Anda di halaman 1dari 4

1.

0 PENGENALAN

Pengurusan bilik darjah ditafsirkan sebagai satu organisasi dan kawalan guru ke atas
tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid semasa pembelajaran berlansung supaya
pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan (Richards, 1990). Oleh itu, ciri-ciri guru
efektif perlu ada pada seorang guru dalam memainkan peranannya sebagai pengurus bilik
darjah yang berkesan.

1
2
3.0 KESIMPULAN

Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku adalah sebagai organisasi dan kawalan
guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid semasa pembelajaran
berlangsung supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan, Pengurusan ini
meliputi kebolehan guru untuk merancang, mengelola, menilai dan membuat refleksi agar
pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berjaya memajukan
murid-murid, (Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel, 2009). Pengurusan yang berkesan
akan membawa kepada pengajaran yang berkesan.

3
4.0 RUJUKAN

Alberto, P. A. Troutman, A. C. (1986). Applied Behaviour Analysis for Teachers, K. T (ed.).

Ang, J.E.. (2007). Pengurusan Disiplin Murid. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing
Sdn. Bhd.

Halizah Hamzah & Joy Nesamalar Samuel. (2009). Pengurusan Bilik darjah dan Tingkah
Laku. Selangor Darul Ehsan : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Kounin, J. (1970). Discipline and Group Management in Classrooms. New York: Holt,
Rinehart & Winston.

Mok Soon Sang. (2014). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Selangor : Penerbitan
Multimedia Sdn. Bhd.

Noraini Idris & Shuki Osman. (2009). Pengajaran dan Pembelajaran : Teori dan Pratis.
Kuala Lumpur : McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Ryans. (1964). Australian Journal of Education. Qualities of The Effective Teachers,


129-145.

Salhah Abdullah. (2009). Kecerdasan Pelbagai-Aplikasi dalam Pengajaran dan


Pembelajaran. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.