Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Harian

1. Mata pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 3 Musytari
3. Bilangan murid : / 28 orang
4. Tarikh : 26 Julai 2019
5. Hari : Jumaat
6. Masa : 7:30 pagi – 8.30 pagi
7. Tema : Kelestarian Alam
8. Tajuk : Suasana Hutan

9. Kemahiran Fokus: Kemahiran Menulis (Aspek Tatabahasa)

10. Standard Kandungan

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks:

i. Kata kerja aktif transitif

12. Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

i. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kata kerja aktif transitif.


ii. Membina sekurang-kurangnya dua ayat menggunakan kata kerja aktif transitif.

13. Sistem bahasa

 Morfologi: kata kerja aktif transitif


 Sintaksis: struktur ayat
 Kosa kata: belantara, mengasah dan menganyam.

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

1 Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik


2 Kelestarian Alam Sekitar Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar.
3 Nilai: Rasional, hemah tinggi, menghargai dan kerajinan.
4 Elemen Keusahawanan: E.K 3.5 Boleh menyatakan maklumat dengan betul.
5 Kelestarian global: Kesedaran mencintai dan menyanyi alam sekitar.

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 Pembelajaran berpusatkan bahan: lagu “Suasana Hutan”, video “Kata Kerja Aktif
Transitif”, aplikasi Kahoot dan lembaran kerja.
 Kemahiran Berfikir: menjana idea, memproses meklumat
 Kecerdasan Pelbagai: verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal.
 Belajar Cara Belajar: Mengumpul maklumat
 Pembelajaran kontekstual: menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengalaman
harian.
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Murid belajar melalui TMK.

16. Bahan Bantu Mengajar (BBM)

No. Jenis Bilangan


1. Lagu “Suasana Hutan” 1

2. Video “Kata Kerja Aktif Transitif” 1

3. Komputer riba 1

4. Alat pemancar LCD 1

5. Alat pembesar suara 1

6. Lembaran kerja A 23

7. Aplikasi Kahoot 1

8. Lembaran kerja B 5

17. Pengetahuan sedia ada

i. Murid pernah mempelajari kata kerja.


Langkah/ Aktiviti pengajaran dan
masa Isi pelajaran pembelajaran Catatan

Pengurusan 1. Murid memastikan kelas dalam


bilik darjah Kebersihan kelas keadaan yang bersih. Peralatan

(2 minit) 2. Murid bersiap sedia untuk kebersihan


Persediaan murid untuk
belajar.
belajar

Set induksi Lagu “Suasana Hutan” 1. Guru memasang lagu BBM:


(5 minit) “Suasana Hutan” kepada 1. Lagu “Suasana
murid. Hutan”
2. Murid diminta menyanyi https://www.yout
bersama-sama. ube.com/watch?
(Rujuk Lampiran 1) 3. Guru bersoal jawab dengan v=3qNlhX_cTeo
murid.
Soalan: 4. Guru mengaitkan lagu tersebut TMK:
1. Apakah tajuk lagu ini? dengan isi pelajaran hari ini. 1. Komputer riba
2. Mengapakah kita 2. Alat pembesar
perlu memelihara suara
hutan? 3. Pemancar LCD
3. Apakah kata kerja
aktif transitif yang KP:
terdapat dalam lagu 1. Verbal linguistik
2. Interpersonal
tersebut?
KB:
Jangkaan jawapan: 1. Menjana idea
1. Suasana Hutan.
2. Kerana hutan Elemen
membekalkan sumber keusahawanan:
semula jadi kepada 1. EK 3.5
manusia.
3. Membuat, menunggu Ilmu
dan mencari. 1. Pendidikan
Muzik
2. Pendidikan
Moral
Pembelajaran
kontekstual
1. Hubung kait
pengalaman

Nilai
1. Menghargai
2. Rasional
Langkah 1 Video “Kata Kerja Aktif 1. Guru memaparkan video BBM:
(10 minit) Transitif” bertajuk “Kata Kerja Aktif 1. Video “Kata
Transitif.” Kerja Aktif
2. Murid mendengar penjelasan Transitif”
daripada guru mengenai kata https://www.yout
kerja aktif transitif. ube.com/watch?
(Rujuk Lampiran 2) 3. Murid dipilih secara rawak v=DZVkeUsaVtI
memberi contoh kata kerja aktif
Maksud kata kerja aktif transitif. TMK:
transitif: 4. Komputer riba
1. Kata kerja yang 5. Alat pembesar
memerlukan objek suara
sebagai penyambut. 6. Pemancar LCD
2. Kata kerja yang
menerima awalan KB:
meN-. 1. Menjana idea

Contoh kata kerja aktif KP:


transitif: 1. Verbal-linguistik
1. Menduduki
peperiksaan. Elemen
2. Menderma pakaian. keusahawanan:
3. Membaca majalah. 1. EK 3.5

Ilmu:
1. Pendidikan Seni
Visual

Nilai:
1. Hemah tinggi

Penilaian objektif
(i)
Langkah 2 Aplikasi Kahoot 1. Guru membuka aplikasi kahoot. BBM
(18 minit) 2. Murid dipilih secara rawak 1. Aplikasi Kahoot
untuk menjawab soalan yang
terdapat dalam aplikasi Kahoot TMK:
tersebut. 1. Komputer riba
3. Guru dan murid memberi 2. Alat pembesar

(Rujuk Lampiran 3) tepukan kepada murid yang suara


menjawab soalan dengan 3. Pemancar LCD
betul.
KB:
1. Menjana idea

Elemen
keusahawanan:
1. EK 3.5

BCB:
1. Mengumpul
maklumat

KP:
1. Interpersonal
2. Intrapersonal

Ilmu:
1. Pendidikan Seni
Visual

Nilai
1. Kerjasama
2. Interpersonal

Penilaian objektif
(ii)

Langkah 3 Pengayaan Pengayaan BBM:


(20 minit) Lembaran kerja A 1. Murid diminta untuk membina 1. Lembaran kerja
(Rujuk Lampiran 4) ayat berdasarkan kata kerja A
2. Lembaran kerja
aktif transitif yang diberi.
B
Pemulihan
Lembaran kerja B KB:
(Rujuk Lampiran 5) Pemulihan 1. Menganalisis

1. Murid diminta untuk mengisi maklumat

tempat kosong dengan kata


kerja aktif transitif yang sesuai. KP:

Murid diminta menjawab satu 1. Interpersonal

soalan pemahaman. 2. Verbal linguistik

BCB:
1. Mengumpul
maklumat

Nilai:
1. Kerajinan

Penilaian objektif
(ii)
Penutup Lagu “Suasana Hutan” 1. Guru memasang lagu BBM:
(5 minit) “Suasana Hutan” kepada 1. Lagu “Suasana
murid. Hutan”
2. Murid diminta menyanyi https://www.yout
bersama-sama. ube.com/watch?
3. Guru dan murid membuat v=3qNlhX_cTeo
Kognitif rumusan mengenai isi
Rumusan isi pelajaran pelajaran hari ini. TMK:
1. Kata kerja aktif 4. Guru memberi pujian dan 1. Komputer riba
transitif ialah kata tepukan kepada murid. 2. Alat pembesar
kerja yang suara
memerlukan objek 3. Pemancar LCD
sebagai penyambut. KB:
2. Kata kerja yang 1. Menganalisis
menerima awalan maklumat
meN-.
3. Kita perlu menghargai Nilai:
hutan kita. 1. Rasional
2. Menghargai
Sosial
Pujian dan tepukan Ilmu:
1. Pendidikan
Moral
2. Pendidikan
Muzik

Pembelajaran
kontekstual
1. Hubung kait
pengalaman

18. Refleksi
19. Ulasan guru pembimbing/pensyarah penyelia:

Lampiran 1
Lagu “Suasana Hutan”

Kod QR lagu “Suasana Hutan”

Lampiran 2
Video “Kata Kerja Aktif Transitif”

Kod QR video “Kata Kerja Aktif Transitif”

Lampiran 3
Aplikasi Kahoot

Kod QR aplikasi Kahoot

Lampiran 4
Lembaran kerja A
Lampiran 5
Lembaran kerja B

Beri Nilai