Anda di halaman 1dari 19

KOLEJ VOKASIONAL KULIM

JALAN JUNJONG
09000, KULIM KEDAH.

KERTAS PENERANGAN
PROGRAMME ELECTRICAL TECHNOLOGY

MODULE INDUSTRIAL SAFETY

MODULE CODE ETE 101

LEVEL 1 SEMESTER 1

CREDIT UNIT 2.0

CONTACT HOUR 4.0 HOURS/WEEK

a) APPLY GENERAL SAFETY REGULATION


COMPETENCY
b) EXPLAIN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)
a) Identify Safety Regulation.
b) Classification of Safety Regulation.
LEARNING STANDARD c) Demonstrates Safety Practice Regulation.
d) Describe about Occupational Safety and Health (OSH).
e) Explain principle of OSH Act and corporate responsibility.

NO KOD ETE 101/M1K2/KP2 MUKA : 1 DRP 18

NAMA PELAJAR : TARIKH :

TAJUK : EXPLAIN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)


TUJUAN : Selepas mempelajari tajuk ini, pelajar boleh:
a) Explain the importance of OSH
b) List out 5 basic principles of OSH for Workers
c) Explain the principle of OSH Act 1994
d) List out the importance of corporate responsibility
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994


(OSHA 1994)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

OBJEKTIF
Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat:
 menyenaraikan 15 bahagian di dalam AKKP 1994
 menyatakan tujuan utama AKKP 1994
 menyatakan falsafah dan prinsip AKKP 1994
 menghuraikan bagaimana majikan dan pekerja melaksanakan tanggungjawab
mereka di bawah AKKP 1994

SKOP PEMBELAJARAN

 Latarbelakang Akta
 Limabelas (15) Bahagian Akta
 Kandungan Akta
 Kesimpulan

FALSAFAH DAN PRINSIP

Tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak atas mereka
yang mewujudkan risiko dan mereka yang bekerja dengan risiko tersebut
 Peraturan Kendiri (Self Regulation)
 Perundingan
 Kerjasama dan penglibatan pekerja

2
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

KANDUNGAN OSHA 1994

Limabelas (15) Bahagian


1. Permulaan (Preliminary);
2. Perlantikan Pegawai (Appointment of Officers);
3. Majlis Negara bagi Keselamatan & Kesihatan (National Council for OSH);
4. Kewajipan Am Majikan & Orang Yang Bekerja Sendiri (General Duties of
Employers and Self-Employed Persons);
5. Kewajipan Am Perekabentuk, Pengilang & Pembekal (General Duties of Designers,
Manufacturers and Suppliers);
6. Kewajipan Am Pekerja (General Duties of Employees);
7. Organisasi Keselamatan & Kesihatan (Safety and Health Organizations);
8. Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian; Berbahaya, Keracunan
Pekerjaan & Penyakit Pekerjaan & Siasatan (Notification of Accidents, Dangerous
Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Diseases and Inquiry);
9. Larangan Terhadap Penggunaan Loji atau Bahan (Prohibition Against Use of Plant
or Substance);
10. Tataamalan Industri (Industry Codes of Practice);
11. Penguatkuasaan & Penyiasatan (Enforcement and Investigation);
12. Liabiliti bagi Kesalahan (Liability for Offences);
13. Rayuan (Appeals);
14. Peraturan-peraturan (Regulations);
15. Pelbagai (Miscellaneous).

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)

[Seksyen 1(2)] Pemakaian


 Orang Bekerja :
 Di semua sektor ekonomi dalam Jadual Pertama;
 Kecuali di atas kapal (Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Ordinan Perkapalan
Saudagar 1960 bagi Sabah atau Serawak) atau angkatan tentera.

3
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

JADUAL PERTAMA

Subseksyen 1(2)
 Pengilangan;
 Perlombongan & Penguarian;
 Pembinaan;
 Pertanian, Perhutanan & Perikanan;
 Kemudahan;
 Elektrik, Gas, Air & Perkhidmatan Kebersihan;
 Pengangkutan, Penyimpanan & Komunikasi;
 Perdagangan Borong & Runcit;
 Hotel & Restoran;
 Kewangan, Insuran, Harta Tanah & Perkhidmatan Perniagaan;
 Perkhidmatan Awam & Pihak Berkuasa Berkanun;

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 2 Undang-undang yang Mengatasi

1. Peruntukan tambahan kepada mana-mana undang – undang bertulis yang lain


berhubungan keselamatan & kesihatan pekerjaan;
2. Peruntukan AKKP mengatasi peruntukan yang bercanggah atau tidak konsisten.

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran

o “Industri”- perkhidmatan awam, pihak berkuasa berkanun atau mana-mana


aktiviti ekonomi dalam Jadual Pertama;

o “Loji”- Apa- apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa
komponennya dan apa-apa yang dipasang, disambung dan diperlengkapkan
padanya;

4
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran

Majikan-majikan langsung atau majikan utama atau kedua-duanya;


 Majikan langsung- berhubungan pekerja yang diambil khidmat oleh atau
melaluinya;
 Majikan utama-pemunya suatu industri termasuk pengurus; penghuni; wakil disisi
undang-undang; mana-mana kerajaan, pihak berkuasa tempatan atau badan
berkanun;
 “Pekerja”- seseorang yang diambil kerja dengan diberi gaji di bawah kontrak
perkhidmatan;
 “Penghuni”- seseorang yang menguruskan atau mengawal tempat kerja;
 “Tempat kerja”- Premis tempat orang bekerja atau yang digunakan untuk
penyimpanan loji atau bahan;
“Premis”-termasuk- Mana-mana:
 Tanah, bangunan atau bahagian mana-mana bangunan;
 Kenderaan, vesel atau pesawat udara;
 Apa-apa pepasangan di atas tanah, pepasangan di luar pesisir atau di atas dasar
atau terapung di atas mana-mana air;
 Khemah atau struktur bolehalih;

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 (2) Tafsiran

Risiko yang wujud daripada aktiviti orang bekerja termasuk risiko berkaitan dengan:
 Cara pengusahaan yang dijalankan;
 Loji atau bahan yang digunakan;
 Keadaan premis yang digunakannya.

5
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 (3) Bagi maksud Akta ini

 Kerja – kerja sebagai seorang pekerja atau sebagai orang yang bekerja sendiri;
 Seseorang sedang bekerja sepanjang masa dia berada di tempat kerjanya;
 Orang yang bekerja sendiri adalah sedang bekerja sepanjang masa yang
ditumpukannya kepada kerja sebagai seorang yang bekerja sendiri.

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 4 TUJUAN AKTA

 Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja;


 Melindungi keselamatan atau kesihatan orang lain, selain daripada pekerja yang
berada di tempat kerja;
 Mempromosikan persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan kehendak
fisiologi dan psikologi pekerja;
 Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem perundangan berdasarkan peraturan dan
tataamalan industri.

BAHAGIAN II:
PERLANTIKAN PEGAWAI (Seksyen 5(1))

 Perlantikan Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah oleh Menteri;

6
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN III: MAJLIS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


Seksyen 9 - Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 Keahlian – di antara 12 - 15;


 Dilantik oleh Menteri;
 Menjalankan penyiasatan berkenaan;
o perundangan, pentadbiran/penguatkuasaan, menggalakkan hubungan
kerjasama, masalah-masalah khusus, penggunaan bahan kimia,
perangkaan, kemudahan kesihatan, tataamalan industri, pemulihan
 Pengerusi Jawatankuasa Rayuan

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


(Seksyen 15)

Setakat yang Praktik


1. Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan semasa bekerja semua
pekerjanya;
2. Ini termasuk:-
a. Mengada dan menyenggara loji dan sistem kerja;
b. Membuat perkiraan bagi penggunaan, pengendalian, penanganan,
penyimpanan
3. dan pengangkutan loji dan bahan;

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


(Seksyen 15(2))

Setakat yang Praktik,


Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan;
Mengada dan menyenggara tempat kerja dan laluan keluar / masuk ke / dari sebarang
tempat kerja;
Mengada dan menyenggara persekitaran kerja dan dengan kemudahan kebajikan yang
mencukupi;

7
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI

KEWAJIPAN LAIN
Merangka kenyataan bertulis tentang dasar Keselamatan dan kesihatan; (Seksyen 16)
Menjalankan pengusahaannya tanpa menjejaskan keselamatan orang lain yang bukan
pekerjanya; [Seksyen 17(1 )]
Mengadakan maklumat kepada orang lain berkenaan pengusahaannya; [Seksyen 17(2 )]

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


Seksyen 18

 Kewajipan seseorang penghuni premis bukan domestik:


 Memastikan tempat kerja selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan kepada orang
lain selain daripada pekerjanya yang bekerja di premisnya

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL


Seksyen 20 / Seksyen 21 Setakat yang Praktik

 Memastikan loji / bahan direkabentuk dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan
apabila digunakan secara betul;
 Mengatur atau menjalankan ujian dan pemeriksaan;

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL


(Seksyen 20 / Seksyen 21)
Setakat yang Praktik

 Maklumat yang mencukupi;


 Mengatur kajian untuk menghapus atau mengurangkan hazard;
 Membina dan memasang loji yang selamat;

8
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA (Seksyen 24)

 Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan diri dan orang lain;


 Bekerjasama dengan majikan dan orang lain;
 Memakai dan menggunakan kelengkapan pelindung diri (PPE) yang dibekalkan;
 Mematuhi arahan keselamatan yang lain;

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA


Seseorang:
 Tidak boleh mengganggu atau menyalahguna apa-apa yang diadakan atau
dilakukan untuk kepentingan keselamatan kesihatan dan kebajikan dengan
sengaja; ( Seksyen 25)
 Majikan tidak boleh mengenakan caj ke atas pekerja; (Seksyen 26)
 Majikan / Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mencederakan
atau menukar kedudukan); (Seksyen 27)

BAHAGIAN VII: ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN


 Pengawasan Perubatan (Medical Surveillance); (Seksyen 28)
 Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer); (Seksyen 29)
 Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health
Committee); (Seksyen 30)

BAHAGIAN VIII: PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN


BERBAHAYA,KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN, DAN
SIASATAN
(Seksyen 32)

 Majikan memberitahu pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan yang terdekat;


 Penyakit Pekerjaan - Pengamal Perubatan berdaftar melapor kepada Ketua
Pengarah;

9
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN IX: LARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN LOJI DAN ATAU BAHAN

(Seksyen 35)
 Kuasa Ketua Pengarah JKKP (DOSH);
 Minta pendapat Jabatan Kerajaan atau badan lain yang pada hematnya sesuai
sebelum membuat perintah;
(Seksyen 36)
 Orang yang terkilan boleh merayu

BAHAGIAN X: TATAAMALAN INDUSTRI

(Seksyen 37)
 Diwartakan oleh Menteri;
 Boleh dipinda;
 Mengandungi sebarang tata, standard, peraturan, spesifikasi atau kehendak
keselamatan dan kesihatan;

(Seksyen 38)
 Boleh digunakan dalam prosiding;

BAHAGIAN XI:
PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN

(Seksyen 39)
Ketua Pengarah;
Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;
Kuasa untuk memasuki, memeriksa, menyiasat, mengambil sampel dan lain-lain;

(Seksyen 48)
Notis Larangan dan Pembaikan;

10
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN XII:
LIABILITI BAGI KESALAHAN

(Seksyen 51)
Penalti Am
Maksima RM10,000 atau Satu Tahun Penjara atau kedua-duanya sekali;
Pelanggaran berterusan - maksima RM 1,000 sehari;

LIABILITI BAGI KESALAHAN


Siapa yang boleh didakwa?

(Seksyen 52)
Badan Korporat bersama dengan Pengarah Syarikat, Pengurus, Setiausaha atau yang lain;

(Seksyen 53)
Kesatuan Sekerja;

Seksyen 54)
Seorang ejen;

11
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

PENALTI

JENIS KESALAHAN PENALTI

Maksima RM50,000 @ LIMA tahun


Gagal mematuhi Notis penjara @kedua-duanya sekali @/dan
RM500 setiap hari

Kewajipan Am Majikan dan Orang Maksimum RM50,000 @ DUA tahun


yang bekerja sendiri penjara @ kedua-duanya sekali

Kewajipan Am perekabentuk,
Maksima RM20,000 @ DUA tahun
pengilang dan pembekal
penjara @ kedua-duanya sekali
berkaitan loji/bahan
Kewajipan tidak mengganggu
Maksima RM20,000 @ DUA tahun
menyalahguna apa-apa yang
penjara @ kedua-duanya sekali
disediakan

Diskriminasi terhadap pekerja dan Maksima RM10,000 @ SATU tahun


lain-lain penjara

Maksima RM10,000 @ SATU tahun


Berkaitan dengan pemeriksaan
penjara

Organisasi keselamatan dan


Maksima RM5,000 @ ENAM bulan penjara
kesihatan

Maksima RM1,000 @ TIGA bulan penjara


Kewajipan Am pekerja
@ Kedua-duanya sekali

12
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

BAHAGIAN XIII: RAYUAN


(Seksyen 63)
 Jawatankuasa Rayuan dilantik oleh Menteri;
 Pengerusi - Anggota Majlis;
 Dua orang lain;
 Rayuan ke atas seksyen 36 atau 50;

BAHAGIAN XIV: PERATURAN-PERATURAN


(Seksyen 66)
 Menteri diberi kuasa membuat Peraturan;
 Bagi mengawalselia atau melarang;
 Contoh : Pengilangan, pembekalan atau penggunaan loji, bahan;
 Memastikan pengadaan kemudahan kebajikan yang memadai;

BAHAGIAN XV: PELBAGAI


(Seksyen 67)
 Kewajipan menyimpan rahsia
 Seseorang tidak boleh mendedahkan rahsia (pengilangan atau komersil) semasa
melaksanakan tugas;
 Penalti Maksima RM20,000 @ Dua tahun penjara @ kedua-duanya;

PERATURAN – PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994


 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar
Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995;
 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap
Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996;
 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa
Keselamatan dan Kesihatan) 1996;
 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan,
Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997;

13
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan


dan Kesihatan) 1997;
 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan) 1997;
 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan terhadap Penggunaan
Bahan) 1999;
 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan
Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000;
 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan
Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit
Pekerjaan) 2004

Seksyen 16
 Tiap majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan pernyataan bertulis dasar
am keselamatan dan kesihatan

Pengecualian
 Menjalankan pengusahaan tidak lebih daripada lima pekerja

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996


OBJEKTIF
 Mencegah kemalangan kimia yang besar;
 Menghadkan akibatnya kepada manusia dan persekitaran;
 Terpakai untuk semua aktiviti industri yang mempunyai kemudahan penstoran
bahan kimia;
 Pepasangan bahaya besar dan bukan bahaya besar adalah berdasarkan kepada
kuantiti ambang;
 Penyediaan Laporan aktiviti industri dan Demonstrasi Operasi Selamat;
 Lebihkurang 200 bahan kimia disenaraikan;

14
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

PK&KP (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996


Peraturan menggariskan:
 Komposisi;
 Pemilihan dan perlantikan ahli;
 Kuasa;
 Lain-lain hal.

PK&KP (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997


Terpakai kepada pembekal Bahan Kimia Berbahaya;
Kewajipan:
Mengelaskan bahan kimia, membungkus dengan selamat, melabel bahan kimia;
dan menyediakan Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (CSDS).

PK&KP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997


Peraturan menggariskan;
 Kelayakan
 Pendaftaran
 Kewajipan Majikan dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
Terpakai bagi menentukan;
 Kelas Industri yang perlu menggajikan seorang Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan (SHO)

15
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

Perintah K&KP
(Larangan Penggunaan Bahan) 1999

MAKLUMAT BAHAN SKOP LARANGAN

Krosidolit Semua tujuan melainkan tujuan


(Barah Paru-Paru) penyelidikan atau analisis

Karbon disulfida Karbon


tetraklorida dan
Pembersihan dan menghilangkan
n- Heksana ;(Keracunan
gris
sistemik) Benzena;
{Barah(leukimia)}

Fosforus putih Penggunaan dalam pembuatan


(Keracunan Kronik) mancis

4-Aminodifenil; Benzidina;, 2-
Naftilamina; Pembuatan dan Penggunaan untuk
4-Nitrodifenil; garam bahan- semua tujuan termasuk apa-apa
bahan ini dan apa –apa bahan proses pembuatan dimana bahan
yang mengandungi yang dihuraikan diatas terbentuk,
sebatiannya,dalam apa-apa kecuali bagi tujuan penyelidikan dan
bahan lain pada jumlah analisis.
kepekatan melebihi 0.1%

(Barah pundi)

16
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

PK&KP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada


Kesihatan) 2000

Keperluan Peraturan

 Menyediakan satu rangka undang-undang yang sah bagi majikan dalam mengawal
penggunaan bahan kimia berbahaya;
 Mengadakan satu standard pendedahan dalam melindungi kesihatan pekerja;
 Mempromosikan pengurusan bahan kimia yang cemerlang;

KESIMPULAN

 Keperluan OSHA 1994;


 Falsafah OSHA 1994;
 Kandungan OSHA 1994;
 Lima belas Bahagian;

17
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

PERTUBUHAN BURUH ANTARABANGSA (ILO)

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) adalah sebuah agensi khusus Pertubuhan


Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang memperkatakan isu-isu buruh yang berkaitan dengan
piawaian buruh antarabangsa. Ibupejabat di Geneva, Switzerland. Sekretariatnya bekerja di
seluruh dunia dikenali sebagai Pejabat Buruh Antarabangsa. Organisasi ini pernah menerima
Hadiah Nobel Keamanan pada tahun 1969.

Sejarah singkat berdirinya ILO


ILO (International Labour Organization) atau Pertubuhan Buruh Antarabangsa adalah
sebuah organisasi antarabangsa yang bertanggung jawab dalam hal menangani, mengawasi
serta meningkatkan standard buruh antarabangsa. ILO dibentuk pada tahun 1919 melalui
perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia . Perlembagaan ILO dirancang pada
pertengahan Januari dan April 1919 oleh Labour Commission yang selanjutnya disusun oleh
Peace Conference yang bertempat di Paris kemudian di Versailles.

ILO dibentuk oleh suruhanjaya yang diketuai oleh Samuel Gompers, ketua American
Federation of Labor (AFL) di Amerika Syarikat, dan mulai oleh sembilan negara yaitu :
Belgium, Cuba, Republik Czech, Perancis, Itali, Jepun, Poland, England dan Amerika
Syarikat. Saat ini, ILO mempunyai 183 anggota. Ibu pejabat ILO bertempat di Geneva, Swiss.

Matlamat utama ILO adalah untuk menggalakkan peluang bagi wanita dan lelaki
mendapat pekerjaan yang memuaskan dan berhasil, dengan keadaan bebas, adil, selamat
dan bermaruah. Kerja ILO dibahagikan kepada empat sektor, iaitu piawaian dan prinsip asas
dan hak dalam pekerjaan, pekerjaan (employment), perlindungan sosial dan dialog sosial.

18
KOLEJ VOKASIONAL KULIM 2014[Type text] ETE 101 MIK2 ABDUL RAHIM B MOHD HASHIM

Satu bengkel kebangsaan mengenai pembangunan strategi maklumat keselamatan


dan kesihatan pekerjaan telah diadakan pada 26 - 28hb April 1993 anjuran bersama Jabatan
Kilang dan Jentera, Asia-OSH dan Petubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Matlamat
mengadakan bengkel ini adalah untuk mewujudkan satu rangkaian maklumat berkaitan
dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya pertukaran dan penyebaran
maklumat akan dapat dibuat dengan lebih berkesan. Selain itu, dengan bantuan kepakaran
daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) bagi merangka prinsip OSHA 1994 yang
dibina untuk dibahaskan di Parlimen bagi diguna pakai untuk Malaysia.

19