Anda di halaman 1dari 3

TUGAS KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT MATA

REFERAT

“Sindrom Sjögren”

Pembimbing:
dr. Wahid Heru Widodo, SpM

Disusun Oleh:
Nur Azizah G4A018006
Lailatul Masruroh G4A018011

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT MATA
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

2019

i
LEMBAR PENGESAHAN

REFERAT

“Sindrom Sjögren”

Oleh:
Nur Azizah G4A018006
Lailatul Masruroh G4A018011

Referat ini telah dipresentasikan dan disahkan sebagai salah satu prasyarat
mengikuti ujian Kepaniteraan Klinik
Departemen Ilmu Penyakit Mata
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Purwokerto, Juni 2019


Mengetahui,
Pembimbing

dr. Wahid Heru Widodo, SpM

ii
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................... ii


DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
Latar Belakang………………………………………………………………......... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 2


A. Definisi ............................................................................................................... 2
B. Etiologi dan Faktor Risiko………………………………………………......... 2
C. Patofisiologi ....................................................................................................... 4
D. Manifestasi Klinis .............................................................................................. 7
E. Diagnosis .......................................................................................................... 11
F. Pemeriksaan Objective………………………………………………………...13
G. Pemeriksaan histopatologi…………………………………………………….15
H. Pemeriksaan Laboratorium……………………………………………………15
I. Penatalaksanaan .............................................................................................. 16
J. Prognosis ......................................................................................................... 18

III. KESIMPULAN .................................................................................................... 19

DAFTAR PSUTAKA ................................................................................................... 20

iii