Anda di halaman 1dari 28

1.

0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Penyelidikan boleh didefinisikan sebagai pemerolehan fakta-fakta secara


sistematik melalui proses pengumpulan, menganalisis dan pentafsiran sesuatu
keputusan (Khalid, 2003). Penyelidikan merupakan satu prosedur yang sistematik,
saintifik, kritikal dan dinamik digunakan oleh manusia untuk mencari makna, jawapan
dan kebenaran terhadap sesuatu fenomena yang berlaku di dalam dunia ini.

Di sekolah menengah melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah


(KSSM), Reka Bentuk dan Teknologi telah menjadi mata pelajaran yang perlu diajar
kepada murid Tingkatan 1. Ia bertujuan untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal
faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan
teknologi yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Pengalaman yang
diperolehi menjadikan murid lebih berkeyakinan, celik teknologi dan sentiasa
bersedia seandainya keadaan memerlukan mereka melakukan sesuatu untuk
kehidupan tanpa bergantung kepada individu lain (Novak, 1984).

Pembelajaran dan pemudahcaraan dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi


membolehkan murid-murid mempelajari teori serta mengendalikan pelbagai alatan
tangan dan bahan. Murid-murid juga diberi peluang dan ruang bagi mengembangkan
atau mempertajamkan bakat, minat dan daya kreativiti mereka. Mata pelajaran Reka
Bentuk dan Teknologi juga bertujuan untuk membina dan membentuk sebuah
masyarakat yang berorientasikan teknologi selaras dengan perkembangan industri
yang semakin pesat berkembang di negara kita. Secara tidak langsung akan
menimbulkan keinginan dan minat murid terhadap teknologi dalam kehidupan.

Prinsip utama seorang guru mesti faham bahawa tugas mengajar dan mendidik
serta meneladan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru sebenar ialah seorang yang
memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang benar), penyemai
nilai luhur, pembimbing, penunjuk ajar, pemudahcara, pemberi pedoman hidup serta
contoh teladan ke arah kebaikan. Kerja mengajar pula adalah sebagai suatu ibadah
(Abdul Fatah, 1996).

Seorang guru itu akan memainkan peranan mengikut situasi atau keadaan
dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab, jujur dan ikhlas. Pengurusan yang
sistematik juga mampu melancarkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan murid
di dalam bilik darjah walaupun pelbagai cabaran dan dugaan yang perlu guru tempuhi
pada masa kini. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, guru hendaklah sentiasa ke
hadapan seiring dengan perkembangan global agar pendidikan di negara kita
berkualiti sepanjang masa.

1.2 Refleksi Pembelajaran dan Pemudahcaraan Lalu

Tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif merupakan salah satu topik dalam
bidang mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi sekolah menengah Tingkatan 2.
Pengalaman pengkaji selama setahun mengajar mata pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi mendapati, sub topik tajuk ini menyukarkan murid-murid untuk mengingat
semua jenis prinsip inventif bagi cadangan penyelesaian masalah inventif. Dalam
proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang lalu, pengkaji telah membuat satu
pemerhatian secara rambang ke atas keseluruhan murid di dalam kelas Tingkatan 2
Ibnu Sina bagi tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif. Pemerhatian dan
penilaian ini kerap dilakukan terhadap murid-murid.

Semasa langkah set induksi, pengkaji telah menunjukkan satu situasi sebenar
berkaitan penggunaan kerusi yang selesa diduduki oleh murid yang berbeza
ketinggiannya. Pengkaji mendapati langkah ini dapat menarik minat murid untuk
belajar tentang Penyelesaian Masalah Secara Inventif. Mereka tertarik dengan
perbezaan keadaan antara dua orang murid yang berbeza ketinggiannya tetapi duduk
di atas kerusi yang sama bentuknya.

Pada langkah yang pertama, pengkaji telah menerangkan kepada murid


tentang pengenalan terhadap Penyelesaian Masalah Secara Inventif. Pada langkah ini,
murid perlu mengenal pasti percanggahan fizikal yang wujud dalam set induksi yang
ditunjukkan. Pengkaji telah menunjukkan alatan yang sebenar kepada murid-murid.
Pada langkah ini, pengkaji menerangkan kepada murid tentang dua jenis
percanggahan fizikal. Murid memberikan perhatian kepada penerangan yang
diberikan serta boleh memahaminya. Ini menunjukkan bahawa langkah pertama ini
berjaya dilaksanakan .

Pada langkah kedua, pengkaji telah memberikan “hands out” kepada setiap
murid. Ia mengandungi jadual prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan
ruang dan masa. Murid memberikan tumpuan pada pembelajaran dengan memberikan
respon terhadap soalan yang diajukan. Murid boleh menguasai pelajaran pada langkah
ini kerana dapat menjawab soalan yang berkaitan.

Pada langkah ketiga, pengkaji mendapati hampir keseluruhan murid tidak


dapat menguasai nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan
ruang dan masa. Ini kerana murid sering keliru dengan nama dan konsep prinsip
inventif tersebut. Masalah masih berulang walaupun pengukuhan telah dijalankan.
Terdapat 14 jenis prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa.
Murid tidak dapat mengingat atau menguasai semua nama dan konsep prinsip inventif
tersebut. Jawapan yang diterima apabila disoal ialah “….. mana boleh nak ingat
semua, banyak benda yang nak kena ingat cikgu…..”

Pengkaji juga dapat mengenal pasti masalah ini melalui lembaran kerja yang
diberikan serta daripada hasil semakan buku latihan murid. Didapati hampir
keseluruhan murid Tingkatan 2 Ibnu Sina tidak dapat menjawab soalan latihan
berkaitan nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang
dan masa dengan tepat dan betul semuanya. Mengajar kesemua nama dan konsep
prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa mengambil masa
yang agak lama, apatah lagi untuk mengulang semula dari awal hingga akhir setiap
nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa.
Tambahan pula, masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini adalah terhad.
Maka timbul pertanyaan, adakah kaedah yang digunakan tidak sesuai? Adakah cara
guru mengajar tidak banyak membantu mereka? Apakah yang perlu dilakukan bagi
membantu mereka?.

Sekiranya tindakan yang perlu tidak diambil, murid-murid sudah pasti tidak
akan dapat menguasai sepenuhnya tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif ini.
Oleh yang demikian, pengkaji telah mencari kaedah pembelajaran yang sesuai bagi
kalangan murid-murid Tingkatan 2 Ibnu Sina untuk meningkatkan penguasaan
mereka berkaitan nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan
ruang dan masa. Ia akan dapat menarik minat murid untuk belajar serta tidak
mengganggu murid lain semasa pembelajaran dan pemudahcaraan dijalankan.
2.0 FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN

2.1 Tinjauan Dan Analisis Masalah

Pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap pembelajaran dan


pemudahcaraan yang lalu pada langkah yang ketiga iaitu berkaitan dengan nama dan
konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa. Hampir
keseluruhan murid di dalam kelas Tingkatan 2 Ibnu Sina tidak dapat menguasai nama
dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa.
Masalah ini berlaku kerana murid perlu mengingat semua nama dan konsep prinsip
inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa. Mereka berasa keliru
dengan nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang
dan masa dengan membuat kesilapan yang sama semasa membuat latihan yang
diberikan sama ada lembaran kerja atau dalam buku tulis.

Perkara ini berlaku mungkin kerana pengkaji hanya menggunakan bahan


maujud atau sedia ada dalam proses pembelajaran. Murid rasa teruja pada awalnya,
tetapi jika diteruskan membuatkan murid berasa bosan kerana sudah biasa proses
pengajaran yang dijalankan oleh guru. Jadi, guru perlu mempelbagaikan kaedah dan
cara pengajaran yang sesuai agar dapat menarik minat murid semasa pembelajaran
dan pemudahcaraan dijalankan. Pelbagai bahan bantu mengajar perlu digunakan
supaya dapat menarik minat murid dalam sesi pembelajaran dan pemudahcaraan.

Masalah bukan hanya datang daripada cara pengajaran pengkaji sahaja,


masalah juga datang daripada murid-murid lain yang terdapat di dalam kelas tersebut.
Contohnya, terdapat murid yang tidak menumpukan perhatian sepenuhnya kepada
maklumat yang ingin disampaikan. Ada murid yang gemar bercakap tentang perkara-
perkara yang tidak berkaitan, bermain alat tulis atau membuat contengan. Pengkaji
juga telah melakukan pelbagai cara, antaranya mengarahkan mereka berpindah tempat
duduk atau kumpulan lain. Namun mereka sering melakukan perkara sama yang boleh
mendatangkan ketidakselesaan kepada murid lain.

Proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang dijalankan oleh seseorang guru


pastinya mempunyai masalah tertentu. Ini kerana guru berhubung dengan murid untuk
menyampaikan maklumat serta membina kefahaman minda-murid. Ini memberi
peluang kepada pengkaji memfokuskan kajian terhadap masalah Penyelesaian
Masalah Secara Inventif.

2.2 Tinjauan Literatur

Pendidikan bertaraf dunia haruslah mampu menjana generasi yang


mengaplikasikan budaya berfikir secara kreatif dan kritis. Ini adalah kerana
kemampuan berfikir secara kreatif dan kritis mampu melahirkan insan yang dapat
bersaing bukan sahaja di peringkat negara tetapi sebagai pemikir globalisasi dalam
pelbagai bidang. Al-Ghazali telah mengenal pasti lima fungsi otak iaitu ingatan, visual
bayangan, perasaan, sintesis dan daya berfikir. Manusia mampu menjadi kreatif jika
mereka tahu cara mengoptimakan minda.

Jika suatu masa dahulu, pendidikan itu lebih bersikap formal, serius serta
bertumpu kepada penguasaan ilmu semata-mata. Pada zaman yang serba moden ini,
perubahan yang ketara telah berlaku terhadap sistem pendidikan negara. Pendidikan
sekarang lebih mementingkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan
bermakna yang menuntut guru untuk menjadi seorang individu yang kreatif dan
inovatif. Noor Azmi (1998) menyatakan bahawa pengembangan kreativiti yang
bermaksud aktiviti-aktiviti yang kreatif secara logik, membina daya imaginasi dan
boleh memberi pandangan merupakan fokus pengisian kurikulum abad ke-21 selain
daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas. Selaras dengan itu pengkaji
terpanggil untuk menghasilkan suatu kreativiti dalam pembelajaran dan
pemudahcaraan dengan penggunaan peta minda .

Peta Minda telah diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1960an sebagai
kaedah yang boleh membantu murid dengan mencatat nota dengan cara yang paling
ringkas dan berkesan. Penggunaan peta minda semakin penting kerana ianya
berperanan sebagai satu kemahiran mengorganisasikan maklumat dan menghuraikan
konsep atau objektif secara teratur. Berdasarkan pelbagai sumber bacaan terdapat
ramai penyelidik menyatakan bahawa peta minda membolehkan kita merangka,
mencatat nota, merekodkan maklumat atau peristiwa, merancang aktiviti atau
membuat sesuatu persembahan. Menurut mereka lagi, peta minda yang dibentuk
biasanya pelbagai dan bergantung kepada kreativiti seseorang.
Melalui beberapa kajian yang dijalankan, telah menunjukkan bahawa
penggunaan konsep dalam pembelajaran bermakna menjadikan pembelajaran lebih
huristik melalui penggunaan peta konsep. Pembelajaran berterusan adalah satu proses
mengakumulasi maklumat dan pengalaman secara berterusan yang berlaku dalam diri
seseorang sejak dia dilahirkan. Proses ini berlaku dalam dua bentuk sama ada yang
disedari dan yang tidak disedari. Pembelajaran melibatkan organ deria untuk
mengesan semua bentuk pengalaman dan ilmu pengetahuan yang berselerak di dalam
persekitaran. Rangsangan yang sesuai dan perlu daripada persekitaran dipilih
menggunakan organ-organ deria yang kemudiannya akan diproses di dalam otak
untuk dijadikan pengalaman yang bermakna.

Semasa membina peta minda, maklumat penting yang disusun dan dikelolakan
dengan cara keseluruhan. Susunan sedemikian dapat menghasilkan struktur pola
kreatif selaras dengan cara otak seseorang memproses maklumat. Peta minda
membantu mencatat nota dengan pantas dan mengelakkan pengulangan perkataan
(Dilip, 1996). Nota tersebut wujud sebagai satu gambaran mental yang lengkap,
bermakna dan senang diingati. Peta minda merupakan kaedah yang berkesan untuk
mendapatkan semua maklumat daripada ingatan untuk ditukarkan menjadi bentuk
yang boleh dilihat. Peta minda dibentuk berdasarkan bagaimana otak manusia
merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama
membuat pengelolaan yang menyeluruh seperti menghubungkait, membanding,
menganalisis dan sebagainya.

Peta minda atau peta konsep adalah kebiasaannya dibina di atas sehelai
kertas. Idea penting akan diletakkan di tengah-tengah pusat utama dan idea lain yang
berkaitan dikembangkan di luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan,
bongkah geometri, imej, anak panah, warna dan sebagainya. Kebolehan guru
menyampaikan pengajaran dengan baik serta menggunakan kaedah yang betul dan
sesuai amat diperlukan. Selain itu guru perlulah memahami dan menghayati
kurikulum dan menguasai sukatan pelajaran. Murid-murid di sekolah menengah perlu
belajar dalam suasana yang membantu mereka membina pengetahuan secara aktif.
Pembelajaran secara aktif perlu melibatkan interaksi sosial dan komunikasi dua hala.

Amalan pengajaran menggunakan peta konsep atau peta minda dalam


pembelajaran di dalam bilik darjah amat penting dalam merealisasikan matlamat
kurikulum. Ini adalah kerana penggunaan peta konsep atau peta minda dalam
pengajaran dan pembelajaran dapat menunjukkan peningkatan sikap murid terhadap
mata pelajaran yang diajar (Wahidin, 2004). Kaedah-kaedah alternatif yang selari dan
bersesuaian dengan kehendak kurikulum perlu diketahui dan difahami oleh pengamal-
pengamal kurikulum. Pemilihan strategi pengajaran yang sesuai untuk sesuatu
pelajaran amat dipengaruhi oleh kepercayaan yang benar tentang sesuatu pelajaran
itu. Peta Minda ini telah banyak dilihat keberkesanannya di luar negara sebagai
“advancer organizer”.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Umum

Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid-murid

Tingkatan 2 Ibnu Sina dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk tajuk

Penyelesaian Masalah Secara Inventif.

3.2 Objektif Khusus

i. Mengenal pasti keberkesanan penggunaan peta minda ini ke arah


meningkatkan penguasaan murid dalam tajuk Penyelesaian Masalah
Secara Inventif.
ii. Menilai tahap minat murid terhadap penggunaan peta minda bagi tajuk
nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan
ruang dan masa.
4.0 KUMPULAN SASARAN

4.1 Sampel Kajian

Kajian melibatkan murid Tingkatan 2 Ibnu Sina seramai 20 orang. Responden


terdiri daripada murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi
pencapaian kurikulum dan kokurikulum. Masing-masing mempunyai kebolehan serta
keistimewaan tersendiri. Berdasarkan pencapaian peperiksaan mata pelajaran Reka
Bentuk dan Teknologi yang lepas, responden berada pada tahap sederhana sahaja iaitu
memperoleh markah 35% - 75% .

Responden terdiri daripada bangsa Melayu dan beragama Islam. Responden


ada yang tinggal di bandar dan di luar bandar. Pengkaji telah membahagikan kelas
kepada dua kumpulan iaitu, Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan Terkawal.
Kumpulan Eksperimental seramai 10 orang dan Kumpulan Terkawal juga 10 orang.
Lihat Jadual 1.

KUMPULAN JANTINA BANGSA JUMLAH


Eksperimental Lelaki Melayu 10
Terkawal Perempuan Melayu 10
Jadual 1 : Kumpulan Sasaran

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Menurut Kamus Dewan (2000), Reka Bentuk ialah suatu aturan susunan
perancangan bahan dalam konteks penghasilan semua produk. Teknologi ialah
pengajian dan pengetahuan tentang usaha manusia dalam mencipta sesuatu dengan
menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk mengurus kehidupan di
samping meluaskan potensi manusia.

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam


Penyelesaian Masalah Secara Inventif. Bagi mengatasi masalah tersebut, pengkaji
telah mencadangkan penggunaan “Peta Minda” iaitu bahan bantu mengajar sebagai
panduan yang lebih jelas kepada murid semasa proses mengingat nama dan konsep
prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa. Data diperoleh
daripada ujian pra dan ujian pos. Soal selidik juga dilakukan kepada murid-murid
Tingkatan 2 Ibnu Sina untuk mengenal pasti adakah penguasaan murid dapat
ditingkatkan. Merujuk kepada Rajah 1 Pengkaji menggunakan model kajian Kemmis
& Mc Taggart (1988) untuk merancang tindakan bagi masalah ini .

Tinjauan
Awal

Satu
Merancang
Refleksi Kitaran Tindakan
Kajian

Melaksana
Tindakan Dan
Pemerhatian

Rajah 1 : Model kitaran Kemmis dan Mc Taggart

I. Tinjauan Awal
II. Merancang Tindakan
III. Melaksana Tindakan dan Pemerhatian
IV. Refleksi

Pada pendapat pengkaji, model ini sangat bersesuaian dengan kajian ini kerana
penambahbaikan dapat sentiasa dilakukan secara berterusan sehingga masalah dapat
diatasi. Model ini dimulakan dengan sesuatu isu atau masalah, seterusnya merancang
tindakan. Semasa tindakan dilaksanakan akan berlaku proses pemerhatian. Kemudian,
kajian itu akan dianalisis melalui refleksi yang dibuat oleh pengkaji.

5.1 Langkah-Langkah Tindakan

Tindakan 1 : Tinjauan Awal


Tinjauan dilakukan semasa proses pembelajaran dan pemudahcaraan
untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid semasa tajuk
Penyelesaian Masalah Secara Inventif dilaksanakan. Pengkaji melakukan
pemerhatian secara rawak untuk mendapatkan maklumat awal mengenai
masalah murid.

Tindakan 2 : Ujian Pra

Ujian tentang Penyelesaian Masalah Secara Inventif ini dijalankan


selepas sesi pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan tinjauan awal.
Ujian ini dinilai berdasarkan penilaian kompetensi semasa responden
menjalani ujian. Tempoh pelaksanaan ujian adalah selama 30 minit. Selain itu,
pengkaji juga telah membuat pemerhatian melalui senarai semak untuk lebih
mengenal pasti masalah utama murid-murid dalam mengenal pasti nama dan
konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa.
Pengkaji mendapati bahawa murid sebenarnya tidak dapat menjawab dengan
baik tentang nama dan konsep prinsip inventif setelah selesai sesi pengajaran
dibuat penilaian.

Tindakan 3 : Merancang Tindakan

Pengkaji perlu merancang perkara yang hendak dilaksanakan. Pengkaji


telah membuat rujukan ke atas kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan
pendidik di dalam dan di luar negara. Penggunaan Peta Minda banyak
digunakan dalam sesi pembelajaran dan pemudahcaraan mereka. Kaedah ini
diterapkan kerana daya ingatan murid dapat ditingkatkan serta mudah
menguasai apa yang dipelajari. Oleh yang demikian, pengkaji ingin
melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan dengan penggunaan peta
minda di samping bahan bantu mengajar yang lain seperti gambar atau slide
power point.
Tindakan 4 : Melaksanakan Tindakan

Pengkaji telah memulakan intervensi semasa aktiviti pembelajaran dan


pemudahcaraan berlangsung. Pengkaji telah merancang untuk menggunakan
kaedah peta minda terhadap responden. Responden akan ditunjuk beberapa
contoh peta minda yang boleh dihasilkan. Pengkaji menggunakan peta minda
semasa pengajaran nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah
pemisahan ruang dan masa. Responden akan diberikan kertas bersaiz A3 serta
pen pelbagai warna untuk membina atau melukis peta minda. Pengkaji
menayangkan slide power point berkaitan prinsip inventif, manakala
responden akan membina peta minda mengikut kreativiti masing-masing.
Slide power point tersebut memaparkan nama, konsep serta contoh prinsip
inventif bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa.

Tindakan 5 : Ujian Pos

Pengkaji akan melaksanakan ujian setelah selesai melaksanakan


kaedah yang digunakan iaitu peta minda. Responden diberikan masa selama
30 minit untuk menjawab soalan berkaitan nama dan konsep prinsip inventif
bagi kedua-dua kaedah pemisahan ruang dan masa. Pengkaji juga melakukan
pemerhatian melalui senarai semak untuk mendapatkan dapatan data dengan
lebih tepat untuk mengetahui sama ada responden dapat meningkatkan
penguasaan tentang nama dan konsep prinsip inventif bagi kedua-dua kaedah
pemisahan ruang dan masa.

Tindakan 6 : Refleksi
Setelah pengkaji melaksanakan apa yang telah dirancang, pengkaji
akan membuat penilaian terhadap keberkesanan penggunaan kaedah peta
minda terhadap penguasaan murid. Setelah selesai proses pembelajaran dan
pemudahcaraan, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik yang
mempunyai lima skala bagi setiap item kepada responden. Penjelasan telah
dibuat sebelum responden mula menjawab. Responden diberikan tempoh
sepuluh minit untuk menjawab soalan tersebut. Setelah borang itu dihantar,
pengkaji perlu membuat analisis tentang maklumat yang diperoleh. Soalan-
soalan tersebut telah diberikan pilihan jawapan menggunakan skala likert iaitu
bermula dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Tidak Pasti (3), Setuju
(4) dan Sangat Setuju (5).

5.2 Cara Pengumpulan Data

5.2.1 Ujian Penilaian (Ujian Pra dan Ujian Pos)

Ujian Pra dan Ujian Pos dibina untuk memperolehi maklumat dan
mengukur tahap penguasaan murid terhadap tajuk Penyelesaian Masalah
Secara Inventif. Ujian Pra diberikan sebelum sesi pembelajaran dan
pemudahcaraan dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran
tentang pengetahuan sedia ada responden mengenai tajuk yang dikaji. Ujian
Pos diberikan setelah selesai kesemua sesi pembelajaran dan pemudahcaraan.
Ujian yang dijalankan kepada responden adalah menepati Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2. Soalan
untuk kedua-dua ujian adalah setara. Namun begitu, tempoh pelaksanaannya
adalah dalam jarak dua minggu.

Seterusnya pengkaji akan melakukan analisis terhadap data ujian untuk


melihat perubahan markah bagi kedua-dua kumpulan, iaitu Kumpulan
Eksperimental dan Kumpulan Terkawal. Markah tersebut akan menunjukkan
keberkesanan kaedah yang digunakan. Perbandingan akan dibuat di antara
kedua-dua keputusan ujian tersebut antara Kumpulan Eksperimental dan
Kumpulan Terkawal.
5.2.2 Pemerhatian

Pemerhatian secara langsung akan dilakukan sebanyak dua kali supaya


pengkaji dapat mengenal pasti tingkah laku responden sepanjang pembelajaran
dan pemudahcaraan berjalan. Fokus utama pemerhatian ini dilakukan adalah
untuk melihat tingkah laku responden yang menunjukkan minat dalam sesi
pembelajaran. Bentuk pemerhatian yang dijalankan adalah secara berstruktur
di mana pengkaji merekod pemerhatian berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan. Terdapat empat tema utama yang diperhatikan merangkumi
minat, tingkah laku pasif, penglibatan dan masalah disiplin. Setiap satu tema
mempunyai dua pecahan aspek. Dapatan pemerhatian akan menunjukkan
sama ada kajian ini berjaya atau tidak dalam meningkatkan penguasaan murid
Tingkatan 2 Ibnu Sina bagi tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif.

5.2.3 Soal Selidik

Pengkaji juga mengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan


reaksi responden berkaitan kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan yang
dijalankan. Borang soal selidik yang diberikan berbentuk soalan tertutup yang
menggunakan skala Likert di mana responden perlu memberi skala (1 hingga
5) bagi setiap item dalam borang tersebut. Soalan yang dibina menjurus
kepada objektif kajian, menggunakan laras bahasa yang sesuai, jelas, mudah
difahami, soalan tidak terlalu panjang serta tiada diskriminasi.

Ketika soal selidik hendak dijalankan, pengkaji terlebih dahulu


memberikan penerangan setiap item soalan beserta skala kepada responden.
Pengkaji juga mengingatkan responden agar menjawab soalan soal selidik
tersebut dengan jujur dan telus. Berdasarkan dapatan soal selidik tersebut,
kesimpulan akan dapat dibuat sama ada penggunaan peta minda dalam
pembelajaran dan pemudahcaraan dapat meningkatkan penguasaan murid
dalam tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif.
5.2.4 Kesahan dan Kebolehpercayaan

Kesahan dan Kebolehpercayaan adalah penting dalam setiap kajian


yang dijalankan. Segala instrumen yang digunakan akan disahkan terlebih
dahulu. Bell (1999) menyatakan bahawa kebolehpercayaan ialah satu
perhubungan kepada sesuatu ujian atau prosedur untuk menghasilkan
keputusan yang sama di bawah tahap yang sama. Ini bermaksud, kaedah
pengumpulan data yang dilakukan akan menghasilkan keputusan yang sama
walaupun dilakukan berulang kali. Namun begitu, kenyataan di atas adalah
merujuk kepada fakta yang tetap dan tidak berubah.

Sepanjang proses pengumpulan data bagi kajian ini, pengkaji


memastikan bahawa responden berada dalam keadaan stabil dan selesa. Ianya
dilakukan supaya mereka tidak dipengaruhi oleh faktor sekeliling yang boleh
mengganggu hasil dapatan kajian. Sebagai langkah tambahan, pengkaji turut
mengelakkan kelakuan yang boleh menimbulkan kerisauan atau kebimbangan
di kalangan responden. Pengkaji akan membantu responden untuk berada
dalam keadaan tenang serta bersedia sebelum ujian dijalankan.

Selain itu, pengkaji juga memastikan bahawa responden benar-benar


faham akan soalan atau ujian yang digunakan dalam kajian dengan
memberikan penerangan yang jelas dan terperinci bagi setiap item yang
digunakan. Pengkaji sentiasa mengingatkan responden agar menjawab setiap
item soalan terutamanya soal selidik dengan jujur dan telus. Rasional bagi
semua tindakan ini adalah bagi memastikan data kajian yang diperolehi
mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

5.3 Analisis Ujian Penilaian


Data pertama yang diukur dalam kajian ini ialah Ujian Pra dan Ujian
Pos mengenai tajuk yang diajar iaitu Penyelesaian Masalah Secara Inventif ke
atas sampel kajian. Ujian Pra telah dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan
iaitu Kumpulan Eksperimental serta Kumpulan Terkawal sebelum sesi
pengajaran dan pembelajaran bermula. Ia bertujuan untuk mendapatkan
gambaran awal tentang pengetahuan sedia ada murid mengenai tajuk yang
dikaji. Ujian Pos pula dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan setelah selesai
sesi pembelajaran dan pemudahcaraan tajuk tersebut untuk menilai
keberkesanan kaedah yang digunakan. Hasil analisis akan membuktikan sama
ada kaedah penggunaan peta minda dalam meningkatkan penguasaan murid
bagi tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif. Ini berdasarkan kepada
terdapatnya peningkatan markah dan gred ujian sebelum dan selepas tindakan.
Jadual 2 di bawah menunjukkan markah dan gred yang digunapakai di dalam
kedua-dua ujian yang dijalankan.

MARKAH GRED
80 - 100 A
60 - 79 B
40 - 59 C
0 - 39 D

Jadual 2 : Markah dan Gred Ujian

GRED
A B C D
KUMPULAN UJIAN
Pra - 5 5 -
Pos 1 9 - -
Eksperimenta
l
Pra - 1 8 1
Pos - 5 4 1
Terkawal
Jadual 3 : Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan

Terkawal

Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Eksperimental

9
8
7
6
Bilangan Murid

5 Ujian Pra
4 Ujian Pos
3
2
1
0
A B C D
Gred

Rajah 2 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Eksperimental


Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Terkawal
8
7
6
5
Bilangan Murid

Ujian Pra
4 Ujian pos
3
2
1
0
A B C D
Gred

Rajah 3 : Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan Terkawal

Dapatan hasil Ujian Pra dan Ujian Pos pada Jadual 3 ditunjukkan di dalam
bentuk graf seperti pada Rajah 2 dan Rajah 3. Ini bagi menunjukkan perbandingan
pencapaian yang berlaku pada gred ujian bagi Kumpulan Eksperimental dan
Kumpulan Terkawal. Merujuk kepada Rajah 2, bagi Kumpulan Eksperimental 5 orang
murid mendapat gred B manakala 5 orang murid lagi memperoleh gred C dalam Ujian
Pra. Setelah tindakan menggunakan kaedah peta minda, pencapaian murid dalam
Ujian Pos menunjukkan peningkatan gred yang ketara. Jumlah murid yang
memperoleh gred A meningkat kepada seorang daripada 0 serta murid yang mendapat
gred B pula meningkat seramai 9 orang daripada 5. Berbeza dengan Ujian Pra
sebelum ini di mana hampir keseluruhannya memperoleh gred C. Hasil analisis
menunjukkan pencapaian yang positif terhadap Kumpulan Terkawal dalam gred
markah ujian. Ini bermakna, penggunaan kaedah peta minda dalam pengajaran dan
pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi tajuk Penyelesaian Masalah Secara
Inventif berjaya meningkatkan penguasaan murid.

Merujuk kepada Rajah 3, tiada seorang murid pun yang mendapat gred A
dalam Ujian Pra, seorang murid mendapat gred B manakala 8 orang mendapat gred C
dan seorang murid mendapat gred D bagi Kumpulan Terkawal. Setelah Kumpulan
Terkawal tersebut menjalani proses pengajaran dan pembelajaran konvensional,
terdapat juga perubahan terhadap gred pencapaian murid. 5 orang murid telah
mendapat gred B, 4 orang murid lagi mendapat gred C dan kekal seorang yang
mendapat D dalam Ujian Pos. Murid yang memperoleh gred B meningkat daripada 1
kepada 5 orang. Ini menunjukkan bahawa Kumpulan Terkawal juga menunjukkan
perubahan yang positif, tetapi tidaklah sebaik peningkatan Kumpulan Eksperimental.

Bagi melihat dengan lebih teliti mengenai pencapaian murid menguasai topik
Penyelesaian Masalah Secara Inventif, perbandingan Ujian Pra dan Ujian Pos bagi
Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan Terkawal dipaparkan dalam Jadual 4.
Markah ( % )

Responden
Kumpulan Eksperimental Kumpulan Terkawal

Ujian Pra Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos

R1 74 82 69 69

R2 52 73 48 57

R3 54 71 42 59

R4 57 79 52 61

R5 55 73 42 66

R6 63 68 49 66

R7 60 67 54 53

R8 66 70 40 60

R9 58 62 35 48

R10 62 67 51 39

Jadual 4 : Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi KumpulanEksperimental dan Kumpulan
Terkawal

Perbandingan juga turut diterjemahkan dalam bentuk graf yang berasingan bagi
memudahkan proses menganalisis data seperti pada Rajah 4 dan Rajah 5.
Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimental
90
80
70
60
Markah ( % )

50
Ujian Pra
40 Ujian Pos
30
20
10
0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Responden

Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Terkawal
70

60

50
markah ( % )

40
Ujian Pra
30 Ujian Pos
20

10

0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Responden

Rajah 4: Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimental

Rajah 5: Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi kumpulan

Terkawal

Berdasarkan Rajah 4, dapat dilihat ke semua murid Kumpulan Eksperimental


berjaya mencatatkan peningkatan markah pada Ujian Pos berbanding Ujian Pra.
Peningkatan markah yang paling ketara ditunjukkan oleh R4. Sebelum tindakan
dilakukan, responden ini memperoleh markah sebanyak 57% dalam Ujian Pra.
Selepas tindakan dilakukan, peningkatan markah sebanyak 22% telah berlaku yang
menjadikan markah pada Ujian Pos sebanyak 79%. Peningkatan markah terendah
dicatatkan oleh R8 dan R9 iaitu sebanyak 4%. Pada Ujian Pra markah R8 sebanyak
66% dan R9 sebanyak 58%. Selain itu, R2, R3 dan R5 juga telah menunjukkan
peningkatan markah ujian yang memberangsangkan iaitu 15% ke atas. Bagi R1, R6,
R7 dan R10 peningkatan markah adalah sebanyak 5% ke atas. Ini menunjukkan,
kesemua responden bagi Kumpulan Eksperimental yang mengikuti pembelajaran dan
pemudahcaraan menggunakan kaedah peta minda berjaya meningkatkan jumlah
markah pada Ujian Pos berbanding Ujian Pra. Ini bermakna responden Kumpulan
Eksperimental berjaya melepasi gred dan peratus lulus.

Berdasarkan kepada Rajah 5 pula, peningkatan markah ujian yang dicatatkan


oleh Kumpulan Terkawal tidaklah terlalu ketara jika dibandingkan dengan Kumpulan
Eksperimental. Markah tertinggi yang diperoleh Kumpulan Terkawal dicatatkan oleh
R1 iaitu sebanyak 69% berbanding 82% oleh Kumpulan Eksperimental. Sebelum
menjalani proses pembelajaran dan pemudahcaraan secara konvensional, R1
mendapat markah sebanyak 69% pada Ujian Pra. Selepas proses pembelajaran dan
pemudahcaraan dengan kaedah sama, markah R1 kekal 69% pada Ujian Pos. Namun
begitu, terdapat dua orang responden yang mencatatkan penurunan markah dalam
Ujian Pos iaitu R7 dan R10 dalam Kumpulan Terkawal. Responden ini mendapat
markah 53% dan 39% dalam Ujian Pos. Ini menjadikan R10 tidak melepasi tahap
peratus lulus iaitu 40% ke atas. Seterusnya R5 turut menunjukkan peningkatan
markah ujian iaitu sebanyak 24%. Manakala R3, R6, R8 dan R9 menunjukkan
peningkatan sebanyak 10% ke atas dalam Ujian Pos berbanding Ujian Pra. Selebihnya
iaitu R2 dan R4, peningkatan yang dicatatkan hanya 9% sahaja.

Peningkatan markah tertinggi bagi Kumpulan Eksperimental adalah sebanyak


22%, manakala peningkatan markah bagi Kumpulan Terkawal 24%. Responden bagi
Kumpulan Eksperimental berjaya memperolehi markah lulus semuanya dalam Ujian
Pos, berbanding Kumpulan Terkawal yang mempunyai seorang responden yang gagal.
Oleh yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa proses pembelajaran dan
pemudahcaraan menggunakan kaedah peta minda bagi Penyelesaian Masalah Secara
Inventif ke atas Kumpulan Eksperimental amat berkesan dalam meningkatkan
penguasaan murid berbanding dengan proses pembelajaran dan pemudahcaraan
kaedah konvensional ke atas Kumpulan Terkawal.

5.4 Refleksi Kajian

Berdasarkan keputusan analisis dan data dapatlah dirumuskan bahawa objektif


penyelidikan tindakan ini telah dicapai. Jelaslah bahawa pembelajaran dan
pemudahcaraan menggunakan kaedah peta minda dapat memberi impak yang positif
terhadap keberkesanan pengajaran dan seterusnya meningkatkan penguasaan murid
khususnya Tingkatan 2 dalam tajuk Penyelesaian Masalah Secara Inventif.

Bagi menarik minat murid terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan,


guru bertanggungjawab mempelbagaikan kaedah pengajaran. Murid akan lebih
berminat dan bermotivasi untuk belajar sekiranya guru berjaya merangsang minda
mereka ke arah pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

Menurut Dunn & Dunn (1992), pelajar mempunyai sikap yang lebih positif
terhadap pembelajaran apabila pengajaran disesuaikan dengan pendekatan
pembelajaran mereka. Ini menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh pendidik
ketika proses pembelajaran dan pemudahcaraan dilaksanakan akan memberi kesan
kepada sikap pelajar terhadap pendekatan tersebut. Oleh itu, guru seharusnya
memainkan peranan yang penting dalam mencari pendekatan yang mampu menjadi
pemangkin kepada peningkatan kefahaman murid.

6.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Kaedah penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran Reka


Bentuk dan Teknologi sememangnya berkesan dalam membantu menaikkan minat
serta penglibatan murid dalam pembelajaran. Seterusnya berjaya meningkatkan
penguasaan murid pada tajuk yang dipelajari. Proses pembelajaran dan
pemudahcaraan subjek Reka Bentuk dan Teknologi bukan hanya berpusatkan kepada
amali sahaja tetapi teori juga amat dititikberatkan.

Dapatan hasil daripada kajian ini seharusnya dikongsi atau diperluaskan


kepada mata pelajaran lain. Namun begitu, terdapat beberapa cadangan
penambahbaikan yang boleh dilakukan sekiranya kajian seumpama ini dijalankan lagi
pada masa akan datang.

Cadangan tersebut seperti :

i) Mengaplikasikan penggunaan peta minda bagi tajuk-tajuk lain dalam subjek


Reka Bentuk dan Teknologi bukan sahaja bagi Tingkatan 2, malah
diperluaskan kepada murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 3.

ii) Menambah bilangan responden supaya hasil dapatan kajian lebih jitu, selain
dapat memanfaatkan keberkesanan kajian ini kepada jumlah murid yang lebih
ramai.

iii) Memperluaskan skop kajian dengan membuat perbandingan di antara kelas.

iv) Menggunakan instrumen temubual dengan murid serta guru pakar bagi
mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dalam mengenal pasti masalah
murid bagi memantapkan lagi dapatan kajian.

v) Menaiktaraf kajian dengan menggunakan video animasi atau info grafik


supaya pembelajaran lebih menarik sejajar dengan pendidikan abad ke-21
yang menggalakkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam
pembelajaran dan pemudahcaraan.
RUJUKAN

Abdul Fatah (1996). Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran Keseluruhan Otak

dan Daya Berfikir.Utusan Publication & Distributor. Sdn. Bhd.

Al-Ghazali (1976). Ihya’ Ulumiddin,Jilid I-XII. Pustaka Indonesia,Medan.

Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Pendidikan,Kementerian Pelajaran


Malaysia (2008).Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga.
Putrajaya:Penerbit BPPDP,KPM.

Bell, J. (1999). dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.


Manual Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: Penerbit BPPDP,KPM.

Buzan,T. (1974). Use Your Head.BBC Publication.

Buzan,T. & Barry, B. (2003). Tony and Barry Buzan The Mind Map Book.
BBC Worldwide Limited: London.

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. (2000). Kamus Dewan (Edisi Ketiga).
Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dilip, M. (1996).Superbrain-Train your brain and Unleash The Genius Within.


Singapore:Oxford University Press.
Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching Elementary Students Through Their Individual
‘Learning Styles: Practical Approaches for Grades 3-6. Boston, MA: Allyn &
Bacon.

Khalid Mohamed Nor, Ph.D. (2003).Kaedah Pembelajaran Berkesan. Kuala Lumpur:


Cahaya Pantai(M) Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014), Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
Tahun 5, Kuala Lumpur.

Kemmis,S. & McTaggart,R (1988). dalam Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan. Manual Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: Penerbit: BPPDP,KPM.

Noor Azmi Ibrahim. (1998). Pembangunan Kurikulum Abad Ke-21. Berita Kurikulum.9
(1):6-7. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Novak, J.D. & Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge
University Press.

Pusat Perkembangan Kurikulum,(2013), Huraian Sukatan Pendidikan RBT Kurikulum


Standard Sekolah Rendah, Kuala Lumpur: PPK.

Wahidin. (2004). Penggunaan Peta Konsep dan Peta Vee Dalam Meningkatkan sikap Pelajar
Terhadap Kimia. Jurnal Pendidikan,(29). Ms 125-140.
LAMPIRAN A

Borang Soal Selidik

BIL ITEM NILAI MIN


Kumpulan Kumpulan
.
Eksperimental Terkawal
1 Saya berasa seronok selepas mengikuti
pelajaran hari ini .
2 Aktiviti yang dijalankan dapat menaikkan
minat saya .
3 Saya berasa mudah untuk mengingat apa
yang dipelajari .
4 Pelajaran hari ini sungguh menarik .
5 Saya berasa teruja untuk menunggu
aktiviti yang seterusnya .
6 Saya bersemangat untuk belajar subjek
Reka Bentuk dan Teknologi .
7 Saya sangat suka dengan kaedah
pembelajaran yang digunakan .
8 Saya boleh aplikasikan kaedah yang guru
gunakan untuk tajuk lain .
KAJIAN TINDAKAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA)
DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK)
TAHUN 2018
PENGUASAAN MURID DALAM TAJUK PENYELESAIAN
MASALAH SECARA INVENTIF
BAGI TINGKATAN 2 IBNU SINA

NUR SHAZWANI BINTI AHMAD MAZUKI


PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) NURUL ITTIFAK