Anda di halaman 1dari 1

M1V1  M 2 V2 Kemolaran

M Campuran  M1  V1  M 2  V2
Vtotal (M)

n
M
Massa Zat V Jumlah Partikel
m  n Mr
(m) (X)

X
n  M V n 23
6,02  10 X  n  6,02  10
23

m
n
Mr
MOL
(n) n
VRTP
24,4

VSTP  n  22,4 V STP


n
PV
22,4 n
RT
Volume STP Volume RTP
(V) VRTP  n  24,4 (V)
nR T
V
P

Volume Gas Ideal


(V)

n1 n2
 Design by : HARYADIANSYAH, S.Pd.
V1 V2