Anda di halaman 1dari 16

1. Tuliskan A,B dan C pada keterangan yang berikut dengan prinsip reka bentuk yang betul.

Keterangan

A. Mempunyai tema yang sama dalam


satu reka bentuk

B. Dihadkan kepada satu idea

C. Menimbulkan gambaran yang selesa


pada pandangan mata

Prinsip Reka Bentuk

Keringkasan

Harmoni

Kesatuan

( 3 markah )

2. Yang berikut menunjukkan beberapa jenis objek yang dihasilkan oleh beberapa jenis
kaedah pembinaan. Tulis nombor pada kaedah pembinaan dengan objeknya yang betul.

1
1 Peleraian

2 Pembenaman

3 Pembuangan

( 3 markah )

3. Namakan komponen pada peta kosong yang disediakan.

a.

b.

c.

2
( 3 markah )

4. Rajah berikut menunjukkan kaedah lakaran perspektif dua titik di bawah aras mata.

Padankan elemen lakaran perspektif dengan menulis A,B dan C dalam ruang jawapan.

Garis bumi

Garis ufuk

Titik lenyap

(3 markah )

5. Maklumat berikut adalah tentang aspek pengujian mock-up atau model.


A - Kefungsian B - Keseimbangan

Padankan aspek pengujian itu dengan menulis A dan B dalam ruang jawapan.

Model separa fungsi

Mock –up

Model berfungsi sepenuhnya. ( 3 markah )

6. Rajah berikut merupakan rupa geometri dua dimensi ( 2D )

3
Padankan rupa geometri itu dengan menulis P,Q dan R pada petak yang disediakan.

Dekagon

Oktagon

Heptagon ( 3 markah )

7. Tandakan ( / ) pernyataan yang betul bagi elemen reka bentuk dan ( x ) bagi yang salah
pada ruang yang sediakan.

Elemen Pernyataan Ruang jawapan

Garisan Merupakan cantuman sati siri titik.

Rupa Dibentuk apabila garisan bercantum.

Saiz Menggambarkan luas dan isi padu

( 3 markah )

8. Rajah yang berikut merupakan proses penyambungan paip tertier kepada paip sekunder
dalam memasang sistem fertigasi.

Tandakan ( / ) bagi bahan penyambungan yang betul dan ( x ) bagi bahan penyambungan
yang salah.
4
Penyambungan tee

Penyambung L

Penyambung lurus

( 3 markah )

9. Yang berikut alatan dalam menghasilkan reka bentuk fesyen. Tandakan ( / ) pada alatan
memotong dan ( x ) pada alatan bukan memotong.

(3 markah )

10. Tandakan ( / ) pada rajah dengan komponen mekanikal yang cepat pada ruang yang
disediakan.

5
gear

Tali sawat

Galas bebola

Takal

Galas bebola

( 3 markah )

11. Tandakan ( / ) pada alatan membentuk yang tepat dan ( x ) pada alatan yang salah pada
ruang yang disediakan.

( 3 markah )

12. Padankan rajah peranti dengan istilah yang tepat dengan menulis A, B dan C pada ruang
yang disediakan.

6
Penderia suhu

Penderia air

Penderia cahaya

( 3 markah )

13. Rajah menunjukkan tamatan yang terdapat pada komponen di atas.

a. ________________________________

b. ________________________________

c. ________________________________

( 3 markah )

14. Tandakan ( / ) pada kaedah pembuatan moden dalam penghasilan produk pada ruang
yang disediakan.

7
( 3 markah )

15. Tandakan ( / ) pada pasangan gear dan nama yang tepat pada ruang yang disediakan dan
( x ) pada yang salah.

Gear serong Gear dalam


Gear skru

(3 markah )

16. Huraikan fasa penyelesaian masalah inventif yang berikut.

Fasa Huraian

8
Analisis punca masalah

Kaedah penyelesaian

Model penyelesaian

( 3 markah )

17. Susunkan langkah simulasi blok Diod Pemancar Cahaya Berkelip dengan tepat.Satu
jawapan diberi.

1 Tekan blok suis tekan tutup dan blok diod pemancar cahaya.

2 Tekan mana- mana kumpulan arahan untuk menunjukkan semua arahan.

3 Masukkan arahan atur cara ke dalam perisian pemprosesan pengaturcaraan secara


teks

4 Tekan run untuk menjalankan simulasi.

4 ( 3 markah )

18. Nyatakan fungsi alatan memotong berdasarkan rajah yang diberikan dengan menulis A,B
dan C pada ruang yang disediakan.

( 3 markah )

19. Padankan parameter dengan contoh percanggahan fizikal yang diberi dengan menulis A,
B dan C pada ruang yang disediakan.

A B C

Ketinggian Saiz Beban

9
Percanggahan Fizikal Parameter

Besar – kecil

Berat – ringan

Tinggi - rendah

( 3 markah )

20. Padankan arahan dengan simbol yang tepat dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan.

A Kembali ke halaman Home

B Sambungkan semua arahan

C Tunjukkan semua arahan

( 3 markah )

10
21. Rajah menunjukkan kaedah pembuatan produk.

Berdasarkan rajah,

a. Jelaskan konsep pembuatan produk di atas.

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

(3 markah )

b. Jelaskan kebaikan menggunakan kaedah pembuatan pada soalan (a).

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

( 2 markah )

c. Huraikan kaedah moden boleh diaplikasikan pada pembuatan produk di atas.

11
● _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

( 4 markah )

d. Nyatakan satu contoh kaedah pembuatan secara konvensional.

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

( 3 markah )

22. Rajah menunjukkan sebuah sistem akuaponik.

12
Berdasarkan rajah,

a. Jelaskan tujuan kewujudan sistem di atas

● _______________________________________________

● ________________________________________________

( 2 markah )

b. Senaraikan komponen yang terlibat dalam pembinaan sistem di atas.

● __________________________________________________

● __________________________________________________

( 3 markah )

c. Bandingkan sistem akuaponik yang berikut

13
Sistem NFT Sistem Ebb dan Flow

( 3 markah )

d. Nyatakan satu langkah keselamatan semasa membuat penyelenggaran sistem di atas.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

( 3 markah )

23.

14
a. Selepas ahli kumpulan memahami perancangan projek, maka peringkat seterusnya adalah
membina jadual kerja. Jelaskan tujuan jadual kerja.

● ___________________________________________________________________

● ____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

( 4 markah )

b. Terangkan analisis perancangan projek dan jadual kerja supaya sesuatu projek dapat
berjalan dengan lancar.

● __________________________________________________________________

● __________________________________________________________________

● ___________________________________________________________________

● ___________________________________________________________________

● ____________________________________________________________________

● _____________________________________________________________________

( 6 markah )

24. Darveena dari kelas 2 Intelek dikehendaki menyediakan anggaran kos projek yang
dilakukan di sekolah. Yang berikut adalah contoh pengiraan kos membina dua rak buku.
Ikuti langkah mengira anggaran kos yang yang betul di ruang yang disediakan.
15
Kos bahan:
Bahan kuantiti Harga seunit Harga kos
1. Papan 10 x 25 x 45 mm 6 keping RM 3.50/ keping
2. Kayu beroti 10 x 10 x 100 6 keping RM 1.80/ keping RM 10.80
mm
3. Braket ‘L’ 60 keping RM 0.60/ keping
4. Paku ( ½) 500 gram RM 2.44/ 100g RM 12.20
5. Cat 2 liter RM 12.50/ liter
6. Lekar 2 liter RM 7.50/ liter RM 15.00
Jumlah kos bahan
( 4 markah )
A. Kos upah:
Kos upah bagi seorang pekerja ialah RM8.00 untuk membuat enam buah rak buku
________________________________
( 2 markah )
B. Kos overhed:
Air = RM2.00
Elektrik = RM3.00
__________________________________ ( 2 markah )
C. Kos keseluruhan:
Kos upah + kos upah + kos overhead
___________________________________
___________________________________
( 2 markah )

16

Anda mungkin juga menyukai