Anda di halaman 1dari 14

Pendekatan Deming dan falsafah sistem kualiti, pendekatan Juran dan Crosby

Ini adalah pelbagai falsafah yang terdapat pada pengurus operasi dalam menilai
kualiti dan kesesuaian sistem dalam organisasi yang boleh digunakan untuk
meningkatkan kecekapan dan keuntungan. Pendekatan pelbagai kualiti dijelaskan
seperti di bawah.

Falsafah Deming:
Berdasarkan dalam meningkatkan produk dan perkhidmatan dengan mengurangkan
ketidakpastian dan kebolehubahan dalam proses reka bentuk dan pembuatan. Variasi
dianggap sebagai satu-satunya sebab untuk kualiti yang kurang baik. Variasi di
bahagian asas dalam pembuatan membawa kepada kegunaan dan kegagalan
pramatang. Kualiti yang lebih baik membawa kepada kerja yang kurang , kurang
kelewatan dan penggunaan input faktor yang lebih baik. Ia termasuk pengetahuan
yang mendalam yang terdiri daripada empat peringkat iaitu penghargaan untuk suatu
sistem, pengetahuan tentang teori tentang variasi, teori pengetahuan dan psikologi.
Berdasarkan empat aspek ini Deming telah mencipta 14 mata kualiti pengurusan.
(Chambers, Johnston, & Slack, 2007)
Pandangan Deming.
Deming (1986) menyatakan bahwa implementasi konsep mutu dalam sebuah
organisasi memerlukan perubahan dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen.
Deming mengusulkan empat belas butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk
meningkatkan mutu dan produktivitas suatu organisasi juga dalam bidang pendidikan.
Keempat belas butir pemikiran tersebut adalah seperti berikut,
1) Mewujudkan Matlamat yang Kukuh untuk Peningkatan Produk dan
Perkhidmatan
Sekolah memerlukan matlamat akhir yang mampu mengarahkan para pelajar untuk
menghadapi masa depan secara mantap. Jangan buat pelajar hanya mempunyai gred
yang bagus tetapi juga harus membuat pelajar mempunyai kesediaan pembelajaran
sepanjang hayat.
2) Mengamalkan Falsafah Baru
Pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualiti. Dalam erti
kata lain, mereka tidak lagi pasif dan sanggup diperlakukan dengan teruk seperti yang
mereka boleh tanpa mengulas.

1
3)Hentikan Ketergantungan pada Pemeriksaan Masa
Dalam bidang pendidikan, penilaian dijalankan bukan sahaja semasa peperiksaan am
atau peperiksaan akhir, tetapi dijalankan pada bila-bila masa semasa proses
pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, dalam menentukan piawaian ujian,
perlu diberi perhatian kepada teori kepimpinan yang berkembang dalam Pengurusan
Kualiti Keseluruhan dan lain-lain, seperti teori alam, teori alam sekitar, teori tingkah
laku, teori humanisme, dan teori kontingensi.
4) Menamatkan Kebiasaan Membuat Hubungan Perniagaan Hanya
Berdasarkan Kos
Dalam bidang pendidikan, pernyataan di atas terutama berkaitan dengan kos
pendidikan yang berkaitan dengan perbandingan bilangan guru dan pelajar dalam satu
bilik / kelas. Kelas-kelas besar memang akan membuat sekolah membuat penjimatan
kos, tetapi kualiti yang dihasilkan tidak dijamin dan tidak mustahil untuk
meningkatkan kos di bahagian lain sistem.
5) Meningkatkan Sistem Pengeluaran dan Perkhidmatan dalam Konstan dan
Berterusan
Dalam bidang pendidikan seorang guru harus berfikir secara strategik supaya pelajar
dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik, sehingga mereka
dapat memperoleh nilai yang baik. Guru tidak hanya berfikir tentang bagaimana
pelajar mendapat gred yang baik.
6) Mengatur Kaedah Latihan Moden di Tempat Kerja
Ini perlu dilakukan supaya terdapat asas pengetahuan umum untuk semua ahli
kakitangan di institusi pendidikan. Selepas itu, guru dan pentadbir mengembangkan
kemahiran mengikut apa yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme.
7) Mengatur Kepimpinan
Kepimpinan berbeza dari pemimpin. Kepimpinan adalah keupayaan untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kumpulan untuk mencapai matlamat yang
dikongsi dengan orang lain. Walaupun pemimpin adalah orang atau sekumpulan orang
seperti kepala, komander, pengerusi dan sebagainya. Dari beberapa definisi, dapat
disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang
atau kelompok dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang sama.

2
8) Hilangkan Ketakutan
Perlu diingat bahawa ketakutan menghalang pekerja daripada dapat bertanya,
melaporkan masalah, atau menyatakan idea walaupun mereka semua perlu dilakukan
untuk menghasilkan prestasi maksimum. Oleh itu, pelakon pendidikan tidak boleh
menggunakan sistem ganjaran dan hukuman kepada pelajar kerana ia akan
menghalang perkembangan motivasi dalaman dari pelajar mereka.
9) Memecahkan halangan antara kawasan kakitangan
Halangan fungsian interdepartikel menghasilkan produktiviti yang lebih rendah.
Halangan ini boleh diatasi dengan membangunkan kerjasama kumpulan. Oleh itu, ahli
kakitangan harus bekerjasama dan memberi keutamaan dalam meningkatkan kualiti.
10) Menghapuskan Slogans, Nasihat, dan Sasaran untuk Buruh
Penambahbaikan berterusan sebagai sasaran am mesti menggantikan simbol kerja.
11) Menghapuskan Kuota Numerik
Kuota cenderung menggalakkan orang ramai untuk memberi tumpuan kepada
bilangan yang kerap dengan mengorbankan kualiti. Menggunakan terlalu banyak
slogan dan terlalu tertumpu pada sasaran boleh menyebabkan salah arah untuk
pembangunan sistem yang baik. Tidak jarang penanda aras sasaran akan lebih
tertumpu pada guru dan pelajar daripada keseluruhan sistem.
12) Menghapuskan Halangan untuk Self Pride untuk Kejayaan Kerja
Kebanggaan diri terhadap hasil kerja yang dicapai perlu dimiliki guru dan pelajar.
Kehadiran kebanggaan dalam diri membuat guru dan pelajar bertanggungjawab atas
kewajipan dan kewajipan yang mereka bawa supaya mereka dapat mengekalkan
kualiti.
13) Menyusun Program Pendidikan dan Latihan yang Baik.
Ini terpakai kepada pelakon pendidikan kerana ia mempunyai kesan langsung
terhadap kualiti pembelajaran pelajar.
14) Melaksanakan Tindakan / Contoh Sebenar
Pengurus mestilah "pengurus utama" dan bukannya "pengurus bos". Seorang
"pengurus utama" akan cuba untuk menyampaikan pandangannya sentiasa berusaha
untuk membangunkan kerjasama, mengambil masa dan tenaga untuk sistem supaya
dengan adanya contoh sebenar, para pekerja menyedari cara untuk melakukan kerja
yang berkualiti.

3
Falsafah Crosby
Falsafah pengurusan kualiti Crosby berdasarkan kualiti pengurusan kualiti dan unsur-
unsur peningkatan. Pengurusan kualiti mutlak adalah: kualiti adalah sesuai dengan
keperluan yang tidak elegan, tidak ada masalah seperti masalah kualiti, tidak ada
kualiti ekonomi, satu-satunya ukuran pencapaian adalah mutu, kemahiran hanya
kecacatan pencapaian, dan unsur-unsur prinsip penambahbaikan termasuk penentuan,
pendidikan dan pelaksanaan.

B. Pandangan Crosby.

Menurut Crosby, kualiti mutlak adalah:


1) Kualiti mesti diselaraskan sebagai kesesuaian dengan keperluan,bukannya tidak
baik, atau sebagai keistimewaan,
2) Sistem untuk menghasilkan kualiti adalah pencegahan, bukan penghakiman,
3) Piawaian kerja mestilah sempurna, tidak "cukup dekat tanpa cacat",
4) Pengukuran kualiti adalah harga ketidakpatuhan, bukan garis panduan.
Oleh itu, menurut tokoh yang sangat menonjol dengan idea kualiti, pengurusan itu
adalah penyebab sekurang-kurangnya 80% masalah kualiti dalam organisasi. Oleh itu,
satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah melalui kepimpinan pengurusan.
5) Crosby menyediakan vaksin Kualiti, iaitu:
6) Tujuan: pengurusan adalah satu-satunya alat yang akan mengubah imej organisasi,
7) Pendidikan: membantu semua komponen organisasi membangunkan pemahaman
umum tentang kualiti dan memahami peranan masing-masing dalam proses
peningkatan kualiti,
8) Permohonan: panduan dan program peningkatan langsung.
9) Crosby mengenal pasti empat belas peringkat untuk mencapai kecacatan sifar yang
melibatkan kepentingan kumpulan kualiti, pengukuran kualiti sedia ada,
menganggarkan kos kualiti, menghapuskan kesilapan dan proses kerja berulang.

Falsafah Juran
Falsafah Juran adalah berdasarkan perancangan strategik syarikat meminimumkan
risiko penolakan. Beliau menyatakan dalam program pengurusan kualitinya, pekerja
yang berlainan di pelbagai peringkat organisasi menyumbang pelbagai faktor ke arah
kebaikan yang mengawal pengurusan terutamanya perkara penting adalah untuk
bercakap dari segi kelemahan kewangan atau bajet, pekerja memegang kes sebagai

4
kebaikan dan pengurusan pertengahan memegang kedua-dua kes dan wang sebagai
kebaikan dan boleh bercakap dengan wang dan juga syarat kelayakan bergantung
pada pergantungan antara fungsi membuat, mengiringi proses, peperiksaan dan
maklum balas dan sistem kualiti perlu berterusan dan tidak pernah berakhir. Tiga
aspek kualiti yang dipanggil trilogi berkualiti adalah bentuk kualiti, kawalan kualiti
dan penambahbaikan kualiti. (Greasley, 2007)

C. Pandangan Juran.
Ciri-ciri Pengurusan Kualiti Keseluruhan (TQM) mengikut Joseph M. Juran termasuk;
1) Kualiti adalah sebahagian daripada setiap agenda pengurusan
2) Objektif kualiti dimasukkan dalam pelan perniagaan.
3) Rentang sasaran diperolehi daripada penanda aras: tumpuan adalah pada pelanggan
dan pada kesesuaian persaingan, terdapat sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan.
4) Sasaran tersebar ke tahap yang mengambil tindakan.
5) Latihan dijalankan di semua peringkat.
6) Pengukuran ditentukan sepenuhnya.
7) Pengurus sentiasa mengkaji kemajuan berbanding sasaran.
8) Anugerah diberikan untuk prestasi terbaik.
9) Sistem ganjaran adalah tetap dan diperbaiki.

Trilogi Kualitas (The Quality Trilogy)


1) Perencanaan Kualitas (quality planning)
Perancangan kualiti, proses yang mengenal pasti pelanggan dan proses yang akan
menyampaikan produk dan perkhidmatan dengan ciri-ciri yang tepat dan kemudian
memindahkan pengetahuan ini kepada semua kakitangan syarikat untuk memuaskan
pelanggan.
· Memenuhi keperluan pelanggan / pengguna
· Tentukan segmen pasaran (segmen pasaran) produk
· Mengembangkan ciri-ciri produk mengikut permintaan pengguna
· Membangunkan proses yang menyokong pencapaian ciri-ciri produk
2) Kawalan Kualiti

5
Kawalan kualiti, suatu proses di mana produk dikaji dan dinilai dengan teliti,
berbanding dengan keperluan pelanggan. Isu-isu yang diketahui kemudiannya
diselesaikan, contohnya mesin rosak dibaiki segera.
· Menilai prestasi produk
· Bandingkan antara prestasi sebenar dan sasaran
· Mengambil tindakan jika ada perbezaan / penyelewengan
3) Peningkatan Kualiti
Peningkatan kualiti, proses di mana mekanisme yang ditubuhkan dikekalkan supaya
kualiti dapat dicapai secara mampan. Ini termasuk peruntukan sumber, menyerahkan
orang ramai untuk menyiapkan projek berkualiti, melatih pekerja yang terlibat dalam
projek-projek berkualiti dan secara amnya mewujudkan struktur tetap untuk mengejar
kualiti dan mengekalkan apa yang telah dicapai sebelum ini.
· Kenal pasti projek penambahbaikan (peningkatan)
· Membina infrastruktur yang mencukupi
· Membentuk satu pasukan
· Mengendalikan latihan yang berkaitan
· Diagnosis penyebab (boleh menggunakan rajah Fishbone-Ishikawa)
· Bagaimana untuk mengatasi masalah
· Bagaimana untuk mencapai sasaran
Persamaan dan Perbezaan dari segi TQM
Pengurusan kualiti menyeluruh adalah perihal budaya, sikap dan organisasi syarikat
yang memerlukan kualiti dalam semua aspek operasi dengan perkara yang dilakukan
tepat pada masanya dan kecacatan dihapuskan atau dibasmi dari operasi sepenuhnya.
Kepelbagaian falsafah dan pendekatan kualiti menentukan kualiti yang akan dicapai
oleh organisasi berkenaan dengan pelbagai aspek kualiti dalam sesebuah organisasi
dan tidak semestinya bergantung pada mana-mana satu pendekatan atau falsafah.
Falsafah Deming adalah program 14 mata untuk menilai dan melaksanakan kualiti
dan falsafah Juran menekankan pentingnya latihan berkualiti untuk pengurangan kos
kegagalan, produktiviti yang lebih tinggi dan menekankan pengumpulan dan analisis
data.
Sedangkan falsafah Crosby membayangkan aspek tingkah laku dalam kualiti, lebih
menekankan pada proses pengurusan untuk mengubah budaya dan sikap daripada
bergantung pada teknik statistik. Tetapi ia tidak memberikan butiran yang lebih baik
mengenai pengurusan kualiti dan mendasarkan dirinya kepada pemikiran pengurusan

6
sebaliknya. Oleh itu pendekatan Crosby lebih mudah dimuatkan ke dalam syarikat
dan tidak mempunyai masalah pelaksanaan yang berlaku dalam melaksanakan
falsafah Deming tetapi ia mempunyai isu-isu yang tidak dapat diterima di seluruh
dunia atau menjadi yang popular.
Banyak isu yang ada dalam dapat mentafsirkan apa yang tepat dan definisi ISO 9000
sedangkan beberapa orang lain mencadangkan kegunaannya adalah dipersoalkan
memandangkan kos pelaksanaan yang tinggi di banyak syarikat bersaiz kecil dan
sederhana. Walaupun ia sedang dilaksanakan dalam syarikat yang berjaya oleh
majoriti dan sangat popular / pendekatan. (Shim et al., 1999)

Penandaarasan sebagai pendekatan kualiti adalah satu langkah yang tidak semestinya
membantu organisasi secara strategik dan keluar ke dalam industri dan memasarkan
perkhidmatan syarikat itu.

Penambahbaikan berterusan adalah paradigma pembelajaran yang melibatkan


peningkatan pembelajaran dengan perubahan berterusan dalam organisasi.
TQM adalah pendekatan bersepadu untuk kualiti, dengan jumlah penggunaan sumber
dan tiada pengecualian untuk kualiti sebagai standard.

Oleh itu, sebaliknya salah satu pendekatan adalah alat statistik pendekatan lain adalah
prinsip asas pengurusan yang berkesan dan di mana mereka mengambil kesempatan
untuk menjadi khusus dan berbeza dari orang lain pada masa yang sama mereka
kehilangan lebih banyak alasan berdasarkan keberkesanan. Tetapi banyak pendekatan
sedemikian melaksanakan peningkatan kualiti yang berjaya dalam organisasi yang
menjadi lebih popular.
Menganalisis perbezaan dan menilai impak perbezaan ini terhadap inovasi,
perubahan dan daya saing.
Perbezaan pelbagai pendekatan kualiti dan falsafah menunjukkan bahawa kualiti
boleh diukur dari pelbagai sudut dan alat statistik, dari pelbagai aspek proses dalam
organisasi, dari output dan input dan dari produktiviti input faktor. Terdapat banyak
cara menggunakan kualiti dalam organisasi dan banyak konsep dalam pengurusan
boleh digunakan di sini. Perbezaan yang paling penting adalah sama ada sebagai
kaedah tradisional, sebagai langkah satu, pendekatan bersepadu, alat statistik,

7
berdasarkan hubungan pengurus dan kepercayaan, perubahan berterusan dan piawaian
yang dapat diterima oleh pihak berkuasa.
Kesan perbezaan ini terhadap perubahan, inovasi dan daya saing dapat diukur dari
berbagai sudut pandang. Impak untuk pelbagai teknik pengurusan perubahan dapat
dinilai dan direalisasikan pada aspek-aspek seperti yang disebutkan di bawah:
(Schroeder, 2005)
Kesan perubahan perbezaan antara pendekatan kualiti dan falsafah:

Perubahan
Perubahan dalam sesebuah organisasi disebabkan oleh pendekatan berkualiti jelas dari
fakta bahawa tanpa perubahan dan penambahbaikan yang berterusan program kualiti
akan diberikan tidak berkesan. Program kualiti dimulakan dan membawa kepada
perubahan dalam organisasi kerana sebab-sebab berikut:

I. Perubahan persepsi pelanggan berterusan dan oleh itu apabila organisasi menerima
reka bentuk dan pembangunan produk pada tahun pertama, perubahan keutamaan dan
tingkah laku belian tahun depan mungkin menunjukkan bahawa akan ada lebih
daripada permintaan terhadap produk atau perkhidmatan tertentu . Oleh itu, perubahan
dalam corak permintaan memerlukan syarikat itu terlibat dalam mendesain semula
produk semula dan ini mahal dan memakan masa. Oleh itu, disebabkan oleh
perubahan dalam persepsi pelanggan, perubahan dalam reka bentuk produk dari
perspektif kualiti menjadi jelas. Pelbagai pendekatan dan perbezaan mereka memberi
kesan kepada jaminan dan kebolehpercayaan pendekatan khusus untuk pemilihan
program kualiti di mana pendekatan penanda aras yang mana satu adalah dipercayai
kerana ia dapat dimulakan dalam beberapa hari dan boleh dilakukan pada bila-bila
masa sepanjang tahun. Pendekatan bersepadu seperti TQM di sisi lain dapat
menangani sebagian besar perubahan permintaan dengan dapat diintegrasikan dari
sebelum persepsi pengguna mulai berubah.

Kompetisi II adalah berterusan dalam persekitaran atau pasaran yang menyiratkan


bahawa untuk organisasi untuk terus maju perlu mengubah pelaksanaan secara
berterusan. Meskipun pasaran dinamik, organisasi menghadapi kendala dalam masa
dan biaya. Kesan dari pelbagai program kualiti adalah berkesan untuk beberapa
pendekatan hanya seperti pendekatan TQM yang integratif dari semua faktor dalam

8
pengurusan dan organisasi, juga pendekatan Crosby adalah berkesan kerana ia
berdasarkan kepada standard kualiti dan gaya pemikiran yang perlu berkesan untuk
pemikiran pengurusan dalam organisasi yang berdaya saing tinggi pasaran.
Pendekatan impak Deming dan Juran jika digunakan hanya apabila organisasi
bersedia melaksanakan program sedemikian kerana sifat tradisional mereka dan
impak mengambil masa yang lebih lama untuk meramalkan bahawa kedua-dua
falsafah mempunyai masalah pelaksanaan.

III Pertukaran dalam organisasi juga memberi kesan khusus apabila diakui bahawa
perubahan dalam sistem dan proses namun direka dengan bijak akan menjadi usang
selepas tempoh masa dan komplikasi yang terlibat menambah perubahan selanjutnya
yang akan dipengaruhi. Falsafah Juran dan Crosby jika dilaksanakan mempunyai
kesan yang lebih rendah kerana pada masa itu perubahan minda yang diurus telah
berkembang seperti juga dalam TQM dan pendekatan peningkatan berterusan.
Sedangkan untuk melaksanakan program Deming dalam kualiti pelaksanaan dan
pengurusan perubahan yang berjaya mungkin mengambil masa beberapa tahun tetapi
sekali set itu akan ada kejayaan besar. Proses dan pemikiran manajemen jika
menerima enam sigma dan ISO9000 maka falsafah kualiti akan memberi kesan yang
sangat besar kepada perubahan struktur, proses, budaya organisasi dan membawa
jawapan mudah kepada aspek pengukuran kompleks dan kualitatif.

Daya saing
Perbezaan falsafah juga memberi impak besar kepada daya saing organisasi dengan
cara yang berbeza. Pelbagai falsafah dan impak mereka terhadap organisasi berkenaan
dengan daya saing adalah dengan cara berikut:
Pengurangan kos:
Pendekatan Deming, Juran dan Crosby membayangkan pengurangan kos yang lebih
besar dan membawa kepada kecekapan kos yang lebih tinggi dan skala operasi jika
digunakan beberapa tahun dan telah mengatasi masalah pelaksanaan awal.
Peningkatan berterusan, kualiti Six Sigma dan ISO9000 juga meningkatkan
keberkesanan kos jika diterapkan dan ditafsirkan dengan betul.
Produktiviti:
Daripada pendekatan yang diberikan, pendekatan Crosby dan Juran membawa kepada
peningkatan produktiviti daripada Falsafah Deming dalam jangka pendek hanya

9
manakala falsafah penambahbaikan yang berterusan membayangkan bahawa daya
saing meningkat dalam tempoh masa yang lebih rendah dan kos yang lebih rendah.

Pembezaan:
Kesan pendekatan kualiti pada pembezaan reka bentuk produk lebih jelas. Produk
boleh diklasifikasikan sebagai adat, pilihan berorientasikan dan standard dalam reka
bentuk. Pembezaan reka bentuk boleh digunakan untuk falsafah Juran dan Crosby
yang menunjukkan hasil yang lebih baik apabila impak mereka terhadap pelaksanaan
untuk menukar reka bentuk produk adat dan pilihan yang berorientasikan adalah lebih
baik daripada produk standard.

Inovasi
Daya saing dan peningkatan dalam industri yang bersaing untuk bahagian pasaran
telah meningkat dalam dekad yang lalu. Ini telah memimpin syarikat-syarikat yang
berjuang dalam senario pasaran untuk membangunkan produk dan inovasi yang
inovatif melalui program penyelidikan dan pembangunan yang ketat. Inovasi dan
ciptaan meningkatkan kredibiliti dalam persekitaran yang cepat berubah. Falsafah
Juran dan Crosby sangat berkesan manakala falsafah Deming mengambil masa untuk
melaksanakan. . Penambahbaikan dan penandaarasan yang berterusan telah didapati
berkesan dalam membangunkan produk baru secara langsung dan bukannya
menghampiri isu dari sudut pandangan lain. (Stevenson, 2008)

Mengesyorkan tindakan yang mungkin diambil oleh organisasi untuk


memperbaiki mutu yang sedia ada berhubung dengan impaknya terhadap
inovasi, perubahan dan daya saing, dan mengenalpasti mana-mana bidang yang
memerlukan analisis lanjut.
Pelbagai pendekatan dan program kualiti telah dapat memberi kesan kepada
perubahan, daya saing dan inovasi. Keupayaan Syarikat dan organisasi untuk
meningkatkan kualiti berpunca daripada pelbagai isu dan situasi yang mesti dihadapi
oleh syarikat dalam masa nyata. Oleh itu, bagi syarikat dan organisasi untuk menilai
kesan pendekatan yang berbeza dan memilih gabungan strategi yang betul adalah
penting. Pendekatan dan senario yang berbeza akan berdasarkan faktor berikut:

10
budaya,

kajian kitaran hayat organisasi,

saiz organisasi,

belanjawan wang,

Tempoh masa untuk pelaksanaan


Program kualiti akan dilaksanakan yang suite terbaik organisasi dan tahap budaya
pengurusan dan penglibatannya.
Program untuk falsafah Deming akan terpakai dalam organisasi yang besar dengan
belanjawan yang lebih tinggi, keperluan yang lebih besar untuk inovasi dan
pengurusan perubahan dan masa yang lebih besar untuk aplikasi. Jika budaya itu
cukup besar maka program kualiti juga akan sangat berguna dan mudah.
Penandaarasan boleh berkesan bersama dengan peningkatan berterusan dalam
organisasi di mana belanjawan terhad, persekitaran yang sangat kompetitif dan
perubahan adalah penting untuk terus hidup.
Falsafah Juran dan Crosby adalah terpakai bagi syarikat dan organisasi di mana
keperluan untuk melaksanakan perubahan sebagai faktor budaya adalah penting, yang
mempunyai belanjawan yang lebih besar dengan masa yang sederhana dan konflik
dalam budaya lebih jelas. Bidang yang memerlukan analisa lebih lanjut dan bekerja
dalam peningkatan kualiti dalam organisasi sangat besar dan besar. Seseorang boleh
menghitung beberapa aspek yang perlu dibersihkan dalam masa yang sama seperti
penanda aras berkaitan dengan inovasi dan pengurangan kos, proses reengineering,
pengukuran kualiti dari skala yang lebih baik, bangunan dan pengurusan pasukan
yang berkualiti, bulatan yang berkualiti dalam organisasi yang berbeza, penilaian
program kualiti berkenaan dengan ketersediaan data jualan dan pendapatan daripada
termasuk pengurusan perubahan dan strategi lain. Bidang penyelidikan ini di mana
ketersediaan banyak faktor yang memudaratkan pada tahap kualiti yang diberikan
oleh itu adalah bidang pengurusan yang semakin berkembang dan membangunkan
kerja di kawasan ini akan membawa manfaat selanjutnya. (Waters, 1999)

11
Kesimpulannya
Disebabkan oleh sifat pengurusan kualiti sebagai fenomena terkini abad ke-20 ia
adalah konsep yang sangat tidak sengaja yang perlu dinilai berdasarkan perubahan
semasa dan peningkatan dalam tingkah laku pasaran pembekal dan pembeli pada
masa yang sama juga peningkatan daya saing dan keupayaan inovatif dalam
organisasi serta peningkatan dalam gaya pengurusan perubahan. Oleh yang demikian,
kajian ini adalah penting dalam menyerlahkan keperluan untuk pendekatan yang
berkualiti untuk syarikat tertentu dari kebolehan dan situasi yang diperlukan.
Oleh itu, kesedaran mengenai manfaat program kualiti telah didapati sesuai dengan
pengurusan operasi organisasi yang telah dapat melaksanakan program tersebut
dengan sukses. Kejayaan dalam pelaksanaan selanjutnya bergantung kepada kualiti
pemilihan program berkenaan dengan situasi dan analisis senario. Nasihat dan komen
yang luar biasa dengan organisasi tidak tersedia dengan mudah dan mempunyai kos
dan yuran yang tinggi. Oleh itu, diharapkan firma atau organisasi yang berniat untuk
mempunyai program yang berkualiti untuk keberkesanan dalam operasi akan
memastikan kebolehlaksanaan program tersebut dan kemudian membeli program
tersebut dari seorang pakar yang sesuai atau membangunkannya secara dalaman.
Pembelajaran dari pendekatan kualiti dan falsafah adalah lebih baik dalam mengenal
pasti kualiti mutu dalam organisasi pengurusan dan yang dimulakan dengan
peningkatan kualiti awal dan anggaran yang betul boleh membawa kepada keputusan
yang lebih baik dalam jangka panjang dan kedudukan strategik di syarikat itu.
Keupayaan syarikat untuk memastikan daya saing, pengurusan perubahan dan inovasi
berkemungkinan besar akan bertambah dengan tahun-tahun akan datang apabila
penyelidikan mengumpul laju di kawasan ini. Pada masa ini analisis situasi masing-
masing dan pemakaian program kualiti yang betul adalah satu-satunya kriteria yang
boleh diambil tindakan.
Sebagai pengurus untuk organisasi tertentu, garis panduan peningkatan kualiti yang
saya temui adalah sangat penting dalam membuat saya mengetahui keupayaan dan
impak masing-masing terhadap organisasi dan pengurusan. Tahap penambahbaikan
kualiti dan kerja masa depan yang akan diguna pakai adalah bidang keprihatinan yang
saya berniat untuk belajar sebagai sebahagian daripada usaha saya untuk memperoleh
pengetahuan dan pembelajaran lanjut dalam bidang-bidang lain. Walaupun kajian ini
telah sangat bermaklumat dan dibimbing melalui proses ini, saya berpendapat bahawa

12
kajian yang lebih besar tentang pengurusan kualiti dan keperluan untuk pengurusan
operasi adalah lebih mungkin.

13
Rujukan
http://www.academia.edu/13115926/Quality_Juran_Deming
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09544780110366042
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a256399.pdf
https://www.researchgate.net/publication/311617942_The_Effectiveness_of_Total_Q
uality_Management_in_The_Manufacturing_Industries
http://www.ijmsbr.com/Volume%204%20Issue%2010%20Paper%2013%20Final.pdf
https://www.scribd.com/document/324869102/Perbedaan-Konsep-Deming-Juran-
Crosby
https://fatmasaridewi67.wordpress.com/2013/10/24/persamaan-perbedaan-dalam-
teori-tqm/

14