Anda di halaman 1dari 11

Kandungan

Penghargaan .............................................................................................................................................. 2
1.0 Pendahuluan ........................................................................................................................................ 3
2.0 Pengenalan Teori Takmilah ............................................................................................................... 4
3.0 Analisis cerpen Tersungkur : Melalui Perspektif Teori Takmilah ................................................. 6
4.0 Kesimpulan ......................................................................................................................................... 10
5.0 Rujukan ............................................................................................................................................... 11

1
Penghargaan

Buah mangga di tebing sana,

Ambil sebiji diberi tamu;

Esei diberi tugasan terlaksana,

Untuk berkongsi segala ilmu.

Bismillahirahmanirahim..

Alhamdullilah, bersyukur ke atas Ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat dan kurnia
dariNya yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan
jayanya.

Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah,


Dr.Azman Bin Rahmat kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya, saya mampu
menyiapkan tugasan ini dengan suksesnya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya
yang memberi saya dorongan dan semangat untuk menyiapkan kerja kursus ini. Mereka telah
memberikan saya sokongan moral yang tidak terhingga sehingga saya berjaya menyiapkan
tugasan ini.

Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak membantu
saya sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Akhir madah, terimalah serangkap
pantun dari saya,

Pohon kedada daunnya lebar,

Duduk bersila di bawah bayangnya;

Setelah tugasan sudah dihantar,

Harapan agar sempurna semuanya.

2
1.0 Pendahuluan

Kursus Kesusasteraan Melayu BMMB3033, merupakan bidang ilmu Bahasa Melayu yang
mengkaji elemen-elemen kehidupan yang ditonjolkan oleh masyarakat. Karya sastera ini
merupakan salah satu saluran penting dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat
seperti bercerita, bersyair, berpantun, menulis dan lain-lain lagi.

Kritikan menjadi asas yang mengkonsepsikan tindak balas khalayak secara kritis
terhadap fenomena-fenomena dan gejala-gejala sastera yang terdapat dalam karya atau
kesannya ke atas pihak yang lain. Jelaslah bahawa kritikan sastera tidak muncul begitu sahaja.
Perkara ini sangat bertalian dengan sikap kritis dan analitis manusia itu sendiri yang cenderung
untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sesuatu.

Teori dan kritikan sastera telah menempuh pelbagai perubahan, penyimpangan dan
pembaharuan sejak dari kewujudannya lagi. Prinsip dan dasar yang membina teori terdedah
kepada kritikan dan pandangan-pandangan baharu yang menampilkan sifat teori dan kritikan
yang dinamik serta fleksibal dengan pandangan-pandangan baharu.

Melalui penulisan ini, saya akan menggunakan teori takmilah dalam kritikan teks sastera
prosa. Prosa yang dipilih ialah genre cerpen yang bertajuk “Shit” oleh Nassury Ibrahim. Oleh itu,
penyelidik hanya akan menggunakan tiga prinsip daripada tujuh prinsip yang terkandung dalam
teori takmilah untuk menilai teks cerpen yang dipilih.

Tiga prinsip tersebut ialah prinsip ketuhanan bersifat Kamal. Kedua prinsip kerasulan
sebagai nabi. Manakala yang ketiga prinsip keislaman yang bersifat Akmal. Hanya tiga prinsip
ini sahaja yang penyelidik akan gunakan untuk menilai cerpen Shit oleh Nasurry Ibrahim.

3
2.0 Pengenalan Teori Takmilah

Teori Takmilah antara teori pemikir tempatan yang sangat masyhur dalam konteks teori sastera
Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Syafie Abu Bakar, pada awalnya dengan tidak menggunakan
istilah takmilah (Asep Supriadi, 2011). Beliau mengemukakan tajuk “ Sastera Islam : Teori
Pengindahan dan Penyempurnaan dalam Rangka Tauhid” dalam pembentangan kertas kerja
seminar anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka di Port Dickson pada 29 hingga 31 Oktober 1992
(Zunaidah Zainon, 2006).

Kemudian, beliau menggunakan istilah takmilah dalam Nadwah Sastera Islam


Antarabangsa anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada Disember 1993 (Zunaidah
Zainon, 2006). Beliau membentangkan kertas kerja yang bertajuk Takmilah : Teori Sastera
Islam. Menurut Shafie Abu Bakar “Takmilah” merupakan istilah yang bertalian dengan sifat
“Kamal” Allah yang bererti sempurna (Samsina Abd. Rahman, 2001).

Dalam konteks penghasilan teori takmilah, Shafie Abu Bakar telah mengemukakan lima
prinsip asas semasa membinanya seperti berikut :

 Berada dalam ruang lingkup falsafah tauhid.

 Teks tidak terpisah daripada nilai yang berasaskan keislaman.

 Antara pengarang (pengkarya) dengan teks mempunyai talian dalam kaitan dengan nilai
keislaman.

 Tidak dikaitkan dengan logi tertentu yang bertentangan islam. Contohnya ideologi
Marxisme.

 Adanya unsur-unsur yang menganjur (secara ters arah kebaikan seperti didikan,
dakwah, takwa, luhuran, kemurnian dan kecintaan kepada illahi dan pembelaan
terhadap orang tertindas.

(Samsina Abd. Rahman,2001)

4
Namun begitu, Shafie Abu Bakar telah memperhalus dan memperkembangkan lagi teori
takmilah dengan lebih terperinci pada peringkatnya (Samsina Abd. Rahman,2001). Menurut
Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Dr. Samsina Abd. Rahman, teori ini bersifat holistik kerana prinsip-
prinsipnya melibatkan pelbagai aspek (Zunaidah Zainon, 2006). Tujuh prinsip teori takmilah
adalah seperti berikut:

 Prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal.

 Prinsip kerasulan sebagai insan Kamil

 Prinsip keislaman yang bersifat Akmal

 Prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat Takamul

 Prinsip sastera sendiri yang berciri estetik dan bersifat Takmilah

 Prinsip pengkarya yang seharusnya mengistikmalkan diri

 Prinsip khalayak bertujuan memupuk mereka ke arah insan Kamil

(Samsina Abd. Rahman,2001)

Oleh itu, Siti Hajar Che Man dan Aminah Jehwae menjelaskan bahawa apabila
menggunakan teori dan pendekatan “Takmilah”, maka sesuatu itu akan menjadi sempurna lagi
menyempurnakan (Halimah Mohamed Ali & Mohamad Luthfi Abdul Rahman, 2013). Mereka
juga menyatakan sesebuah karya akan menjadi lebih sempurna apbila memenuhi prinsip-
prinsip yang digariskan dalam teori takmilah.

Menurut Bakar (1996), mengkaji karya sastera tanpa melibatkan aspek-aspek keislaman
tidak akan menghasilkan sastera Islam yang berisikan nilai-nilai keislaman (Asep Supriadi,
2011). Pengkajian sastera Islam haruslah bersifat syumul dan bertolak dari falsafah tauhid yang
doktrinkan (Asep Supriadi, 2011). Oleh itu, teori takmilah dibangun oleh tujuh aspek yang
bermuara pada kata kamal (sempurna).

5
3.0 Analisis cerpen Tersungkur : Melalui Perspektif Teori Takmilah

Cerpen ini mengisahkan pemilihan pemimpin dalam bidang kuasa politik yang disampaikan
melalui sindirin oleh pengarang. Pengarang telah menggunakan perkataan shit (najis), untuk
menyampaikan mesej melalui watak “dia”. Teks cerpen ini sangat tersirat penulisannya. Namun
yang pasti teks cerpen ini sesuai untuk dianalisis menggunakan teori kritikan sastera iaitu teori
takmilah.

Prinsip pertama ialah prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal (Samsina Abd. Rahman,
2001). Menurut teori takmilah, dalam memahami karya sastera tidak terlepas dari aspek
ketuhanan. Aspek ketuhanan ini bertolak dari konsep bahawa keindahan merupakan
manifestasi kesempurnaan Allah. Jadi, dalam hal ini, segala sesuatu harus dilakukan demi Allah
yang maha sempurna (Zunaidah Zainon, 2006).

Oleh itu, falsafah tauhid menjadi fokus utama teori takmilah kerana merupakan asas
kehidupan beragama dan ciri pembeza agama antara Islam dan bukan Islam (Asep Supriadi,
2011). Justeru sastera Islam itu mampu menambahkan keimanan dan keyakinan seseorang
untuk mengesakan Allah (Halimah Mohamed Ali & Mohamad Luthfi Abdul Rahman, 2013).

Berdasarkan cerpen “shit”, prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal jelas wujud plot
ceritanya. Aspek ketuhanan ini tertumpu kepada sifat Allah, iaitu sifat kamal, jamal (keindahan),
dan jalal (kebesaran). Buktinya adalah seperti berikut:

“Tuan Belia tetap dengan pendiriannya, menolak shit dan keshitan Dia.
Katanya, Dia boleh datang dan boleh pergi. Sesiapa pun boleh jadi Dia dan
setiap Dia harus menjaga status keDiaanya.

“Mesti adil dan saksama,” kata Tuan Belia.


“Ya. Ya,” kata Tuan Imam dan Pemimpin Kecil...”
(Nassury Ibrahim, 2013, hlm. 30)

Berdasarkan petikan tersebut, penulis telah mentakmilahkan sifat yang sepatutnya “Dia”
ada yang bersifat Akmal. Kesempurnaan prinsip ketuhanan melalui Akmal dalam petikan
tersebut pula dizahirkan melalui keindahan (jamal) seorang makhluk manusia yang diberi watak
“Dia” yang digambarkan mulia seandainya “Dia” adil dan saksama. Konsep adil dan saksama
inilah yang telah melengkapkan aplikasi prinsip ketuhanan yang bersifat Akmal. Hal ini kerana,

6
ketaatan Tuan Belia yang melihat kebesaran Allah (jalal) dalam pendiriannya hingga Tuan Belia
berani menolak shit dan keshitannya oleh Dia.

Seterusnya, ialah prinsip keislaman yang bersifat Akmal. Aspek keislaman ini berpijak
pada konsep bahawa sastera berperanan membentuk individu, masyarakat, dan umat yang
mempraktikkan kesyumulan Islam (Asep Supriadi, 2011). Oleh karena itu, sastera tidak boleh
bertentangan dengan akidah syariat Islam (Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi, Zulkarnain
Mohamed, & Pabiyah Haji Maming, 2016). Konsep kesyumulan islam digambarkan dengan
rajah seperti berikut:

Akmal

Syariat Akidah

Ihsan

Islam

(Samsina Abd. Rahman,2001)

Yang dimaksud dengan akidah, syariat, Islam adalah keyakinan dalam menjalankan
hukum-hukum dan perintah-perintah Allah sebagaimana telah digariskan dalam Al-quran dan
hadis nabi (Asep Supriadi, 2011). Oleh itu, prinsip teori takmilah ini boleh dilihat dengan jelas
dalam cerpen seperti berikut:

“Ya, benar,” jawab Pemimpin Kecil. “ Malah, saya sedang menternak shit
semoga seluruh kampung ini menjadi demikian shit,” tegas Pemimpin Kecil

“Mengapa?” tanya Tuan Imam. Tidakkah keshitan ini akan menggangu solat”.

“Tidak,” tegas Pemimpin Kecil...

(Nassury Ibrahim, 2013)

7
Berdasarkan petikan tersebut, dapat dibuktikan bahawa prinsip keislaman yang bersifat
Akmal itu wujud. Hal ini disebabkan, nilai ihsan yang ada pada diri Tuan Iman. Sifat ihsan ini
,telah membentuk Tuan Iman untuk berwaspada dengan idea shit menunjukkan penghayatan
ilmu islam dalam dirinya. Bukti, pembentukan dan penghayatan nilai islam dalam diri Tuan
Imam terserlah bila Tuan Imam bimbang keshitan akan menggangu ibadah solat. Oleh itu jelas,
prinsip keislaman yang bersifat Akmal atau kesempurnaan lahir dalam diri Tuan Iman kerana
kesungguhannya dalam menjaga kesucian syariat Allah.

Akhir sekali ialah prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat Takamul. Takamul adalah
suatu ilmu yang dapat menyempurnakan ketauhidan (Asep Supriadi, 2011). Dengan demikian,
karya sastera harus bersifat takamul agar dapat menyempurnakan insan (pembaca) menjadi
orang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melalui ilmu pengetahuan
(Zunaidah Zainon, 2006).

Perkara yang dimaksudkan dengan aspek keilmuan dalam teori takmilah ini adalah ilmu
pengetahuan yang berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan umat manusia bagi
mengenal Tuhannya (Samsina Abd. Rahman, 2001). Oleh itu, pengaplikasian prinsip ini dapat
dikenal pasti dalam cerpen shit oleh pembaca seperti berikut:

“Siapakah yang bina sekolah dan jalan raya?” tanya Pemimpin Kecil lagi
kepada Tuan Belia.
Dia,” jawab Tuan Imam.
“Siapakah yang membina gedung kain hingga kita dapat memakai baju
dan seluar?” tanya Pemimpin Kecil lagi kepada Tuan Belia.
Dia,” jawab Tuan Imam.
“Ya, Dia,” tegas Pemimpin Kecil. Dialah yang memberikan kepada kita
segala-galanya. Tiada sebab kita perlu menentang Dia,” katanya lagi.
“Rezeki datang dari Tuhan. Tuhan yang memberinya,” Tuan Belia cuba
berhujah”...

(Nassury Ibrahim, 2013)

berdasarkan petikan di atas, prinsip keilmuan atau pengetahuan yang takamul telah
diaplikasi dalam cerpen shit ini. meskipun penilaian ilmu dari aspek rasional dan ilmiah yang
ada dalam teks petikan cenderung menggambarkan keupayaan makhluk dalam berkuasa,
namun ini tidak menjejaskan prinsip ilmu melalui takamul itu. Hal ini kerana, ayat yang

8
menjawab jawapan Pemimpin Kecil telah menyempurnakan prinsip prinsip ilmu dengan sastera
yang bersifat Takamul.

Hal ini terjadi,kerana ayat yang dijawab oleh Tuan Belia yakni “Rezeki datang dari
Tuhan. Tuhan yang memberinya,” telah mentauhidkan ilmu dan rasional yang disampaikan.
Yang bermakna meskipun manusia yang membangunkan sumber ekonomi namun Allah jualah
pemiliknya serta manusia perlu sedar rezeki itu kurniaan daripada Allah taala, bukannya
manusia. Oleh itu, melalui pengaplikasian prinsip ini akhirnya menuntut manusia untuk
mengenal Tuhannya. Malah, pembaca cerpen ini dapat mendekatkan diri kepada Tuhan.

9
4.0 Kesimpulan

Terdapat pelbagai teori yang boleh digunakan dalam mengkritik sesebuah karya. Cerpen “Shit”
sangat sesuai dikategorikan sebagai teks sastera yang dibina plotnya dengan teori takmilah.
Hal ini kerana, teksnya sangat sesuai dengan prinsip ketuhanan yang bersifat Kamal, prinsip
keislaman yang bersifat Akmal dan prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat Takamul. Ketiga-
tiga prinsip teori takmilah ini berjaya dicerakinkan dalam teks cerpen yang dikaji melalui
analisis. Prinsip-prinsip ini juga mampu diterapkan dalam diri pembaca. Hal ini menunjukkan
betapa kreatifnya bangsa Melayu dalam membentuk peribadi masyarakatnya. Sebagai seorang
individu yang bijak, kita perlulah faham akan setiap perkara yang dilontarkan dari mulut kita.
Oleh itu, jelaslah bahawa teori-teori kritikan yang dipelajari ini penting kepada kita dalam
membuat sesuatu kritikan. Hal ini kerana kita tidak akan mengkritik sesuatu hasil kerja individu
lain tanpa rasional serta kaedah yang tepat. Dengan cara ini, individu yang menerima kritikan
juga akan lebih mudah menerima.

10
5.0 Rujukan

Asep Supriadi. (2011). Takmilah : Menuju Teori Sastra Islami. Peneliti Sastra Balai Bahasa
Bandung, 242-253.

Halimah Mohamed Ali, & Mohamad Luthfi Abdul Rahman (Ed.). (2013). Sastera Dalam Budaya
Dan Media. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi, Zulkarnain Mohamed, & Pabiyah Haji Maming. (2016).
Pendekatan Islam Dalam Kritikan Sastera : Satu Tinjauan Literatur. VOL 3 BIL 1 , 1-16.

Nassury Ibrahim. (2013). Kumpulan Cerpan Naratif Jurnalis. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan
& Buku Malaysia.

Samsina Abd. Rahman. (2001, Februari). Dewan Sastera. Teori Takmilah dalam Puisi-Puisi
Melayu, hlm. 14-23.

Zunaidah Zainon. (2006, Ogos 1). Sastera Islam Berasaskan Teori Takmilah. Didapatkan dari
Utusan Online: http://ww1.utusan.com.my/utusan

11