Anda di halaman 1dari 4

[Slot 1 x99 items]

011F0000 10D6920C 00000063

[slot 2 x99 items]


011F0000 10D69210 00000063

[slot 3 x99 items]


011F0000 10D69214 00000063

[slot 4 x99 items]


011F0000 10D69218 00000063

[slot 5 x99 items]


011F0000 10D6921C 00000063

[slot 6 x99 items]


011F0000 10D69220 00000063

[Slot 7 x99 items]


011F0000 10D69224 00000063

[Slot 8 x99 items]


011F0000 10D69228 00000063

[Slot 9 x99 items]


011F0000 10D6922C 00000063

[Slot 10 x99 items]


011F0000 10D69230 00000063

[Money 7777777]
04000000 013E6710 E30A3DF1
04000000 013E6714 E3403076
04000000 013E6718 E5853024
04000000 013E671C E12FFF1E
04000000 00625374 EB3704E5

[Wycademy Point 7777777]


04000000 013F1E20 E30A3DF1
04000000 013F1E24 E3403076
04000000 013F1E28 E585302C
04000000 013F1E2C E12FFF1E
04000000 0062E530 EB370E3A

[Inability to reduce strength]


04000000 002A3EC4 E3A00001

[Inf Sharpness]
04000000 002AD3E0 E6BF1070

[Inf Valor]
04000000 00639C68 EEBD0AC1
04000000 00639C6C ED800A00
04000000 00639C70 ED841A18

[Instant Kill]
04000000 00098BB0 E1A00006

[Monster HP reduced 1]
04000000 00098BB0 E2860001

[Automatically display maps]


04000000 0061BAD0 E1A00000

[Mark BOSS position]


04000000 0061CC94 E3A00001

[Invincible]
04000000 0016B2A4 E3A00000

[Affinity 100]
04000000 000E400C E3A000C8
[Hunting Cat Heart Rate 100//Otomo Affinity 100]
04000000 000E5C24 E3A000C8
04000000 000E5C38 E3A000C8

[Attack power rate]


04000000 013F1E6C 00000063
04000000 013F1E50 E1DF11B4
04000000 013F1E54 E0000190
04000000 013F1E58 E3500C7F
04000000 013F1E5C C3A00C7F
04000000 013F1E60 E1C400B0
04000000 013F1E64 E1A00009
04000000 013F1E68 E12FFF1E
04000000 000E2C38 EB4C3C84

[Defense rate]
04000000 013F1E8C 00000063
04000000 013F1E70 E1DF11B4
04000000 013F1E74 E0000190
04000000 013F1E78 E3500C7F
04000000 013F1E7C C3A00C7F
04000000 013F1E80 E1C500B0
04000000 013F1E84 E1A00004
04000000 013F1E88 E12FFF1E
04000000 000E3680 EB4C39FA

[Purple Sharpness]
04000000 000E1F78 E3A0500C
04000000 013F1EDC E0004D8A
04000000 000F4724 E3A00000
04000000 000F4728 E3510006
04000000 000F472C 030001C2
04000000 000F4730 E12FFF1E
04000000 000F477C E3A0100C

[Hunting Cat Attack Power Rate]


04000000 013F1ED8 0000XXXX

[Hunting Cat Attack Power Rate]


04000000 013F1ED8 00000063

dragon dpgma
buildid : 010032C00AC58000
titleid: 2cdb9b9d70010e88

[$9999999]
580F0000 02326720
780F0000 000AA4DC
640F0000 00000000 0098967F
580F0000 02326720
780F0000 000AA4E0
640F0000 00000000 0098967F

[main character + chess skill point 9999999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA4D8
640F0000 00000000 0098967F
580F0000 02326720
780F0000 000AACE8
640F0000 00000000 0098967F

[main character initial max hp 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA434
640F0000 00000000 461C3C00

[main character initial endurance 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA440
640F0000 00000000 461C3C00

[Locking endurance]
580F0000 02326720
780F0000 000AA43C
640F0000 00000000 461C3C00

[main character initial attack power 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA448
640F0000 00000000 461C3C00

[main character initial defense power 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA44c
640F0000 00000000 461C3C00

[main character initial magic attack power 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA450
640F0000 00000000 461C3C00

[main character Initial Magic Defense 9999]


580F0000 02326720
780F0000 000AA454
640F0000 00000000 461C3C00

[main character + Chess class 9]


580f0000 02326720
780f0000 000AA460
300E0000 0000000A
640f0000 00000000 00000009
780f0000 00000004
310E0000
580f0000 02326720
780f0000 000AAC70
300E0000 0000000A
640f0000 00000000 00000009
780f0000 00000004
310E0000

[main character + chess piece upgrade experience needs 300]


580F0000 02326720
780F0000 000AA45C
640F0000 00000000 0000012C
580F0000 02326720
780F0000 000AAC6C
640F0000 00000000 0000012C