Anda di halaman 1dari 4

BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 2 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

NAMA :
KELAS :
NO KAD PENGENALAN :

UNIT KEMAHIRAN DESKRIPTOR TAHAP TANDATANGAN TARIKH


PENGUASAAN
TEMA 1: KEKELUARGAAN
UNIT 1 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : HARI MINGGU DENGAN KELUARGA yang sesuai;
(i) perkataan
(ii) ayat
MENULIS Menulis secara mekanis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(i) perkataan
(ii) ayat
UNIT 2 MENDENGAR DAN Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : CERITA KELUARGA BERTUTUR dengan betul dan tepat;
(ii) ayat tunggal
MENULIS Menulis secara mekanis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(iii) perenggan
UNIT 3 MEMBACA Membaca dan memahami; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KELUARGA BERHEMAH (i) perkataan
(ii) ayat
MENDENGAR DAN Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR dengan betul dan tepat;
(iii) ayat majmuk
TEMA 2 : PERPADUAN
UNIT 4 MEMBACA Membaca dan memahami; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SAHABAT KARIB (iii) perenggan
(iv) petikan
MENULIS Membina dan menulis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(i) perkataan
(ii) frasa
UNIT 5 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : HIDUP BERJIRAN BERTUTUR terhadap;
(ii) suruhan
MENULIS Membina dan menulis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(iii) ayat
UNIT 6 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SEPAKAT MEMBAWA BERKAT (ii) isi tersurat
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap;
(iii) pesanan

1
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 2 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TEMA 3: KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


UNIT 7 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KEBERSIHAN BERMULA DARI RUMAH (iii) isi tersirat
MENULIS Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
(ii) bercapah
MENDENGAR DAN Mendengar, dan memberikan respons dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 8 BERTUTUR membuat tafsiran terhadap;
TAJUK : JADIKAN AMALAN (i) soalan bercapah
MENULIS Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berdasarkan soalan;
(ii) bercapah
UNIT 9 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : AKTIFKAN DIRI (v) idea sampingan
MENDENGAR DAN Mendengar, dan memberikan respons dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR membuat tafsiran terhadap;
(ii) pesanan
UNIT 10 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti;
TAJUK : (vi) idea keseluruhan
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
MENULIS Menulis sesuatu yang diimlakkan;
(i) perkataan
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(ii) frasa
TEMA 4: KEBUDAYAAN KITA
UNIT 11 MENDENGAR DAN Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KESENIAAN DIHARGAI BERTUTUR tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan
kreatif.
MENULIS Menulis sesuatu yang diimlakkan; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(iii) ayat

UNIT 12 MEMBACA Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai (1)(2)(3)(4)(5)(6)


TAJUK : AMALAN BAIK daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;
(i)cerita
MENDENGAR DAN Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR dengan betul dan tepat;
(i)frasa
(ii)ayat tunggal
(iii)ayat majmuk
TEMA 5: JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN
UNIT 13 MEMBACA Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERSIKAP MULIA daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;
(iii) pantun
MENULIS Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif (1)(2)(3)(4)(5)(6)
secara;
(i) separa terkawal
UNIT 14 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : HIDUP BERBAKTI BERTUTUR terhadap;
(i) soalan
(ii) suruhan
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
(i) ejaan

2
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 2 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

UNIT 15 MEMBACA Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)


TAJUK : OH MALAYSIA KU bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
(i) lagu kanak-kanak
MENDENGAR DAN Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri-ciri sajak; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR (i)bentuk bebas
(ii)rangkap

TEMA 6: ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU


MEMBACA Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 16 bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
TAJUK : ALAMKU SAYANG yang sesuai;
(ii) cerita
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
(iii) penggunaan kata
MENDENGAR DAN Mendengar, dan memberikan respons dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 17 BERTUTUR membuat tafsiran terhadap;
TAJUK : KEBERSIHAN ALAM (i) soalan bercapah
TANGGUNGJAWAB BERSAMA MENULIS Membina dan menulis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(iv) perenggan
UNIT 18 MEMBACA Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK :MESRAI ALAM bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
(iv) petikan bukan sastera
MENDENGAR DAN Mendengar, dan memberikan respons dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR membuat tafsiran terhadap;
(ii) pesanan
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
UNIT 19 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : HARGAILAH POKOK (i) kosa kata
MENULIS Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna (1)(2)(3)(4)(5)(6)
tentang sesuatu perkara.
UNIT 20 MENDENGAR DAN Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : TERNAKAN YANG BERFAEDAH BERTUTUR tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan
kreatif.
MENULIS Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara Menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
sesuatu yang diimlakkan;
(i) perkataan
(ii) frasa
(iii) ayat
UNIT 21 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : RAJIN DAN USAHA TANGGA (iv) idea utama
KEJAYAAN (v) idea sampingan
MENDENGAR DAN Mendengar, dan memberikan respons dengan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR membuat tafsiran terhadap;
(i) soalan bercapah

3
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 2 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TEMA 8: INTEGRITI
UNIT 22 MEMBACA Membaca, memahami dan mengenal pasti; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : ANAK YANG BAIK (vi) idea keseluruhan
MENULIS Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna (1)(2)(3)(4)(5)(6)
tentang sesuatu perkara.
UNIT 23 MENDENGAR DAN Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : AMALAN BAIK DI SEKOLAH BERTUTUR bertatasusila mengikut konteks
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
(iii) penggunaan kata
UNIT 24 MEMBACA Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERBUAT BAIK SELALU bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
(iv) petikan bukan sastera
MENDENGAR DAN Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan
kreatif.

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ABREE BIN AMIN


GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN SEBAKO

Anda mungkin juga menyukai