Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 3 Cemerlang
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 02.07.2019
5. Hari : Selasa
6. Masa : 11.50 – 1.20 petang.
7. Tema : Kebudayaan, Kesenian Dan Estetika.
8. Tajuk : Budaya di Sabah.
9. Kemahiran Fokus : Tatabahasa (Ayat Perintah).
10. Standard Kandungan

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran

5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

(ii) ayat perintah

12. Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Mengelaskan empat jenis ayat perintah menggunakan peta pokok dengan tepat dan
betul.
ii. Membina tiga ayat perintah dengan betul.

13. Sistem Bahasa:

 Tatabahasa: Sintaksis– Ayat Perintah.


 Kosa kata: etnik, Kadazandusun, Rungus, Lundayeh
 Sebutan dan Intonasi: betul dan jelas.

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Sejarah.

Nilai Murni : Berani, Kerajinan, Kerjasama, dan Rasional.

Elemen Keusahawanan
EK 1: 1.2 Mengamalkan sikap keusahawanan: Peka kepada peluang
EK 1.1.9 Mengamalkan sikap keusahawanan: Berkeupayaan memimpin
15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 KB : Penyoalan, merumus, dan menghubung kait.


 KP : Verbal linguistik, Interpersonal, dan Intrapersonal.
 Pembelajaran kontekstual : Mengaplikasikan nilai dalam hidup bermasyarakat.
 Pembelajaran koperatif
16. Bahan Bantu Belajar

Bil. Perkara Jumlah


1. Video ‘Tarian Sumazau’.
2. Tablet 6
3. Buku Teks 34
4. Sampul 6
5. . Kertas Sebak 6
6. Pen Marker 6
7. Pengayaan 24
8. Pemulihan 10

17. Pengetahuan Sedia Ada - Murid pernah belajar tentang ayat perintah.

Langkah Pengajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Pengurusan  Kebersihan Kelas  Murid memastikan Peralatan yang
Bilik Darjah  Persediaan murid kelas bersih dan sesuai
(2 minit) belajar. bersedia untuk belajar.
Set Induksi Tayangan Video ‘Tarian 1. Murid berada dalam BBM & BBB:
(7 minit) Sumazau’. kumpulan.  Video tarian
2. Setiap kumpulan Sumazau
diberikan tablet.
3. Murid menonton video TMK
yang terdapat di dalam  Tablet.
tablet
4. Murid dan guru bersoal KB
jawab tentang video - Menghubung kait
yang telah dilihat. - Merumus

Teknik
- Soal Jawab
Jangkaan soalan:
1. Apakah video yang telah KP
anda lihat tadi? - Verbal linguistik
2. Bagaimanakah cara - Interpersonal
untuk memperkenalkan - Intrapersonal
tarian tradisional ini?
2. Mengapakah kita perlu Nilai Murni
kekalkan tarian tradisional - Keberanian
ini? - Rasional
Jangkaan jawapan: - Kerjasama
1.Tarian tradisional (etnik
Sabah).
2. Menarikan dalam majlis
(perkahwinan)
2. Terus diingati

Tajuk Pelajaran: Budaya di 5. Guru merumuskan


Sabah. jawapan murid dan
mengaitkan jawapan
murid dengan tajuk
pelajaran.
Langkah 1 Penerangan Ayat Aktiviti 1 BBM & BBB:
(25 minit) Perintah. 1. Murid diberikan - Buku Teks
beberapa contoh ayat
 Penerangan guru perintah. Teknik
2. Murid diberikan - Perbincangan
Penerangan penerangan mengenai
Ayat perintah ialah ayat ayat perintah. KB
yang digunakan untuk - Penyoalan
menimbulkan sesuatu
tindakan. Terdapat empat Nilai Murni
jenis ayat perintah. - Kerjasama
1. Ayat suruhan - Keberanian
2. Ayat larangan
3. Ayat silaan KP
4. Ayat permintaan - Verbal Linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal
Aktiviti 2
1. Murid mengeluarkan
buku teks dan Pembelajaran
membuka muka surat Kontekstual
17. - Menghubung
 Bacaan teks secara 2. Murid membaca dan kaitkan
senyap. memahami teks petikan
secara senyap. EK 1: 1.2
3. Murid dan guru
berbincang berkaitan
tentang teks petikan.
4. Murid dipilih secara
rawak menjawab
jawapan pada tempat
 Semak bersama kosong.
5. Murid dan guru
menyemak bersama
jawapan.
Langkah 2 Kelaskan ayat perintah. Aktiviti 1 BBM & BBB:
(15 minit) 1. Murid diedarkan - Lembaran Kerja
lembaran kerja.
2. Murid diminta PAK21
mengelaskan ayat - Peta i-Think( Peta
perintah mengikut Pokok)
jenisnya.
KP
Aktiviti 2 - Intrapersonal
1. Murid dan guru - Interpersonal
menyemak bersama - Verbal linguistik
Peta Pokok jawapan.
Nilai Murni
- Kerjasama
 Semak bersama - Keberanian
- Kerajinan

Penilaian objektif i
Langkah 3 Sampul Ayat Perintah Aktiviti 1 BBM & BBB:
(35 minit) 1. Murid dibahagikan - Kertas Sebak, Pen
 6 kumpulan kepada enam marker
1. Kreatif kumpulan.
2. Genius 2. Murid diberikan sampul, KP
pen marker dan kertas - Verbal linguistik
3. Dinamik
sebak. - Interpersonal
4. Efektif 3. Guru memberikan - Kinestatik
5. Progresif contoh membina ayat
6. Imaginatif perintah. Pembelajaran
4. Setiap kumpulan Koperatif:
Kata perintah dikehendaki membina
 jemput ayat perintah EK 1: 1.9
 jangan menggunakan kata
 minta perintah yang terdapatNilai Murni
 tolong di dalam sampul. - Keberanian
 usah - Kerjasama
Aktiviti 2 -Hormat-
 sila
1. Setiap kumpulan akan menghormati
membentangkan hasil
kerja masing-masing.
2. Guru menyemak
jawapan.
3. Guru memberikan
Pembentangan kumpulan.
pelekat pada papan
markah pada ayat yang
betul.

Aktiviti Penilaian:
Pengayaan:
1. Membina ayat perintah
dengan betul.
 Penilaian
(lembaran kerja) Pemulihan:
1. Menyusun semula ayat Penilaian objektif ii
perintah.
Penutup Kognitif Ilmu: Pendidikan
(6 minit) Sivik dan
 Rumusan isi 1.Beberapa orang murid Kewarganegaraan,
pelajaran merumuskan isi pelajaran. Sejarah.
2. Murid dapat memahami dan
menggunakan ayat perintah
dengan betul. KP: Interpersonal,
verbal linguistik.

KB: Merumus,
Sosial menghubung kait
1.Guru memuji setiap murid
Pujian atas kerjasama yang atas kerjasama yang diberikan
diberikan kepada guru dan ketika melaksanakan aktiviti.
rakan. Nilai : Kerjasama.
LEMBARAN KERJA

Kelaskan ayat perintah di bawah.

1. Tolong belikan ibu gula sekilo.


2. Sila beratur di belakang garisan.
3. Jangan bising di sini.
4. Keluar dari bilik ini sekarang.

Ayat
Perintah

Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat silaan Ayat permintaan

PENTAKSIRAN (AYAT PERINTAH)

PENGAYAAN

Bina ayat perintah dengan betul.

1. jemput =

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. usah =

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. harap =

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
PEMULIHAN

Susun ayat perintah ini dengan betul.

1. tolong – baju – ini – simpan – di – almari – dalam


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. sentuh – dipamerkan – jangan – kaca – yang – ini


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. makan – ini – kuih – jemput


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
jemput
jangan
minta
tolong
usah
sila