditunjukkan. huruf vokal dan konsonan.  Carta abjad secara
besar A-Z 3. Menulis huruf besar: Asas 1 turutan
1.2 Bertutur untuk 2. Mengecam huruf besar - di udara, 1.3 Mengenal bentuk huruf  Kad abjad
menyampaikan A-Z - di atas pasir, besar A - Z bergambar.
maklumat dan idea 3. Menyebut huruf besar A- - di belakang badan kawan. 1.4 Menulis huruf besar A – Z  Kad tebuk abjad.
bagi pelbagai tujuan. Z 4. Memadankan huruf besar  Kad abjad kertas
4. Membunyikan huruf besar dengan huruf kecil. pasir.
2.1 Asas membaca A-Z 5. Mencari dan mewarnakan  Lembaran kerja
dan memahami. 5. Memadankan huruf besar huruf besar dalam gambar
A-Z tersembunyi.
2.2 Membaca, 6. Menulis huruf besar A-Z 6. Menekap huruf – huruf besar.
memahami dan 7. Menyambung titik-titik huruf.
menaakul bahan grafik 8. Memadankan huruf besar
dan bukan grafik. dengan huruf kecil.
9. Mewarna huruf besar yang
3.1 Asas menulis. sama.
10. Menulis huruf besar
4.2 Menghayati berdasarkan huruf kecil yang
keindahan dan diberikan.
kesantunan bahasa 11. Menulis huruf besar yang
dalam bahan sastera. disebut.
12. Didik hibur

54
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 4 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar. Konstruk 2 -  Kad huruf
Suku kata KV berupaya: 2. Mengeja dan membunyikan Keupayaan membaca  Kad suku kata
1.1 Mendengar dan suku kata KV. (membunyikan) dan menulis  Kad cantum suku
memberikan respons. 1. Mendengar dan 3. Mencantum kad abjad suku kata terbuka. kata
menyebut suku kata KV menjadi suku kata KV. Asas 1  Kad gambar
1.2 Bertutur untuk 2. Mengecam bunyi suku 4. Menunjuk suku kata yang 2.1 Membaca dan  Kad imbasan
menyampaikan kata KV disebut. membunyikan suku kata  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Menyebut dan 5. Memadan suku kata yang terbuka KV  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. membunyikan suku kata sama. 3.1 Membina dan menulis suku
KV 6. Mewarna suku kata yang kata terbuka KV
2.1 Asas membaca 4. Mengeja suku kata KV sama / berlainan.
dan memahami. 5. Membatang suku kata 7. Melengkapkan perkataan
KV dengan suku kata KV.
2.2 Membaca, 6. Membaca suku kata KV. 8. Menulis suku kata KV
memahami dan 7. Membina suku kata KV berdasarkan gambar.
menaakul bahan grafik 8. Memadankan suku kata 9. Menghasilkan buku skrap.
dan bukan grafik. KV (Memotong suku kata KV
9. Menulis suku kata KV daripada akhbar dan
3.1 Asas menulis. 10. Menulis suku kata KV menampal dalam buku
yang dimlak skrap).
4.2 Menghayati 10. Permainan bahasa
keindahan dan - Teka Silang kata
kesantunan bahasa Rujuk Lampiran 7
dalam bahan sastera. Permainan Bahasa 2
11. Didik hibur

55
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 5 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab tentang Konstruk 3 –  Kad huruf
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan  Kad suku kata
KV + KV 1.1 Mendengar dan Contoh: - pipi, mata, dagu, menulis perkataan suku kata  Kad cantum suku
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi gigi, dahi. terbuka. kata
perkataan KV+KV 2. Mengeja dan membaca Asas 1  Kad gambar
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan perkataan KV+KV 4.1 Membaca perkataan  Kad lipat suku kata
menyampaikan KV+KV berdasarkan gambar. mengandungi suku kata  Kad imbasan
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 3. Membaca perkataan KV+KV KVKV.  Buku garis empat
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan pada kad / carta. 5.1 Membina dan menulis
 Lembaran kerja
KV+KV 4. Membaca ayat-ayat. perkataan yang
 Kad lipat
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Memadankan gambar mengandungi suku kata
 Kad perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan dengan perkataan KV+KV. KVKV.
 Carta perkataan
KV+KV 6. Memadankan perkataan Asas 2
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan KV+KV menjadi frasa. 1.1 Membaca dan memahami
memahami, dan KV+KV kepada suku 7. Menyalin perkataan KV+KV perkataan bersuku kata
menaakul bahan grafik kata daripada kad imbasan. terbuka KV+KV.
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan 8. Menulis perkataan KV+KV 2.1 Membina dan menulis
KV+KV berpandukan gambar. perkataan yang
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 9. Melengkapkan ayat mudah. mengandungi suku kata
mengapresiasi karya memahami perkataan Contoh: terbuka KV+KV.
sastera dan bukan KV+KV - Saya beli ( buka, buku ) 3.1 Membaca dan memahami
sastera. 8. Mengeja perkataan - Baju bapa ( biru, bara ) frasa yang ada perkataan
KV+KV - Sani ada ( dulu, duku ) mengandungi suku kata
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan 10. Permainan bahasa terbuka.
KV+KV - Namakan Saya 4.1 Membina dan menulis frasa
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan Rujuk Lampiran 7 yang ada perkataan
frasa, dan ayat yang KV+KV Permainan Bahasa 3 mengandungi suku kata
bermakna. 11. Menulis perkataan 11. Didik hibur terbuka.
KV+KV 12. Domino

56
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 5.1 Membaca dan memahami


penulisan. KV+KV yang diimlak ayat tunggal yang ada
13. Melengkapkan ayat yang perkataan yang
4.2 Menghayati mengandungi perkataan mengandungi suku kata
keindahan dan KV+KV terbuka.
kesantunan bahasa 14. Membaca dan 6.1 Membina dan menulis ayat
dalam bahan sastera. memahami frasa yang tunggal yang ada perkataan
mengandungi perkataan mengandungi suku kata
4.3 Menghasilkan KV+KV terbuka.
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis Asas 3
menyerapkan frasa yang mengandungi 1.1 Menyebut, membaca dan
keindahan dan perkataan KV+KV memahami perkataan yang
kesantunan bahasa 16. Membaca dan mengandungi suku kata
serta memahami ayat mudah terbuka.
mempersembahkan- yang mengandungi 1.2 Membina dan menulis
nya secara kreatif. perkataan KV+KV perkataan yang
17. Membina ayat mudah mengandungi suku kata
berdasarkan perkataan terbuka.
KV+KV 1.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
bersuku kata terbuka.
1.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka.

57
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 6 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar/benda. Konstruk 3 –  Kad huruf
Perkataan berupaya: 2. Menyebut bunyi vokal dan Keupayaan membaca dan  Kad suku kata
V + KV 1.1 Mendengar dan suku kata V+KV. menulis perkataan suku kata  Kad cantum suku
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi 3. Mencantumkan suku kata terbuka. kata
perkataan V+KV menjadi perkataan V + KV. Asas 1  Kad gambar
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 4. Membaca perkataan V+KV 4.2 Membaca dan memahami  Kad lipat suku kata
menyampaikan V+KV pada kad imbasan / carta. perkataan mengandungi  Kad imbasan
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 5. Memadankan kad perkataan suku kata terbuka V+KV.  Buku garis empat
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan V+KV dengan gambar. 5.2 Membina dan menulis
 Lembaran kerja
V+KV 6. Melengkapkan perkataan perkataan mengandungi
 Kad lipat
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan V+KV. suku kata terbuka V+KV.
 Kad perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan 7. Menulis perkataan V+KV Asas 2
 Carta perkataan
V+KV berdasarkan gambar. 1.3 Membaca dan memahami
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 8. Menulis perkataan V+KV perkataan yang
memahami, dan V+KV kepada suku kata yang disebut oleh guru. mengandungi suku kata
menaakul bahan grafik 6. Membatang perkataan 9. Melengkapkan ayat dengan terbuka V+KV.
dan bukan grafik. V+KV perkataan V+KV. 2.3 Membina dan menulis
7. Membaca dan 10. Permainan bahasa perkataan yang
2.3 Membaca dan memahami perkataan - Jatuhkan Saya mengandungi suku kata
mengapresiasi karya V+KV Rujuk Lampiran 7 terbuka V+KV.
sastera dan bukan 8. Mengeja perkataan V+KV Permainan Bahasa 4 3.1 Membaca dan memahami
sastera. 9. Membina perkataan 11. Didik hibur frasa yang ada perkataan
V+KV 12. Memancing mengandungi suku kata
3.1 Asas menulis. 10. Memadankan perkataan terbuka.
V+KV 4.1 Membina dan menulis frasa
3.2 Menulis perkataan, 11. Menulis perkataan V+KV yang ada perkataan
frasa, dan ayat yang 12. Menulis perkataan V+KV mengandungi suku kata
bermakna. yang diimlak terbuka.

58
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 13. Melengkapkan ayat yang 5.1 Membaca dan memahami
penulisan. mengandungi perkataan ayat tunggal yang ada
V+KV perkataan yang
4.2 Menghayati 14. Membaca dan mengandungi suku kata
keindahan dan memahami frasa yang terbuka.
kesantunan bahasa mengandungi perkataan 6.1 Membina dan menulis ayat
dalam bahan sastera. V+KV tunggal yang ada perkataan
15. Membina dan menulis mengandungi suku kata
4.3 Menghasilkan frasa yang mengandungi terbuka.
bahan sastera dengan perkataan V+KV Asas 3
menyerapkan 16. Membaca dan 1.1 Menyebut, membaca dan
keindahan dan memahami ayat mudah memahami perkataan yang
kesantunan bahasa yang mengandungi mengandungi suku kata
serta perkataan V+KV terbuka.
mempersembahkan- 17. Membina ayat mudah 1.2 Membina dan menulis
nya secara kreatif. berdasarkan perkataan perkataan yang
V+KV mengandungi suku kata
terbuka.
1.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
bersuku kata terbuka.
1.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka.

59
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 7 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab tentang Konstruk 3 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KV + KV + KV 1.1 Mendengar dan 2. Mencantum kad suku kata menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi untuk membentuk perkataan. terbuka.  Kad gambar
perkataan KV+KV+KV 3. Mengeja dan membaca Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan perkataan KV + KV + KV. 4.3 Membaca dan memahami  Kad imbasan
menyampaikan KV+KV+KV 4. Membaca perkataan KV + KV perkataan mengandungi  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan + KV berdasarkan gambar. suku kata terbuka  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan 5. Memadankan kad perkataan KV+KV+KV.
 Kad lipat
KV+KV+KV dengan gambar. 5.3 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 6. Melengkapkan perkataan perkataan mengandungi
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan berdasarkan gambar. suku kata terbuka
KV+KV+KV 7. Latih tubi mengeja dan KV+KV+KV.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan membaca ayat. Asas 2
memahami, dan KV+KV+KV kepada suku 8. Permainan bahasa 1.2 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik kata - Cari Perkataan perkataan yang
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan Rujuk Lampiran 7 mengandungi suku kata
KV+KV+KV Permainan Bahasa 5 terbuka KV+KV+KV.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 9. Didik hibur 2.2 Membina dan menulis
mengapresiasi karya memahami perkataan 10. Melengkapkan ayat perkataan yang
sastera dan bukan KV+KV+KV berdasarkan gambar. mengandungi suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan Contoh: terbuka KV+KV+KV.
KV+KV+KV 1. Haniza ada _________. 3.1 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan 2. Mereka beli ________. frasa yang ada perkataan
KV+KV+KV mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan terbuka.
frasa, dan ayat yang KV+KV+KV
bermakna. 11. Menulis perkataan
KV+KV+KV

60
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 4.1 Membina dan menulis frasa
penulisan. KV+KV+KV yang diimlak yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan terbuka.
keindahan dan KV+KV+KV 5.1 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang perkataan yang
mengandungi perkataan mengandungi suku kata
4.3 Menghasilkan KV+KV+KV terbuka.
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis 6.1 Membina dan menulis ayat
menyerapkan frasa yang mengandungi tunggal yang ada perkataan
keindahan dan perkataan KV+KV+KV mengandungi suku kata
kesantunan bahasa 16. Membaca dan terbuka.
serta memahami ayat mudah Asas 3
mempersembahkan- yang mengandungi 1.1 Menyebut, membaca dan
nya secara kreatif. perkataan KV+KV+KV memahami perkataan yang
17. Membina ayat mudah mengandungi suku kata
berdasarkan perkataan terbuka.
KV+KV+KV 1.2 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka.
1.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
bersuku kata terbuka.
1.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka.

61
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 8 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan benda-benda Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: pada carta gambar. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KVK 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membaca menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi perkataan KVK berpandukan tertutup.  Kad gambar
perkataan KVK gambar. Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Mengeja dan membaca 4.6 Membaca dan memahami  Kad imbasan
menyampaikan KVK perkataan KVK pada kad perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan imbasan / carta. mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan KVK 4. Memadankan perkataan KVK KVK.
 Kad lipat
4. Menyebut dan dengan gambar. 5.6 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca membunyikan perkataan 5. Menyusun huruf-huruf perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. KVK menjadi perkataan KVK. mengandungi suku kata
5. Membatang perkataan 6. Melengkapkan perkataan tertutup KVK.
2.2 Membaca, KVK KVK dengan huruf vokal Asas 2
memahami, dan 6. Membaca dan yang sesuai berdasarkan 1.6 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik memahami perkataan gambar. perkataan suku kata
dan bukan grafik. KVK 7. Menulis perkataan KVK tertutup KVK.
7. Mengeja perkataan KVK berdasarkan gambar. 2.6 Membina dan menulis
2.3 Membaca dan 8. Membina perkataan KVK 8. Menulis perkataan KVK yang perkataan yang
mengapresiasi karya 9. Memadankan perkataan didengar. mengandungi suku kata
sastera dan bukan KVK 9. Permainan bahasa. tertutup KVK.
sastera. 10. Menulis perkataan KVK - Siapa Saya 3.2 Membaca dan memahami
11. Menulis perkataan KVK Rujuk Lampiran 7 frasa yang ada perkataan
3.1 Asas menulis. yang diimlak Permainan Bahasa 6 mengandungi suku kata
12. Melengkapkan ayat yang 10. Didik hibur tertutup.
3.2 Menulis perkataan, mengandungi perkataan 11. Pertandingan mencantum 4.2 Membina dan menulis frasa
frasa, dan ayat yang KVK kepingan perkataan (jigsaw yang ada perkataan
bermakna. puzzle). mengandungi suku kata
tertutup.

62
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 13. Membaca dan 5.2 Membaca dan memahami


penulisan. memahami frasa yang ayat tunggal yang ada
mengandungi perkataan perkataan mengandungi
4.2 Menghayati KVK suku kata tertutup.
keindahan dan 6.2 Membina dan menulis ayat
kesantunan bahasa 14. Membina dan menulis tunggal yang ada perkataan
dalam bahan sastera. frasa yang mengandungi mengandungi suku kata
perkataan KVK tertutup.
4.3 Menghasilkan 15. Membaca dan Asas 3
bahan sastera dengan memahami ayat mudah 2.1 Menyebut, membaca dan
menyerapkan yang mengandungi memahami perkataan yang
keindahan dan perkataan KVK mengandungi suku kata
kesantunan bahasa 16. Membina ayat mudah tertutup.
serta berdasarkan perkataan 2.2 Membina dan menulis
mempersembahkan- KVK perkataan yang
nya secara kreatif. mengandungi suku kata
tertutup.
2.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup.
2.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup.

63
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 9 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Latih tubi murid membaca Konstruk 4 –  Kad suku kata
Suku kata berupaya: suku kata KV yang Keupayaan membaca  Kad cantum suku
KVK 1.1 Mendengar dan disediakan. (membunyikan) dan menulis kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku 2. Tunjukkan cara mencantum suka kata tertutup.  Kad gambar
kata KVK suku kata KV dengan huruf Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan suku kata konsonan untuk membina 2.2 Membaca dan  Kad imbasan
menyampaikan KVK suku kata KVK. membunyikan suku kata  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 3. Bimbing murid membaca tertutup KVK.  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut suku kata KVK suku kata tertutup KVK. 3.2 Membina dan menulis suku
 Kad lipat
4. Menyebut dan 4. Latih murid membaca suku kata tertutup KVK.
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca membunyikan suku kata kata KVK menggunakan
 Carta perkataan
dan memahami. KVK pelbagai cara seperti dengan
5. Membatang suku kata menggunakan kemudahan
2.2 Membaca, KVK ICT, kad suku kata dan
memahami, dan 6. Membaca suku kata KVK permainan bahasa.
menaakul bahan grafik 7. Mengeja suku kata KVK 5. Membina suku kata KVK
dan bukan grafik. 8. Membina suku kata KVK dengan mengaitkan
9. Memadankan suku kata pengalaman murid membina
3.1 Asas menulis. KVK suku kata KV.
10. Menulis suku kata KVK 6. Mencantum suku kata KV
4.2 Menghayati 11. Menulis suku kata KVK dengan satu huruf konsonan
keindahan dan yang diimlak lain untuk membina suku
kesantunan bahasa kata KVK.
dalam bahan sastera. 7. Mengeja dan membaca
perkataan yang dibina
berdasarkan kad perkataan
dan kad gambar.
8. Membaca suku kata KVK
pada carta suku kata.

64
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 10 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar dan Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: bersoal jawab. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
V + KVK 1.1 Mendengar dan 2. Membunyikan huruf vokal menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi dan menyebut suku kata KVK tertutup.  Kad gambar
perkataan V+KVK yang ditunjukkan. Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Memadankan huruf vokal dan 4.11 Membaca dan memahami  Kad imbasan
menyampaikan V+KVK suku kata KVK menjadi perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan perkataan berdasarkan mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan gambar. tertutup V+KVK.
 Kad lipat
V+KVK 4. Membaca perkataan V+KVK 5.11 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan pada kad / carta perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Melengkapkan suku kata mengandungi suku kata
V+KVK berpandukan gambar. V+KVK.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Menulis perkataanV+KVK Asas 3
memahami, dan V+KVK kepada suku berpandukan gambar. 2.1 Menyebut, membaca dan
menaakul bahan grafik kata 7. Bimbing murid mencantum memahami perkataan yang
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan kad huruf vokal dan kad mengandungi suku kata
V+KVK suku kata KVK untuk tertutup.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan membina perkataan yang 2.2 Membina dan menulis
mengapresiasi karya memahami perkataan mengandungi suku kata V perkataan yang
sastera dan bukan V+KVK + KVK. mengandungi suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan 8. Tunjukkan cara yang betul tertutup.
V+KVK membina perkataan yang 2.3 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan mengandungi suku kata ayat tunggal yang
V+KVK V+KVK daripada suku kata mengandungi perkataan
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan KVK dan huruf vokal dan suku kata tertutup.
frasa, dan ayat yang V+KVK suku kata KVK yang diberi.
bermakna. 11. Menulis perkataan
V+KVK

65
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 9. Bimbing murid mengeja dan 2.4 Membina dan menulis ayat
penulisan. V+KVK yang diimlak membaca perkataan yang tunggal yang mengandungi
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata perkataan suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan V + KVK. tertutup.
keindahan dan V+KVK 10. Bimbing murid menulis
kesantunan bahasa 14. Membaca dan perkataan yang
dalam bahan sastera. memahami frasa yang mengandungi suku kata
mengandungi perkataan V+KVK.
4.3 Menghasilkan V+KVK 11. Bimbing murid memahami
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis makna perkataan tersebut
menyerapkan frasa yang mengandungi melalui gambar.
keindahan dan perkataan V+KVK
kesantunan bahasa 16. Membaca dan
serta memahami ayat mudah
mempersembahkan- yang mengandungi
nya secara kreatif. perkataan V+KVK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
V+KVK

66
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 11 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar yang Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: ditunjukkan. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KV + KVK 1.1 Mendengar dan 2. Membunyikan suku kata KV menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi dan suku kata KVK. tertutup.  Kad gambar
perkataan KV+KVK 3. Latih tubi mengeja dan Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan membaca perkataan 4.7 Membaca dan memahami  Kad imbasan
menyampaikan KV+KVK KV+KVK. perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Memadankan kad suku kata mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan untuk membentuk perkataan terbuka dan tertutup
 Kad lipat
KV+KVK KV+KVK. KVKVK.
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Bimbing murid 5.7 Membina dan menulis
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan mencantumkan kad suku perkataan yang
KV+KVK kata KV dengan kad suku mengandungi suku kata
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan kata KVK untuk membentuk KVKVK
memahami, dan KV+KVK kepada suku perkataan KV + KVK Asas 2
menaakul bahan grafik kata berdasarkan gambar. 1.11 Membaca dan memahami
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan 6. Melengkapkan perkataan perkataan yang
KV+KVK KV+KVK dengan suku kata mengandungi gabungan
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan yang sesuai. suku kata terbuka dan
mengapresiasi karya memahami perkataan 7. Memadankan perkataan tertutup (KV KVK).
sastera dan bukan KV+KVK KV+KVK dengan gambar. 2.11 Membina dan menulis
sastera. 8. Mengeja perkataan 8. Latih murid membaca perkataan yang
KV+KVK perkataan yang telah mengandungi gabungan
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan dicantum daripada suku kata suku kata terbuka dan
KV+KVK ini. tertutup (KV+KVK).
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan 9. Aktiviti diulangi dengan 3.2 Membaca dan memahami
frasa, dan ayat yang KV+KVK perkataan KV + KVK yang frasa yang ada perkataan
bermakna. 11. Menulis perkataan lain. mengandungi suku kata
KV+KVK tertutup.

67
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 10. Latihan membaca perkataan 4.2 Membina dan menulis frasa
penulisan. KV+KVK yang diimlak KV + KVK yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang 11. Menguji kefahaman murid mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan tentang makna perkataan tertutup.
keindahan dan KV+KVK yang mereka baca dengan 5.2 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan bertanyakan soalan. ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang 12. Menulis semula perkataan perkataan mengandungi
mengandungi perkataan KV+KVK berpandukan suku kata tertutup.
4.3 Menghasilkan KV+KVK gambar. 6.2 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis 13. Bimbing murid menulis tunggal yang ada perkataan
menyerapkan frasa yang mengandungi perkataan yang telah dibina. mengandungi suku kata
keindahan dan perkataan KV+KVK 14. Latih murid melengkapkan tertutup.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan perkataan berdasarkan Asas 3
serta memahami ayat mudah gambar. 2.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- yang mengandungi 15. Beri latihan mengimlak memahami perkataan yang
nya secara kreatif. perkataan KV+KVK perkataan KVKVK. mengandungi suku kata
17. Membina ayat mudah tertutup.
berdasarkan perkataan Cadangan Pembelajaran 2.2 Membina dan menulis
KV+KVK Bermakna perkataan yang
Rujuk Lampiran 6 (B) mengandungi suku kata
tertutup.
2.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup.
2.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup.

68
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 12 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Pamerkan objek maujud atau Konstruk 3:  Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar yang berkaitan Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KVK + KV 1.1 Mendengar dan perkataan KVK+KV. menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi 2. Menamakan objek atau terbuka.  Kad gambar
perkataan KVK+KV gambar yang ditunjukkan Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan oleh guru. 4.4 Membaca dan memahami  Kad imbasan
menyampaikan KVK+KV 3. Mengeja suku kata KVK dan perkataan mengandungi  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan suku kata KV yang suku kata KVKKV.  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan ditunjukkan. 5.4 Membina dan menulis
 Kad lipat
KVK+KV 4. Mencantumkan kad suku perkataan mengandungi
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan kata KVK+KV menjadi suku kata KVKKV.
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan perkataan berdasarkan Asas 2
KVK+KV gambar. 1.4 Membaca dan memahami
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 5. Bimbing murid membina perkataan yang
memahami, dan KVK+KV kepada suku perkataan daripada mengandungi gabungan
menaakul bahan grafik kata gabungan suku kata KVK+KV suku kata tertutup dan
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan berdasarkan gambar atau terbuka KVK+KV.
KVK+KV bahan maujud. 2.4 Membina dan menulis
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 6. Latih murid menyebut perkataan yang
mengapresiasi karya memahami perkataan perkataan yang dicantum. mengandungi gabungan
sastera dan bukan KVK+KV 7. Latih tubi membaca suku kata tertutup dan
sastera. 8. Mengeja perkataan perkataan KVK+KV. terbuka KVK+KV.
KVK+KV 8. Menulis perkataan KVK+KV 3.1 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan daripada kad suku kata yang frasa yang ada perkataan
KVK+KV dicantumkan. mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan 9. Menulis perkataan KVK+KV terbuka.
frasa, dan ayat yang KVK+KV berpandukan gambar.
bermakna. 11. Menulis perkataan 10. Menulis perkataan KVK+KV
KVK+KV yang disebut.

69
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 11. Membina ayat mudah 4.1 Membina dan menulis frasa
penulisan. KVK+KV yang diimlak daripada perkataan KVK+KV. yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang 12. Membaca petikan dengan mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan bimbingan guru. terbuka.
keindahan dan KVK+KV 13. Menjawab soalan Asas 3
kesantunan bahasa 14. Membaca dan pemahaman yang berkaitan 1.1 Menyebut, membaca dan
dalam bahan sastera. memahami frasa yang dengan petikan. memahami perkataan yang
mengandungi perkataan 14. Uji kefahaman murid tentang mengandungi suku kata
4.3 Menghasilkan KVK+KV makna perkataan yang terbuka.
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis mereka baca dengan 1.2 Membina dan menulis
menyerapkan frasa yang mengandungi bertanyakan soalan. perkataan yang
keindahan dan perkataan KVK+KV 15. Bimbing murid menulis mengandungi suku kata
kesantunan bahasa 16. Membaca dan perkataan yang telah dibina terbuka.
serta memahami ayat mudah ke dalam buku tulis garis 1.3 Membaca dan memahami
mempersembahkan- yang mengandungi empat. ayat tunggal yang
nya secara kreatif. perkataan KVK+KV 16. Latih murid mengimlak mengandungi perkataan
17. Membina ayat mudah perkataan KVK+KV. bersuku kata terbuka.
berdasarkan perkataan 1.4 Membina dan menulis ayat
KVK+KV tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka.

70
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 13 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Membaca perkataan Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: KVK+KVK Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KVK + KVK 1.1 Mendengar dan yang ditunjukkan oleh guru. menulis perkataan suku kata kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi 2. Membentuk perkataan tertutup.  Kad gambar
perkataan KVK+KVK KVK+KVK daripada kad suku Asas 1  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan kata KVK yang diberi. 4.8 Membaca perkataan dan  Kad imbasan
menyampaikan KVK+KVK 3. Latih tubi mengeja dan memahami perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan membaca perkataan mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan KVK+KVK. KVKKVK.
 Kad lipat
KVK+KVK 4. Memadankan perkataan 5.8 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan KVK+KVK dengan gambar. perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Mewarnakan perkataan mengandungi suku kata
KVK+KVK KVK+KVK. KVKKVK.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Menyalin semula perkataan Asas 2
memahami, dan KVK+KVK kepada suku KVK+KVK. 1.7 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik kata 7. Menulis perkataan KVK+KVK perkataan yang
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan berpandukan gambar. mengandungi suku kata
KVK+KVK 8. Bimbing murid membaca tertutup KVK+KVK.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan carta perkataan KVK+KVK. 2.7 Membina dan menulis
mengapresiasi karya memahami perkataan 9. Bersoal jawab dengan murid perkataan yang
sastera dan bukan KVK+KVK mengenai perkataan yang mengandungi suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan telah dibaca. tertutup KVK+KVK.
KVK+KVK 10. Latih tubi membaca 3.2 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan perkataan tersebut. frasa yang ada perkataan
KVK+KVK 11. Bimbing murid membina dan mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan menulis perkataan tertutup.
frasa, dan ayat yang KVK+KVK KVK+KVK yang telah
bermakna. 11. Menulis perkataan dipelajari.
KVK+KVK

71
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 12. Latih murid menulis 4.2 Membina dan menulis frasa
penulisan. KVK+KVK yang diimlak perkataan lain dengan cara yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang yang betul. mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan 13. Latih murid mengimlak tertutup.
keindahan dan KVK+KVK perkataan KVK+KVK. 5.2 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang perkataan mengandungi
mengandungi perkataan suku kata tertutup.
4.3 Menghasilkan KVK+KVK 6.2 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis tunggal yang ada perkataan
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi suku kata
keindahan dan perkataan KVK+KVK tertutup.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan Asas 3
serta memahami ayat mudah 2.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- yang mengandungi memahami perkataan yang
nya secara kreatif. perkataan KVK+KVK mengandungi suku kata
17. Membina ayat mudah tertutup.
berdasarkan perkataan 2.2 Membina dan menulis
KVK+KVK perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup.
2.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup.
2.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup.

72
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 14 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: KV+KV+KVK. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KV + KV + 1.1 Mendengar dan 2. Menyebut perkataan menulis perkataan suku kata kata
KVK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi KV+KV+KVK. tertutup.  Kad gambar
perkataan KV+KV+KVK 3. Melengkapkan perkataan Asas 3  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan KV+KV+KVK dengan suku 2.1 Menyebut, membaca dan  Kad imbasan
menyampaikan KV+KV+KVK kata yang betul. memahami perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Membaca perkataan mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan KV+KV+KVK yang tertutup.
 Kad lipat
KV+KV+KVK ditunjukkan. 2.2 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Latih tubi menulis perkataan perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan KV+KV+KVK dengan cara mengandungi suku kata
KV+KV+KVK yang betul pada buku garis tertutup.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan empat. 2.3 Membaca dan memahami
memahami, dan KV+KV+KVK kepada 6. Melengkapkan perkataan ayat tunggal yang
menaakul bahan grafik suku kata KV+KV+KVK dengan suku mengandungi perkataan
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan kata yang betul pada suku kata tertutup.
KV+KV+KVK lembaran kerja. 2.4 Membina dan menulis ayat
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 7. Menyalin semula perkataan tunggal yang mengandungi
mengapresiasi karya memahami perkataan KV+KV+KVK. perkataan suku kata
sastera dan bukan KV+KV+KVK 8. Menulis perkataan tertutup.
sastera. 8. Mengeja perkataan KV+KV+KVK berpandukan
KV+KV+KVK gambar.
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan 9. Bimbing murid membaca
KV+KV+KVK carta perkataan
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan KV+KV+KVK.
frasa, dan ayat yang KV+KV+KVK 10. Bersoal jawab dengan murid
bermakna. 11. Menulis perkataan mengenai perkataan yang
KV+KV+KVK telah dibaca.

73
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 11. Latih tubi membaca


penulisan. KV+KV+KVK yang perkataan tersebut.
diimlak 12. Bimbing murid membina dan
4.2 Menghayati 13. Melengkapkan ayat yang menulis perkataan
keindahan dan mengandungi perkataan KV+KV+KVK yang telah
kesantunan bahasa KV+KV+KVK dipelajari.
dalam bahan sastera. 14. Membaca dan 13. Latih murid menulis
memahami frasa yang perkataan lain dengan cara
4.3 Menghasilkan mengandungi perkataan yang betul.
bahan sastera dengan KV+KV+KVK 14. Latih murid mengimlak
menyerapkan 15. Membina dan menulis perkataan KV+KV+KVK.
keindahan dan frasa yang mengandungi
kesantunan bahasa perkataan KV+KV+KVK
serta 16. Membaca dan
mempersembahkan- memahami ayat mudah
nya secara kreatif. yang mengandungi
perkataan KV+KV+KVK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KV+KV+KVK

74
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 15 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar yang Konstruk 5 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: ditunjukkan oleh guru. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KVK + KV 1.1 Mendengar dan 2. Melengkapkan perkataan menulis perkataan suku kata kata
+ KVK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi KVK+KV+KVK dengan suku tertutup.  Kad gambar
perkataan KVK+KV+KVK kata yang betul. Asas 3  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Membunyikan perkataan 2.1 Menyebut, membaca dan  Kad imbasan
menyampaikan KVK+KV+KVK KVK+KV+KVK yang ditunjuk memahami perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan oleh guru. mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan 4. Memadankan gambar tertutup.
 Kad lipat
KVK+KV+KVK dengan perkataan 2.2 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan KVK+KV+KVK yang diberi. perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Membaca perkataan mengandungi suku kata
KVK+KV+KVK KVK+KV+KVK. tertutup.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Menulis perkataan 2.3 Membaca dan memahami
memahami, dan KVK+KV+KVK kepada KVK+KV+KVK daripada kad ayat tunggal yang
menaakul bahan grafik suku kata yang diimbas / ditunjuk oleh mengandungi perkataan
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan guru. suku kata tertutup.
KVK+KV+KVK 2.4 Membina dan menulis ayat
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan tunggal yang mengandungi
mengapresiasi karya memahami perkataan perkataan suku kata
sastera dan bukan KVK+KV+KVK tertutup.
sastera. 8. Mengeja perkataan
KVK+KV+KVK
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan
KVK+KV+KVK
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan
frasa, dan ayat yang KVK+KV+KVK
bermakna. 11. Menulis perkataan
KVK+KV+KVK

75
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan


penulisan. KVK+KV+KVK yang
diimlak
4.2 Menghayati 13. Melengkapkan ayat yang
keindahan dan mengandungi perkataan
kesantunan bahasa KVK+KV+KVK
dalam bahan sastera. 14. Membaca dan
memahami frasa yang
4.3 Menghasilkan mengandungi perkataan
bahan sastera dengan KVK+KV+KVK
menyerapkan 15. Membina dan menulis
keindahan dan frasa yang mengandungi
kesantunan bahasa perkataan KVK+KV+KVK
serta 16. Membaca dan
mempersembahkan- memahami ayat mudah
nya secara kreatif. yang mengandungi
perkataan KVK+KV+KVK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KVK+KV+KVK

76
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 16 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab tentang Konstruk 6 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KVKK 1.1 Mendengar dan 2. Latih tubi mengeja dan menulis perkataan yang kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi membaca perkataan KVKK mengandungi suku kata tertutup  Kad gambar
perkataan KVKK berpandukan gambar. ‘ng’.  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Menyusun huruf-huruf yang Asas 1  Kad imbasan
menyampaikan KVKK diberi supaya menjadi 4.10 Membaca dan memahami  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan perkataan KVKK yang betul. perkataan yang  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan 4. Membaca perkataan KVKK mengandungi suku kata
 Kad lipat
KVKK pada kad perkataan. KVKK.
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Memadankan perkataan 5.10 Membina dan menulis
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan KVKK dengan gambar. perkataan yang
KVKK 6. Beri latihan membaca mengandungi suku kata
2.2 Membaca, 5. Membatang perkataan perkataan yang KVKK.
memahami, dan KVKK mengandungi suku kata Asas 2
menaakul bahan grafik 6. Membaca dan KVKK dengan bantuan 1.8 Membaca dan memahami
dan bukan grafik. memahami perkataan bahan bantu mengajar yang perkataan suku kata
KVKK sesuai seperti kad gambar tertutup KVKK.
2.3 Membaca dan 7. Mengeja perkataan dan kad perkataan. 2.8 Membina dan menulis
mengapresiasi karya KVKK 7. Bimbing murid membaca perkataan yang
sastera dan bukan 8. Membina perkataan perkataan daripada suku mengandungi suku kata
sastera. KVKK kata tertutup KVKK. tertutup KVKK.
9. Memadankan perkataan 8. Minta murid mengeja dan 3.2 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. KVKK membaca perkataan frasa yang ada perkataan
10. Menulis perkataan KVKK mengandungi suku kata mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 11. Menulis perkataan KVKK tertutup KVKK. tertutup.
frasa, dan ayat yang yang diimlak 9. Menulis perkataan KVKK
bermakna. berpandukan gambar.

77
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Melengkapkan ayat yang 10. Menulis perkataan KVKK 4.2 Membina dan menulis frasa
penulisan. mengandungi perkataan yang disebutkan. yang ada perkataan
KVKK 11. Tunjukkan beberapa gambar mengandungi suku kata
4.2 Menghayati 13. Membaca dan yang murid biasa lihat dan tertutup.
keindahan dan memahami frasa yang yang ada kaitan dengan 5.2 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa mengandungi perkataan perkataan KVKK seperti ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. KVKK yang telah dibaca oleh murid. perkataan mengandungi
14. Membina dan menulis 12. Latih murid mengeja dan suku kata tertutup.
4.3 Menghasilkan frasa yang mengandungi menulis perkataan tersebut. 6.2 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan perkataan KVKK tunggal yang ada perkataan
menyerapkan 15. Membaca dan mengandungi suku kata
keindahan dan memahami ayat mudah tertutup.
kesantunan bahasa yang mengandungi Asas 3
serta perkataan KVKK 3.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- 16. Membina ayat mudah memahami perkataan yang
nya secara kreatif. berdasarkan perkataan mengandungi perkataan
KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
3.2 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.

78
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 17 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Mengeja suku kata KVKK Konstruk 6 –  Kad suku kata
Suku kata berupaya: dengan menggunakan kad Keupayaan membaca dan  Kad gambar
KVKK 1.1 Mendengar dan lipat. menulis perkataan yang  Kad lipat suku kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku 2. Membaca suku kata KVKK mengandungi suku kata tertutup  Kad imbasan
kata KVKK berdasarkan kad suku kata. ‘ng’.  Buku garis empat
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan suku kata 3. Latih tubi mengeja dan Asas 1  Lembaran kerja
menyampaikan KVKK membunyikan suku kata 2.3 Membaca dan
maklumat dan idea 3. Mendengar dan KVKK. membunyikan suku kata
bagi pelbagai tujuan. menyebut suku kata 4. Memadankan kad suku kata tertutup KVKK.
KVKK KVKK yang sama. 3.3 Membina dan menulis suku
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Menulis suku kata KVKK kata tertutup KVKK.
dan memahami. membunyikan suku kata yang didengar.
KVKK 6. Menulis suku kata KVKK
2.2 Membaca, 5. Membatang suku kata berdasarkan huruf vokal.
memahami, dan KVKK 7. Menyediakan Buku Skrap.
menaakul bahan grafik 6. Membaca suku kata Contoh:
dan bukan grafik. KVKK - menggunting kad suku kata
7. Mengeja suku kata KVKK KVKK dan menampal pada
3.1 Asas menulis. 8. Membina suku kata buku skrap.
KVKK
4.2 Menghayati 9. Memadankan suku kata
keindahan dan KVKK
kesantunan bahasa 10. Menulis suku kata KVKK
dalam bahan sastera. 11. Menulis suku kata KVKK
yang diimlak

79
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 18 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab berkaitan Konstruk 6 –  Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan  Kad cantum suku
KV + KVKK 1.1 Mendengar dan 2. Latih tubi mengeja dan menulis perkataan yang kata
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi membunyikan suku kata mengandungi suku kata tertutup  Kad gambar
perkataan KV+KVKK KV+KVKK secara kumpulan ‘ng’.  Kad lipat suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan dan individu. Asas 1  Kad imbasan
menyampaikan KV+KVKK 3. Memadankan suku kata 4.17 Membaca perkataan yang  Buku garis empat
maklumat dan idea 3. Mendengar dan untuk membina perkataan mengandungi suku kata  Lembaran kerja
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan KV+KVKK. KV+KVKK.
 Kad lipat
KV+KVKK 4. Suai padan perkataan 5.17 Membina dan menulis
 Kad perkataan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan KV+KVKK dengan gambar. perkataan yang
 Carta perkataan
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Latih tubi membaca kad mengandungi suku kata
KV+KVKK perkataan KV+KVKK. KV+KVKK.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Melengkapkan perkataan Asas 2
memahami, dan KV+KVKK kepada suku KV+KVKK dengan suku kata 1.13 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik kata yang sesuai. perkataan yang
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan 7. Menulis perkataan mengandungi suku kata
KV+KVKK KV+KVKK berdasarkan tertutup ‘ng’.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan gambar yang diberi. 2.13 Membina dan menulis
mengapresiasi karya memahami perkataan 8. Permainan bahasa. perkataan yang
sastera dan bukan KV+KVKK - Cari Saya mengandungi suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan Rujuk Lampiran 7 tertutup ‘ng’.
KV+KVKK Permainan Bahasa 7 3.4 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan frasa yang mengandungi
KV+KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan 4.5 Membina dan menulis frasa
frasa, dan ayat yang KV+KVKK yang mengandungi suku
bermakna. 11. Menulis perkataan kata tertutup ‘ng’.
KV+KVKK

80
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 5.4 Membaca dan memahami


penulisan. KV+KVKK yang dimlak ayat tunggal yang
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan tertutup ‘ng.
keindahan dan KV+KVKK 6.4 Membina dan menulis ayat
kesantunan bahasa 14. Membaca dan tunggal yang mengandungi
dalam bahan sastera. memahami frasa yang suku kata tertutup ‘ng’.
mengandungi perkataan Asas 3
4.3 Menghasilkan KV+KVKK 3.1 Menyebut, membaca dan
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis memahami perkataan yang
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi perkataan
keindahan dan perkataan KV+KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan 3.2 Membina dan menulis
serta memahami ayat mudah perkataan yang
mempersembahkan- yang mengandungi mengandungi perkataan
nya secara kreatif. perkataan KV+KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
17. Membina ayat mudah 3.3 Membaca dan memahami
berdasarkan perkataan ayat tunggal yang
KV+KVKK mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup ‘ng’.

81
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 19 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab mengenai Konstruk 6 – - Kad gambar
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan - Kad suku kata
V + KVKK 1.1 Mendengar dan 2. Menyebut suku kata menulis perkataan yang - Kad abjad
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi V+KVKK. mengandungi suku kata tertutup u dang
perkataan V+KVKK 3. Latih tubi mengeja dan ‘ng’.
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan membaca perkataan Asas 1 o rang
menyampaikan V+KVKK V+KVKK. 4.12 Membaca dan memahami
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Memadankan huruf vokal perkataan yang - Kad / carta
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan dengan suku kata KVKK bagi mengandungi suku kata perkataan
V+KVKK membentuk perkataan. V+KVKK. abang usung
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Menyusun huruf-huruf untuk 5.12 Membina dan menulis
dan memahami. membunyikan perkataan membentuk perkataan perkataan yang - Lembaran kerja
V+KVKK V+KVKK. mengandungi suku kata o r __ g
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Menyalin semula perkataan V+KVKK. _ d a n _
memahami, dan V+KVKK kepada suku V+KVKK daripada kad Asas 2 u s _ ___
menaakul bahan grafik kata imbasan. 1.13 Membaca dan memahami
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan 7. Melengkapkan perkataan perkataan yang
V+KVKK V+KVKK dengan suku kata mengandungi suku kata
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan yang sesuai. tertutup ‘ng’.
mengapresiasi karya memahami perkataan 8. Menulis perkataan V+KVKK 2.13 Membina dan menulis
sastera dan bukan V+KVKK berdasarkan gambar. perkataan yang
sastera. 8. Mengeja perkataan 9. Menulis perkataan V+KVKK mengandungi suku kata
V+KVKK berdasarkan gambar yang tertutup ‘ng’.
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan diberi. 3.4 Membaca dan memahami
V+KVKK frasa yang mengandungi
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan Cadangan Pembelajaran suku kata tertutup ‘ng’.
frasa, dan ayat yang V+KVKK Bermakna 4.5 Membina dan menulis frasa
bermakna. 11. Menulis perkataan Rujuk Lampiran 6 (C) yang mengandungi suku
V+KVKK kata tertutup ‘ng’.

82
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 5.4 Membaca dan memahami


penulisan. V+KVKK yang dimlak ayat tunggal yang
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan tertutup ‘ng.
keindahan dan V+KVKK 6.4 Membina dan menulis ayat
kesantunan bahasa 14. Membaca dan tunggal yang mengandungi
dalam bahan sastera. memahami frasa yang suku kata tertutup ‘ng’.
mengandungi perkataan Asas 3
4.3 Menghasilkan V+KVKK 3.1 Menyebut, membaca dan
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis memahami perkataan yang
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi perkataan
keindahan dan perkataan V+KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan 3.2 Membina dan menulis
serta memahami ayat mudah perkataan yang
mempersembahkan- yang mengandungi mengandungi perkataan
nya secara kreatif. perkataan V+KVKK suku kata tertutup ‘ng’.
17. Membina ayat mudah 3.3 Membaca dan memahami
berdasarkan perkataan ayat tunggal yang
V+KVKK mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup ‘ng’.

83
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 20 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Bersoal jawab mengenai Konstruk 6 – - Kad gambar
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan - Kad perkataan
KVK + KVKK 1.1 Mendengar dan 2. Menyebut suku kata KVK dan menulis perkataan yang kandang bintang
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KVKK. mengandungi suku kata tertutup jantung
perkataan KVK+KVKK 3. Latih tubi mengeja dan ‘ng’. - Kad suku kata
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan membaca perkataan Asas 1 kan dang
menyampaikan KVK+KVKK KVK+KVKK. 4.9 Membaca dan memahami bin tang
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Memadankan kad suku kata perkataan yang jan tung
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan menjadi perkataan mengandungi suku kata - Lembaran kerja
KVK+KVKK KVK+KVKK. KVK+KVKK. Suaikan
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan 5. Memadankan kad perkataan 5.9 Membina dan menulis kandang
dan memahami. membunyikan perkataan KVK+KVKK dengan gambar. perkataan yang bintang
KVK+KVKK 6. Menulis perkataan mengandungi suku kata jantung
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan KVK+KVKK berpandukan KVK+KVKK.
memahami, dan KVK+KVKK kepada suku gambar. Asas 2
menaakul bahan grafik kata 7. Melengkapkan ayat dengan 1.13 Membaca dan memahami
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan perkataan KVK+KVKK perkataan yang ada suku
KVK+KVKK berpandukan gambar. kata tertutup ‘ng’.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 8. Menjawab pantun teka teki. 2.13 Membina dan menulis
mengapresiasi karya memahami perkataan Contoh: perkataan yang
sastera dan bukan KVK+KVKK Berkelip-kelip bukannya api, mengandungi suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan Cantik kelihatan di langit tertutup ’ng’.
KVK+KVKK tinggi, 3.4 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan Ia muncul di malam hari, frasa yang ada perkataan
KVK+KVKK Cubalah adik beritahu kami mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan tertutup ‘ng’.
Cadangan Pembelajaran
frasa, dan ayat yang KVK+KVKK
Bermakna
bermakna. 11. Menulis perkataan Rujuk Lampiran 6 (C)
KVK+KVKK

84
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 4.5 Membina dan menulis frasa
penulisan. KVK+KVKK yang diimlak yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan tertutup ‘ng’.
keindahan dan KVK+KVKK 5.4 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang perkataan mengandungi
mengandungi perkataan suku kata tertutup ‘ng’.
4.3 Menghasilkan KVK+KVKK 6.4 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis tunggal yang ada perkataan
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi suku kata
keindahan dan perkataan KVK+KVKK tertutup ‘ng’.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan Asas 3
serta memahami ayat mudah 3.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- yang mengandungi memahami perkataan yang
nya secara kreatif. perkataan KVK+KVKK mengandungi perkataan
17. Membina ayat mudah suku kata tertutup ‘ng’.
berdasarkan perkataan 3.2 Membina dan menulis
KVK+KVKK perkataan yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup ‘ng’.

85
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 21 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan benda atau Konstruk 6 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan tang ga
KVKK + KV 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membunyikan menulis perkataan yang nang ka
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KVKK dan suku mengandungi suku kata tertutup bang ku
perkataan KVKK+KV kata KV. ‘ng’.
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Memadankan kad suku kata Asas 1 - Kad perkataan
menyampaikan KVKK+KV menjadi perkataan 4.5 Membaca dan memahami nangka
maklumat dan idea 3. Mendengar dan KVKK+KV. perkataan mengandungi tangga
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan 4. Latih tubi mengeja dan suku kata KVKK+KV. bangku
KVKK+KV menyebut perkataan 5.5 Membina dan menulis
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan KVKK+KV yang ditunjukkan. perkataan yang - Kad ayat
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Menulis perkataan KVKK+KV mengandungi suku kata Zali beli tangga
KVKK+KV berdasarkan gambar yang KVKK+KV.
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan diberi. Asas 2
Contoh:- ayat
memahami, dan KVKK+KV kepada suku 6. Membaca ayat-ayat mudah. 1.5 Membaca dan memahami
mudah
menaakul bahan grafik kata 7. Menulis perkataan KVKK+KV perkataan yang
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan berdasarkan gambar yang mengandungi gabungan
Sani susun
KVKK+KV diberi. suku kata tertutup dan
nangka.
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 8. Permainan bahasa. terbuka KVKK+KV.
mengapresiasi karya memahami perkataan - Keting-ting 2.5 Membina dan menulis
Rumah Ali ada
sastera dan bukan KVKK+KV Rujuk Lampiran 7 perkataan yang tangga batu.
sastera. 8. Mengeja perkataan Permainan Bahasa 8 mengandungi gabungan
KVKK+KV suku kata tertutup dan Zahari tanam
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan terbuka KVKK+KV
pokok nangka.
KVKK+KV 3.1 Membaca dan memahami
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan frasa yang ada perkataan
Abang cat bangku
frasa, dan ayat yang KVKK+KV mengandungi suku kata
kayu itu.
bermakna. 11. Menulis perkataan terbuka.
KVKK+KV

86
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 4.1 Membina dan menulis frasa
penulisan. KVKK+KV yang diimlak yang mengandungi
13. Melengkapkan ayat yang perkataan suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan terbuka.
keindahan dan KVKK+KV 5.1 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang perkataan mengandungi
mengandungi perkataan suku kata terbuka.
4.3 Menghasilkan KVKK+KV 6.1 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis tunggal yang ada perkataan
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi suku kata
keindahan dan perkataan KVKK+KV terbuka.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan Asas 3
serta memahami ayat mudah 3.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- yang mengandungi memahami perkataan yang
nya secara kreatif. perkataan KVKK+KV mengandungi perkataan
17. Membina ayat mudah suku kata tertutup ‘ng’.
berdasarkan perkataan 3.2 Membina dan menulis
KVKK+KV perkataan yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup ‘ng’.

87
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 22 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar dan Konstruk 6 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: bersoal jawab. Keupayaan membaca dan ting kap
KVKK + KVK 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membunyikan menulis perkataan yang mang kuk
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KVKK+KVK. mengandungi suku kata tertutup
perkataan KVKK+KVK 3. Memadankan kad suku kata ‘ng’. - Kad perkataan
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan menjadi perkataan Asas 1 ting kap
menyampaikan KVKK+KVK KVKK+KVK. 4.16 Membaca dan memahami tingkap
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Latih tubi mengeja dan perkataan yang
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan menyebut perkataan mengandungi suku kata mang kuk
KVKK+KVK KVKK+KVK yang KVKK+KVK. mangkuk
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan ditunjukkan. 5.16 Membina dan menulis
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Memadankan perkataan perkataan yang Contoh ayat:
KVKK+KVK KVKK+KVK dengan gambar. mengandungi suku kata 1. Basir membuka
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan 6. Mencerakinkan perkataan KVKK+KVK. tingkap rumah
memahami, dan KVKK+KVK kepada suku KVKK+KVK. Asas 2 datuk.
menaakul bahan grafik kata 7. Menulis perkataan 1.10 Membaca dan memahami
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan KVKK+KVK. perkataan suku kata 2. Rosli membeli
KVKK+KVK 8. Membaca ayat-ayat mudah. tertutup (KVKK+KVK). mangkuk kaca
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 2.10 Membina dan menulis berwarna merah.
mengapresiasi karya memahami perkataan perkataan yang
sastera dan bukan KVKK+KVK mengandungi suku kata 3. Datuk guna
sastera. 8. Mengeja perkataan tertutup (KVKK+KVK). tongkat baru.
KVKK+KVK 3.2 Membaca dan memahami
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan frasa yang ada perkataan
KVKK+KVK mengandungi suku kata
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan tertutup.
frasa, dan ayat yang KVKK+KVK
bermakna. 11. Menulis perkataan
KVKK+KVK

88
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan 4.2 Membina dan menulis frasa
penulisan. KVKK+KVK yang diimlak yang ada perkataan
13. Melengkapkan ayat yang mengandungi suku kata
4.2 Menghayati mengandungi perkataan tertutup.
keindahan dan KVKK+KVK 5.2 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 14. Membaca dan ayat tunggal yang ada
dalam bahan sastera. memahami frasa yang perkataan mengandungi
mengandungi perkataan suku kata tertutup.
4.3 Menghasilkan KVKK+KVK 6.2 Membina dan menulis ayat
bahan sastera dengan 15. Membina dan menulis tunggal yang ada perkataan
menyerapkan frasa yang mengandungi mengandungi suku kata
keindahan dan perkataan KVKK+KVK tertutup.
kesantunan bahasa 16. Membaca dan Asas 3
serta memahami ayat mudah 3.1 Menyebut, membaca dan
mempersembahkan- yang mengandungi memahami perkataan yang
nya secara kreatif. perkataan KVKK+KVK mengandungi perkataan
17. Membina ayat mudah suku kata tertutup ‘ng’.
berdasarkan perkataan 3.2 Membina dan menulis
KVKK+KVK perkataan yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup ‘ng’.
3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan suku kata
tertutup ‘ng’.

89
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 23 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar dan Konstruk 6 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: bersoal jawab. Keupayaan membaca dan kang kung
KVKK + KVKK 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membunyikan menulis perkataan yang long kang
memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KVKK+KVKK. mengandungi
perkataan KVKK+KVKK 3. Memadankan kad suku kata suku kata tertutup ‘ng’ - Kad perkataan
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan menjadi perkataan Asas 1 kang kung
menyampaikan KVKK+KVKK KVKK+KVKK. 4.13 Membaca dan memahami kangkung
maklumat dan idea 3. Mendengar dan 4. Latih tubi mengeja dan perkataan yang
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan menyebut perkataan mengandungi suku kata long kang
KVKK+KVKK KVKK+KVKK yang KVKK+KVKK. longkang
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan ditunjukkan. 5.13 Membina dan menulis
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Memadankan perkataan perkataan yang jeng king
KVKK+KVKK KVKK+KVKK dengan mengandungi suku kata jengking
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan gambar. KVKK+KVKK.
memahami, dan KVKK+KVKK kepada 6. Mencerakinkan perkataan - Membaca ayat-
menaakul bahan grafik suku kata KVKK+KVKK. ayat:
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan 7. Menulis perkataan 1. Petani tanam
KVKK+KVKK KVKK+KVKK. kangkung
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 8. Membaca ayat-ayat mudah. 2. Tepi rumah ada
mengapresiasi karya memahami perkataan 9. Melengkapkan ayat. longkang.
sastera dan bukan KVKK+KVKK 10. Menjawab soalan 3. Sani kena gigit
sastera. 8. Mengeja perkataan pemahaman mudah. jengking
KVKK+KVKK 11. Menulis ayat-ayat atau
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan petikan pendek.
KVKK+KVKK 12. Pengukuhan.
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan -peta minda
frasa, dan ayat yang KVKK+KVKK
Cadangan Pembelajaran
bermakna. 11. Menulis perkataan Bermakna
KVKK+KVKK Rujuk Lampiran 6 (C)
90
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan


penulisan. KVKK+KVKK yang
diimlak
4.2 Menghayati 13. Melengkapkan ayat yang
keindahan dan mengandungi perkataan
kesantunan bahasa KVKK+KVKK
dalam bahan sastera. 14. Membaca dan
memahami frasa yang
4.3 Menghasilkan mengandungi perkataan
bahan sastera dengan KVKK+KVKK
menyerapkan 15. Membina dan menulis
keindahan dan frasa yang mengandungi
kesantunan bahasa perkataan KVKK+KVKK
serta 16. Membaca dan
mempersembahkan- memahami ayat mudah
nya secara kreatif. yang mengandungi
perkataan KVKK+KVKK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KVKK+KVKK

91
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 24 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan benda atau Konstruk 6 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan
KV + KV + 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membunyikan menulis perkataan yang be la lang
KVKK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KV+KV dan suku mengandungi se la dang
perkataan KV+KV+KVKK kata KVKK. suku kata tertutup ‘ng’
1.2 Bertutur untuk 2. Membunyikan perkataan 3. Memadankan kad suku kata Asas 3 - Kad perkataan
menyampaikan KV+KV+KVKK menjadi perkataan KV KV 3.1 Menyebut, membaca dan se la dang
maklumat dan idea 3. Mendengar dan KVKK. memahami perkataan yang se la dang
bagi pelbagai tujuan. menyebut perkataan 4. Latih tubi mengeja dan mengandungi perkataan
KV+KV+KVKK menyebut perkataan KV KV suku kata tertutup ‘ng’. be la lang
2.1 Asas membaca 4. Menyebut dan KVKK yang ditunjukkan. 3.2 Membina dan menulis be la lang
dan memahami. membunyikan perkataan 5. Menulis perkataan KV KV perkataan yang
KV+KV+KVKK KVKK berdasarkan gambar mengandungi perkataan contoh ayat:
2.2 Membaca, 5. Mencerakin perkataan yang diberi. suku kata tertutup ‘ng’.
memahami, dan KV+KV+KVKK kepada 6. Membaca ayat-ayat mudah. 3.3 Membaca dan memahami 1. Murad membeli
menaakul bahan grafik suku kata 7. Menulis perkataan ayat tunggal yang teropong baru.
dan bukan grafik. 6. Membatang perkataan KVKVKVKK berdasarkan mengandungi perkataan
KV+KV+KVKK gambar yang diberi. suku kata tertutup ‘ng’. 2. Semalam Fuzi
2.3 Membaca dan 7. Membaca dan 8. Memadankan perkataan 3.4 Membina dan menulis ayat menangkap
mengapresiasi karya memahami perkataan dengan gambar. tunggal yang mengandungi belalang.
sastera dan bukan KV+KV+KVKK 9. Memadankan perkataan perkataan suku kata
sastera. 8. Mengeja perkataan dengan ayat yang sesuai. tertutup ‘ng’. 3. Razali membawa
KV+KV+KVKK senapang ke
3.1 Asas menulis. 9. Membina perkataan ladang.
KV+KV+KVKK
3.2 Menulis perkataan, 10. Memadankan perkataan
frasa, dan ayat yang KV+KV+KVKK
bermakna. 11. Menulis perkataan
KV+KV+KVKK

92
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 12. Menulis perkataan


penulisan. KV+KV+KVKK yang
diimlak
4.2 Menghayati 13. Melengkapkan ayat yang
keindahan dan mengandungi perkataan
kesantunan bahasa KV+KV+KVKK
dalam bahan sastera. 14. Membaca dan
memahami frasa yang
4.3 Menghasilkan mengandungi perkataan
bahan sastera dengan KV+KV+KVKK
menyerapkan 15. Membina dan menulis
keindahan dan frasa yang mengandungi
kesantunan bahasa perkataan KV+KV+KVKK
serta 16. Membaca dan
mempersembahkan- memahami ayat mudah
nya secara kreatif. yang mengandungi
perkataan KV+KV+KVKK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KV+KV+KVKK

93
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 25 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan benda atau Konstruk 6 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: gambar. Keupayaan membaca dan
KV + KVK 1.1 Mendengar dan 2. Mengeja dan membunyikan menulis perkataan yang be lim bing
+KVKK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata KV+KVK dan suku mengandungi suku kata tertutup
perkataan kata KVKK. ’ng’ pe lam pung
1.2 Bertutur untuk KV+KVK+KVKK 3. Memadankan kad suku kata Asas 3
menyampaikan 2. Membunyikan perkataan menjadi perkataan 3.1 Menyebut, membaca dan - Kad perkataan
maklumat dan idea KV+KVK+KVKK KVKVKKVKK. memahami perkataan yang
bagi pelbagai tujuan. 3. Mendengar dan 4. Menyatukan dan mengandungi perkataan be lim bing
menyebut perkataan memadankan suku-suku kata suku kata tertutup ‘ng’. belimbing
2.1 Asas membaca KV+KVK+KVKK yang melibatkan perkataan 3.2 Membina dan menulis
dan memahami. 4. Menyebut dan KV+KVK +KVKK perkataan yang pe lam pung
membunyikan perkataan berdasarkan gambar. mengandungi perkataan pelampung
2.2 Membaca, KV+KVK+KVKK 5. Mengisi suku kata awalan suku kata tertutup ‘ng’.
memahami, dan 5. Mencerakin perkataan atau akhiran yang tertinggal 3.3 Membaca dan memahami Contoh ayat:
menaakul bahan grafik KV+KVK+KVKK kepada berdasarkan gambar. ayat tunggal yang 1. Belimbing besi
dan bukan grafik. suku kata 6. Latih tubi mengeja dan mengandungi perkataan rasa masam.
6. Membatang perkataan menyebut perkataan suku kata tertutup ‘ng’. 2. Pelampung adik
2.3 Membaca dan KV+KVK+KVKK KVKVKKVKK yang 3.4 Membina dan menulis ayat berwarna merah.
mengapresiasi karya 7. Membaca dan ditunjukkan. tunggal yang mengandungi 3. Kapal itu ada
sastera dan bukan memahami perkataan 7. Menulis perkataan perkataan suku kata serombong.
sastera. KV+KVK+KVKK KV+KVK+KVKK berdasarkan tertutup ‘ng’.
8. Mengeja perkataan gambar yang diberi.
3.1 Asas menulis. KV+KVK+KVKK 8. Membaca ayat-ayat mudah.
9. Membina perkataan 9. Menulis perkataan
3.2 Menulis perkataan, KV+KVK+KVKK KVKVKKVKK berdasarkan
frasa, dan ayat yang 10. Memadankan perkataan gambar yang diberi.
bermakna. KV+KVK+KVKK 10. Memadankan perkataan
dengan gambar.

94
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 11. Menulis perkataan 11. Memadankan perkataan


penulisan. KV+KVK+KVKK dengan ayat yang sesuai.
12. Menulis perkataan 12. Menyusun perkataan untuk
4.2 Menghayati KV+KVK+KVKK yang membentuk ayat tunggal
keindahan dan dimlak
kesantunan bahasa 13. Melengkapkan ayat yang
dalam bahan sastera. mengandungi perkataan
KV+KVK+KVKK
4.3 Menghasilkan 14. Membaca dan
bahan sastera dengan memahami frasa yang
menyerapkan mengandungi perkataan
keindahan dan KV+KVK+KVKK
kesantunan bahasa 15. Membina dan menulis
serta frasa yang mengandungi
mempersembahkan- perkataan
nya secara kreatif. KV+KVK+KVKK
16. Membaca dan
memahami ayat mudah
yang mengandungi
perkataan
KV+KVK+KVKK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KV+KVK+KVKK

95
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 26 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar dan Konstruk 6 – - Kad gambar
Perkataan berupaya: bersoal jawab. Keupayaan membaca dan - Kad perkataan
KVK + KV + 1.1 Mendengar dan 2. Mencantumkan kad menulis perkataan yang contoh :
KVKK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi suku kata mengandungi suku kata tertutup tempurung
perkataan KV+KVK+KVKK ‘ng’. pembilang
1.2 Bertutur untuk KVK+KV+KVKK menjadi perkataan. Asas 3 pendayung
menyampaikan 2. Membunyikan perkataan 3. Melengkapkan 3.1 Menyebut, membaca dan
maklumat dan idea KVK+KV+KVKK perkataan memahami perkataan yang - Kad ayat
bagi pelbagai tujuan. 3. Mendengar dan KV+KVK+KVKK dengan mengandungi perkataan - Lembaran kerja.
menyebut perkataan suku kata yang sesuai suku kata tertutup ‘ng’. Contoh :
2.1 Asas membaca KVK+KV+KVKK berpandukan gambar. 3.2 Membina dan menulis pemborong ikan
dan memahami. 4. Menyebut dan 4. Membaca perkataan perkataan yang seorang bapa
membunyikan perkataan KVK+KV+KVKK. mengandungi perkataan
2.2 Membaca, KVK+KV+KVKK 5. Menulis perkataan suku kata tertutup ‘ng’. Bapa seorang
memahami, dan 5. Mencerakin perkataan KVK+KV+KVKK berdasarkan 3.3 Membaca dan memahami pemborong ikan.
menaakul bahan grafik KVK+KV+KVKK kepada gambar. ayat tunggal yang
dan bukan grafik. suku kata 6. Mencerakin suku kata mengandungi perkataan
6. Membatang perkataan menjadi perkataan suku kata tertutup ‘ng’.
2.3 Membaca dan KVK+KV+KVKK 7. Melengkapkan ayat dengan 3.4 Membina dan menulis ayat
mengapresiasi karya 7. Membaca dan perkataan KVK+KV+KVKK. tunggal yang mengandungi
sastera dan bukan memahami perkataan 8. Menyusun perkataan perkataan suku kata
sastera. KVK+KV+KVKK melibatkan KV+KVK+KVKK tertutup ‘ng’.
8. Mengeja perkataan menjadi ayat yang betul.
3.1 Asas menulis. KVK+KV+KVKK
9. Membina perkataan
3.2 Menulis perkataan, KVK+KV+KVKK
frasa, dan ayat yang 10. Memadankan perkataan
bermakna. KVK+KV+KVKK

96
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 11. Menulis perkataan


penulisan. KVK+KV+KVKK
12. Menulis perkataan
4.2 Menghayati KVK+KV+KVKK yang
keindahan dan diimlak
kesantunan bahasa 13. Melengkapkan ayat yang
dalam bahan sastera. mengandungi perkataan
KVK+KV+KVKK
4.3 Menghasilkan 14. Membaca dan
bahan sastera dengan memahami frasa yang
menyerapkan mengandungi perkataan
keindahan dan KVK+KV+KVKK
kesantunan bahasa 15. Membina dan menulis
serta frasa yang mengandungi
mempersembahkan- perkataan
nya secara kreatif. KVK+KV+KVKK
16. Membaca dan
memahami ayat mudah
yang mengandungi
perkataan
KVK+KV+KVKK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KVK+KV+KVKK

97
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 27 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menyebut, menamakan Konstruk 6 – - Kad gambar
Perkataan berupaya: gambar dan bersoal jawab. Keupayaan membaca dan - Kad suku kata
KVKK + KV + 1.1 Mendengar dan 2. Memadankan suku kata menulis perkataan yang - Kad lipat
KVK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi menjadi perkataan mengandungi suku kata tertutup - Kad perkataan
perkataan berpandukan gambar. ‘ng’. - Lembaran kerja
1.2 Bertutur untuk KVKK+KV+KVK 3. Membaca perkataan Asas 3
menyampaikan 2. Membunyikan perkataan KVKK+KV+KVK 3.1 Menyebut, membaca dan
maklumat dan idea KVKK+KV+KVK 4. Melengkapkan memahami perkataan yang
bagi pelbagai tujuan. 3. Mendengar dan perkataan mengandungi perkataan
menyebut perkataan KVKK+KV+KVK dengan suku kata tertutup ‘ng’.
2.1 Asas membaca KVKK+KV+KVK suku kata yang betul 3.2 Membina dan menulis
dan memahami. 4. Menyebut dan berdasarkan gambar. perkataan yang
membunyikan perkataan 5. Mencerakinkan mengandungi perkataan
2.2 Membaca, KVKK+KV+KVK perkataan suku kata tertutup ‘ng’.
memahami, dan 5. Mencerakin perkataan KVKK+KV+KVK kepada 3.3 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik KVKK+KV+KVK kepada suku kata. ayat tunggal yang
dan bukan grafik. suku kata 6. Menulis perkataan mengandungi perkataan
6. Membatang perkataan KVKK+KV+KVK suku kata tertutup ‘ng’.
2.3 Membaca dan KVKK+KV+KVK berdasarkan gambar. 3.4 Membina dan menulis ayat
mengapresiasi karya 7. Membaca dan 7. Menulis ayat mudah tunggal yang mengandungi
sastera dan bukan memahami perkataan melibatkan KVKK+KV+KVK perkataan suku kata
sastera. KVKK+KV+KVK tertutup ‘ng’.
8. Mengeja perkataan
3.1 Asas menulis. KVKK+KV+KVK
9. Membina perkataan
3.2 Menulis perkataan, KVKK+KV+KVK
frasa, dan ayat yang 10. Memadankan perkataan
bermakna. KVKK+KV+KVK

98
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 11. Menulis perkataan


penulisan. KVKK+KV+KVK
12. Menulis perkataan
4.2 Menghayati KVKK+KV+KVK yang
keindahan dan diimlak
kesantunan bahasa 13. Melengkapkan ayat yang
dalam bahan sastera. mengandungi perkataan
KVKK+KV+KVK
4.3 Menghasilkan 14. Membaca dan
bahan sastera dengan memahami frasa yang
menyerapkan mengandungi perkataan
keindahan dan KVKK+KV+KVK
kesantunan bahasa 15. Membina dan menulis
serta frasa yang mengandungi
mempersembahkan- perkataan
nya secara kreatif. KVKK+KV+KVK
16. Membaca dan
memahami ayat mudah
yang mengandungi
perkataan
KVKK+KV+KVK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KVKK+KV+KVK

99
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 28 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Menamakan gambar dan Konstruk 6 – - Kad gambar
Perkataan berupaya: bersoal jawab. Keupayaan membaca dan - Kad suku kata
KV + KVKK + 1.1 Mendengar dan 2. Membunyikan suku kata. menulis perkataan yang - Kad perkataan
KVK memberikan respons. 1. Mengecam bunyi 3. Memadankan suku kata mengandungi suku kata tertutup contoh:
perkataan menjadi perkataan ‘ng’. perangkap
1.2 Bertutur untuk KV+KVKK+KVK KV+KVKK+KVK. Asas 3 merangkak
menyampaikan 2. Membunyikan perkataan 4. Membaca perkataan 3.1 Menyebut, membaca dan belangkas
maklumat dan idea KV+KVKK+KVK K+KVK. memahami perkataan yang
bagi pelbagai tujuan. 3. Mendengar dan 5. Mencerakinkan perkataan mengandungi perkataan
menyebut perkataan KV+KVKK+KVK kepada suku kata tertutup ‘ng’.
2.1 Asas membaca KV+KVKK+KVK suku kata yang diberi. 3.2 Membina dan menulis
dan memahami. 4. Menyebut dan 6. Melengkapkan perkataan perkataan yang
membunyikan perkataan KV+KVKK+KVK dengan mengandungi perkataan
2.2 Membaca, KV+KVKK+KVK suku kata yang sesuai. suku kata tertutup ‘ng’.
memahami, dan 5. Mencerakin perkataan 7. Menulis perkataan 3.3 Membaca dan memahami
menaakul bahan grafik KV+KVKK+KVK kepada KV+KVKK+KVK yang ayat tunggal yang
dan bukan grafik. suku kata disebut. mengandungi perkataan
6. Membatang perkataan 8. Membaca ayat mudah suku kata tertutup ‘ng’.
2.3 Membaca dan KV+KVKK+KVK 9. Melengkapkan ayat dengan 3.4 Membina dan menulis ayat
mengapresiasi karya 7. Membaca dan perkataan KV+KVKK+KVK. tunggal yang mengandungi
sastera dan bukan memahami perkataan 10. Menulis ayat mudah. perkataan suku kata
sastera. KV+KVKK+KVK tertutup ‘ng’.
8. Mengeja perkataan
3.1 Asas menulis. KV+KVKK+KVK
9. Membina perkataan
3.2 Menulis perkataan, KV+KVKK+KVK
frasa, dan ayat yang 10. Memadankan perkataan
bermakna. KV+KVKK+KVK

100
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 11. Menulis perkataan


penulisan. KV+KVKK+KVK
12. Menulis perkataan
4.2 Menghayati KV+KVKK+KVK yang
keindahan dan diimlak
kesantunan bahasa 13. Melengkapkan ayat yang
dalam bahan sastera. mengandungi perkataan
KV+KVKK+KVK
4.3 Menghasilkan 14. Membaca dan
bahan sastera dengan memahami frasa yang
menyerapkan mengandungi perkataan
keindahan dan KV+KVKK+KVK
kesantunan bahasa 15. Membina dan menulis
serta frasa yang mengandungi
mempersembahkan- perkataan
nya secara kreatif. KV+KVKK+KVK
16. Membaca dan
memahami ayat mudah
yang mengandungi
perkataan
KV+KVKK+KVK
17. Membina ayat mudah
berdasarkan perkataan
KV+KVKK+KVK

101
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 29 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Mengeja suku kata Konstruk 7 – - Kad suku kata
Perkataan berupaya: diftong/vokal berganding. Keupayaan membaca dan diftong dan KV
yang 1.1 Mendengar dan 2. Latih tubi membaca menulis perkataan yang bai loi
melibatkan memberikan respons. 1. Mengecam bunyi perkataan diftong/ vokal mengandungi diftong. lau kai
diftong dan perkataan diftong dan berganding. Konstruk 8 – - Kad perkataan
vokal 1.2 Bertutur untuk vokal berganding 3. Menggabung suku kata Keupayaan membaca dan diftong
berganding menyampaikan 2. Membunyikan perkataan diftong dengan kad suku menulis perkataan yang contoh:
maklumat dan idea diftong dan vokal kata KV / kad VV dengan mengandungi vokal berganding. pantai pisau
bagi pelbagai tujuan. berganding kad huruf menjadi Asas 1 kaloi pulau
3. Mendengar dan perkataan. 4.18 Membaca dan memahami - Kad VV
2.1 Asas membaca menyebut perkataan 4. Latihan imlak yang perkataan yang ui au ua
dan memahami. diftong dan vokal mengandungi diftong/ mengandungi diftong. - Kad huruf
berganding vokal berganding. 4.20 Membaca dan memahami k h l
2.2 Membaca, 4. Menyebut dan 5. Menulis perkataan diftong perkataan yang t b s
memahami, dan membunyikan perkataan dan vokal berganding mengandungi vokal
menaakul bahan grafik diftong dan vokal berpandukan gambar. berganding
dan bukan grafik. berganding 6. Memadankan perkataan 5.18 Membina dan menulis
5. Mencerakin perkataan diftong/ vokal berganding perkataan yang
2.3 Membaca dan diftong dan vokal dengan gambar mengandungi diftong.
mengapresiasi karya berganding kepada suku 7. Melengkapkan ayat 5.20 Membina dan menulis
sastera dan bukan kata dengan perkataan diftong perkataan yang
sastera. 6. Membatang perkataan atau vokal berganding mengandungi vokal
diftong dan vokal yang sesuai. berganding.
3.1 Asas menulis. berganding 8. Menulis perkataan yang Asas 2
7. Membaca dan disebut oleh guru. 1.14 Membaca dan memahami
3.2 Menulis perkataan, memahami perkataan perkataan yang
frasa, dan ayat yang diftong dan vokal Cadangan Pembelajaran mengandungi diftong.
bermakna. berganding Bermakna
Rujuk Lampiran 6 (D)

102
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 8. Mengeja perkataan 1.16 Membaca dan memahami


penulisan. diftong dan vokal perkataan yang
berganding mengandungi vokal
4.2 Menghayati 9. Membina perkataan berganding.
keindahan dan diftong dan vokal 2.14 Membina dan menulis
kesantunan bahasa berganding perkataan yang
dalam bahan sastera. 10. Memadankan perkataan mengandungi diftong.
diftong dan vokal 2.16 Membina dan menulis
4.3 Menghasilkan berganding perkataan yang
bahan sastera dengan 11. Menulis perkataan mengandungi vokal
menyerapkan diftong dan vokal berganding.
keindahan dan berganding 3.5 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa 12. Menulis perkataan frasa yang ada perkataan
serta diftong dan vokal mengandungi diftong dan
mempersembahkan- berganding yang diimlak vokal berganding.
nya secara kreatif. 13. Melengkapkan ayat yang 4.6 Membina dan menulis frasa
mengandungi perkataan yang ada perkataan
diftong dan vokal mengandungi diftong dan
berganding vokal berganding.
14. Membaca dan 5.5 Membaca dan memahami
memahami frasa yang ayat tunggal yang ada
mengandungi perkataan perkataan mengandungi
diftong dan vokal diftong dan vokal
berganding berganding.
15. Membina dan menulis 6.5 Membina dan menulis ayat
frasa yang mengandungi tunggal yang ada perkataan
perkataan diftong dan mengandungi diftong dan
vokal berganding vokal berganding.

103
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

16. Membaca dan Asas 3


memahami ayat mudah 4.1 Menyebut, membaca dan
yang mengandungi memahami perkataan yang
perkataan diftong dan mengandungi diftong dan
vokal berganding vokal berganding.
17. Membina ayat mudah 4.2 Membina dan menulis
berdasarkan perkataan perkataan yang
diftong dan vokal mengandungi diftong dan
berganding vokal berganding.
4.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
diftong dan vokal
berganding.
4.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding.

104
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 30 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Latih tubi menyebut dan Konstruk 9: Membaca dan - Frasa yang
Perkataan berupaya: mengeja suku kata yang menulis perkataan digraf dan mengandungi
yang 1.1 Mendengar dan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. digraf dan
melibatkan memberikan respons. 1. Mengecam bunyi konsonan bergabung. konsonan
huruf perkataan konsonan 2. Menamakan gambar dan Asas 1 bergabung.
konsonan 1.2 Bertutur untuk bergabung dan digraf bersoal jawab. 2.5 Membaca dan
bergabung menyampaikan 2. Membunyikan perkataan 3. Memperkenalkan suku kata membunyikan suku kata telur penyu
(Digraf) maklumat dan idea konsonan bergabung dan yang mengandungi digraf tertutup yang mengandungi buih syampu
bagi pelbagai tujuan. digraf dan konsonan bergabung digraf. bunga wangi
3. Mendengar dan dengan menunjukkan 3.5 Membina dan menulis suka tanya khabar
2.1 Asas membaca menyebut perkataan perbezaan bunyi. kata tertutup yang khemah besar
dan memahami. konsonan bergabung dan 4. Memadankan suku kata mengandungi digraf. nyiru baharu
digraf digraf dan konsonan 4.19 Membaca dan memahami nganga mulut
2.2 Membaca, 4. Menyebut dan bergabung menjadi perkataan yang nyamuk tiruk
memahami, dan membunyikan perkataan perkataan bermakna. mengandungi digraf. stadium bola
menaakul bahan grafik konsonan bergabung dan 5. Membina dan menulis suku 4.21 Membaca dan memahami stesen teksi
dan bukan grafik. digraf kata digraf dan konsonan perkataan yang
bunga raya
5. Mencerakin perkataan bergabung selain yang mengandungi konsonan
klinik gigi
2.3 Membaca dan konsonan bergabung dan dipelajari. bergabung.
klip kertas
mengapresiasi karya digraf kepada suku kata 6. Menulis dan melengkapkan 5.19 Membina dan menulis
duit syiling
sastera dan bukan 6. Membatang perkataan suku kata yang mengandungi perkataan yang
warna krayon
sastera. konsonan bergabung dan digraf dan konsonan mengandungi digraf.
syampu rambut
digraf bergabung. 5.21 Membaca dan menulis
stoking putih
3.1 Asas menulis. 7. Membaca dan perkataan yang
memahami perkataan Cadangan Pembelajaran mengandungi konsonan
Bermakna - Kad gambar situasi,
3.2 Menulis perkataan, konsonan bergabung dan bergabung.
Rujuk Lampiran 6 (E) - Kad perkataan,
frasa, dan ayat yang digraf
- Kad suku kata,
bermakna.
- Lembaran kerja

105
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 8. Mengeja perkataan Asas 2 bunga


penulisan. konsonan bergabung dan 1.15 Membaca dan memahami nyanyi
digraf perkataan yang Khamis
4.2 Menghayati 9. Membina perkataan mengandungi digraf. nyamuk
keindahan dan konsonan bergabung dan 1.17 Membaca perkataan yang pengat
kesantunan bahasa digraf mengandungi konsonan wangi
dalam bahan sastera. 10. Memadankan perkataan bergabung. nyiru
konsonan bergabung dan 2.15 Membina dan menulis monyet
4.3 Menghasilkan digraf perkataan yang
bahan sastera dengan 11. Menulis perkataan mengandungi digraf.
bank
menyerapkan konsonan bergabung dan 2.17 Membina dan menulis
dram
keindahan dan digraf perkataan yang
troli
kesantunan bahasa 12. Menulis perkataan mengandungi konsonan
traktor
serta konsonan bergabung dan bergabung.
straw
mempersembahkan- digraf yang diimlak 3.6 Membaca dan memahami
trak
nya secara kreatif. 13. Melengkapkan ayat yang frasa yang mengandungi
zink
mengandungi perkataan digraf dan konsonan
klip
konsonan bergabung dan bergabung.
krayon
digraf 4.6 Membina dan menulis frasa
14. Membaca dan yang mengandungi digraf syampu
memahami frasa yang dan konsonan bergabung. stadium
mengandungi perkataan 5.6 Membaca dan memahami strawberi
konsonan bergabung dan ayat tunggal yang ada
digraf perkataan mengandungi
15. Membina dan menulis digraf dan konsonan
frasa yang mengandungi bergabung.
perkataan konsonan
bergabung dan digraf

106
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

16. Membaca dan 6.6 Membina dan menulis ayat


memahami ayat mudah tunggal yang ada perkataan
yang mengandungi mengandungi digraf dan
perkataan konsonan konsonan bergabung.
bergabung dan digraf Asas 3:
17. Membina ayat mudah 5.1 Menyebut, membaca dan
berdasarkan perkataan memahami perkataan yang
konsonan bergabung dan mengandungi digraf dan
digraf konsonan bergabung.
5.2 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.
5.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
digraf dan konsonan
bergabung.
5.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan
konsonan bergabung.

107
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 31 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Membaca carta ayat tunggal Konstruk 10: Contoh Ayat
Membaca dan berupaya: bergambar. Keupayaan membaca dan Tunggal:
membina ayat 1.1 Mendengar dan 2. Latih tubi bacaan ayat menulis perkataan berimbuhan Ayah memakai
mudah. memberikan respons. 1. Membaca ayat mudah tunggal. awalan dan akhiran. cermin mata.
dengan sebutan dan 3. Bersoal jawab lisan Konstruk 11: Keupayaan
1.2 Bertutur untuk intonasi yang betul berdasarkan carta ayat membaca dan menulis ayat Ibu memasak di
menyampaikan 2. Menulis ayat mudah tunggal bergambar. mudah. dapur.
maklumat dan idea 3. Membina ayat mudah 4. Menyusun perkataan menjadi Asas 1:
bagi pelbagai tujuan. dengan betul ayat berdasarkan gambar. 6.1 Membaca dan memahami Bunga itu cantik.
4. Membaca ayat mudah 5. Membina ayat tunggal rangkai kata.
2.1 Asas membaca dengan sebutan yang berdasarkan gambar. 7.1 Membina dan menulis Ayah saya guru.
dan memahami. betul. 6. Menulis ayat tunggal rangkai kata.
5. Menyusun perkataan berdasarkan gambar. 8.1 Membaca ayat tunggal. Tan bermain bola.
2.2 Membaca, menjadi ayat bermakna. 8.2 Memahami ayat tunggal
memahami, dan 6. Membina dan menulis yang dibaca. Rumah itu besar.
menaakul bahan grafik ayat mudah 9.1 Membina ayat tunggal
dan bukan grafik. berdasarkan perkataan / berdasarkan pola ayat Contoh Ayat
gambar. dasar. Tunggal:
2.3 Membaca dan 7. Menjawab soalan 9.2 Menulis ayat tunggal. Emak menjahit baju.
mengapresiasi karya kefahaman berdasarkan Asas 2:
sastera dan bukan ayat. 1.18 Membaca dan memahami Buku itu tebal.
sastera. 8. Melengkapkan ayat perkataan yang
dengan perkataan mengandungi kata imbuhan Ini bola sepak.
3.1 Asas menulis. bermakna berpandukan awalan dan akhiran.
teks bacaan 2.18 Membina dan menulis Ali bermain bola
3.2 Menulis perkataan, 9. Menulis ayat yang perkataan yang sepak.
frasa, dan ayat yang diimlak mengandungi imbuhan
bermakna. awalan dan akhiran.

108
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 3.1 Membaca dan memahami


penulisan. frasa yang ada perkataan
mengandungi suku kata
4.2 Menghayati terbuka.
keindahan dan 3.2 Membaca dan memahami
kesantunan bahasa frasa yang ada perkataan
dalam bahan sastera. mengandungi suku kata
tertutup.
4.3 Menghasilkan 3.7 Membaca dan memahami
bahan sastera dengan frasa yang ada perkataan
menyerapkan mengandungi kata imbuhan
keindahan dan awalan dan akhiran.
kesantunan bahasa 4.1 Membina dan menulis frasa
serta yang mengandungi
mempersembahkan- perkataan suku kata
nya secara kreatif. terbuka.
4.2 Membina dan menulis frasa
5.1 Memahami fungsi yang ada perkataan
dan menggunakan mengandungi suku kata
golongan kata tertutup.
mengikut konteks. 4.8 Membina dan menulis frasa
yang ada perkataan
5.2 Memahami dan mengandungi kata imbuhan
menggunakan awalan dan akhiran.
pembentukan kata 5.7 Membaca dan memahami
mengikut konteks. ayat tunggal yang ada
perkataan mengandungi
kata imbuhan awalan dan
akhiran.

109
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

5.3 Memahami dan 5.8 Membaca dan memahami


membina ayat ayat majmuk.
mengikut konteks. 6.7 Membina dan menulis ayat
tunggal yang ada perkataan
mengandungi kata imbuhan
awalan dan akhiran.
6.8 Membina dan menulis ayat
majmuk dengan kata
hubung.
6.9 Menulis ayat majmuk
dengan kata hubung.
Asas 3:
6.1 Menyebut, membaca dan
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
akhiran.
6.2 Membina dan menulis
perkataan berimbuhan
awalan dan akhiran.
6.3 Membaca dan memahami
ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
berimbuhan awalan dan
akhiran.
6.4 Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan
awalan dan akhiran.

110
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

7.1 Membaca dan memahami


ayat tunggal.
7.2 Membina dan menulis ayat
tunggal.

111
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

KP 32 : KSSR Semakan 2017 Pada akhir PdP, murid 1. Membaca petikan mudah Konstruk 12: Keupayaan - Kad petikan
Bacaan dan berupaya: atau buku cerita. membaca, memahami dan mudah,
Pemahaman 1.1 Mendengar dan 2. Bersoal jawab berpandukan menulis berdasarkan bahan - Kad ayat,
memberikan respons. 1. Membaca petikan cerita yang dibaca. rangsangan - Kad gambar,
mudah dengan sebutan 3. Melengkapkan petikan yang Asas 1: - Kad perkataan,
1.2 Bertutur untuk yang betul. diberi dengan perkataan 8.1 Membaca ayat tunggal. - Kad soalan
menyampaikan 2. Menceritakan semula yang betul. 8.2 Memahami ayat tunggal pemahaman.
maklumat dan idea petikan yang dibaca 4. Menyusun ayat mengikut yang dibaca.
bagi pelbagai tujuan. dengan betul urutan yang betul 9.1 Membina ayat tunggal
3. Menyusun perkataan berpandukan gambar bersiri. berdasarkan pola ayat
2.1 Asas membaca menjadi ayat bermakna. 5. Membina ayat-ayat dasar.
dan memahami. 4. Membina ayat mudah berdasarkan gambar tunggal. 9.2 Menulis ayat tunggal.
berdasarkan perkataan / 6. Menyusun perkataan menjadi Asas 2:
2.2 Membaca, gambar. ayat yang betul. 1.18 Membaca dan memahami
memahami, dan 5. Menjawab soalan 7. Mencantumkan keratan ayat perkataan yang
menaakul bahan grafik kefahaman berdasarkan menjadi ayat betul. mengandungi kata imbuhan
dan bukan grafik. ayat / petikan. 8. Menjawab soalan awalan dan akhiran.
6. Menyalin semula teks pemahaman. 2.18 Membina dan menulis
2.3 Membaca dan bacaan dengan betul 9. Pertandingan bacaan perkataan yang
mengapresiasi karya dan kemas. mekanis. mengandungi imbuhan
sastera dan bukan 7. Melengkapkan ayat 10. Lakonan, simulasi atau main awalan dan akhiran.
sastera. dengan perkataan peranan berdasarkan situasi. 3.1 Membaca dan memahami
bermakna berpandukan frasa yang ada perkataan
3.1 Asas menulis. teks bacaan Cadangan Pembelajaran mengandungi suku kata
Bermakna terbuka.
3.2 Menulis perkataan, Rujuk Lampiran 6 (F) 3.2 Membaca dan memahami
frasa, dan ayat yang frasa yang ada perkataan
bermakna. mengandungi suku kata
tertutup.

112
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

3.3 Menghasilkan 3.7 Membaca dan memahami


penulisan. frasa yang ada perkataan
mengandungi kata imbuhan
4.2 Menghayati awalan dan akhiran.
keindahan dan 4.1 Membina dan menulis frasa
kesantunan bahasa yang mengandungi
dalam bahan sastera. perkataan suku kata
terbuka.
4.3 Menghasilkan 4.2 Membina dan menulis frasa
bahan sastera dengan yang ada perkataan
menyerapkan mengandungi suku kata
keindahan dan tertutup.
kesantunan bahasa 4.8 Membina dan menulis frasa
serta yang ada perkataan
mempersembahkan- mengandungi kata imbuhan
nya secara kreatif. awalan dan akhiran.
5.7 Membaca dan memahami
5.1 Memahami fungsi ayat tunggal yang ada
dan menggunakan perkataan mengandungi
golongan kata kata imbuhan awalan dan
mengikut konteks. akhiran.
5.8 Membaca dan memahami
5.2 Memahami dan ayat majmuk.
menggunakan 6.7 Membina dan menulis ayat
pembentukan kata tunggal yang ada perkataan
mengikut konteks. mengandungi kata imbuhan
awalan dan akhiran.

113
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
KEMAHIRAN STANDARD
KANDUNGAN KEMAHIRAN
PEMULIHAN KANDUNGAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI CATATAN
(MODUL LINUS)
(KP) KSSR

5.3 Memahami dan 6.8 Membina dan menulis ayat


membina ayat majmuk dengan kata
mengikut konteks. hubung.
6.9 Menulis ayat majmuk
dengan kata hubung.
Asas 3:
7.3 Membaca dan memahami
petikan berdasarkan bahan
rangsangan.
7.4 Membina dan menulis ayat
berdasarkan bahan
rangsangan.

114
PENGHARGAAN

115
SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN

PENGARAH–PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Datuk Dr. Yasmin binti Hussin


Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

Tuan Haji Paridin bin Jais


Mantan Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Shazali bin Ahmad


Mantan Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia

KETUA–KETUA SEKTOR
SEKTOR PROGRAM KHAS, CAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS,
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Encik Mohd Parawes bin Abdullah


Mantan Ketua Sektor
Sektor Pendidikan Khas
Bahagian Pendidikan Khas

116
UNIT PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS,
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Encik Suhaimee bin Sulaiman


Ketua Unit
Unit Pengurusan Program Pemulihan Khas
Bahagian Pendidikan Khas

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG)

Encik Saharim Bin Shafie Penolong Pengarah, Unit Pembangunan Profesionalisme

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK)

Encik Mazlan Bin Awi Ketua Unit Matematik Rendah, Sektor Sains dan Matematik

Puan Chin Fong Phin Penolong Pengarah,


Unit Bahasa Melayu, Sektor Bahasa dan Kesusasteraan

Puan Siti Rahayu Binti Muhammad Penolong Pengarah,


Unit Bahasa Melayu, Sektor Bahasa dan Kesusasteraan

PANEL PENILAI

Encik Ishak bin Arif Ketua Penolong Pengarah, Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti (JNJK)
Puan Hajah Norashikin binti Jasmon Pensyarah Akademik IPGK Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor

117
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Puan Rozana binti Sahul Hamid IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
Puan Norrila binti Satari IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor
Puan Rozita binti Rahmat IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor
Dr. Ng Pei Fern IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor
Puan Liew Fee Lan IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang
Tuan Haji Zulkifli bin Husin IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang
Puan Mariani binti Abdullah IPG Kampus Perlis, Perlis
Encik Milatu Samsi bin Hayon IPG Kampus Ipoh, Perak
Tuan Haji Kamarul Bahrin bin Mohd Radzi IPG Kampus Ipoh, Perak
Cik Haslinda binti Mohamad IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


IPG Kampus Darul Aman, Kedah IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
IPG Kampus Kent, Sabah IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sabah
IPG Kampus Miri, Sarawak

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (PENYELARAS)


Puan Zuraida binti Othman Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Perak
Puan Rogayah binti Omar Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Melaka
Puan Putri Isma Ida binti Ismail Penyelia Pemulihan Khas, JPWP Kuala Lumpur
Encik Shahiran bin Kamaruddin Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Johor
Encik Mohd Shukri bin Mustopha Penyelia Pemulihan Khas, JPWP Kuala Lumpur
Puan Marhaini binti Saranum Penyelia Pemulihan Khas, JPN Selangor
118
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (TURUT MEMBANTU)
Encik Noazli bin Abu Bakar Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Perlis
Encik Mohd Shukri bin Saad Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Kedah
Cik Norliza binti Mohamed Hazali Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Pulau Pinang
Puan Eni Zanifah binti Mohd Jaberi Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Perak
Encik Medon bin Amat Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Negeri Sembilan
Encik Mohd Razif bin Ahmad Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Pahang
Encik Mohd Izwan bin Mohd Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Terengganu
Encik Mohd Zairi bin Abdul Razak Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Kelantan
Encik Adzrul bin Puddin Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Sabah
Encik Afandi bin Nasir Pegawasi FasiLINUS (Pegawai Pemulihan Khas), JPWP Labuan
Encik Hassan bin Sami Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPN Sarawak
Puan Aziyah binti Ibrahim Ketua Unit Pendidikan Khas, JPWP Putrajaya
Encik Azman bin Md Nasir Penolong Pengarah Pemulihan Khas, JPWP Putrajaya
Encik Mohammad Mahyudi bin Ahmad Penyelia Pemulihan Khas, JPN Kedah
Encik Khairi bin Ghazali Penyelia Pemulihan Khas, JPN Pulau Pinang
Puan. Hasliani binti Mohd Hamali Penyelia Pemulihan Khas, JPN Pahang
Puan. Mazida binti Tan Ahmad Penyelia Pemulihan Khas, JPN Pahang
Puan Zaiton binti Yusoh Penyelia Pemulihan Khas, JPN Terengganu
Tuan Haji Yahaya bin Isa Penyelia Pemulihan Khas, JPN Kelantan
Puan Dayangku Noreza bt Awang Ahmad Penyelia Pemulihan Khas, JPN Sarawak

119
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) PERAK

Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Kerian
Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Hilir Perak
Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Perak Tengah
Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Kuala Kangsar

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Penolong PPW Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPW Sentul
Penolong PPW Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPW Bangsar dan Pudu

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) JOHOR

Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Mersing,
Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Kota Tinggi

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD) MELAKA

Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Melaka Tengah
Penolong PPD Swasta dan Pendidikan Khas (Pemulihan Khas), PPD Alor Gajah

120
PANEL PENGGUBAL

PERAK

Encik Ghazali bin Haji Abdul Rahman Puan Saziatul Wendy binti Saipol Bahari
SK Kuala Gula, Kuala Kurau, Perak SK Parit Haji Wahab, Tanjong Piandang, Perak

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Encik Hendra Shahril bin Haron Encik Chua Kok Leong


SK (L) Jalan Batu, Kuala Lumpur SJK (C) Yoke Nam, Kuala Lumpur

MELAKA

Encik Safaruan bin Abd. Ghani Puan Suhailawati binti Juritah


SK Menggong, Alor Gajah, Melaka SK Pantai Kundor, Tanjong Kling, Melaka
Puan Siti Hajar binti Osman Cik Siti Hajar binti Ramli
SK Sungai Tuang, Masjid Tanah, Melaka SK Seri Bemban, Bemban, Melaka

JOHOR

Puan Ainol Adibah binti Jelani Puan Siti Rosmah binti Mohamed
SK Bandar Mersing, Mersing, Johor SK Bandar Mas, Kota Tinggi, Johor
Encik Mahathir bin Jamaludin Puan Maria binti Hassan
SK Mersing Kanan, Mersing, Johor SK LKTP Tenggaroh 1, Mersing, Johor

121
TURUT MEMBANTU

PERAK

Encik Ismail bin Daud Cik Siti Aishah binti Aspani,


SK Khir Johari, Sungai Sumun, Perak SK Simpang Empat, Hutan Melintang, Perak
Encik Zulkifli bin Mohd Zaini, Puan Norahizatayun Hasnah binti Abd. Said
SK Perlop 1, Sungai Siput (U), Perak SK Bota Kiri, Bota, Perak
Encik Kamarul Azman bin Mohd Saad Puan Aida Shahniza binti Mohamad
SK Tanah Kebun, Parit Buntar, Perak SK Sungai Setar, Parit Buntar, Perak
Encik Yusrizal bin Muhamad Yusop Cik Nor Haniza binti Mohamed Isa
SK Kuala Kurau (Baru), Kuala Kurau, Perak SK Kuala Kurau, Kuala Kurau, Perak
Encik Muhammad Fadzli bin Razali Puan Hafidzotuddiniah binti Abd Rahman
SK Sungai Bogak, Bagan Serai, Perak SK Kampung Dew, Semanggol, Perak
Puan Nur Aishah binti Abd Sani Encik. Muhamad Fahmi bin Mahamod
Sek Ren Islam Al Ehya Asshariff, Semanggol, Perak SK Parit Tok Ngah, Parit Buntar, Perak

SELANGOR

Cik Chia Lee Shan


SJK(C) Pandamaran A, Pelabuhan Klang, Selangor

122
LAMPIRAN 1
TEMA PENGAJARAN
BAHASA MELAYU

123
LAMPIRAN 1
TEMA PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Murid berbual tentang gambar di atas.

Tema 1:
UNIT / TAJUK 1: 1. Membaca huruf dengan sebutan yang betul.
Keluarga Penyayang
Keluargaku Sayang 2. Menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
3. Menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
4. Mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf vokal.
5. Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal.
6. Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf konsonan.

UNIT / TAJUK 2: 1. Mengajuk dan menyebut perkataan dengan betulnya.


Bergembira dengan 2. Mengajuk dan menyebut frasa dan ayat dengan betulnya.
Keluarga 3. Membaca suku kata dengan sebutan yang betul.
4. Menulis perkataan dengan betulnya dan kemasnya.
5. Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul.
6. Bercerita dengan menggunakan kata nama am berdasarkan gambar.

UNIT / TAJUK 3: 1. Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat dengan betulnya.
Bercuti di Kampung 2. Membaca perkataan, frasa dan ayat dengan betulnya.
3. Menulis frasa dengan betulnya dan kemasnya.
4. Menulis ayat dengan betulnya dan kemasnya.
5. Pemulihan – Dengar dan sebut perkataan yang berikut. Kemudian salin.
6. Pengayaan – Sebut dan padankan suku kata. Kemudian, tulis perkataan tersebut.
7. Penilaian 1 – A. Dengar, ajuk dan sebut perkataan, frasa dan ayat.
B. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar. Kemudian, tulis.
C. Tulis ayat di bawah dengan menggunakan tulisan yang kemas.

124
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar

Tema 2:
UNIT / TAJUK 4: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.
Masyarakat Muhibah
Rakan Sekelas 2. Membaca perkataan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Membina dan menulis perkataan dengan betulnya.
4. Menulis ayat dengan menggunakan kata nama khas dengan betulnya.
5. Melengkapkan dialog dengan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai.

UNIT / TAJUK 5: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap suruhan.


Tolong – Menolong 2. Membaca dan memahami frasa.
3. Membina dan menulis frasa berdasarkan gambar dengan betulnya.
4. Membina pantun dua kerat dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

UNIT / TAJUK 6: 1. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan.


Buku Segalanya 2. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami teks.
3. Membina dan menulis ayat dengan betulnya.
4. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
5. Mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya.
6. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betulnya.
7. Pemulihan – Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
8. Pengayaan – Permainan Membina Perkataan.
9. Penilaian 2 – A. Berikan respons terhadap suruhan.
B. Baca dan faham.
C. i. Berdasarkan teks tulis frasa berdasarkan gambar.
ii. Kenal pasti kata kerja, kemudian bina ayat.

125
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar.

Tema 3:
UNIT / TAJUK 7: 1. Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Pentingkan Kebersihan
Telitinya Rizal 2. Menaakul teks dan memberikan makna perkataan dengan merujuk kamus.
dan Kesihatan
3. Menjawab soalan berdasarkan teks.
4. Membina ayat menggunakan kata adjektif dengan betulnya
5. Membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif dengan betulnya.

UNIT / TAJUK 8: 1. Menyampaikan maklumat berdasarkan bahan.


Menu Sihat 2. Menyatakan idea tersurat yang terdapat dalam teks dengan betulnya.
3. Membina ayat.
Mencatat maklumat berdasarkan bahan.
4. Menggunakan kata hubung yang betul dalam ayat.
5. Menggunakan kata seru dengan betul dalam ayat.

UNIT / TAJUK 9: 1. Memberikan respons terhadap soalan yang didengar dengan betulnya.
Kita Cergas 2. Menyatakan isi tersirat berdasarkan bahan.
3. Menulis jawapan soalan bercapah dengan betulnya.
4. Bercerita dan menuturkan dialog.
5. Menggunakan kata perintah yang betul dalam ayat.
6. Pemulihan – Pilih idea tersurat yang bersesuai berdasarkan teks.
7. Pengayaan – Tulis makanan yang kamu makan semasa waktu pagi.
8. Penilaian 3 – A. Secara berpasangan, bersoal jawab berdasarkan gambar.
B. Ganti perkataan bercetak huruf merah dengan perkataan lain yang sesuai.
C. Jawab soalan yang diberikan.
D. Bina ayat dengan perkataan yang diberikan.
9. Bacaan Luas

126
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Melafazkan pantun dan berbual berdasarkan gambar.

Tema 4:
UNIT / TAJUK 10: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap suruhan dengan betulnya.
Keselamatan
Pastikan Selamat 2. Menyatakan kandungan cerita dengan betulnya.
3. Menulis perkataan secara imlak dengan ejaan yang betul.
4. Membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama dengan betulnya.
5. Membina ayat dengan menggunakan kata arah dengan betulnya.

UNIT / TAJUK 11: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap pesanan dengan betulnya.
Kita Selamat di Sini 2. Menyatakan maksud pantun dengan betulnya.
3. Menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul.
4. Membina ayat dengan menggunakan kata tanya dengan betulnya.
5. Membina ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betulnya.

UNIT / TAJUK 12: 1. Bertutur berdasarkan gambar dan frasa.


Selamat di Jalan Raya 2. Mengenal pasti dan menyatakan kandungan seni kata lagu dengan betulnya.
3. Menulis karangan berdasarkan gambar.
4. Pemulihan – Bina ayat tanya.
5. Pengayaan – i. Tugasan berpasangan.
ii. Bina ayat tanya dengan kata tanya.
iii. Tampal ayat yang dibina di papan kenyataan.
6. Penilaian 4 – A. Baca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul.
B. Tuliskan ayat yang diimlakkan oleh guru berdasarkan teks di atas.
C. Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
7. Pengukuhan – A. Baca dan fahami teks. Kemudian, jawab soalan.
B. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan.

127
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Murid menyatakan maklumat berdasarkan sajak dan gambar.

Tema 5:
UNIT / TAJUK 13: 1. Menyampaikan maklumat berdasarkan bahan.
Negaraku Tercinta
Budaya Kita 2. Menaakul gambar untuk menyatakan perkataan dan membina ayat.
3. Mengedit kesalahan ejaan.
4. Menggunakan kata berimbuhan akhiran dengan betulnya.

UNIT / TAJUK 14: 1. Memberikan respons terhadap soalan.


Milik Kita 2. Menyatakan idea tersurat berdasarkan bahan.
3. Mengedit teks dengan tanda baca yang betul.
4. Melagukan syair.
5. Membina dan menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan.
6. Bercerita dengan menggunakan kata ganda berdasarkan bahan.

UNIT / TAJUK 15: 1. Memberikan respos terhadap pesanan.


Sikap yang Baik 2. Memahami dan melakonkan cerita.
3. Menulis jawapan bagi soalan bertumpu dan soalan bercapah.
4. Membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar.
5. Membina ayat tanya berdasarkan bahan.
6. Pemulihan – Bina ayat daripada rajah di bawah.
7. Pengayaan – Cari benda tersembunyi yang terdapat dalam gambar. Kemudian, bina ayat.
8. Penilaian 5 – A. Nyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar.
B. Tulis lima perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.
C. Bina dua ayat penyata dan dua ayat tanya berdasarkan gambar.
D. Baca petikan dengan teliti. Kemudian, betulkan kesalahan ejaan dan tanda
baca.

128
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Bersoal jawab berdasarkan bahan grafik.

Tema 6:
UNIT / TAJUK 16: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap pesanan.
Sains, Teknologi dan
Sains dan Kita 2. Menyatakan maklumat tersirat berdasarkan grafik.
Inovasi
3. Membina dan menulis perkataan.
4. Membina dan menulis frasa.
5. Membina ayat perintah.

UNIT / TAJUK 17: 1. Bertutur berdasarkan gambar dan maklumat.


Teknologi dan Kita 2. Menyatakan kandungan teks dengan betulnya.
3. Membina dan menulis ayat.
4. Membina pantun empat kerat dan melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
5. Membina ayat seruan berdasarkan gambar.

UNIT / TAJUK 18: 1. Menyampaikan maklumat berdasarkan gambar.


Hebatnya Inovasi 2. Menyatakan maksud pantun berdasarkan gambar.
3. Membina dan menulis ayat berdasarkan rajah.
4. Menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
5. Memahami ayat tunggal berdasarkan gambar.
6. Mengenal pasti dan membina ayat majmuk.
7. Pemulihan – Bina aya majmuk berdasarkan rajah.
8. Pengayaan – Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan.
9. Penilaian 6 – A. Sampaikan maklumat berdasarkan gambar.
B. Baca teks. Kemudian, buat kesimpulan.
C. Lengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan yang diberikan.

129
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Bersoal jawab berdasarkan bahan grafik.

Tema 7:
UNIT / TAJUK 19: 1. Memberikan respons terhadap soalan berdasarkan bahan.
Lindungi Alam
Sayangi Alam 2. Membuat gerakan berdasarkan seni kata lagu.
3. Menjawab soalan pemahaman.
4. Menulis ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan.
5. Nyatakan kata ganda berdasarkan teks dan membina ayat.

UNIT / TAJUK 20: 1. Melakonkan dialog dengan memberikan respons terhadap suruhan.
Flora dan Fauna 2. Menyampaikan cerita yang telah dibaca.
3. Menulis maklumat berdasarkan bahan.
4. Membina ayat dengan menggunakan kata hubung.
5. Membina ayat penyata berdasarkan bahan.

UNIT / TAJUK 21: 1. Memberikan respons terhadap pesanan berdasarkan bahan.


Bersihkan Alam 2. Membaca petikan. Menceritakan cara menjimatkan tenaga elektrik di sekolah.
3. Menulis karangan berdasarkan bahan.
4. Menyatakan ayat perintah berdasarkan dialog. Membina ayat perintah yang lain.
5. Mengenal pasti ayat seruan berdasarkan bahan.
6. Pemulihan – Tulis ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa.
7. Pengayaan – Tulis ayat penyata berdasarkan gambar.
8. Penilaian 7 – A. Menyatakan respons terhadap suruhan, pesanan dan perintah.
B. Baca dan fahami teks. Kemudian, nyatakan maklumat.
C. Bina ayat seruan berdasarkan gambar.
9. Bacaan Luas

130
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 1 1. Berbual tentang maklumat yang terdapat dalam gambar.

Tema 8:
UNIT / TAJUK 22: 1. Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai secara bertatasusila.
Ekonomi,
Wang dalam Kehidupan 2. Membaca, memahami dan menyatakan idea tersurat dan tersirat dengan betulnya.
Keusahawanan dan
3. Mengedit ejaan dalam teks.
Pengurusan Kewangan
4. Berbual dengan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran.
5. Menyenaraikan kata majmuk dan membina ayat dengan menggunakan kata majmuk.

UNIT / TAJUK 23: 1. Menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan betulnya.


Peniaga Berjaya 2. Membaca, memahami dan menyatakan maksud pantun.
3. Mengedit teks dengan tanda baca yang betul.
4. Membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa.

UNIT / TAJUK 24: 1. Menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan betulnya.


Mengurus Belanja 2. Menceritakan kandungan teks dengan menggunakan aksi yang sesuai.
3. Mencatatkan jumlah wang dan perbelanjaan berdasarkan petikan.
4. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
5. Melengkapkan syair dan melagukannya.
6. Pemulihan – Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
7. Pengayaan – Edit kesalahan ejaa dalam teks.
8. Penilaian 8 – A. Nyatakan maklumat yang terdapat dalam jadual.
B. Bina dua ayat tunggal dan dua ayat majmuk berdasarkan jadual di atas.
C. Baca dan fahami teks di bawah. Kemudian, nyatakan idea tersirat bagi ayat
yang bercetak tebal.
9. Pengukuhan 2 – A. Lengkapkan karangan
B. Senaraikan ayat majmuk berdasarkan karangan.
C. Bina ayat tanya berdasarkan gambar.

131
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Bercerita berdasarkan gambar.

Tema 1:
UNIT / TAJUK 1: 1. Mendengar, mengecam dan menyebut frasa dengan betulnya dan tepatnya.
Kekeluargaan
Hari Minggu dengan 2. Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Keluarga 3. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan yanng kemas.
4. Menggunakan kata nama am untuk membina ayat berdasarkan gambar.

UNIT / TAJUK 2: 1. Mendengar dan menyebut ayat tunggal dengan betulnya dan tepatnya.
Cerita Keluarga 2. Membaca perenggan dan petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Menulis perenggan dengan betulnya dan kemasnya.
4. Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa.
5. Menggunakan kata nama khas untuk melengkapkan cerita.
6. Menggunakan kata ganti nama diri mengikut konteks untuk melakonkan dialog.

UNIT / TAJUK 3: 1. Mendengar, mengecam dan menyebut ayat majmuk.


Keluarga Berhemah 2. Membaca perkataan dan ayat berdasarkan bahan.
3. Menulis petikan dengan kemasnya.
4. Bercerita dan menuturkan dialog dengan menggunakan bandingan semacam.
5. Menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat mengikut konteks.
6. Berbual dengan menggunakan kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama mengikut
konteks.
7. Pemulihan – Baca perkataan dan ayat.
8. Pengayaan – A. Lengkapkan teka silang kata.
B. Dengan menggunakan ayat di atas, buat sekeping kad ucapan hari lahir untuk
ayah.

132
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Lafazkan pantun.

Tema 2:
UNIT / TAJUK 4: 1. Mendengar dan bertutur untuk menjawab soalan.
Perpaduan
Sahabat Karib 2. Membaca dan memahami perenggan dan petikan.
3. Membina dan menulis perkataan dan frasa berdasarkan bahan.
4. Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi perumpamaan.
5. Mengenal pasti dan menggunakan kata kerja aktif transitif mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 5: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap suruhan.


Hidup Berjiran 2. Mengenal pasti kosa kata dalam petikan.
3. Membina dan menulis ayat berdasarkan gambar.
4. Melafazkan dan mengenal pasti pembayang maksud dan maksud pantun.
5. Menggunakan kata kerja pasif untuk membina ayat.
6. Menggunakan kata kerja adjektif sifat untuk melengkapkan cerita.

UNIT / TAJUK 6: 1. Memberikan respons terhadap pesanan.


Sepakat Membawa Berkat 2. Mengenal pasti isi tersurat.
3. Membina dan menulis ayat menjadi perenggan.
4. Menggunakan kata adjektif warna untuk melengkapkan cerita.
5. Menggunakan kata adjektif ukuran untuk melengkapkan cerita.
6. Menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif untuk membina ayat.
7. Pengukuhan – Berikan respons denga betulnya.
8. Penilaian – Bina perenggan.
9. Bacaan Luas

133
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Berbual berdasarkan gambar.

Tema 3:
UNIT / TAJUK 7: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap permintaan.
Kebersihan dan
Kebersihan Bermula dari 2. Menyatakan isi tersirat berdasarkan isi tersurat.
Kesihatan
Rumah 3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.
4. Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun.
5. Menggunakan kata adjektif bentuk mengikut konteks untuk bercerita.

UNIT / TAJUK 8: 1. Memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap soalan bercapah.
Jadikan Amalan 2. Mengenal pasti idea utama.
3. Membina dan menulis jawapan pemahaman.
4. Mengenal pasti format penulisan pantun.
5. Mengunakan kata adjektif waktu untuk membina ayat.
6. Menggunakan kata hubung untuk membina ayat.

UNIT / TAJUK 9: 1. Memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap pesanan.


Aktifkan Diri 2. Nyatakan idea sampingan berdasarkan idea utama.
3. Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna.
4. Membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks.
5. Melengkapkan teks dengan menggunakan kata arah mengikut konteks.
6. Membaca dan mengenal pasti kata sendi nama dan kata arah.
7. Pemulihan – Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan.
8. Pengayaan – Menjawab soalan pemahaman berdasarkan rajah.

134
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Berbual berdasarkan gambar.

Tema 4:
UNIT / TAJUK 10: 1. Menjelaskan sesuatu perkara berdasarkan bahan.
Kebudayaan Kita
Uniknya Budaya Kita 2. Menyatakan idea keseluruhan teks.
3. Menulis perkataan dan frasa yang diimlak.
4. Menyanyikan lagu sambil melakukan aksi mengikut seni kata.
5. Menggunakan kata tanya untuk membina ayat.

UNIT / TAJUK 11: 1. Menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan idea yang kreatif dan kritis.
Kesenian Dihargai 2. Menyatakan nilai berdasarkan seni kata lagu kanak-kanak.
3. Menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul.
4. Menggunakan kata perintah mengikut konteks.
5. Menggunakan kata kerja aktif transitif untuk melengkapkan teks.

UNIT / TAJUK 12: 1. Menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betulnya dan tepatnya.
Amalan Baik 2. Menyatakan nilai.
3. Menulis karangan secara separa terkawal.
4. Menggunakan kata seru dengan betulnya mengikut konteks.
5. Menggunakan kata seru dan kata perintah mengikut konteks.
6. Penilaian – A. Jelaskan maklumat berdasarkan bahan di bawah secara bertatasusila.
B. Baca dan nyatakan idea keseluruhan yang sesuai dengan teks.
7. Bacaan Luas

135
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Bercerita berdasarkan gambar.

Tema 5:
UNIT / TAJUK 13: 1. Memberikan respons terhadap soalan.
Jati Diri, Patriotisme dan
Bersikap Mulia 2. Menyatakan nilai daripada pantun.
Kewarganegaraan
3. Menghasilkan penulisan bukan naratif secara separa terkawal.
4. Menggunakan kata dasar mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 14: 1. Memberikan respons berdasarkan suruhan.


Hidup Berbakti 2. Menyatakan nilai daripada petikan.
3. Mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan.
4. Menyanyikan lagu sambil melakukan aksi mengikut seni kata lagu.
5. Membina ayat dengan menggunakan kata tunggal mengikut konteks.
6. Menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 15: 1. Memberikan respons terhadap pesanan.


Oh, Malaysiaku! 2. Mempersembahkan lagu kanak-kanak mengikut irama.
3. Memurnikan teks dari aspek tanda baca.
4. Mendeklamasikan sajak.
5. Menggunakan imbuhan akhiran mengikut konteks.
6. Menggunakan kata dasar, kata tunggal, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran mengikut konteks.t
7. Pemulihan – Bina dua ayat berdasarkan gambar dan kata tunggal.
8. Pengayaan – Senaraikan imbuhan yang tersembunyi, kemudian lengkapkan karangan berdasarkan
gambar.

136
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Bercerita berdasarkan gambar.

Tema 6:
UNIT / TAJUK 16: 1. Memberikan respons terhadap permintaan.
Alam Sekitar dan
Alamku Sayang 2. Mempersembahkan cerita dengan gaya menarik.
Teknologi Hijau
3. Mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata.
4. Mencipta pantun secara separa terkawal dan mempersembahkannya.
5. Bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
6. Membina ayat dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 17: 1. Memberikan respons terhadap soalan bercapah.


Kebersihan Alam 2. Mempersembahkan pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Tanggungjawab Bersama 3. Membina dan menulis perenggan.
4. Melengkapkan sajak dan mempersembahkannya secara kreatif.
5. Membina ayat mengikut pola ayat.
6. Membina ayat penyata berdasarkan bahan.

UNIT / TAJUK 18: 1. Memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap pesanan.
Mesrai Alam 2. Mempersembahkan petikan bukan sastera dengan gaya yang menarik.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan soalan bercapah.
4. Membina ayat tanya dengan kata tanya mengikut konteks.
5. Pengayaan – A. Betulkan kesalahan penggunaan kata yang dicetak berwarna dalam petikan di
bawah.
6. Penilaian – A. Dengar dan berikan respons.
B. Baca, faham dan persembahkan cerita di bawah dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai.
7. Pengukuhan – Baca dan fahami teks, kemudian jawab soalan di bawah.
8. Bacaan Luas.

137
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Bercerita berdasarkan gambar.

Tema 7:
UNIT / TAJUK 19: 1. Menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila.
Pertanian dan
Hargailah Pokok 2. Mengenal pasti kosa kata.
Penternakan
3. Mencatat maklumat.
4. Mempersembahkan cerita.
5. Menggunakan ayat perintah untuk melengkapkan dialog.

UNIT / TAJUK 20: 1. Menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat.


Ternakan yang Berfaedah 2. Mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat.
3. Menulis perkataan, frasa dan ayat yang diimlak.
4. Mempersembahkan cerita jenaka.
5. Menggunakan ayat dasar mengikut konteks.
6. Menggunakan ayat tunggal mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 21: 1. Memberikan respons terhadap soalan bercapah.


Rajin dan Usaha Tangga 2. Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.
Kejayaan 3. Menghasilkan penulisan naratif secara separa terkawal.
4. Membina ayat majmuk berdasarkan gambar.
5. Menggunakan kata kerja aktif transitif untuk membina ayat.
6. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.
7. Pemulihan – Bina ayat tunggal
8. Pengayaan – Bina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar mengikut urutan nombor.

138
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 2 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar.

Tema 8:
UNIT / TAJUK 22: 1. Mendengar, mengecam dan menyebut ayat majmuk.
Integriti
Anak yang Baik 2. Menyatakan idea keseluruhan berdasarkan bahan.
3. Mencatat maklumat.
4. Menyanyi dan mempersembahkan lagu.
5. Menggunakan kata majmuk untuk membina perenggan mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 23: 1. Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila.
Amalan Baik di Sekolah 2. Menyatakan nilai daripada lagu.
3. Mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata.
4. Menyanyi sambil bertepuk tangan mengikut rentak lagu.
5. Bercerita berdasarkan gambar dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
6. Membina ayat penyata.

UNIT / TAJUK 24: 1. Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat.
Berbuat Baik Selalu 2. Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai.
3. Mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata yang betul.
4. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.
5. Membina karangan dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
6. Membina karangan dengan menggunakan ayat penyata mengikut konteks.
7. Pengukuhan – A. Tulis karangan aratif berpandukan gambar dan frasa.
B. Senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam karangan
kamu.
8. Penilaian - A. Baca dan nyatakan idea keseluruhan.
B. Berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti kata ganda dan kata majmuk,
kemudian bina ayat.
9. Bacaan Luas

139
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Bercerita berdasarkan gambar.

Tema 1:
UNIT / TAJUK 1: 1. Mendengar dan menyebut ayat tunggal.
Kekeluargaan
Keluarga Cergas 2. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3. Menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai.
4. Bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa.
5. Mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas dalam bahan.

UNIT / TAJUK 2: 1. Mendengar dan menyebut ayat majmuk.


Kejayaan Keluarga 2. Membaca teks dalam setiap perenggan.
3. Menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar.
4. Bercerita menggunakan simpulan bahasa.
5. Menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog.
6. Mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan.

UNIT / TAJUK 3: 1. Mendengar dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk.
Kenangan Manis 2. Membaca petikan berita dengan sebutan yang betul.
3. Membina dan menulis perenggan dalam buku tulis.
4. Membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif berdasarkan
gambar.
5. Membina ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan gambar.
6. Pemulihan – Membaca teks dengan sebutan yang betul.
7. Pengayaan – Kenal pasti dan bina ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas dalam
teka silang kata.

140
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Berbincang tentang gambar.

Tema 2:
UNIT / TAJUK 4: 1. Mendengar dan memberikan respons.
Kesihatan dan
Keluarga Cergas 2. Membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat.
Kebersihan
3. Membina dan menulis ayat berdasarkan gambar.
4. Menggunakan kata adjektif jarak mengikut konteks.
5. Menggunakan kata adjektif perasaan mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 5: 1. Mendengar, memahami dan memberi respons.


Kebersihan 2. Membaca petikan dan memahami maklumat dalam setiap perenggan.
Tanggungjawab Bersama 3. Menulis perenggan berpandukan bahan.
4. Bercerita menggunakan bandingan semacam.
5. Membina ayat menggunakan kata adjektif pancaindera.
6. Menggunakan kata hubung mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 6: 1. Memberikan respons terhadap soalan bertumpu.


Minda Positif Badan Aktif 2. Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Menghasilkan jawapan pemahaman.
4. Menggunakan kata sendi nama mengikut konteks.
5. Menggunakan kata arah mengikut konteks.
6. Penilaian – A. Berikan respons yang sesuai. Kemudian, ujarkan.
B. Isi tempat kosong dengan kata hubung dan kata sendi nama yang betul.
7. Bacaan Luas.

141
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Berikan pendapat tentang maklumat dalam poster.

Tema 3:
UNIT / TAJUK 7: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bercapah.
Keselamatan
Keselamatan di Rumah 2. Membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata.
3. Menghasilkan jawapan pemahaman.
4. Bercerita dengan menggunakan perumpamaan.
5. Menggunakan kata tanya dengan betulnya.

UNIT / TAJUK 8: 1. Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila.
Rekreasi Selamat 2. Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan.
3. Membanding beza dan mencatat maklumat.
4. Membaca dan melengkapkan teks dengan kata perintah.
5. Menggunakan kata seru untuk melengkapkan teks.

UNIT / TAJUK 9: 1. Membanding beza dan menjelaskan maklumat.


Alatan Keselamatan 2. Menyatakan idea keseluruhan teks.
3. Menulis ayat yang diimlak.
4. Melafazkan dan menjelaskan maksud pantun.
5. Menggunakan kata pemeri yang sesuai.
6. Menggunakan kata penguat yang sesuai dalam ayat.
7. Pemulihan – Baca teks dan cari maksud perkataan.
8. Pengayaan – Bina dialog dan lakonkan.

142
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Melafazkan pantun.

Tema 4:
UNIT / TAJUK 10: 1. Bersoal jawab berdasarkan maklumat dalam poster.
Perpaduan
Toleransi Kukuhkan 2. Melengkapkan maklumat berdasarkan bahan.
Perpaduan 3. Menghasilkan kerangka dan menulis karangan.
4. Menggunakan kata nafi mengikut konteks.
5. Membina ayat mengunakan kata bantu.
6. Membina ayat menggunakan kata bilangan berdasarkan gambar.

UNIT / TAJUK 11: 1. Memberikan respons berdasarkan ayat suruhan dan ayat permintaan.
Hormat-Menghiormati 2. Menyatakan maklumat dalam manual laman aduan.
Budaya Kita 3. Menulis karangan berdasarkan kerangka.
4. Menyanyikan lagu dan menjelaskan maksud baris yang dicetak berwarna merah dalam lirik lagu.
5. Membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar Situasi 2.
6. Menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 12: 1. Memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan.
Kerjasama Asas 2. Menerangkan kandungan dan mengaitkannya dengan maksud perkataan.
Kesejahteraan 3. Menulis perkataan yang dicetak berwarna dengan tulisan berangkai.
4. Menggunakan kata berimbuhan akhiran berdasarkan konteks.
5. Mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan.
6. Pengukuhan – Perbincangan berdasarkan petikan. Membentangkan hasil perbincangan
7. Penilaian – Murid menulis karangan berdasarkan gambar dan frasa.
8. Bacaan Luas.

143
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Bersoal jawab tentang maklumat dalam peta bulatan.

Tema 5:
UNIT / TAJUK 13: 1. Mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu.
Kebudayaan, Kesenian
Kekalkan Warisan Kita 2. Mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun.
dan Estetika
3. Menulis frasa dengan menggunakan tulisan berangkai.
4. Menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks.

UNIT / TAJUK 14: 1. Memberikan respons terhadap soalan bercapah.


Kenali Kesenian Kita 2. Membaca label dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan.
4. Melagukan syair dan menyatakan maksud.
5. Menggunakan kata ganda separa.
6. Membina ayat menggunakan kata ganda berentak.

UNIT / TAJUK 15: 1. Menjelaskan bahan secara bertatasusila.


Indahnya Seni dan Budaya 2. Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Kita 3. Mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata.
4. Membina ayat seruan menggunakan kata seru.
5. Membina ayat perintah.
6. Membina ayat tanya dengan kata tanya.
7. Pemulihan – Senaraikan ejaan yang salah. Kemudian, betulkannya.
8. Pengayaan – Bina kerangka karangan. Kemudian, tulis karangan.

144
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Membuat sumbang saran berdasarkan gambar.

Tema 6:
UNIT / TAJUK 16: 1. Menjelaskan dan membanding beza maklumat yang tersurat secara kritis dan kreatif.
Kelestarian Alam
Pengurusan Sisa Pepejal 2. Melakonkan cerita dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat.
4. Mendeklamasi sajak dan menyatakan maksud sajak.
5. Membina ayat tanya tanpa kata tanya.

UNIT / TAJUK 17: 1. Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dan menyampaikannya.
Sumbangan Kita 2. Membaca pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan teks.
4. Membina ayat tunggal berpandukan gambar.
5. Membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita.
6. Menggunakan kata ganti nama mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 18: 1. Bertutur dan memberikan respons terhadap suruhan dan permintaan.
Tahukah Kamu? 2. Membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah.
4. Melengkapkan pantun.
5. Menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat.
6. Membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif.
7. Menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks.[
8. Pengukuhan – Baca petikan. Kemudian, edit dan murnikan. Tulis jawapan dalam buku tulis.
9. Penilaian – A. Secara berpasangan, berbual tentang cara pembuatan bebola lumpur.
B. Baca petikan dan cari maksud kosa kata.
C. Jawab soalan pemahaman.
D. Senaraikan kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja pasif
yang terdapat dalam teks.
10. Bacaan Luas

145
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Menyatakan maksud sajak dan mendeklamasikannya.

Tema 7:
UNIT / TAJUK 19: 1. Memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan.
Pertanian dan
Pertanian Sumber 2. Menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks.
Penternakan
Pendapatan 3. Membanding beza tanaman biasa dan tanaman akuaponik.
4. Mencipta sajak secara berpandu dan mendeklamasikannya.
5. Menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
6. Menggunakan kata hubung berdasarkan teks.

UNIT / TAJUK 20: 1. Memberikan respons terhadap soalan bertumpu.


Inovasi dalam Penternakan 2. Menyatakan idea keseluruhan berdasarkan teks.
3. Menulis ayat yang diimlakkan.
4. Membina ayat menggunakan kata sendi nama.
5. Menggunakan kata tanya untuk melengkapkan teks.
6. Membina ayat menggunakan kata perintah dan frasa.

UNIT / TAJUK 21: 1. Memberikan respons terhadap soalan.


Bumi Bertuah 2. Membaca dan menerangkan maklumat daripada label.
3. Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif.
4. Mengubah suai cerita dan mempersembahkannya.
5. Menggunakan kata penguat untuk melengkapkan ayat.
6. Menggunakan kata bantu mengikut konteks.
7. Pemulihan – Isikan kata tanya yang sesuai dalam ayat tanya berpandukan maklumat dalam
poster di bawah.
8. Pengayaan – Permainan ayat tanya.

146
LAMPIRAN 1
TEMA UNIT / TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI

TAHUN 3 1. Berbicara tentang gambar.

Tema 8:
UNIT / TAJUK 22: 1. Menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila.
Ekonomi,
Bijak Ekonomi 2. Mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks.
Keusahawanan dan
3. Menghasilkan kerangka dan membina karangan.
Kewangan
4. Menggunakan kata dasar, kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran untuk membina
ayat.
5. Membina ayat menggunakan kata majmuk.

UNIT / TAJUK 23: 1. Menjelaskan dan membanding beza.


Budaya Usahawan 2. Mengenal pasti dan menerangkan kandungan cerita.
3. Mengedit dan memurnikan teks.
4. Mengubah suai seni kata lagu dan mempersembahkannya secara kreatif.
5. Membina ayat menggunakan kata ganda mengikut konteks.
6. Membina ayat seruan dan ayat perintah mengikut konteks.

UNIT / TAJUK 24: 1. Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.


Bijak Mengurus Kewangan 2. Menjelaskan maksud pantun.
3. Mengenal pasti kesalahan penggunaan struktur ayat.
4. Membina ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya.
5. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
6. Pengukuhan – A. Kenal pasti kata majmuk dalam gambar.
B. Bina ayat daripada lima kata majmuk yang dikenal pasti.
7. Penilaian – A. Baca dan jelaskan label.
B. Kenal pasti kesalahan penggunaan kata. Kemudian, betulkannya. Garisi kata
berimbuhan awalan dan bina ayat.
8. Bacaan Luas.

147
LAMPIRAN 2
CADANGAN PENGAJARAN

148
LAMPIRAN 2

CADANGAN PENGAJARAN

Pelaksanaan Kaedah Pengajaran

Pengajaran Individu Pengajaran Kumpulan


 setiap murid diberi perhatian sewajarnya.  menjalankan penilaian awal
 murid yang lemah dibantu untuk mengatasi masalah.  lantik ketua kumpulan
 potensi murid dapat dikembangkan.  aturan kelas sesuai untuk aktiviti
 murid belajar mengikut tahap kecerdasan masing-  bahan pengajaran mencukupi
masing.  arahan yang jelas perlu diberikan terlebih dahulu
 perhatian individu meningkatkan minat murid.  kebebasan bergerak aktif dalam kumpulan
 setiap murid dapat menguasai kemahiran asas mengikut  sentiasa mengawasi pergerakan murid
objektif.  mesti membantu setiap kesilapan murid
 murid mengambil bahagian dengan aktif
 kumpulan mengikut kebolehan
 memberi peluang kepada semua murid
 meneguhkan konsep kendiri positif

149
LAMPIRAN 3
KAEDAH VAK

150
LAMPIRAN 3
KAEDAH VAK
Kaedah Penggunaan Pelbagai Deria (VAK) digunakan 1..2 Pendengaran (auditori)
sebagai rangsangan terhadap pelbagai deria murid. Murid mendengar sebutan serta melihat pergerakan mulut
Pendekatannya adalah seperti berikut: guru. Murid menyebut perkataan tersebut. Contoh-contoh
aktiviti pendengaran ialah:
1.1 Penglihatan (visual)
Penglihatan murid dirangsang melalui gambar-gambar yang
bergerak atau suku kata yang berwarna-warni yang disokong
oleh bunyi sebutan menggunakan bahan teknologi komunikasi
maklumat (TMK).
Contoh-contoh aktiviti penglihatan ialah:

1.3 Pergerakan (kinestetik)


Kinestetik bertujuan untuk membolehkan murid belajar sambil
bermain, belajar sambil menyanyi serta bertukar-tukar
kemahiran.
Contoh-contoh aktiviti pergerakan ialah:

ian dan gerakan

Modul GURU LITERASI Asas 3


151
LAMPIRAN 4
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

152
LAMPIRAN 4
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Jadual 1 : Matriks Kemahiran Berfikir


A B C D E F G
Tahap TAHAP PEMIKIRAN
Pemikiran
Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
Membuat
Mencerakinkan maklumat pertimbangan dan
Mengingat kembali Menterjemahkan bahan atau Menggunakan pengetahuan, kepada bahagian kecil keputusan
Menghasilkan idea atau
atau mengenal pasti idea daripada satu bentuk ke kemahiran, dan nilai dalam untuk memahami dengan menggunakan
Tahap produk atau kaedah yang
Bil. maklumat yang bentuk lain; mentafsir bahan situasi berlainan untuk lebih mendalam serta pengetahuan,
Operasi kreatif dan inovatif.
spesifik. atau idea, menganggar trend. melaksanakan sesuatu perkara. hubung kait antara pengalaman,
Kognitif bahagian berkenaan. kemahiran dan nilai
serta memberi
justifikasi.
Menceritakan sesuatu Membanding beza sesuatu
Menyatakan semula Menggunakan sesuatu Membuat pertimbangan
perkara yang berkaitan perkara dan membuat
pengetahuan, perkara yang berkaitan tentang sesuatu perkara Menghasilkan produk
1 Tahap 1 dengan pengetahuan, hubung kait tentang
kemahiran dan nilai dengan pengetahuan, bagi membuat keputusan dengan bimbingan.
kemahiran dan nilai yang pengetahuan, kemahiran
yang asas. kemahiran dan nilai yang asas. dengan memberi sebab.
asas. dan nilai yang asas.

Menerangkan atau
Menunjuk cara sesuatu Mencerakinkan sesuatu Membuat keputusan
Menyatakan definisi, memerihal sesuatu perkara
perkara yang berkaitan perkara yang asas dan berdasarkan Menambah baik produk
pengetahuan, yang berkaitan dengan
2 Tahap ll dengan pengetahuan, membuat hubung kait pertimbangan dengan yang sedia ada dengan
kemahiran dan nilai memberi contoh
kemahiran dan nilai yang asas untuk membuat memberi justifikasi dalam bimbingan.
yang asas. pengetahuan, kemahiran dan
dalam situasi yang berlainan. kesimpulan. satu situasi.
nilai yang asas.

Menjelaskan atau memerihal Menunjuk cara sesuatu perkara


Menyatakan definisi, sesuatu perkara dengan dengan sedikit penerangan atau Mencerakinkan dengan Membuat keputusan
pengetahuan, sedikit penerangan atau contoh berkaitan dengan mendalam sesuatu perkara berdasarkan Menambah baik produk
3 Tahap lll kemahiran, nilai, konsep, contoh berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran, nilai, dan membuat hubung kait pertimbangan dengan yang sedia ada tanpa
prinsip dan strategi yang definisi, pengetahuan, konsep, prinsip dan strategi yang untuk membuat memberi justifikasi dalam bimbingan.
asas. kemahiran, nilai, konsep dan asas dalam situasi yang kesimpulan. pelbagai situasi.
prinsip yang asas. berlainan.

Menunjuk cara sesuatu perkara


Menjelaskan sesuatu perkara
Menyatakan definisi, dengan penerangan atau Mencerakinkan dengan Membuat keputusan
dengan memberi contoh yang
pengetahuan, teori, contoh yang berkaitan dengan mendalam sesuatu berdasarkan
berkaitan dengan definisi, Mengubah suai produk
4 Tahap lV kemahiran, nilai, pengetahuan, teori, kemahiran, perkara dalam situasi pertimbangan dengan
pengetahuan, teori, sedia ada.
konsep, prinsip dan nilai, konsep, prinsip dan strategi yang kompleks untuk memberi justifikasi dalam
kemahiran, nilai, konsep,
strategi yang asas. yang asas dalam situasi yang membuat kesimpulan. situasi bukan rutin.
prinsip dan strategi yang asas.
berlainan.

Menjelaskan atau memerihal


Menunjuk cara sesuatu perkara
sesuatu perkara dengan Mencerakinkan dengan
Menyatakan definisi, dengan penerangan atau Membuat keputusan
memberi contoh yang mendalam sesuatu
pengetahuan, teori, contoh yang berkaitan dengan berdasarkan
berkaitan dengan definisi, perkara dalam situasi Menghasilkan produk
5 Tahap V kemahiran, nilai, pengetahuan, teori, kemahiran, pertimbangan dengan
pengetahuan, teori, yang kompleks dan yang ba-haru dan asli.
konsep, prinsip dan nilai, konsep, prinsip dan strategi memberi justifikasi dalam
kemahiran, nilai, konsep, mendalam serta
strategi yang kompleks. yang kompleks dalam situasi situasi yang kompleks.
prinsip dan strategi yang membuat kesimpulan.
yang berlainan.
kompleks.

153
LAMPIRAN 4
Senarai Kata Kerja bagi Melaksanakan KBAT dalam Bilik Darjah

Tahap pemikiran diterjemahkan melalui kata kerja yang sesuai seperti dalam Jadual 2. Senarai kata kerja ini dikategorikan mengikut tahap
pemikiran yang berbeza. Walau bagaimanapun, satu kata kerja yang sama boleh dikategorikan pada tahap pemikiran yang berbeza berdasarkan
konteks penentuan objektif pembelajaran.
Jadual 2 : Senarai Kata Kerja

Mengingat Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta

Mengingat kembali Menterjemahkan bahan Menggunakan Mencerakinkan Membuat Menghasilkan idea


atau mengenal pasti atau idea daripada pengetahuan, maklumat kepada pertimbangan dan atau produk atau
maklumat yang spesifik satu bentuk ke bentuk kemahiran, dan nilai bahagian kecil untuk keputusan kaedah yang kreatif
lain; mentafsir bahan dalam situasi berlainan memahami dengan menggunakan dan inovatif
atau idea, menganggar untuk melaksanakan lebih mendalam serta pengetahuan,
trend sesuatu perkara hubung kait antara pengalaman,
bahagian berkenaan kemahiran dan nilai
serta memberi justifikasi

Mengecam Menjelaskan Menunjukkan Mencerakin Mempertimbangkan Menaik taraf


Mengulang Memberi contoh Menyesuaikan Membezakan Memilih Menggubah
Menyenaraikan Meringkaskan Menggunakan Memeriksa Membuat keputusan Merancang
Mengenal pasti Menterjemah Menggambarkan Membanding Memberi alasan Membina
Menamakan Memilih Membina Mengesan Membahas Mencadangkan
Menyatakan Menerangkan Melengkapkan Menyiasat Mengesahkan Menjana
Memberitahu dan lain-lain Memeriksa Mengkategorikan Mencadangkan Membangun
dan lain-lain Mengelaskan Memaparkan Mentaksir Menyediakan
Menunjuk cara Menilai Membuat kesimpulan Menyusun semula
Melukis Menguji Mempertahankan Menggabungkan
Melakar Meramal Menyokong Memasang
Meramal Membuat inferens Menentukan Merumuskan
Menyediakan Mentafsir keutamaan Menghasilkan
Menghasilkan dan lain-lain Meramal Mereka bentuk
Mengguna pakai Membuat justifikasi Melakar
Melaksana dan lain-lain dan lain-lain
Melakonkan
dan lain-lain

Ebook - Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Aplikasi Di Sekolah 2014


Bahagian Pembangunan Kurikulum
154
LAMPIRAN 5
8 PETA PEMIKIRAN i-THINK

155
LAMPIRAN 5
PETA PEMIKIRAN i-THINK 2. Peta Buih
Proses pemikiran: Menerangkan atau memerihalkan
Program i-THINK memperkenalkan Peta Pemikiran. menggunakan adjektif
Peta Pemikiran adalah merupakan alat berfikir yang
dipersembahkan dalam 8 bentuk Peta Pemikiran secara visual
yang mudah diguna pakai dan difahami merentas kurikulum. Setiap
Peta Pemikiran mempunyai proses pemikiran tersendiri.
Penggunaan peta ini boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unit
pelajaran.

Memperkaya kebolehan pelajar bagi mengenal pasti atau


1. Peta Bulatan
menunjukkan kualiti. Ia biasanya menggunakan perkataan
Proses pemikiran: Mendefinisikan mengikut konteks
deskriptif atau huraian.

3. Peta Buih Berganda


Proses pemikiran: Banding beza

Sumbang saran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada


berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut
konteks.

Membanding beza sesuatu.

156
LAMPIRAN 5
4. Peta Pokok 6. Peta Alir
Proses Pemikiran: Membuat pengelasan Proses Pemikiran: Urutan

Mengklasifikasikan bahan atau idea. Membuat urutan sesuatu.

5. Peta Dakap 7. Peta Pelbagai Alir

Proses Pemikiran: Hubungan bahagian-seluruh Proses Pemikiran: Sebab dan akibat

Menganalisis objek fizikal. Garisan sebelah kiri adalah nama atau Menunjuk dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Segi
imej keseluruhan objek. Garisan pada bahagian kedua ialah empat yang berada di bahagian tengah adalah peristiwa yang
bahagian utama. penting. Pada sebelah kirinya adalah sebab-sebab peristiwa
tersebut, manakala sebelah kanan pula adalah akibat peristiwa
tersebut.

157
LAMPIRAN 5
8. Peta Titi Membina Bingkai Rujukan
Proses Pemikiran: Analogi, hubungan yang sama, mencari “Bingkai rujukan boleh digunakan dalam semua lapan Peta
faktor penghubungan Pemikiran. Ia adalah ‘Bingkai Metakognitif’ dan meminta murid
berfikir tentang apa yang telah difikirkan sebelum ini. Ia digunakan
oleh murid untuk memikirkan kembali sumber rujukan bagi isi-isi
yang telah mempengaruhi pemikiran mereka.”
(Hyerle & Yeager, 2007)

Mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor


penghubungan.

1. Bingkai rujukan dilukis pada bahagian luar Peta Pemikiran


setelah semua maklumat di dalamnya sudah diisi.

2. Ia bertujuan untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut


pandangan daripada pelbagai pihak.

3. Contoh: Ibu bapa

Huraian: Ia bermaksud maklumat yang didapati telah diambil


daripada ibu bapanya.

Sumber :
Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

158
LAMPIRAN 6
PEMBELAJARAN BERMAKNA

159
LAMPIRAN 6 (A)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 1

TEMA : Kekeluargaan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 1 - Huruf-huruf vokal
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 1
MUKA SURAT : 6
AKTIVITI : Mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf vokal.
Sebutlah Arif :
a ayam e ekor
e enam i itik
o obor u udang
LANGKAH PENGAJARAN :
1. Murid diminta menceritakan pengalaman berkaitan dengan objek / perkara.

2. Guru menanyakan soalan seperti :


i. Dimanakah kamu tinggal?
ii. Pernahkah kamu melihat ayam?
iii. Di manakah kamu melihat ayam?
iv. Milik siapakah ayam itu ? (Pembelajaran Bermakna)

3. Guru bebas mengembangkan idea kepada murid dengan merujuk perkataan vokal selain ayam.

160
LAMPIRAN 6 (B)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 2

TEMA : Kekeluargaan
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengenal pasti; kosa kata.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 11 - Perkataan KV+KVK
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 2, Jilid 1
MUKA SURAT : 19
AKTIVITI : Baca perkataan dan ayat.
i. Kubis
ii. Betik
iii. Sayur
iv. Segar
LANGKAH PENGAJARAN :
1. Guru menyediakan ayat mudah berdasarkan perkataan yang terlibat.

2. Murid membaca ayat mudah yang disediakan.


Contohnya
i. Emak beli kubis.
ii. Betik itu sudah masak.
iii. Sayur itu segar.

3. Murid menceritakan pengalaman sendiri di pasar. (Pembelajaran Bermakna)

161
LAMPIRAN 6 (C)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 3

TEMA : Keselamatan
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 (i) Membaca, memahami dan mengecam; maksud kosa kata.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 19 - Perkataan V+KVKK
20 - KVK + KVKK
23 - KVKK+KVKK
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 3, Jilid 1
MUKA SURAT : 47
AKTIVITI : Membimbing murid menaakul gambar dan bertutur tentang gambar.

LANGKAH PENGAJARAN :
1. Guru memaparkan gambar orang menunggang kuda.

orang
2. Guru meminta murid menceritakan pengalaman menunggang atau melihat kuda.

3. Guru menanyakan beberapa soalan mudah seperti:


i. Di manakah kamu melihat kuda?
ii. Pernahkah kamu menunggang kuda?
iii. Apakah peralatan keselamatan untuk menunggang kuda?
(Pembelajaran Bermakna)
tunggang

162
LAMPIRAN 6 (D)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 4

TEMA : Kebudayaan Kita


STANDARD PEMBELAJARAN : 4.4.2 (i) menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut
lirik lagu kanak-kanak.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 29 - Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 2, Jilid 1
MUKA SURAT : 70
AKTIVITI : Menyanyikan lagu ‘Lompat Si Katak Lompat.

LANGKAH PENGAJARAN :
1. Guru mendapatkan QR kod daripada buku teks.
Murid menyanyikan lagu lompat si katak lompat dengan iringan muzik yang dimuat turun dengan aksi yang sesuai.

2. Guru menekankan perkataan diftong dan vokal berganding seperti:


i. Menghargai
ii. Bahagia
iii. Kalau
iv. Nilai

3. Guru dan murid membincangkan nilai murni yang terdapat dalam buku teks iaitu menghargai masa, hemah tinggi, kerajinan dan lain-lain di
akhir pembelajaran. (Pembelajaran Bermakna)

163
LAMPIRAN 6 (E)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 5

TEMA : Kesihatan Dan Kebersihan


STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.1 (i) Membina dan menulis; ayat.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 30 - Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf)
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 3, Jilid 1
MUKA SURAT : 27
AKTIVITI : Mendengar, memahami dan memberikan respons.

LANGKAH PENGAJARAN :
1. Murid melakonkan watak sebagai penjual dan pembeli sabun mandi organik.

2. Perkataan yang ditekankan semasa berlakon seperti:


i. Pengawet
ii. Pewangi
iii. Minyak
iv. Mengandungi
v. Jangan

3. Contoh dialog yang diberikan guru seperti:


Murid A : Mari-mari beli sabun wangi.
Sabun ini pewangi oren.
Sabun ini tiada pengawet.
Boleh guna tanpa was-was.
Murid B : Baiklah, saya akan beli sabun ini.
Pertandingan bakat sebagai jurujual. (Pembelajaran Bermakna)

164
LAMPIRAN 6 (F)

CONTOH PEMBELAJARAN BERMAKNA : MENGAPLIKASI KEMAHIRAN (BAHASA MELAYU) - 6

TEMA : Kebudayaan Kita


STANDARD PEMBELAJARAN : 2.3.2 (iv) Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai; petikan bukan sastera.
KEMAHIRAN PEMULIHAN : 32 - Bacaan dan Pemahaman
BAHAN RUJUKAN : Buku Teks Bahasa Melayu (SK) Tahun 2, Jilid 2
MUKA SURAT : 82
AKTIVITI : Membaca dan memahami petikan.

LANGKAH PENGAJARAN :
1. Murid membaca petikan secara individu dan berkumpulan.

2. Murid diminta menyatakan maklumat yang telah di baca.

3. Guru bertanyakan soalan berkaitan petikan kepada murid seperti:


i. Bilakah masjid ini mula dibina?
ii. Siapakah yang merasmikan masjid tersebut?

4. Murid menceritakan pengalaman semasa berada di masjid. (Pembelajaran Bermakna)

165
LAMPIRAN 7
PERMAINAN BAHASA

166
LAMPIRAN 7
PERMAINAN BAHASA
CADANGAN PERMAINAN BAHASA

PERMAINAN BAHASA 1 PERMAINAN BAHASA 2

Kemahiran Pemulihan : 2 - Huruf – huruf kecil Kemahiran Pemulihan : 4 – Suku Kata KV


Nama Permainan : Pasangkan Saya Nama Permainan : Teka Silang Kata
Bahan : Bahan :
1. Pasangan huruf pada kad keras 1. Lembaran silang kata

Langkah :
1. Pecahan kad diberikan kepada murid secara rawak.
2. Murid diminta mencari pasangan kad mereka di dalam kelas.
3. Setelah mendapat pasangan kad, murid menyebut huruf
dengan betul.
Langkah :
1. Murid diberikan lembaran silang kata.
2. Murid melengkapkan lembaran.

167
LAMPIRAN 7

PERMAINAN BAHASA 3 PERMAINAN BAHASA 4

Kemahiran Pemulihan : 5 – Perkataan KV+KV Kemahiran Pemulihan : 6 – Perkataan V+KV


Nama Permainan : Namakan Saya Nama Permainan : Jatuhkan Saya
Bahan : Bahan :
1. Dadu bergambar 1. Botol air
2. Gambar VKV – api, ubi, alu, ibu dan uli

Langkah :
Langkah :
1. Murid diminta membaling dadu.
1. Botol air yang ditampal gambar, disusun dengan jarak yang
2. Murid melihat gambar paling atas.
bersesuaian.
3. Murid menulis perkataan berdasarkan gambar pada papan
2. Murid diberikan bola untuk digolek / dibaling.
putih secara individu.
3. Murid mengeja dan menulis di papan putih, nama perkataan
berdasarkan gambar yang dijatuhkan.

168
LAMPIRAN 7

PERMAINAN BAHASA 5 PERMAINAN BAHASA 6

Kemahiran Pemulihan : 7 – Perkataan KV+KV+KV Kemahiran Pemulihan : 8 – Perkataan KVK


Nama Permainan : Cari Perkataan Nama Permainan : Siapa Saya
Bahan : Bahan :
1. Gambar 1. Lembaran Permainan
2. Kad Suku Kata KV

Langkah :
1. Guru menyediakan 5 stesen.
Stesen 1 – Diletakkan kad gambar
Stesen 2 – Diletakkan kad suku kata KV yang pertama
Langkah :
Stesen 3 – Diletakkan kad suku kata KV yang kedua
1. Lembaran di atas disediakan.
Stesen 4 – Diletakkan kad suku kata KV yang ketiga
2. Murid diberikan pen marker untuk membulatkan perkataan
Stesen 5 – Papan putih, ruangan untuk menampal gambar dan
berdasarkan gambar.
kad suku kata KV menjadi perkataan KV+KV+KV
2. Murid bergerak dari stesen 1 sehingga stesen 5 untuk
melengkapkan permainan.

169
LAMPIRAN 7

PERMAINAN BAHASA 7 PERMAINAN BAHASA 8

Kemahiran Pemulihan : 18 – Perkataan KV+KVKK Kemahiran Pemulihan : 21 – Perkataan KVKK+KV


Nama Permainan : Cari Saya Nama Permainan : Keting - ting
Bahan : Bahan :
1. Bahan maujud – kacang, bawang, tudung, butang, benang, 1. Kotak Keting-ting
pisang 2. Gundu
2. Kad perkataan 3. Gambar

Langkah :
1. Kad perkataan diletakkan di atas meja.
2. Murid mengambil satu kad perkataan dan mencari bahan
maujud yang telah disembunyikan.

Langkah :
1. Gambar diletakkan dalam kotak keting-ting.
2. Murid membaling gundu ke dalam kotak.
3. Murid melompat ke kotak, dimana gundu jatuh dan mengambil
gambar tersebut
4. Murid menghabiskan permainan.
5. Setelah selesai, murid akan memadankan kad gambar dengan
perkataan yang betul.

170
Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 2, Blok E, Kompleks Kerajaan Parcel E
62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 9190 Fax: 03-8888 6670