Anda di halaman 1dari 10

A Invensi

B Inovasi
C Kreatif
1. Maklumat berikut adalah beberapa istialah.

Padankan istilah dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Takrifkan Istilah
Pengubahsuaian produk supaya lebih baik dan lebih bermanfaat
Kemampuan berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Kaedah dan proses mencari jalan menghasilkan produk atau perkhidmatan
baharu yang belum pernah wujud.
(3 markah )

2. Padankan elemen reka bentuk yang berikut dengan penerangan yang betul.

Elemen Reka Bentuk

Garisan

Jalinan

Bentuk

Penerangan
Merupakan objek yang mengisi ruang dan
ketebalan dan dapat dilukis dalam 2D
dan 3D
Cantuman atau sambungan titik yang
mempunyai ukuran panjang dan jarak
Kesan pada permukaan objek sama ada
keadaan kasar atau halus, licin, dan
sebagainya.

1
( 3 markah)
3. Susun mengikut urutan yang betul di ruang yang disediakan mengenai merangka
perancangan projek. Satu jawapan telah diberi.
a. Menguruskan dan menyelidik reka bentuk projek. 1

b. Menguji dan menambah baik


c. Menjana idea reka bentuk
d. Menghasilkan projek atau membuat mock-up
( 3 markah )

4. Tandakan ( / ) pada penerangan yang betul berkenaan pengurus projek dan tandakan

( x ) pada penerangan yang tidak betul.


a. Pengurus projek ialah yang bertanggungjawab melaksanakan proses
projek brief.
b. Pengurus projek bertanggungjawab memastikan kelancaran projek dan
memastikan projek dilaksanakan mengikut masa.
c. Pereka bentuk akan bertanggungjawab terhadap kos dan kualiti yang
ditetapkan dan bukan pengurus projek.
( 3 markah )
5. Rajah menunjukkan dua jenis reka bentuk.
Tandakan ( / ) pada aspek yang benar berkenaan dengan reka bentuk dan tandakan (x)
pada yang tidak berkenaan.

a. Kreativiti
2
b. Inovasi
c. Hasil yang asli

( 3 markah )
6. Nyatakan jenis set penitis yang berikut berdasarkan gambar yang diberi.

( 3 markah )
7. Konsep SMART digunakan dalam penyediaan anggaran kos.

A B C
Spesifik Measurable Realistik

Padankan konsep itu dengan penerangan yang betul dengan menulis A, B dan C pada
pada petak yang disediakan.
Perancangan kos yang dirancang hendaklah boleh diukur.
Kos berhubung dengan kenyataan atau menunjukkan keadaan yang sebenar.
Penetapan tujuan atau objektif projek.

( 3 markah)
8. Rajah yang berikut menunjukkan alatan yang digunakan dalam reka bentuk fesyen.

Padankan rajah pada pernyataan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Menetapkan kedudukan bahan yang hendak dicantum.

3
Menggunting benang.
Membuka jahitan
( 3 markah )

9. Susun langkah pemasangan sistem fertigasi mengikut urutan yang betul dengan menulis
1,2 dan 3 pada ruang yang disediakan. Langkah 4 telah dibuat untuk anda.
Buat pemasangan perpaipan
Sediakan semua komponen utama yang diperlukan
Uji sistem pengairan sama ada berfungsi atau tidak 4

Pemasangan bahagian tangka larutan,pam dan timer


( 3 markah )

10. Maklumat yang berikut adalah jenis-jenis lakaran .

A B C
Lakaran produk Lakaran kasar Lakaran thumbnail
Padankan jenis lakaran dengan penerangannya yang betul dengan menulis A, B, dan C
pada petak yang disediakan.
Lakaran ringkas kecil hasil daripada idea terawal tanpa pembetulan
Mempunyai bahagian yang perlu diperluas lagi
Lakaran visual sebenar untuk projek yang akan dihasilkan.
( 3 markah )
11. Tandakan ( / ) bagi maksud masalah inventif dan ( x ) bagi maksud yang tidak berkaitan.

Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan


berlaku.
Masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha
penambahbaikan berlaku.
Masalah lain yang timbul apabila usaha penambahbaikan berlaku.

( 3 markah )
12. Rajah menunjukkan satu simbol garisan interaksi. Tandakan ( / ) bagi maksud yang betul
dan ( x ) bagi maksud yang salah.

4
Berguna tetapi berlebihan
Bermasalah
Berguna tetapi tidak mencukupi
( 3 markah )
13. Tandakan ( / ) pada pernyataan yangbetul ( x ) pada pernyataan yang salah mengenai
percanggahan fizikal.

Panjang lawan pendek


Berat lawan ringan
Masalah lawan pilihan
( 3 markah )

14. Yang manakah menunjukkan gambar rajah kaedah pembuatan yang digunakan untuk
menghasilkan suatu produk.

Tandakan ( / ) bagi kaedah pembuatan yang betul dan ( x ) bagi kaedah pembuatan
yang salah.
Pembentukan
Tuangan
Pemesinan
( 3markah )
15. Isikan jawapan yang betul dengan menulis A atau B dalam kotak yang disediakan
mengenai kaedah pembuatan sama ada secara konvensional atau moden.
A Konvensional
B Moden

Memotong kayu menggunakan mesin gergaji


Mengecat menggunakan mesin penyembur.
Memutar skru menggunakan pemutar skru
( 3 markah )
16. Berikan maksud simbol garisan interaksi di bawah. Satu jawapan telah diberi.

Simbol Maksud
Berguna (normal)

5
( 3 markah )

17. Nyatakan nama komponen mekanikal yang berikut.

Aci sesondal Aci engkol Galas bebola

( 3 markah )
18. Isikan A, B dan C huruf dalam kotak yang disediakan mengenai elemen elektrik dengan
maksud yang betul.

A Beban
B Kawalan
C Medium
( 3 markah )

Laluan arus elektrik seperti wayar atau tanpa wayar


Melakukan tugas menggunakan tenaga elektrik dan memberikan kesan
Mengawal aliran arus elektrik

6
19. Namakan jenis litar yang ditunjukkan di bawah.

( 3 markah )

20. Sumber elektrik yang tidak boleh dibaharui akan habis dan tidak dapat dikitar semula.
Tandakan ( / ) bagi sumber elektrik yang tidak boleh dibaharui ( x ) bagi sumber yang
boleh dibaharui.
a. Matahari
b. Petroleum
c. Arang batu

( 3 markah )

21. Rajah yang berikut menunjukkan satu kaedah penanaman.

Berdasarkan rajah di atas,


a. Apakah nama sistem penanaman tersebut?
____________________________
( 1 markah )
b. Namakan dua jenis medium yang digunakan dalam sistem tersebut.

1. ________________________
2. ________________________
( 2 markah )
c. Namakan dua jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan cara ini.
1. ________________________
2. ________________________
( 2 markah )

7
d. Nyatakan tiga kelebihan menggunakan sistem tersebut.

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
( 3 markah )
e. Nyatakan dua kelemahan menggunakan sistem itu.
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
( 2 markah )

22. Rajeswari dari kelas 2 Setia dikehendaki menyediakan anggaran kos projek yang
dilakukan di sekolah. Yang berikut adalah contoh pengiraan kos membina enam rak
buku. Ikuti langkah mengira anggaran kos yang yang betul di ruang yang disediakan.
Kos bahan:

Bahan kuantiti Harga seunit Harga kos


1. Papan 10 x 25 x 45 mm 6 keping RM 3.50/ keping RM 21.00
2. Kayu beroti 10 x 10 x 100 mm 6 keping RM 1.80/ keping
3. Braket ‘L’ 60 keping RM 0.60/ keping RM36.00
4. Paku ( ½) 500 gram RM 2.44/ 100g
5. Cat 2 liter RM 12.50/ liter RM 25.00
6. Lekar 2 liter RM 7.50/ liter
Jumlah kos bahan
( 4 markah )

A. Kos upah:
Kos upah bagi seorang pekerja ialah RM8.00 untuk membuat enam buah rak buku
_________________________________________
( 2 markah )

B. Kos overhed:
Air = RM4.60

8
Elektrik = RM7.40
__________________________________________
( 2 markah )

C. Kos keseluruhan:
Kos upah + kos upah + kos overhead
____________________________________________
____________________________________________
( 2 markah )

23. Elektrik merupakan sumber penting dalam kehidupan manusia pada hari ini.
a. Terdapat empat elemen utama elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan.
Huraikan empat elemen tersebut.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

( 8 markah )
b. Terangkan maksud arus terus.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( 2 markah )

24. Gambar rajah menunjukkan penggunaan mesin dalam pembuatan produk.

a. Nyatakan tiga kelebihan menggunakan mesin dalam kaedah pembuatan produk.


1._______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
( 2 markah )

b. Bincangkan perbezaan teknologi pembuatan kaedah konvensional dengan moden.

Kaedah Konvensional Kaedah Moden

( 8 markah )

10

Anda mungkin juga menyukai