Anda di halaman 1dari 228

Pendidikan Jasmani dan

Pendidikan Kesihatan

Tingkatan 4 dan 5
Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan

Tingkatan 4 dan 5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
SEPTEMBER 2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... vii


Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... viii
Definisi Kurikulum Kebangsaan ............................................................................................................................... ix
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... xi
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 1
Matlamat................................................................................................................................................................... 2
Objektif...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.................................................................................................. 3
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 4
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 6
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 7
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................... 11
Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 14
Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 18
Komponen Pendidikan Jasmani
Pengenalan KSSM Pendidikan Jasmani.............................................................................................................. 21
Matlamat KSSM Pendidikan Jasmani.................................................................................................................. 22
Objektif KSSM Pendidikan Jasmani..................................................................................................................... 22
Fokus KSSM Pendidikan Jasmani....................................................................................................................... 23
Standard Prestasi KSSM Pendidikan Jasmani..................................................................................................... 23
Organisasi Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4........................................................................ 25
Organisasi Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5........................................................................ 25

v
Bidang Pendidikan Jasmani Tingkatan 4
Bidang Kemahiran: Pergerakan Berirama............................................................................................................ 33
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bola Sepak............................................................................................ 39
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bola Jaring............................................................................................ 45
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bola Baling............................................................................................ 51
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Bola Tampar............................................................................................... 57
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Sepak Takraw............................................................................................. 63
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Tenis........................................................................................................... 69
Bidang Kemahiran: Kategori Pukul dan Memadang; Kriket................................................................................. 75
Bidang Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan................................................................................................ 81
Bidang Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan....................................................................... 87
Komponen Pendidikan Kesihatan
Pengenalan KSSM Pendidikan Kesihatan........................................................................................................... 97
Matlamat KSSM Pendidikan Kesihatan................................................................................................................ 98
Objektif KSSM Pendidikan Kesihatan.................................................................................................................. 98
Fokus KSSM Pendidikan Kesihatan..................................................................................................................... 98
Standard Prestasi KSSM Pendidikan Kesihatan.................................................................................................. 101
Organisasi Kandungan KSSM Pendidikan Kesihatan.......................................................................................... 102
Bidang Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) ..................................................................................... 105
Pemakanan........................................................................................................................................................... 115
Pertolongan Cemas..............................................................................................................................................
119

vi
Bidang Pendidikan Jasmani Tingkatan 5
Bidang Kemahiran: Pergerakan Berirama............................................................................................................ 125
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Ragbi Sentuh........................................................................................ 131
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bola Keranjang..................................................................................... 137
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Hoki....................................................................................................... 143
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Badminton................................................................................................... 151
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Pingpong..................................................................................................... 159
Bidang Kemahiran: Kategori Pukul dan Memadang; Sofbol................................................................................ 165
Bidang Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan................................................................................................ 171
Bidang Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan....................................................................... 177
Bidang Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) ..................................................................................... 187
Pemakanan........................................................................................................................................................... 197
Pertolongan Cemas.............................................................................................................................................. 201
Glosari...................................................................................................................................................................... 205
Panel Penggubal Pendidikan Jasmani..................................................................................................................... 207
Panel Penggubal Pendidikan Kesihatan.................................................................................................................. 209
Penghargaan............................................................................................................................................................ 211

vii
viii
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viii
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

ix
xii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen 21.
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

xi
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan KSSM PJPK digubal berasaskan kepada Falsafah Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) merupakan mata Kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan generasi yang
pelajaran yang memberi penekanan kepada pembelajaran seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
berdasarkan kemahiran pergerakan dan amalan gaya hidup sihat Penggubalan kurikulum ini, selaras dengan Dasar Sukan Negara
melalui domain psikomotor, kognitif dan afektif, kesihatan dan mengambil kira polisi yang disyorkan oleh badan
reproduktif dan sosial serta kesihatan mental. KSSM PJPK terdiri antarabangsa seperti United Nations Educational, Scientific and
daripada komponen Pendidikan Jasmani dan Komponen Cultural Organization (UNESCO), World Health Organization
Pendidikan Kesihatan. (WHO) dan International Council for Health, Physical Education,
Recreation - Sports and Dance (ICHPER-SD).
Murid dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai
yang digunakan bagi mengekalkan kecergasan dan kesihatan diri Penggubalan kurikulum ini memberi penekanan kepada disiplin
ke arah kesejahteraan hidup, serta jangka hayat yang panjang Pendidikan Jasmani dan disiplin Pendidikan Kesihatan yang
dan berkualiti melalui pengalaman pembelajaran KSSM PJPK. meneruskan kesinambungan kurikulum sekolah rendah. Prinsip
Mata pelajaran ini memberi penekanan kepada peningkatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah masih dikekalkan iaitu
pembangunan kendiri dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, pendidikan umum untuk semua, penggunaan disiplin ilmu yang
keselamatan, tanggungjawab kendiri, interaksi dan kerjasama. ada, kesepaduan antara unsur jasmani, emosi, rohani dan intelek,
Murid menggunakan dan meningkatkan kemahiran penyelidikan, penekanan nilai-nilai murni, perluasan dan peningkatan Bahasa
berfikir secara kritikal dan mengaplikasikan pengetahuan saintifik, Melayu serta pendidikan sepanjang hayat.
strategi, kemahiran motor, kemahiran kecergasan fizikal,
kemahiran kecekapan psikososial dan nilai dalam situasi sebenar KSSM PJPK digubal untuk memastikan semua murid di Malaysia
kehidupan harian. mencapai tahap yang ditetapkan bagi setiap Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran dalam satu jangka masa. Kemahiran,

1
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

pengetahuan dan nilai dalam KSSM PJPK dapat diukur dengan OBJEKTIF
jelas melalui Standard Prestasi sebagai piawaian yang ditetapkan.
KSSM PJPK bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
berikut:
MATLAMAT

1. Mengaplikasikan kemahiran, pengetahuan dan nilai yang


KSSM PJPK bermatlamat menghasilkan murid yang diperlukan untuk mengekalkan serta meningkatkan
berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai serta sikap perkembangan fizikal, kecergasan dan kesihatan diri.
positif bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan serta 2. Memperkukuhkan kecekapan pergerakan dalam
mengamalkan gaya hidup aktif ke arah kesejahteraan hidup. permainan, sukan dan kecergasan bagi mengekalkan
kecergasan dan kesihatan diri.
3. Melakukan aktiviti untuk meningkatkan kecergasan dan
kesihatan diri dalam suasana yang menyeronokkan.
4. Mengaplikasikan kemahiran mengurus kesihatan
reproduktif dan sosial, kesihatan mental serta amalan
gaya hidup sihat.
5. Meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran komunikasi,
menjalin hubungan positif dan menggunakan pemikiran
kreatif dan kritis menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi
membentuk jati diri.

2
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. digambarkan dalam Rajah 1. KSSM PJPK digubal berdasarkan
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang enam tunjang kerangka KSSM iaitu memberi fokus kepada
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang memberi
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk
membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni kesejahteraan diri.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Jadual 1: Profil Murid
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada
PROFIL MURID PENERANGAN
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi kesukaran, mengatasi
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang
cabaran dengan kebijaksanaan,
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya keyakinan, toleransi dan empati.
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan
PJPK menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21
bertulis, menggunakan pelbagai media
dalam kalangan murid. dan teknologi.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif


Kandungan KSSM PJPK juga digubal bagi melahirkan murid yang dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan,
keputusan yang beretika. Mereka
bersifat ingin tahu, berprinsip, bermatlamat, penyayang atau berfikir tentang pembelajaran dan diri
mereka sebagai murid. Mereka
prihatin dan patriotik.
menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran yang
baharu.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara


Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan

4
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN


menghargai sumbangan yang diberikan
Penyayang atau Mereka menunjukkan empati, belas
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
memperoleh kemahiran interpersonal
keperluan dan perasaan orang lain.
melalui aktiviti kolaboratif dan ini
Mereka komited untuk berkhidmat
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
kepada masyarakat dan memastikan
pasukan yang lebih baik.
kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi
sokongan dan rasa hormat terhadap
dan idea baharu. Mereka mempelajari
negara.
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,


kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

5
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
pemikiran seperti Jadual 2. kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.

Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
kemahiran dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
sesuatu perkara. menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta tidak mengikut kelaziman.
hubung kait antara bahagian Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
berkenaan.
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
pengetahuan, pengalaman, berfokus untuk menyelesaikan masalah.
kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi.
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif. menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

6
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkesan dan masalah, pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU),
bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan peranan pendekatan bersepadu, Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP),
penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok dan sesuai Pembelajaran Secara Kontekstual dan strategi PdP lain.
dengan keperluan murid yang pelbagai latar belakang dan
kebolehan. Pembelajaran Masteri
Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan PdP di mana murid
Pelaksanaan PdP juga menjurus kepada pencapaian standard dapat menguasai objektif pembelajaran, sebelum mereka boleh
pembelajaran berdasarkan kaedah Pembelajaran Abad Ke-21. beralih kepada objektif yang akan datang. Melalui pembelajaran
Guru merangsang murid dalam proses PdP melalui aplikasi masteri, murid tahu dengan jelas berkaitan perkara yang akan
kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, menyelesaikan masalah, dipelajari dan bagaimana mereka dinilai. Pembelajaran masteri
menganalisis, mengkonsepsi, membuat refleksi, menginovasi dan memberi peluang kepada murid menguasai konsep dan kemahiran
mencipta sesuatu yang baharu. Aktiviti PdP juga memberi yang ditetapkan dalam objektif pembelajaran sekiranya mereka
penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid seperti inkuiri diberi masa dan persekitaran pembelajaran yang betul.
dan kerja projek. Murid juga dirangsang dengan kemahiran berfikir
secara kreatif dan inovatif melalui proses PdP serta menekankan Bagi PdP KSSM PJPK, guru yang menggunakan pembelajaran
kemahiran berfikir aras tinggi. Guru juga perlu menerapkan elemen masteri perlu memberi fokus kepada objektif yang akan dikuasai
kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Penilaian akan dijalankan
komunikasi (TMK) dalam PdP. bagi mengukur pencapaian objektif bagi setiap unit pembelajaran.
Murid yang telah menguasai objektif dari satu unit pembelajaran
Guru boleh mengaplikasikan pembelajaran masteri, pendekatan akan melakukan aktiviti pengayaan. Manakala murid yang belum
inkuiri dalam pembelajaran berasaskan projek dan penyelesaian menguasai akan diberi peluang tambahan untuk melakukan aktiviti
sehingga semua murid mencapai objektif unit pembelajaran.

7
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Kebanyakan murid yang tidak menguasai pada kali pertama, akan Melalui pembelajaran berasaskan inkuiri murid diberi pendedahan
dapat mencapai penguasaan pada penilaian kedua. Pembelajaran dan pengetahuan tentang kaedah membuat refleksi, memantau
masteri sesuai digunakan bagi semua bidang dalam PdP PJPK. keupayaan menggunakan sesuatu strategi, kemahiran membuat
keputusan dan tindakan susulan.
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan satu pendekatan di Guru menggunakan pembelajaran berasaskan inkuiri dalam
mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui PdP KSSM PJPK untuk menyelesaikan satu tugasan atau projek.
penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada. Guru akan mengemukakan soalan yang menjurus kepada tugasan.
Pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan Soalan-soalan adalah berbentuk fakta dan konsep yang
seperti pembelajaran berasaskan projek, penyiasatan saintifik, merangsang kemahiran berfikir aras tinggi.
pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran kolaboratif
bagi melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran berfikir aras Bagi PdP KSSM PJPK, penggunaan pembelajaran berasaskan
tinggi. Proses PdP berasaskan inkuiri berfokus kepada learning by inkuiri memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan
doing yang melibatkan murid melaksanakan aktiviti penerokaan, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran membuat
penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan penemuan ilmu keputusan.
baharu.
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran berasaskan inkuiri membolehkan murid Pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan pembelajaran
mengaplikasikan kemahiran berfikir seperti mengingat, di mana murid belajar dengan menyiasat soalan kompleks,
mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, membuat ramalan masalah atau cabaran. Pembelajaran berasaskan projek
dan menilai sesuatu perkara atau tugas. Pendekatan ini menggalakkan pembelajaran aktif, melibatkan murid dan
mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta membolehkan mereka untuk berfikir aras tinggi. Murid meneroka
meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan kemahiran. masalah dunia sebenar dan mencari jawapan melalui penyiapan
projek. Murid juga mempunyai kawalan ke atas projek tersebut di

8
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

mana mereka boleh menetapkan bagaimana projek ini Kajian kes dalam PdP Pendidikan Kesihatan merupakan salah satu
dipersembahkan sebagai produk akhir. kerja projek yang boleh dilakukan oleh murid. Melalui kajian kes,
murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran malah
Penghasilan sesuatu projek boleh dihasilkan secara individu, dapat memupuk semangat bekerjasama. Di samping itu, kerja
berpasangan atau kumpulan. Pembelajaran berasaskan projek projek ini juga dapat memberi peluang kepada murid untuk
memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan inkuiri. menguasai kemahiran berkomunikasi, membina perhubungan yang
Melalui pembelajaran berasaskan projek, murid perlu tahu apakah sihat, empati dengan orang lain, berupaya mengendalikan emosi
projek yang akan dihasilkan dan menentukan apakah yang perlu serta tekanan dalam menguruskan hidup secara produktif dan
mereka tahu dalam menyiapkan sesuatu projek. Murid akan sihat.
menentukan kriteria projek yang disediakan, merancang masa,
peralatan yang digunakan, membuat keputusan dan membina Pendekatan Teaching Games for Understanding
persefahaman dengan pasangan atau ahli kumpulan. Projek yang Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) adalah
dihasilkan perlu dinilai dari segi keberkesanan melalui refleksi. satu pendekatan pengajaran permainan yang bertujuan menjana
kefahaman murid yang lebih menyeluruh dalam semua aspek
Pembelajaran berasaskan projek adalah pembelajaran berpusatkan permainan. TGfU adalah satu pendekatan pengajaran holistik
murid. Murid akan melalui proses pembelajaran kendiri yang dalam Pendidikan Jasmani yang berpusatkan murid dan
membantu mereka lebih mudah memahami sesuatu konsep dan penyelesaian masalah. TGfU memberi tumpuan kepada
kemahiran yang mendalam berdasarkan topik dalam projek pendekatan pengajaran melalui bermain yang menekankan konsep,
tersebut. taktik, strategi dan penyelesaian masalah. Sesuatu kemahiran
hanya akan dibangunkan mengikut keperluan semasa.
Bagi PdP Pendidikan Jasmani, murid boleh menghasilkan projek Penggunaan TGfU dalam PdP Pendidikan Jasmani dapat
berbentuk rutin pergerakan gimnastik asas, rutin pergerakan meningkatkan tahap keaktifan murid, penglibatan dalam aktiviti,
berirama mengikut muzik, permainan kecil dan perancangan pelan motivasi dan keseronokan.
kecergasan latihan fizikal.

9
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

TGfU memberi penekanan kepada bermain dan murid diberi pelbagai mata pelajaran lain, pengalaman hidup harian murid serta
pendedahan kepada masalah taktikal dan strategi dalam permainan isu-isu global perlu dihubung kait dalam PdP KSSM PJPK.
yang diubah suai. Pada situasi permainan yang diubah suai ini,
murid dirangsang untuk membuat keputusan dengan soalan yang Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
dikemukakan oleh guru dalam menentukan taktikal dan strategi Teori Kecerdasan Pelbagai terdiri daripada lapan jenis kecerdasan
yang akan digunakan. Sejajar dengan penekanan kemahiran iaitu, verbal-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik,
berfikir aras tinggi, pendekatan TGfU boleh digunakan dalam PdP muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Melalui Teori
bidang kemahiran permainan yang terdapat dalam Kecerdasan Pelbagai, guru dapat mengenal pasti persamaan dan
Pendidikan Jasmani. Pendekatan TGfU juga menggalakkan guru perbezaan keupayaan individu yang unik. Dalam menjalankan
menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang permainan yang aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman
diubah suai bagi PdP Pendidikan Jasmani. pembelajaran perlu disusun atur dengan mengambil kira pelbagai
tahap kecerdasan agar murid dapat belajar dengan cara tersendiri
Pendekatan Bersepadu dalam keadaan yang paling sesuai. Kaedah dan aktiviti yang
Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting untuk berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza tahap
menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa kecerdasan bagi meningkatkan kecerdasan serta potensi murid
dan nilai-nilai murni. Melalui pendekatan ini perkembangan yang tidak terbatas. Ini dapat membantu murid menyelesaikan
kemahiran berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar perlu masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan sebenar serta
diberi penekanan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kebolehan menghasilkan sesuatu idea atau produk baharu.
penekanan perlu dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni yang
selaras dengan matlamat KSSM PJPK. Antara nilai yang perlu Pembelajaran Secara Kontekstual
diterap dan diamalkan ialah kebersihan, keselamatan, Pembelajaran secara kontekstual merupakan kaedah pembelajaran
tanggungjawab, keprihatinan, kasih sayang, kejujuran dan yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian
kerjasama. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran daripada individu, masyarakat dan persekitaran. PdP kontekstual ini lebih
kepada hands-on dan minds-on.

10
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK dan sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan alam.
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen dalam EMK adalah 3. Nilai Murni
seperti berikut:  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan
1. Bahasa mengamalkannya.
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, kehidupan harian.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan 4. Sains dan Teknologi
berkomunikasi secara berkesan.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
2. Kelestarian Alam Sekitar murid.
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
pelajaran. dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

11
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
konsep yang berkaitan dengan sains dan memastikan pembangunan modal insan yang mampu
teknologi); menghadapi cabaran abad ke-21.
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
kemahiran manipulatif tertentu); PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
5. Patriotisme budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
sebagai rakyat Malaysia.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativiti dan Inovasi  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan yang dipelajari.
idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

12
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak 10. Pendidikan Kewangan
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu menguruskan hal ehwal kewangan secara
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik, bertanggungjawab.
algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
penilaian dalam proses menyelesaikan masalah secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
berbantukan komputer. langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
9. Kelestarian Global pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. bermakna.
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

13
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana yang dipelajar.
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap pembelajaran.
penguasaan murid.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Guru PBD dalam KSSM PJPK dirancang dan dikendalikan oleh guru
perlulah merancang, membina item atau instrumen pentaksiran, pada peringkat sekolah. Perkara yang ditaksir merangkumi
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan penguasaan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan
yang diajar berdasarkan DSKP. sikap dan nilai, status kesihatan dan amalan harian.

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan Guru PJPK boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan pencapaian murid. Antaranya adalah seperti berikut:
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti 1. Prestasi Kemahiran
pemerhatian, lisan dan penulisan. Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan dan
dilaksanakan oleh guru dan murid. bentuk lakuan. Elemen setiap kemahiran dikenal pasti dan

14
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

tahap penguasaan murid disenaraikan dalam ruangan yang 5. Penilaian Kendiri


disediakan. Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap pencapaian
sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih bertanggungjawab
2. Senarai Semak terhadap proses pembelajaran. Melalui kaedah ini murid boleh
Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah kemahiran merancang penetapan matlamat, menyimpan progres
atau aktiviti dan menandakan Ya atau Tidak berdasarkan penguasaan kemahiran, pelan kecergasan dan pelan
lakuan murid. pemakanan dengan menggunakan buku log, diari atau carta.

3. Rubrik 6. Kertas-Pensel
Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu dikuasai Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang memerlukan
berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga memberi maklum murid menjawab secara ringkas berkaitan pergerakan yang
balas kualitatif terhadap prestasi murid yang melibatkan apa dikenal pasti atau lakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan.
yang murid telah lakukan dan tindakan yang boleh dilakukan Kaedah kertas-pensel juga merupakan satu cara tradisional
untuk memperbaiki kelemahan. Rubrik juga boleh digunakan untuk mengukur kefahaman murid dengan menggunakan item
oleh murid sebagai penilaian kendiri. berbentuk aneka pilihan, berstruktur dan esei.

4. Portfolio
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel
kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh
murid. Portfolio juga menunjukkan usaha, kemajuan atau
pencapaian dalam suatu tempoh tertentu. Guru perlu
membimbing murid menghasilkan portfolio.

15
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Tahap Penguasaan Umum Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Umum


Tahap Tafsiran
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan pencapaian Murid tahu perkara asas atau boleh
1
yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat melakukan kemahiran asas atau memberi
(Tahu)
enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan respons terhadap perkara yang asas.

yang disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini mengambil Murid menunjukkan kefahaman dengan
2
menjelaskan sesuatu perkara yang
kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam (Tahu dan faham)
dipelajari dalam bentuk komunikasi.
kurikulum. Jadual 3 menunjukkan penyataan tahap penguasaan
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
umum. (Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
boleh buat) suatu situasi.
Tahap penguasaan KSSM PJPK digubal dengan merujuk kepada 4 Murid menggunakan pengetahuan dan
rubrik dan tafsiran tahap penguasaan umum. Tahap penguasaan (Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur
KSSM PJPK dinyatakan dalam Standard Prestasi. Penentuan
beradab) atau secara analitik dan sistematik.
tahap penguasaan murid mestilah merujuk Standard Prestasi. Guru
Murid menggunakan pengetahuan dan
juga membuat pertimbangan profesional berdasarkan Standard 5
melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan
Prestasi bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard situasi baharu dengan mengikut prosedur
boleh buat dengan
Pembelajaran yang dinyatakan dalam KSSM PJPK semasa proses atau secara sistematik serta tekal dan
beradab terpuji)
bersikap positif.
PdP serta pentaksiran.
Murid berupaya menggunakan
6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif, kreatif
beradab mithali) dan inovatif dalam penghasilan idea
baharu serta boleh dicontohi.

16
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Guru boleh merekod perkembangan murid di dalam buku rekod Tahap Penguasaan Keseluruhan
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan dan Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan
Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan. nilai dalam KSSM PJPK. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif
dan holistik dengan melihat semua aspek semasa PdP
KSSM PJPK. Guru boleh membuat pertimbangan berdasarkan
hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan dan kekurangan
pada murid serta prestasi mereka dalam ujian atau aktiviti PdP.
Guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap,
adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Guru
hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua
proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional dilakukan
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru
bersama murid, serta perbincangan bersama rakan sejawat.

17
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSM PJPK diorganisasikan berdasarkan Standard Kandungan, Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang perlu dikuasai dipelajari dalam satu tempoh masa, manakala lajur Standard
oleh murid. Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan
capai. Lajur Standard Prestasi menunjukkan tahap pencapaian
Susunan kandungan kurikulum ini adalah bertujuan memudahkan
murid menguasai bidang-bidang yang dipelajari.
pelaksanaan PdP seperti penerangan Jadual 4.

Jadual 4: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran Dalam organisasi kandungan terdapat juga Lajur Catatan. Lajur ini
dan Standard Prestasi mengandungi nota dan cadangan aktiviti. Guru boleh
STANDARD STANDARD STANDARD melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai Standard
Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria Pembelajaran.
spesifik tentang kriteria atau umum yang
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap
ketahui dan boleh pencapaian yang prestasi yang perlu
lakukan dalam boleh diukur bagi murid pamerkan
suatu tempoh setiap standard sebagai tanda
persekolahan kandungan. bahawa sesuatu
merangkumi perkara itu telah
aspek dikuasai murid.
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

18
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KOMPONEN
PENDIDIKAN JASMANI

19
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

20
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGENALAN KSSM PENDIDIKAN JASMANI

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Penggubalan KSSM Pendidikan Jasmani adalah bertujuan untuk
Jasmani digubal berasaskan Standard Kandungan dan Standard memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk
Pembelajaran yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid. melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
KSSM Pendidikan Jasmani menekankan kepada kemahiran emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke
pergerakan yang membolehkan murid melakukan pelbagai aktiviti arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas dengan
fizikal untuk kesihatan dan mengamalkan gaya hidup aktif. menekankan Kemahiran Abad Ke-21.

Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani digubal dengan mengambil KSSM Pendidikan Jasmani untuk menyediakan murid dengan
kira kebolehlaksanaan kemahiran, pengetahuan dan nilai bagi kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, olahraga asas,
murid kedua-dua jantina serta mengekalkan prinsip-prinsip dalam kemahiran permainan, rekreasi dan kesenggangan serta
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani. kecergasan. Guru yang mengajar KSSM PJPK perlu mempunyai
Kurikulum ini juga digubal dengan merujuk pelbagai badan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan
profesional kebangsaan dan antarabangsa seperti Dasar Sukan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antara
Negara, World Health Organization (WHO) dan menggunakan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani melibatkan pembelajaran motor,
Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk perkembangan motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam,
Murid Sekolah oleh International Council for Health, Physical psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai
Education, Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai estetika. PdP KSSM Pendidikan Jasmani juga dilaksanakan
panduan. Kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani peringkat dalam suasana yang menyeronokkan serta menekankan aspek
menengah atas juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan, keselamatan.
iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

21
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN JASMANI

KSSM Pendidikan Jasmani bermatlamat membina murid menjadi 6. Membina matlamat dan mengaplikasikan strategi untuk
individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, meningkatkan prestasi.
berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti 7. Merancang dan memberi justifikasi perancangan untuk
fizikal ke arah kesejahteraan hidup. meningkatkan kemahiran dan kecergasan fizikal.
8. Mempamerkan dan mengaplikasikan pelbagai prinsip,
strategi dan konsep pergerakan serta kecergasan semasa
OBJEKTIF KSSM PENDIDIKAN JASMANI melakukan aktiviti fizikal.
9. Bekerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan
KSSM Pendidikan Jasmani bertujuan membolehkan murid semasa melakukan aktiviti fizikal.
mencapai objektif berikut: 10. Membina hubungan yang positif dan menunjukkan
tanggungjawab sosial semasa melakukan aktiviti fizikal.
1. Meneroka pelbagai strategi dalam permainan menerusi 11. Mempamerkan pengalaman pembelajaran Pendidikan
pendekatan inkuiri. Jasmani semasa melakukan aktiviti fizikal.
2. Mengaplikasikan pengetahuan semasa melakukan aktiviti 12. Mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat untuk
fizikal. kesejahteraan.
3. Menggunakan istilah Pendidikan Jasmani untuk
berkomunikasi secara berkesan.
4. Melakukan kemahiran secara berkesan dalam pelbagai
konteks.
5. Mempamerkan dan mengaplikasikan pelbagai kemahiran
dan teknik dengan berkesan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

22
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

FOKUS KSSM PENDIDIKAN JASMANI STANDARD PRESTASI KSSM PENDIDIKAN JASMANI

KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas berfokus Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
kepada penguasaan kemahiran spesifik dan strategi dalam menentukan pencapaian murid dalam menguasai Standard
permainan dan sukan, rekreasi dan kesenggangan; mengaplikasi Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ditetapkan.
pengetahuan dan kemahiran dalam kecergasan fizikal bagi
meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan; dan Standard Prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan
mengamalkan elemen pengurusan keselamatan, tanggungjawab tahap penguasaan murid terhadap bidang kemahiran dan
kendiri, interaksi sosial, dinamika kumpulan dan etika dalam kecergasan yang dikuasai melalui proses PdP yang
sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. menggunakan ansur maju. Rubrik juga dibina berdasarkan
taksonomi psikomotor, kognitif dan afektif bagi mengukur tahap
Fokus KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas
pencapaian berdasarkan domain psikomotor, kognitif dan afektif.
diterjemahkan dalam Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
seperti Rajah 2. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan
Standard Prestasi mengandungi enam Tahap Penguasaan yang
pemberatannya sebanyak 75% Bidang Kemahiran dan 25%
disusun secara hierarki di mana Tahap Penguasaan 1
Bidang Kecergasan.
menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian tertinggi
iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap pernyataan tahap penguasaan
ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi
gambaran holistik tentang pencapaian murid dan pelaporan
individu. Pernyataan tahap penguasaan umum adalah seperti
Jadual 5.

Rajah 2: Pemberatan Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan


dalam KSSM Pendidikan Jasmani
23
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Pendidikan Jasmani


Penyataan tahap penguasaan umum KSSM Pendidikan Jasmani berdasarkan rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk
mentaksir prestasi murid. Penyataan tahap penguasaan umum KSSM Pendidikan Jasmani seperti dalam Jadual 5.

Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Pendidikan Jasmani

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Meniru atau Melakukan Perkara Asas


1 Murid boleh meniru atau melakukan kemahiran asas, kemahiran pergerakan atau aktiviti kecergasan fizikal yang
ditunjukkan atau tahu perkara asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

Memahami dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal


2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti kecergasan fizikal serta menyatakan pengetahuan
berkaitan fakta, konsep, dan prosedur bagi sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.
Mengaplikasikan dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal
3 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prinsip, prosedur,
strategi, teknik, dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.
Mengaplikasikan dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal dengan Betul
Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prinsip, prosedur, strategi, teknik dan maklumat
4
semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan dengan turutan yang betul atau mengikut prosedur
yang sistematik.

Merancang untuk Meningkatkan Prestasi


Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan
5
kemahiran yang dipelajari untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal, melakukan
aktiviti tersebut secara tekal, dan mempamerkan kemahiran interpersonal.

Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat
Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran, kecergasan
6
dan mempamerkan kemahiran interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup
sihat untuk kesejahteraan.

24
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN JASMANI

KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas disusun  Aci Bulat


mengikut bidang yang terdiri daripada Bidang Kemahiran dan  Tiang Empat
Bidang Kecergasan. Bidang terdiri daripada kandungan kurikulum
yang dikelompokkan daripada kemahiran, pengetahuan dan nilai Bidang Kecergasan pula terdiri daripada:
yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. 1. Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan.
2. Pentaksiran Kecergasan Fizikal yang melibatkan Ujian
Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani menengah atas terdiri Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid
daripada Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan. Sekolah Malaysia (SEGAK).

Bidang Kemahiran KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 terdiri Bidang Kemahiran KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 terdiri
daripada: daripada:
1. Pergerakan Berirama 1. Pergerakan Berirama
2. Permainan: 2. Permainan:
 Kategori serangan yang melibatkan bola sepak, bola  Kategori serangan yang melibatkan ragbi sentuh, bola
jaring dan bola baling. keranjang dan hoki.
 Kategori jaring yang melibatkan bola tampar, sepak  Kategori jaring yang melibatkan badminton dan
takraw dan tenis. pingpong.
 Kategori pukul dan memadang yang melibatkan kriket.  Kategori pukul dan memadang yang melibatkan sofbol.
3. Rekreasi dan Kesenggangan melibatkan: 3. Rekreasi dan Kesenggangan melibatkan:
 Perlumbaan Eksplorasi (explore race)  Aktiviti Ikhtiar Hidup
 Perlumbaan Berhalangan (obstacle race)

25
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

 Permainan kecil menggunakan bola kecergasan Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan


(fit ball). (Domain Psikomotor)
 Hoki Terbang Melalui aspek ini, murid berkeupayaan meningkatkan dan
 Usung Balak mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi
fizikal dalam Bidang Kecergasan.
Bidang Kecergasan pula terdiri daripada:
1. Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan

2. Pentaksiran Kecergasan Fizikal yang melibatkan Ujian (Domain Kognitif)

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Melalui aspek ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan

Sekolah Malaysia (SEGAK). berkaitan konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan
untuk kesihatan dan prestasi fizikal dalam Bidang Kecergasan.
Kandungan bagi setiap bidang disusun mengikut domain
psikomotor, kognitif dan afektif. Domain psikomotor, kognitif dan Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)

afektif diwakili lima aspek iaitu: Melalui aspek ini, murid berkeupayaan mengukuhkan amalan
Pendidikan Jasmani menerusi elemen pengurusan dan
Aspek 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
keselamatan serta kemahiran interpersonal semasa melakukan
Melalui aspek ini, murid menguasai pelbagai corak pergerakan
aktiviti fizikal dengan berkesan melibatkan:
dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai
1. Pengurusan dan Keselamatan
aktiviti fizikal yang terdapat dalam Bidang Kemahiran.
2. Tanggungjawab Kendiri
Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan 3. Interaksi Sosial
(Domain Kognitif) 4. Dinamika Kumpulan
Melalui aspek ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan 5. Etika dalam Sukan
berkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam
pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor semasa
melaksanakan aktiviti fizikal dalam Bidang Kemahiran.

26
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Kandungan dalam KSSM Pendidikan Jasmani menengah atas Jadual 6: Kelompok Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
untuk PdP Pendidikan Jasmani
adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif
dan afektif dalam PdP Pendidikan Jasmani. Guru boleh Aspek 1 Kemahiran Pergerakan
(Domain Psikomotor)
memulakan PdP dengan Bidang Kemahiran atau Bidang
Kecergasan tanpa terikat dengan susunan bidang dalam Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan dalam
BIDANG Pergerakan
kurikulum ini. KEMAHIRAN (Domain Kognitif)
Aspek 5 Kesukanan
Bagi tujuan pengajaran Bidang Kemahiran, guru menggunakan (Domain Afektif)
Bidang Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan
Aspek 5 secara serentak. Manakala pengajaran Bidang Aspek 3 Kecergasan Meningkatkan
Kesihatan
Kecergasan pula, guru menggunakan Bidang Kecergasan yang (Domain Psikomotor)
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan dalam
Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Bidang BIDANG Meningkatkan Kecergasan
KECERGASAN (Domain Kognitif)
Kemahiran atau Bidang Kecergasan terlebih dahulu tanpa
Aspek 5 Kesukanan
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan seperti
(Domain Afektif)
dalam Jadual 6.

Pelaksanaan PdP Pendidikan Jasmani adalah sejajar dengan


Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2016 Perkara 8.2
Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan – Lampiran 7. Peruntukan masa Pendidikan Jasmani
dijalankan 3 jam manakala Pendidikan Kesihatan dipelajari 1 jam
bagi setiap 2 minggu. Waktu Pendidikan Jasmani hendaklah

27
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

dilaksanakan berselang hari dalam seminggu seperti dalam Jadual 7: Contoh Penyusunan Sesi PdP bagi KSSM PJPK
Jadual 7.
Contoh Hari
Minggu
Isnin Rabu

1 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

2 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

3 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

4 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

5 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

6 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

8 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

28
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 adalah berdasarkan peruntukan
masa minimum PdP iaitu 48 jam setahun. Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru dalam melaksanakan PdP KSSM
Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 seperti dalam Jadual 8.

Jadual 8: Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

BIDANG SUBBIDANG JAM MINIMUM SETAHUN


Pergerakan Berirama 4
Kategori Serangan atau Kawasan
Bola Sepak 4
Bola Jaring 4
Bola Baling 4
KEMAHIRAN Kategori Jaring atau Dinding
Bola Tampar 4
Sepak Takraw 4
Tenis 4
Kategori Pukul dan Memadang: Kriket 4
Rekreasi dan Kesenggangan 4
Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 10
KECERGASAN
Pentaksiran Kecergasan Fizikal Ujian SEGAK 2
Jumlah 48

29
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 adalah berdasarkan peruntukan
masa minimum PdP iaitu 48 jam setahun. Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru dalam melaksanakan PdP KSSM
Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 seperti dalam Jadual 9.

Jadual 9: Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

BIDANG SUBBIDANG JAM MINIMUM SETAHUN


Pergerakan Berirama 4
Kategori Serangan atau Kawasan
Ragbi Sentuh 4
Bola Keranjang 4
Hoki 4
KEMAHIRAN
Kategori Jaring atau Dinding
Badminton 4
Pingpong 4
Kategori Pukul dan Memadang: Sofbol 4
Rekreasi dan Kesenggangan 4
Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 12
KECERGASAN
Pentaksiran Kecergasan Fizikal Ujian SEGAK 4
Jumlah 48

30
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Jasmani
Tingkatan 4
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

32
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN: PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan Berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan menguasai kemahiran sosial.
Kandungan dalam bidang ini memberi penekanan kepada kemahiran langkah asas dalam tarian etnik iaitu tarian Sewang dan tarian Singa.
Murid boleh mengimprovisasi kemahiran pergerakan dalam langkah tarian Sewang dan langkah tarian Singa mengikut kreativiti dalam
membuat persembahan. Bidang pergerakan berirama membolehkan murid dapat mempraktikkan kemahiran ini sebagai satu aktiviti
meningkatkan kecergasan fizikal dalam amalan gaya hidup sihat.

33
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Pergerakan Berirama Murid boleh: Nota:


1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan langkah tarian Sewang dan tarian Singa mengikut muzik yang
Konsep pergerakan:
corak pergerakan didengar.
 Kesedaran tubuh
mengikut muzik.
badan
1.1.2 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan menggunakan langkah
 Kesedaran ruang
tarian Sewang mengikut muzik yang didengar.
 Kualiti pergerakan
 Hubungan
1.1.3 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan menggunakan langkah
tarian Singa mengikut muzik yang didengar.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pergerakan
Berirama Murid boleh:
2.1 Mengaplikasikan 2.1.1 Memilih dan menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang
pengetahuan digunakan dalam tarian Sewang dan tarian Singa.
konsep pergerakan
dalam pergerakan 2.1.2 Membuat justifikasi pemilihan pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor konsep pergerakan,
berirama. muzik dan props yang digunakan dalam mereka cipta pergerakan tarian berdasarkan tarian Sewang
dan tarian Singa.

34
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

35
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

36
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
 Boleh meniru langkah tarian Sewang mengikut muzik yang didengar.
1
 Boleh meniru langkah tarian Singa mengikut muzik yang didengar.
 Boleh melakukan langkah tarian Sewang mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
2
 Boleh melakukan langkah tarian Singa mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Sewang.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Singa menggunakan props.
 Boleh melakukan langkah tarian Sewang dengan lakuan yang betul menggunakan props mengikut muzik yang
didengar.
4
 Boleh melakukan langkah tarian Singa dengan lakuan yang betul menggunakan props mengikut muzik yang
didengar.
 Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan tarian dengan menggunakan langkah tarian Sewang mengikut muzik
yang didengar.
 Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan tarian dengan menggunakan langkah tarian Singa mengikut muzik yang
5 didengar.
 Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan tarian Sewang dan tarian Singa yang direka cipta mengikut muzik
yang dipilih.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan tarian Sewang dan tarian Singa.

 Boleh menilai prestasi kumpulan sendiri dan kumpulan lain serta mencadangkan penambahbaikan persembahan.
6  Boleh mempraktikkan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.

37
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

38
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA SEPAK

Bola sepak adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola sepak yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan sistem permainan bola
sepak. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan sistem
permainan yang sesuai.

39
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Bola Sepak Murid boleh: Nota:


1.2 Melakukan 1.2.1 Menggunakan kemahiran bola sepak dalam strategi menyerang dengan
Contoh sistem menyerang:
kemahiran bola beberapa sistem permainan.
 4:2:4 (4 pemain
sepak
pertahanan, 2 pemain
menggunakan 1.2.2 Menggunakan kemahiran bola sepak dalam strategi bertahan dengan
tengah dan 4 pemain
pelbagai strategi beberapa sistem permainan.
penyerang)
dalam situasi
permainan. 1.2.3 Merancang satu sistem permainan untuk menyerang dan bertahan serta Contoh sistem bertahan:
menggunakan sistem tersebut dalam situasi permainan.  5:3:2 (5 pemain
pertahanan, 3 pemain
tengah dan 2 pemain
penyerang)

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola
Sepak Murid boleh:
2.2 Mengaplikasikan 2.2.1 Memilih sistem permainan yang sesuai untuk menyerang berdasarkan kemampuan pasukan,
pengetahuan keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.2.2 Memilih sistem permainan yang sesuai untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan
permainan bola pasukan lawan dan situasi permainan.
sepak.
2.2.3 Membuat justifikasi sistem permainan yang dirancang untuk menyerang dan bertahan.

40
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

41
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

42
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola sepak semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola sepak semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa menyerang dalam situasi permainan.
2
 Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain satu posisi tertentu semasa menyerang dengan satu sistem permainan yang dipilih.
3
 Boleh bermain satu posisi tertentu semasa bertahan dengan satu sistem permainan yang dipilih.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan sistem permainan yang dipilih dengan betul mengikut posisi
semasa menyerang dalam situasi permainan.
4
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan sistem permainan yang dipilih dengan betul mengikut posisi
semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh merancang dan melaksanakan satu sistem permainan untuk menyerang berdasarkan kemampuan pasukan,
keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
5  Boleh merancang dan melaksanakan satu sistem permainan untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan,
keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola sepak.

 Boleh membuat penambahbaikan sistem permainan yang telah dirancang untuk meningkatkan prestasi pasukan.
6  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola sepak.
 Boleh menggunakan kemahiran bola sepak sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

43
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

44
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA JARING

Bola jaring adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola jaring yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai strategi atau merancang
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

45
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Bola Jaring Murid boleh: Nota:


1.3 Melakukan 1.3.1 Menggunakan kemahiran bola jaring dalam strategi menyerang dari
Contoh strategi
kemahiran bola hantaran tengah, hantaran ke dalam dan hantaran percuma atau penalti
menyerang:
jaring menggunakan dalam situasi permainan.
 Menghantar bola
pelbagai strategi
dalam garisan lurus
dalam situasi 1.3.2 Menggunakan kemahiran bola jaring dalam strategi bertahan satu lawan
(attack down the line)
permainan. satu dan strategi mengawal zon dalam situasi permainan.
 Pergerakan awal
(mengacah)
1.3.3 Merancang satu strategi menyerang dan bertahan serta menggunakan
strategi tersebut dalam situasi permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola
Jaring Murid boleh:
2.3 Mengaplikasikan 2.3.1 Memilih dan memberi justifikasi kemahiran yang sesuai digunakan dalam strategi menyerang pada
pengetahuan pelbagai situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.3.2 Memilih dan membuat justifikasi kemahiran yang sesuai digunakan dalam strategi bertahan pada
permainan bola pelbagai situasi permainan.
jaring.

46
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

47
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

48
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola jaring semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola jaring semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan dan menjelaskan kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan semasa menyerang dalam
situasi permainan.
2
 Boleh melakukan dan menjelaskan kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan semasa bertahan dalam situasi
permainan.

 Boleh mengaplikasikan strategi menyerang dari hantaran tengah, hantaran ke dalam dan hantaran percuma atau
3 penalti dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan strategi satu lawan satu dan mengawal zon semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh mengaplikasikan strategi menyerang yang sesuai dan betul dalam situasi permainan.
4
 Boleh mengaplikasikan strategi bertahan yang sesuai dan betul dalam situasi permainan.

 Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dalam situasi permainan dan menjelaskan justifikasi
kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan.
5  Boleh merancang dan melakukan strategi bertahan dalam situasi permainan dan menjelaskan justifikasi kemahiran
bola jaring yang sesuai digunakan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola jaring.

 Boleh membuat penambahbaikan strategi permainan yang telah dirancang untuk menyerang dan bertahan bagi
meningkatkan prestasi pasukan.
6
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola jaring.
 Boleh menggunakan kemahiran bola jaring sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

49
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

50
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA BALING

Bola baling adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola baling yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan formasi permainan bola
baling. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan sistem
permainan yang sesuai.

51
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Bola Baling Murid boleh: Nota:


1.4 Melakukan 1.4.1 Menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi menyerang dengan
Contoh sistem menyerang:
kemahiran bola beberapa formasi dalam situasi permainan.
 3:3 (3 pemain di luar
baling
kawasan 9 meter dan
menggunakan 1.4.2 Menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi bertahan dengan
3 pemain dalam
pelbagai strategi beberapa formasi dalam situasi permainan.
lingkungan 9 meter)
dalam situasi
permainan. 1.4.3 Merancang satu formasi permainan untuk menyerang dan satu formasi Contoh sistem bertahan:
permainan untuk bertahan serta menggunakan formasi tersebut dalam  6:0 (6 pemain dalam
situasi permainan. lingkungan 9 meter)

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola
Baling Murid boleh:
2.4 Mengaplikasikan 2.4.1 Membandingkan kekuatan dan kelemahan strategi menyerang dan bertahan berdasarkan formasi yang
pengetahuan digunakan dalam situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.4.2 Membuat justifikasi berkaitan formasi permainan yang dirancang untuk menyerang dan bertahan.
permainan bola
baling.

52
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

53
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

54
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran asas bola baling semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran asas bola baling semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain dan menyatakan kedudukan pemain semasa menyerang dengan menggunakan satu formasi dalam
permainan.
2
 Boleh bermain dan menyatakan kedudukan pemain semasa bertahan dengan menggunakan satu formasi dalam
permainan.

 Boleh mengaplikasikan kemahiran bola baling yang sesuai dalam formasi menyerang.
3  Boleh mengaplikasikan kemahiran bola baling yang sesuai dalam formasi bertahan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi permainan semasa menyerang dan bertahan.

 Boleh melakukan strategi menyerang yang betul menggunakan formasi yang sesuai dengan situasi permainan.
4
 Boleh melakukan strategi bertahan yang betul menggunakan formasi yang sesuai dengan situasi permainan.

 Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan formasi menyerang dalam situasi permainan.
5  Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan formasi bertahan dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola baling.

 Boleh membuat penilaian keberkesanan formasi menyerang dan bertahan yang telah dirancang dan membuat
penambahbaikan.
6
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain bola baling.
 Boleh bermain bola baling sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

55
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

56
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: BOLA TAMPAR
Bola tampar merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran bola tampar yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah formasi yang sesuai
digunakan sebagai strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk
merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

57
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Bola Tampar Murid boleh: Nota:


1.5 Melakukan 1.5.1 Melakukan kemahiran bola tampar semasa menyerang dalam situasi
Contoh formasi
kemahiran bola permainan.
menyerang:
tampar
1.5.2 Melakukan kemahiran bola tampar semasa bertahan dalam situasi  4:2 (4 perejam dan 2
menggunakan
permainan. pengumpan)
pelbagai dalam
situasi permainan. Contoh formasi bertahan:
1.5.3 Melakukan beberapa formasi permainan bola tampar semasa menyerang
 pemain barisan depan
dalam permainan dalam situasi permainan.
(player-up)
1.5.4 Merancang strategi menyerang dan bertahan dengan menggunakan  pemain barisan
beberapa formasi dalam situasi permainan. belakang (player-back)

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola
Tampar Murid boleh:
2.5 Mengaplikasikan 2.5.1 Menjelaskan kemahiran bola tampar yang sesuai digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam
pengetahuan situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.5.2 Membandingkan kekuatan dan kelemahan antara formasi permainan yang telah digunakan dalam
permainan bola situasi permainan.
tampar.
2.5.3 Membuat justifikasi terhadap formasi pasukan untuk menyerang dan bertahan yang telah dirancang.

58
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

59
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

60
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran asas bola tampar semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran asas bola tampar semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan kemahiran bola tampar dengan menggunakan formasi menyerang dan bertahan dalam situasi
2 permainan.
 Boleh menerangkan kekuatan dan kelemahan formasi permainan yang telah digunakan dalam situasi permainan.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi menyerang dalam situasi permainan.


3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain bola tampar mengikut posisi yang betul dalam formasi menyerang.
4
 Boleh bermain bola tampar mengikut posisi yang betul dalam formasi bertahan.

 Boleh merancang dan mengaplikasikan strategi yang sesuai semasa menyerang dan bertahan dalam situasi
5 permainan.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola tampar.

 Boleh membuat refleksi strategi menyerang dan bertahan serta mencadangkan penambahbaikan strategi yang
telah dirancang.
6
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola tampar.
 Boleh bermain bola tampar sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

61
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

62
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: SEPAK TAKRAW
Sepak takraw merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran sepak takraw yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyerang
dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan.

63
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Sepak Nota:


Takraw Murid boleh:
Kemahiran menyerang:
1.6 Melakukan 1.6.1 Melakukan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerang
 Menimang
kemahiran sepak dalam situasi permainan.
 Mengumpan
takraw dalam situasi
1.6.2 Melakukan kemahiran mengadang dan menerima bola semasa bertahan  Melibas
permainan.
dalam situasi permainan.  Menanduk
Kemahiran bertahan:
1.6.3 Merancang strategi menyerang dan bertahan bagi satu regu serta
 Mengadang
menggunakan strategi tersebut dalam situasi permainan.
 Sepak Sila
 Sepak Kuda
 Menanduk

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Sepak
Takraw Murid boleh:
2.6 Mengaplikasikan 2.6.1 Membuat justifikasi kemahiran sepak takraw yang digunakan semasa menyerang dan bertahan dalam
pengetahuan situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.6.2 Menjelaskan kedudukan pemain untuk mengadang dan menerima bola semasa bertahan dalam situasi
permainan sepak permainan.
takraw. 2.6.3 Memilih dan membuat justifikasi kemahiran asas sepak takraw yang sesuai digunakan untuk
merancang strategi menyerang dan bertahan berdasarkan kemampuan pasukan dan keupayaan pihak
lawan.

64
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil Bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

65
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

66
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh menggunakan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerang dan membuat justikasi
kemahiran asas sepak takraw yang digunakan.
2
 Boleh bertahan menggunakan kemahiran mengadang dan menerima bola serta menjelaskan kedudukan pemain
semasa mengadang dan menerima bola.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerang dan
kedudukan pemain dalam situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran mengadang, menerima bola dan kedudukan pemain
yang sesuai untuk bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai dengan lakuan yang betul dan untuk menyerang
dalam situasi permainan.
4
 Boleh melakukan kemahiran mengadang dan menerima bola dengan lakuan yang betul dan sesuai untuk bertahan
dalam situasi permainan.

 Boleh memilih kemahiran asas sepak takraw yang sesuai digunakan untuk merancang strategi menyerang dan
bertahan bagi satu regu dalam situasi permainan.
5  Boleh menjustifikasikan pemilihan kemahiran asas sepak takraw semasa merancang strategi menyerang dan
bertahan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bemain sepak takraw.

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap strategi menyerang dan bertahan yang telah dirancang.
6  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain sepak takraw.
 Boleh bermain sepak takraw sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

67
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

68
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: TENIS
Tenis adalah permainan dalam kategori jaring. Kemahiran tenis yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah kombinasi kemahiran asas tenis yang
boleh digunakan semasa menyerang dan bertahan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan berkaitan formasi permainan
beregu berdasarkan situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan
bertahan menggunakan kombinasi kemahiran asas tenis dan formasi yang sesuai berdasarkan situasi permainan.

69
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Tenis Murid boleh: Nota:


1.7 Melakukan 1.7.1 Melakukan kombinasi kemahiran asas tenis yang sesuai digunakan
Ubah suai:
kemahiran tenis sebagai strategi menyerang dalam situasi permainan.
 Saiz gelanggang
dalam situasi
 Jenis bola tenis
permainan. 1.7.2 Melakukan kemahiran pukulan pepat, kilas dan lob sebagai strategi
bertahan dalam situasi permainan.

1.7.3 Melakukan pelbagai formasi permainan beregu berdasarkan situasi


permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Tenis Murid boleh:
2.7 Mengaplikasikan 2.7.1 Menjelaskan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi serangan dalam
pengetahuan situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.7.2 Membuat justifikasi kemahiran tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi bertahan dalam situasi
permainan tenis. permainan.

2.7.3 Menjelaskan formasi yang sesuai digunakan oleh beregu berdasarkan kedudukan dan jenis pukulan
yang digunakan oleh beregu pihak lawan.

70
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

71
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

72
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran asas tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi menyerang dalam
situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran pukulan pepat, kilas dan lob sebagai strategi bertahan dalam situasi permainan.
 Boleh melakukan pelbagai formasi permainan beregu berdasarkan situasi permainan.

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran asas tenis semasa menyerang dan menjelaskan kesesuaian kombinasi
tersebut dalam situasi permainan.
2
 Boleh melakukan kemahiran tenis yang sesuai semasa bertahan dalam situasi permainan serta menjelaskan
kesesuaian kemahiran tersebut.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai untuk menyerang dalam
situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran tenis yang sesuai digunakan semasa bertahan dalam
situasi permainan.

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai untuk menyerang dengan lakuan betul dalam situasi
4 permainan.
 Boleh melakukan kemahiran tenis sebagai strategi bertahan dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.

 Boleh merancang dan mengaplikasikan strategi serangan dengan menggunakan formasi permainan beregu dalam
5 situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain tenis.

 Boleh membuat refleksi terhadap strategi serangan dan bertahan serta penambahbaikan formasi permainan
beregu yang telah dirancang.
6
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain tenis.
 Boleh bermain tenis sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.

73
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

74
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI PUKUL DAN MEMADANG: KRIKET
Kriket merupakan permainan dalam kategori pukul dan memadang. Kemahiran kriket yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi
mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul), mendapatkan larian, memukul dan memadang dalam situasi permainan. Murid dapat
mengaplikasikan kreativiti dan inovasi berdasarkan kemahiran asas kriket untuk merancang strategi yang sesuai digunakan dalam situasi
permainan.

75
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Kriket Murid boleh: Nota:


1.8 Melakukan 1.8.1 Melakukan kemahiran memadang, posisi pemadang, boling dan menjaga
Strategi memukul:
kemahiran kriket wiket sebagai strategi mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul)
 Kelajuan bola yang
dalam situasi dalam situasi permainan.
diboling
permainan.
1.8.2 Melakukan strategi memukul untuk mendapatkan larian dalam situasi  Kedudukan pemadang
permainan kriket.

1.8.3 Merancang strategi memadang dan memukul serta menggunakan strategi


tersebut dalam situasi permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Kriket Murid boleh:
2.8 Mengaplikasikan 2.8.1 Menjelaskan kemahiran memadang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.
pengetahuan
konsep pergerakan 2.8.2 Melakarkan susunan posisi pemadang berdasarkan kemampuan pasukan sendiri dan keupayaan pihak
dan strategi dalam lawan.
permainan kriket.
2.8.3 Memilih dan membuat justifikasi strategi yang sesuai digunakan untuk mematikan pemukul dalam
situasi permainan.

2.8.4 Menghuraikan strategi pemukul mendapatkan larian semasa memukul dalam situasi permainan.

76
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan elemen
pengurusan dan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

77
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

78
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran memadang mengikut posisi, boling dan menjaga wiket dalam situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran memukul pada pelbagai arah, aras dan kelajuan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan kemahiran memadang dan melakarkan susunan posisi pemadang yang sesuai dalam situasi
permainan.
2
 Boleh melakukan kemahiran memukul dengan strategi untuk mendapatkan larian dalam situasi permainan dan
menjelaskan cara untuk mengelak daripada dimatikan.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan cara memadang untuk menyukarkan pihak lawan memukul dan
mendapatkan larian dalam situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan seperti kelajuan, arah dan aras bola yang dipukul untuk mendapatkan
larian dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan kemahiran memadang dengan lakuan yang betul dan sesuai sebagai strategi menyukarkan
4 pihak lawan mendapatkan larian dalam situasi permainan.
 Boleh melakukan pelbagai kemahiran memukul dengan lakuan yang betul untuk mendapatkan larian.

 Boleh merancang dan melakukan strategi yang sesuai untuk memadang dalam situasi permainan serta
menjustifikasi pemilihan strategi.
5  Boleh merancang dan melakukan strategi yang sesuai untuk memukul dalam situasi permainan serta
menghuraikannya.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain kriket.

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi memadang dan memukul yang telah dirancang dalam
situasi permainan.
6
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain kriket.
 Boleh melakukan kemahiran kriket sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

79
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

80
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN: REKREASI DAN KESENGGANGAN

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang. Kandungan Bidang Rekreasi dan Kesenggangan yang dipelajari di
Tingkatan 4 adalah aktiviti rekreasi bercorak perlumbaan iaitu Perlumbaan Eksplorasi (explore race) dan Perlumbaan Berhalangan
(obstacle race) dan permainan tradisional Aci Bulat dan Tiang Empat. Tujuan kandungan dalam bidang ini adalah untuk meningkatkan
kemahiran interpersonal dan kecergasan fizikal khususnya dalam komponen kapasiti aerobik, daya tahan otot, ketangkasan dan kelajuan.
Aktiviti yang terdapat dalam bidang Rekreasi dan Kesenggangan juga memberi murid peluang menjana kreativiti dan inovasi untuk
merancang strategi dan mereka cipta aktiviti baharu.

81
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Rekreasi dan Nota:


Kesenggangan Murid boleh:
Melakar laluan
1.9 Melakukan aktiviti 1.9.1 Melakukan aktiviti rekreasi bercorak perlumbaan iaitu Perlumbaan
Perlumbaan Eksplorasi
rekreasi dan Eksplorasi (explore race) dan Perlumbaan Berhalangan (obstacle race).
(explore race) dan
kesenggangan.
Perlumbaan Berhalangan
1.9.2 Melakukan kemahiran permainan tradisional Aci Bulat dan Tiang Empat.
(obstacle race).

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Rekreasi dan
Kesenggangan Murid boleh:
2.9 Mengaplikasikan 2.9.1 Merancang strategi untuk melaksanakan aktiviti Perlumbaan Eksplorasi dan Perlumbaan Berhalangan.
strategi dan idea
kreatif dalam aktiviti 2.9.2 Menerangkan strategi untuk mengekalkan atau menukar peranan dalam permainan Aci Bulat dan Tiang
rekreasi dan Empat.
kesenggangan.

82
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil Bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

83
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

84
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan perlumbaan eksplorasi berpandukan arahan.


 Boleh melakukan perlumbaan berhalangan berdasarkan jarak dan halangan yang ditetapkan.
1
 Boleh melakukan pergerakan untuk mengejar, mengelak dan mengacah semasa bermain permainan tradisonal
Aci Bulat dan Tiang Empat.

 Boleh menjelaskan maklumat daripada arahan dan melakukan aktiviti dalam perlumbaan eksplorasi.
 Boleh melakukan aktiviti perlumbaan berhalangan dan mengenal pasti dan menjelaskan laluan dan cabaran yang
2
ditetapkan.
 Boleh bermain permainan Aci Bulat dan Tiang Empat serta menjelaskan peraturan permainan.

 Boleh mengaplikasikan maklumat dari arahan dan strategi untuk melakukan aktiviti dalam perlumbaan eksplorasi
3 dan perlumbaan berhalangan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan peraturan permainan Aci Bulat dan Tiang Empat semasa bermain.

 Boleh melakukan perlumbaan eksplorasi dan perlumbaan berhalangan mengikut turutan dan peraturan yang
ditetapkan.
4
 Boleh mengaplikasikan strategi bermain permainan Aci bulat dan Tiang Empat mengikut peraturan yang
ditetapkan.

 Boleh mereka cipta dan melaksanakan aktiviti perlumbaan eksplorasi dan berhalangan dalam kumpulan.
 Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu berasaskan konsep Aci Bulat atau Tiang Empat.
5
 Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.

85
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap perlumbaan eksplorasi dan halangan baharu yang telah
direka cipta.
 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap permainan baharu berasaskan Aci Bulat atau Tiang
6
Empat.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
 Boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

86
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KECERGASAN: KECERGASAN FIZIKAL BERDASARKAN


KESIHATAN
Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan
komposisi badan. Kandungan dalam bidang ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan senaman dan latihan fizikal untuk
meningkatkan tahap kecergasan. Menerusi bidang ini, murid memahami prinsip latihan kecergasan fizikal iaitu kekerapan, intensiti, jangka
masa senaman dan jenis senaman (frequency, intensiti, time and type (FITT)). Pengetahuan berkaitan prinsip ini membolehkan murid
merancang pelan latihan untuk diri sendiri bagi meningkatkan dan mengekalkan kecergasan fizikal untuk kesejahteraan hidup.

87
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kecergasan Fizikal Nota:


Berdasarkan Kesihatan Murid boleh:
Merancang program
3.1 Melakukan senaman 3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada
latihan fizikal melibatkan
kecergasan fizikal intensiti sederhana 5 kali seminggu sekurang-kurangnya 30 minit setiap
komponen:
berdasarkan sesi atau pada intensiti tinggi 3 kali seminggu sekurang-kurangnya 25
 Kapasiti aerobik
kesihatan. minit setiap sesi.
 Kelenturan
 Daya tahan otot
3.1.2 Melakukan senaman kelenturan yang dirancang sekurang-kurangnya
 Kekuatan otot
3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama, 60 saat setiap senaman
secara kumulatif.

3.1.3 Melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang


sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot
utama mengatasi bebanan intensiti ringan sebanyak 15 hingga 20
ulangan.

3.1.4 Melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang sekurang-


kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 - 12 ulangan.

3.1.5 Mengukur lilitan (girth measurement) pada bahagian pinggul dan


pinggang.

3.1.6 Merancang program latihan fizikal untuk satu minggu (weekly plan) yang
merangkumi komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan
kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang disasarkan untuk
diri sendiri berdasarkan prinsip FITT dan melaksanakan program tersebut.

88
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Pentaksiran Kecergasan Nota:


Fizikal
Ujian SEGAK berdasarkan
3.2 Mengukur tahap 3.2.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengikut
Buku Panduan SEGAK.
kecergasan fizikal prosedur yang betul.
berdasarkan
kesihatan. 3.2.2 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan dan mengekalkan
kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

89
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 4.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kecergasan
Fizikal Berdasarkan
Kesihatan Murid boleh:
4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Memberi justifikasi senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan
pengetahuan prinsip otot yang sesuai digunakan untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
kecergasan dan
strategi bagi 4.1.2 Mengenal pasti dan menjelaskan jenis senaman, jangka masa senaman, kekerapan sesi senaman dan
meningkatkan intensiti mengikut komponen kecergasan fizikal yang sesuai untuk diri sendiri.
kecergasan fizikal
berdasarkan 4.1.3 Menentukan komposisi badan berdasarkan ukuran lilitan pada bahagian pinggul dan pinggang.
kesihatan.

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pentaksiran
Kecergasan Fizikal
4.2 Mengaplikasikan 4.2.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri.
konsep, prinsip dan
strategi dalam 4.2.2 Merancang pelan kecergasan satu minggu dengan bimbingan guru sebagai tindak susul berdasarkan
pentaksiran keputusan ujian SEGAK.
kecergasan fizikal.

90
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

91
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

92
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot.
1
 Boleh mengukur lilitan pada pinggul dan pinggang.

 Boleh menentukan dan menjelaskan kekerapan, intensiti, jangka masa dan jenis senaman bagi komponen kapasiti
aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk diri sendiri.
 Boleh memberi justifikasi senaman yang dipilih bagi meningkatkan komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya
tahan otot dan kekuatan otot.
2
 Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot pada
intensiti yang sesuai untuk diri sendiri.
 Boleh menjelaskan rumus atau perisian yang digunakan untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul
dan pinggang.

 Boleh mengaplikasikan rumus atau perisian untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul dan pinggang
untuk menentukan komposisi badan.
3
 Boleh mengaplikasikan prinsip FITT semasa melakukan senaman meningkatkan komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang disasarkan.
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada intensiti sederhana atau tinggi
dengan betul.
 Boleh melakukan senaman kelenturan yang dirancang selama 60 saat secara akumulatif setiap senaman dengan
betul.
4
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti rendah sebanyak 15 hingga 20 ulangan dengan betul.
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 hingga 12 ulangan dengan betul.

93
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
 Boleh merancang dan melakukan program latihan fizikal dengan bimbingan guru untuk satu minggu yang
merangkumi komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan berdasarkan prinsip FITT.
5  Boleh mengenal pasti bahagian pada tubuh badan, selain pinggul dan pinggang yang boleh digunakan untuk
ukuran lilitan bagi menentukan komposisi badan.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti kecergasan.
6
 Boleh melakukan aktiviti kecergasan fizikal secara berkala untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap
kecergasan fizikal.

94
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KOMPONEN
PENDIDIKAN KESIHATAN

95
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

96
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGENALAN KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu untuk meningkatkan KSSM Pendidikan Kesihatan yang komprehensif dan kohesif
literasi kesihatan murid yang merangkumi aspek pengetahuan, berupaya melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal,
kemahiran dan nilai. Literasi kesihatan merupakan salah satu mental, emosi, sosial dan rohani selaras dengan hasrat
aset abad ke-21 iaitu kemahiran memperoleh, menginterpretasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini juga dibina
dan memahami maklumat mengenai kesihatan serta sejajar dengan piawaian antarabangsa yang memberi
perkhidmatan kesihatan sebagai amalan gaya hidup sihat untuk penekanan kepada kemahiran kreatif dan kritis, penyelesaian
meningkatkan kualiti hidup. masalah dan inovasi.

Murid merupakan pewaris negara yang perlu dilengkapi dengan


literasi kesihatan seperti berpengetahuan, berkemahiran
menangani risiko, menjaga keselamatan diri, mempunyai sikap
dan nilai yang positif serta mengamalkan cara hidup yang sihat.
Justeru itu, KSSM Pendidikan Kesihatan digubal seiring dengan
transformasi pendidikan negara yang berhasrat membentuk
generasi yang sihat, berdaya saing dan tekal menghadapi
cabaran global masa kini.

97
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

KSSM Pendidikan Kesihatan bermatlamat untuk meningkatkan 5. Membudayakan amalan positif dan sihat dalam
literasi kesihatan murid bagi mencapai kualiti hidup individu dan kehidupan harian.
melahirkan generasi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan 6. Menzahirkan rasa syukur dan menghargai kesihatan
serta menguasai kemahiran dan menghayati nilai dalam amalan yang dianugerahi Tuhan.
hidup yang sihat demi kesejahteraan diri, bangsa serta negara.

FOKUS KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN


OBJEKTIF KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

KSSM Pendidikan Kesihatan memberi fokus kepada Pendidikan


KSSM Pendidikan Kesihatan bertujuan membolehkan murid
Kesihatan Berasaskan Kemahiran (Skills-Based Health
mencapai objektif berikut:
Education) yang merangkumi kemahiran kecekapan psikososial
iaitu membuat keputusan, menyelesaikan masalah,
1. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan
berpemikiran kritis dan kreatif, berkomunikasi berkesan,
diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran.
kemahiran hubungan interpersonal, kesedaran kendiri, empati,
2. Menguasai kemahiran kecekapan psikososial dalam
menangani emosi dan tekanan.
menghadapi dan menangani masalah kesihatan serta
isu yang berkaitan.
Kemahiran kecekapan psikososial ialah kebolehan seseorang
3. Menguasai dan mengaplikasikan kemahiran mencegah
menangani secara berkesan kehendak dan cabaran harian,
masalah kesihatan serta penyakit.
termasuk kebolehan mengekalkan keadaan mental yang baik
4. Membuat keputusan yang bijak dan mengamalkan gaya
serta mendemonstrasikan sesuatu perlakuan yang positif.
hidup sihat.
Ini juga merangkumi perlakuan semasa berinteraksi dengan

98
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

individu lain dalam kepelbagaian budaya dan persekitaran. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)
Komponen yang terdapat dalam kemahiran kecekapan dalam KSSM Pendidikan Kesihatan
psikososial adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan
kesejahteraan hidup iaitu membuat keputusan, penyelesaian PEERS diajar melalui KSSM Pendidikan Kesihatan. PEERS
masalah, pemikiran kreatif, pemikiran kritis, komunikasi adalah satu proses sepanjang hayat untuk memperoleh
berkesan, kemahiran hubungan interpersonal, kesedaran pengetahuan dan membentuk sikap, nilai serta kepercayaan
kendiri, empati, menangani emosi dan menangani tekanan. terhadap identiti, perhubungan dan keintiman sesama insan.
Penguasaan kemahiran kecekapan psikososial adalah perlu dan PEERS bukan hanya terbatas kepada isu seksual atau
membantu murid untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran hubungan seks semata-mata tetapi PEERS juga mencakupi
kehidupan harian, memberi kesedaran tentang sesuatu isu atau pengetahuan dari aspek biologikal, sosiobudaya, psikologikal
permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam
masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, kehidupan.
menjangka akibat dan mengendali perubahan supaya mendapat
manfaat yang maksimum. Objektif PEERS adalah untuk membantu murid:

KSSM Pendidikan Kesihatan memberi penekanan terhadap i. Membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan
gaya hidup sihat bersesuaian dengan ciri dan keperluan murid reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga serta
serta disusun mengikut tiga bidang utama iaitu: masyarakat.

ii. Menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya


1. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)
murid mengambil berat tentang kesihatan seksual dan
Bidang ini menekankan aspek kesihatan diri dan reproduktif,
keluarga sebagai institusi asas manusia serta
penyalahgunaan bahan, kemahiran pengurusan mental dan
menyumbang kepada pemeliharaan integriti institusi
emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan
kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan.
keselamatan.

99
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

iii. Memperoleh kemahiran membuat keputusan secara  Penyakit


bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan serta Pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan
tingkah laku seksual pada masa kini dan masa depan. daripada penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik,
keturunan dan mental.
PEERS merangkumi:  Keselamatan
 Kesihatan diri dan reproduktif Langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah,
Aspek perkembangan dan perubahan fizikal, fisiologikal taman permainan dan tempat awam, serta akta
serta psikologikal semasa akil baligh dan penjagaan perlindungan bagi kanak-kanak, gadis dan wanita,
kesihatan reproduktif. termasuk kemahiran mengelak diri daripada ancaman
 Penyalahgunaan bahan orang yang tidak dikenali, antipemerdagangan manusia
Kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok, dan orang yang perlu dihubungi jika berlaku gangguan,
dadah, inhalan dan alkohol, serta kemahiran berkata ancaman serta kecemasan.
TIDAK.
 Pengurusan mental dan emosi 2. Pemakanan
Kemahiran pengurusan konflik dan stres dalam diri, Bidang ini menekankan aspek pemakanan yang seimbang,
keluarga, rakan sebaya dan masyarakat. amalan makan secara sihat, penyediaan hidangan, keselamatan
 Kekeluargaan dan kualiti makanan.
Kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan,
peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluarga. 3. Pertolongan Cemas
 Perhubungan Bidang ini menekankan aspek pertolongan cemas untuk
Kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran menyelamat nyawa, mengelakkan kecederaan menjadi lebih
interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta parah dan mengurangkan kesakitan sebelum bantuan rawatan
persahabatan. perubatan seterusnya diberi kepada mangsa.

100
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

STANDARD PRESTASI KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

KSSM Pendidikan Kesihatan digubal dengan menetapkan Jadual 10: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM
Pendidikan Kesihatan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi yang perlu dikuasai oleh murid. Tujuan utama TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti
bermaksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama, Mengetahui asas kesihatan fizikal, mental,
1
emosi, sosial dan persekitaran.
manakala kualiti bermaksud semua murid perlu diberi
Memahami aspek kesihatan fizikal, mental,
pendidikan yang berkualiti. Justeru itu, kurikulum berasaskan 2
emosi, sosial dan persekitaran.
standard memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada
Mengaplikasikan kemahiran mengurus
semua murid. Penyataan tahap penguasaan umum KSSM 3 kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial,
Pendidikan Kesihatan berdasarkan rubrik yang dijadikan sebagai persekitaran dan keselamatan diri.
panduan kepada guru untuk mentaksir prestasi murid adalah Menganalisis aspek kesihatan fizikal,
seperti dalam Jadual 10. 4 mental, emosi, sosial, persekitaran dan
keselamatan diri serta keluarga.
Menilai cara mengurus kesihatan ke arah
5 kehidupan yang positif dan sihat melalui
kemahiran kecekapan psikososial.
Menjana idea untuk mengadaptasi
permintaan dan cabaran kehidupan harian,
6
meningkatkan literasi kesihatan, serta
mengamalkan gaya hidup sihat.

101
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Kesihatan
KESIHATAN
Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam
KSSM Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4 adalah berdasarkan
KSSM Pendidikan Kesihatan terdiri daripada Bidang PEERS
peruntukan masa minimum PdP 16 jam setahun. Cadangan
(75%), Pemakanan (15%) dan Pertolongan Cemas (10%)
agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru dalam
seperti Rajah 3.
melaksanakan PdP KSSM Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4
seperti Jadual 11.

Jadual 11: Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan


Kesihatan
JAM MINIMUM
BIDANG
SETAHUN
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
12
dan Sosial (PEERS)

Pemakanan 2.5

Pertolongan Cemas 1.5

Jumlah 16

Rajah 3: Pemberatan Bidang dalam KSSM Pendidikan Kesihatan

102
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Kesihatan
Tingkatan 4

103
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

104
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan psikososial dalam aspek
kemahiran membuat keputusan untuk menangani tingkah laku seksual dan hubungan seks sebelum nikah, mengurus mental dan
emosi, aspek kehidupan berkeluarga, isu perhubungan dalam dunia siber, pemerdagangan manusia dan risiko jerat dadah.
Penekanan juga diberi kepada penyakit genetik Talasemia.

105
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

106
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

1.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Kemahiran membuat Murid boleh: Menyatakan maksud Nota:


keputusan dalam 1
abstinen.
konteks kesihatan 1.1.1 Menyatakan maksud Abstinen – menahan diri
diri dan reproduktif abstinen. daripada perhubungan
Menerangkan kepentingan seksual.
Kemahiran membuat 1.1.2 Menjelaskan abstinen dalam
2 pencegahan tingkah laku
keputusan: kepentingan abstinen Contoh pelawaan seks
dalam pencegahan seksual sebelum nikah. sebelum nikah:
 Abstinen dalam tingkah laku seksual  Pujukan
Mendemonstrasi kemahiran
pencegahan sebelum nikah.  Ajakan
abstinen dalam
tingkah laku 3  Penipuan
pencegahan tingkah laku
seksual sebelum 1.1.3 Mengaplikasikan  Paksaan
seksual sebelum nikah.
nikah kemahiran abstinen
dalam pencegahan Contoh cabaran dalam
tingkah laku seksual Membuat andaian situasi mengamalkan abstinen:
sebelum nikah. 4 berisiko yang memerlukan  Rakan
abstinen.  Media sosial
1.1.4 Mengenal pasti cabaran Membincangkan cabaran  Diri sendiri
mengamalkan abstinen mengamalkan abstinen  Persekitaran
dalam pencegahan 5 dalam pencegahan tingkah  Seks siber
tingkah laku seksual laku seksual sebelum
sebelum nikah. nikah.
Menyebar luas maklumat
mengenai kemahiran
6
abstinen dalam
pencegahan tingkah laku
seksual sebelum nikah.

107
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan situasi yang Nota:


menangani mendorong kepada
pengaruh dalaman 1.2.1 Mengenal pasti situasi 1 Contoh tingkah laku
hubungan seks sebelum
serta luaran yang yang mendorong nikah. seksual:
mempengaruhi kepada hubungan seks  Meraba
kesihatan diri dan sebelum nikah. Menerangkan situasi yang  Bergesel
reproduktif mendorong kepada  Berpelukan
2
1.2.2 Menilai kesan seks hubungan seks sebelum  Bercumbu
Menangani tingkah sebelum nikah terhadap nikah.  Pornografi
laku seksual: diri, keluarga dan
masyarakat. Menjelaskan dengan contoh
cara untuk menangani
 Hubungan seks 3
hubungan seks sebelum
sebelum nikah 1.2.3 Menjana idea cara
nikah.
untuk menangani
hubungan seks Menganalisis situasi yang
sebelum nikah. mendorong kepada
4
hubungan seks sebelum
nikah.

Meramalkan kesan
5 hubungan seks sebelum
nikah.

Menyebar luas maklumat


6 mengenai cara untuk
menangani hubungan seks
sebelum nikah.

108
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Kemahiran Murid boleh: Nota:


menangani situasi 1 Menyatakan jerat dadah.
2.1.1 Menerangkan jerat Jerat dadah ialah keadaan
berisiko terhadap
dadah. seseorang terpedaya
penyalahgunaan
menjadi mangsa dadah
bahan kepada diri,
2.1.2 Menjelaskan situasi Mengenal pasti situasi seperti penagihan dadah
keluarga dan
berisiko yang 2 berisiko yang membawa dan keldai dadah.
masyarakat
membawa kepada jerat kepada jerat dadah. Keldai dadah ialah individu
Isu semasa: dadah. yang dipaksa, dipujuk,
ditipu oleh individu lain
Menjelaskan dengan
 Jerat dadah 2.1.3 Membincangkan atau agen kepada
implikasi jerat dadah 3 contoh cara mengelak jerat
pengedaran dadah.
kepada diri, keluarga dadah.
Contoh kemahiran
dan masyarakat.
mengelak diri daripada
Menganalisis implikasi jerat jerat dadah:
2.1.4 Menjana idea cara dadah kepada diri, keluarga
4  Berwaspada dengan
mengelak jerat dadah. dan masyarakat.
makanan dan minuman
yang diberi oleh orang
lain.
Memberi pendapat tentang  Berhati-hati dengan
5 jerat dadah. makanan dan minuman
yang mungkin
dimasukkan dadah
(drug spiking).
6 Merancang aktiviti cara  Jangan membawa
mengelak jerat dadah. barangan yang dikirim
oleh orang lain.

109
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud Nota:


1
mengurus mental kemurungan.
dan emosi dalam 3.1.1 Menerangkan maksud Kemurungan ialah masalah
kehidupan harian kemurungan. kesihatan mental yang
Mengenal pasti tanda boleh dicirikan dengan
2
Mengurus mental 3.1.2 Mengenal pasti tanda kemurungan. kesedihan, kehilangan
dan emosi: kemurungan. minat atau keseronokan,
Menjelaskan dengan contoh perasaan rasa bersalah
 Kemurungan 3.1.3 Menjelaskan contoh 3
punca kemurungan. atau hilang minat,
punca kemurungan. gangguan tidur dan selera
makan, keletihan dan
3.1.4 Menjana idea mengurus Memberi pendapat cara kurang tumpuan.
kesihatan mental dan 4 mengurus kesihatan mental
emosi untuk mengelak dan emosi.
kemurungan.

Mengesyorkan langkah bagi


5
mengelak kemurungan.

Merancang dan
melaksanakan projek mini
6 tentang pengurusan
kesihatan mental dan emosi.

110
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

4.0 KEKELUARGAAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Peranan diri sendiri Murid boleh: Menyenaraikan contoh Nota:


1
dan ahli keluarga kemahiran keibubapaan.
serta kepentingan 4.1.1 Menjelaskan kemahiran Institusi kekeluargaan
institusi keibubapaan dalam terbentuk melalui ikatan
kekeluargaan dalam konteks berkeluarga. Menjelaskan dengan contoh perkahwinan. Kedua-dua
aspek kesihatan kepentingan kemahiran pasangan mestilah
2 keibubapaan dalam konteks
keluarga 4.1.2 Membincangkan kesan berusaha untuk
kekurangan kemahiran kehidupan berkeluarga. mengekalkan perkahwinan
Aspek kehidupan keibubapaan terhadap mereka.
berkeluarga: ahli keluarga. Menunjuk cara kemahiran
Contoh kemahiran
3 keibubapaan berdasarkan
 Kemahiran 4.1.3 Menjana idea situasi.
keibubapaan:
keibubapaan kepentingan kemahiran  Suri teladan kepada
keibubapaan dalam anak
konteks berkeluarga. Menganalisis situasi yang  Kemahiran mendengar
4 membawa kepada  Kemahiran membincang
kepincangan keluarga.  Kemahiran membimbing
 Kemahiran insaniah
 Kemahiran
Meramalkan kesan
berkomunikasi
5 sekiranya kekurangan
kemahiran keibubapaan.

Membina konsep untuk


6 membentuk sebuah
keluarga bahagia.

111
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

5.0 PERHUBUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud seks Nota:


1
interpersonal siber.
dan komunikasi 5.1.1 Menyatakan maksud Seks siber atau sex texting
berkesan dalam seks siber. merujuk kepada perbuatan
kehidupan harian Menjelaskan contoh salah melakukan hubungan
2 laku berkaitan seks siber.
5.1.2 Menyatakan salah laku komunikasi dengan seorang
Isu perhubungan berkaitan seks siber. yang lain (sama jantina atau
dalam dunia siber: Menjelaskan dengan contoh berlainan jantina) melalui
5.1.3 Menjelaskan kesan 3 kesan tingkah laku seks perantaraan media Internet
 Seks siber tingkah laku seks siber. siber. dengan menghantar mesej
yang lucah sama ada dalam
5.1.4 Menjana idea Menjelaskan melalui contoh bentuk ayat atau huruf, dan
kemahiran 4 kemahiran mengelakkan diri bersama atau tidak dengan
mengelakkan diri daripada seks siber. foto yang memberikan
daripada seks siber. makna lucah. (Hahn, &
Membuat keputusan untuk Harley,1996)
mengelakkan diri daripada
5
seks siber berdasarkan
situasi atau kes.
Menyebar luas maklumat
langkah mengelak diri
6 daripada seks siber secara
kreatif.

112
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

6.0 PENYAKIT

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Kemahiran Murid boleh: Menjelaskan maksud Nota:


1
mencegah dan Talasemia.
mengurangkan 6.1.1 Mengetahui maksud Talasemia merupakan
faktor risiko penyakit Talasemia. Mengenal pasti tanda penyakit genetik yang
2 melibatkan masalah darah.
dalam kehidupan Talasemia.
harian 6.1.2 Mengenal pasti tanda
Talasemia. Jenis Talasemia:
Menjelaskan dengan contoh
Penyakit genetik:  Pesakit Talasemia
kesan Talasemia kepada
6.1.3 Menjelaskan kesan 3  Pembawa Talasemia
diri, keluarga dan
 Talasemia Talasemia kepada diri, masyarakat.
keluarga dan Pencegahan Talasemia:
masyarakat.  Mengetahui status
Menghuraikan kepentingan pembawa melalui
pencegahan Talasemia
6.1.4 Menilai kepentingan 4 saringan Talasemia.
kepada diri, keluarga dan  Mengelakkan
pengesanan awal dan masyarakat.
rawatan kepada pesakit perkahwinan antara
Talasemia. dua orang pembawa.
Membuat keputusan  Tanggungjawab
5 pencegahan Talasemia masyarakat adalah
terhadap diri sendiri. mencegah Talasemia.
Menyebar luas kepentingan
menjalani ujian saringan
Talasemia sebagai langkah
6
pencegahan melalui
pelbagai media secara
kreatif.

113
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

7.0 KESELAMATAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud Nota:


1
kecekapan pemerdagangan manusia.
psikososial untuk 7.1.1 Menerangkan maksud Pemerdagangan manusia
menjaga dan jenis merujuk kepada
Membincangkan jenis
keselamatan diri pemerdagangan 2 perdagangan dan
pemerdagangan manusia.
manusia. perniagaan yang
melibatkan migrasi
Isu hak asasi Menjelaskan dengan contoh manusia secara haram.
7.1.2 Menjelaskan situasi situasi yang mendatangkan
manusia: yang menyebabkan 3 (Sumber: Akta 670.
risiko kepada Akta Antipemerdagangan
individu berisiko pemerdagangan manusia.
 Pemerdagangan menjadi mangsa Orang dan
manusia pemerdagangan Antipenyeludupan Migran
manusia. Membuat andaian kesan 2007)
4 kepada mangsa
Contoh:
pemerdagangan manusia.
7.1.3 Menjana idea cara  Eksploitasi kepada
mengelakkan diri manusia yang miskin
daripada menjadi Mengesyorkan cara daripada negara dunia
mangsa mengelakkan diri daripada ketiga atau miskin.
pemerdagangan 5 menjadi mangsa  Eksploitasi tenaga kerja
manusia. pemerdagangan manusia. seperti kadar upah
rendah, buruh paksaan,
sindiket mengemis,
Menghasilkan karya secara buruh kanak-kanak,
kreatif cara mengelakkan diri pelacuran,
6 daripada menjadi mangsa perkahwinan (mail
pemerdagangan manusia. order bride) dan
perniagaan organ.

114
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PEMAKANAN

Bidang ini memberi fokus kepada pengurusan amalan pemakanan dalam pengambilan suplemen berdasarkan
preskripsi doktor.

115
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

116
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

8.0 PEMAKANAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menyatakan maksud
8.1 Amalan pemakanan Murid boleh: 1 Nota:
suplemen.
sihat dan selamat
8.1.1 Menjelaskan maksud Suplemen adalah makanan
Pengurusan amalan suplemen. Menjelaskan tujuan tambahan untuk
pemakanan: pengambilan suplemen melengkapkan diet normal
2 berdasarkan preskripsi
8.1.2 Membincangkan tujuan seperti vitamin, mineral,
doktor untuk kesihatan.
 Suplemen pengambilan suplemen fiber, herba, asid amino
untuk kesihatan atau asid lemak dan enzim.
Menjelaskan dengan contoh
berdasarkan preskripsi Suplemen hanya diambil
3 kesan pengambilan
doktor. dengan preskripsi doktor.
suplemen tanpa kawalan.
8.1.3 Menilai kesan Suplemen semula jadi
pengambilan suplemen Menjelaskan melalui contoh merujuk kepada kelas
untuk kesihatan tanpa 4 pengambilan suplemen makanan dalam piramid
preskripsi doktor. semula jadi untuk kesihatan. makanan.

Memberi pendapat tentang Tujuan pengambilan


kesan pengambilan suplemen bukan untuk:
5 suplemen untuk kesihatan  Mengurang berat badan
tanpa preskripsi doktor.  Membina otot badan
 Kecantikan fizikal
Menghasilkan persembahan
 Menambah tenaga batin
multimedia kesan
pengambilan suplemen
6 untuk kesihatan tanpa
preskripsi doktor secara
kreatif.

117
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

118
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PERTOLONGAN CEMAS
Bidang ini memberi fokus kepada prinsip dan prosedur cardiopulmonary resuscitation (CPR) dan bertindak secara bijak mengikut
situasi kecemasan.

119
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

120
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

9.0 PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Pengetahuan asas Murid boleh: Nota:


1 Menyatakan maksud CPR.
pertolongan cemas
dan kemahiran 9.1.1 Mengetahui maksud CPR hanya boleh dilakukan
bertindak dengan CPR. oleh individu yang
bijak mengikut Menjelaskan prinsip dan bertauliah.
2 prosedur CPR.
situasi 9.1.2 Menjelaskan prinsip dan
prosedur CPR.  CPR - Cardiopulmonary
Bantuan awal: Menyusun mengikut urutan resuscitation
9.1.3 Menilai situasi 3
prinsip dan prosedur CPR.  ECC - External cardiac
 Cardiopulmonary kecemasan yang
compression
resuscitation (CPR) memerlukan CPR.
 EAR - Expired air
Menjelaskan melalui contoh
9.1.4 Mendemonstrasikan resuscitation
4 situasi kecemasan yang
pelaksanaan memerlukan CPR.
pertolongan cemas
mengikut prosedur Mengesyorkan cara
CPR. bertindak dalam situasi
5 kecemasan yang
memerlukan CPR.

Menyebar luas maklumat


tentang situasi kecemasan
6 yang memerlukan prinsip
dan prosedur CPR secara
kreatif.

121
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

122
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Jasmani
Tingkatan 5
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

124
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN: PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan Berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan menguasai kemahiran sosial.
Kandungan dalam bidang ini memberi penekanan kepada kemahiran langkah asas dalam tarian etnik iaitu tarian Bhangra dan tarian rakyat
Farapeirra. Tarian Farapeirra menggunakan iringan lagu Jingli Nona. Tarian Bhangra merupakan tarian dari etnik Sikh yang meraikan
musim menuai. Manakala tarian Farapeirra merupakan tarian yang ditarikan oleh etnik Portugis di Melaka untuk majlis keramaian. Murid
boleh mengimprovisasi kemahiran pergerakan dan konsep pergerakan yang digunakan dalam langkah tarian Bhangra dan langkah tarian
Farapeirra mengikut kreativiti serta membuat persembahan dengan menekankan estetika.

125
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Pergerakan Berirama Murid boleh: Nota:


1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar. Contoh langkah asas
corak pergerakan tarian Bhangra:
mengikut muzik. 1.1.2 Mengimprovisasi tarian Bhangra dan mempersembahkan pergerakan a. Single Dhammal
tarian mengikut muzik yang didengar. b. Chaal
c. Punjab
1.1.3 Melakukan langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar. d. Single Jhummar
e. Single Chaffa
1.1.4 Mengimprovisasi tarian Farapeirra dan mempersembahkan pergerakan f. Dhammal Snaps
tarian mengikut muzik yang didengar.
Contoh langkah asas
tarian Farapeirra:
a. Vira (putaran)
b. Berskip
c. Scallop

126
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan Nota:


dalam Pergerakan
Pergerakan lokomotor
Berirama Murid boleh:
ialah berjalan, berlari,
2.1 Mengaplikasikan 2.1.1 Memilih dan menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan
melompat, melompat
pengetahuan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian Bhangra dan tarian
sebelah kaki (hopping),
konsep pergerakan Farapeirra.
melonjak (leaping),
dalam pergerakan
mencongklang (gallop),
berirama. 2.1.2 Menjelaskan pemilihan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep
berskip dan
pergerakan, props dan muzik yang digunakan dalam mengimprovisasi
menggelongsor (sliding).
tarian Bhangra dan tarian Farapeirra.
Pergerakan bukan
2.1.3 Menilai dan membuat justifikasi persembahan kumpulan berdasarkan
lokomotor ialah
kriteria persembahan.
membongkok, mengilas,
mengimbang, meringkuk,
mengayun, meregang,
membuai, memusing,
menarik dan menolak.

Konsep pergerakan ialah


kesedaran tubuh badan,
kesedaran ruang, kualiti
pergerakan dan
hubungan.

127
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

128
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

129
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
 Boleh meniru langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar.
1
 Boleh meniru langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar.

 Boleh melakukan langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
2
 Boleh melakukan langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Bhangra.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Farapeirra.

 Boleh melakukan tarian Bhangra dengan lakuan yang betul dan seragam mengikut muzik yang didengar.
4
 Boleh melakukan tarian Farapeirra dengan lakuan yang betul dan seragam mengikut muzik yang didengar.

 Boleh menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep pergerakan, props dan muzik semasa
mengimprovisasi tarian Bhangra serta mempersembahkan mengikut muzik yang didengar.
5  Boleh menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep pergerakan, props dan muzik semasa
mengimprovisasi tarian Farapeirra serta mempersembahkan mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.

 Boleh menilai dan membuat justifikasi persembahan kumpulan serta penambahbaikan persembahan.
6  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama secara kreatif.
 Boleh mempraktikkan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

130
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: RAGBI SENTUH

Ragbi sentuh adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran ragbi sentuh yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang
dan bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan sistem permainan
ragbi sentuh. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan sistem
permainan yang sesuai.

131
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Ragbi Nota:


Sentuh Murid boleh:
Kemahiran asas ragbi
1.2 Melakukan 1.2.1 Menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui
sentuh sebagai strategi
kemahiran ragbi tengah dan sayap dalam situasi permainan.
menyerang:
sentuh dalam situasi
a. Tendang dan tangkap
permainan. 1.2.2 Menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi bertahan dengan
(kick and catch).
beberapa sistem permainan dalam situasi permainan.
b. Hantaran loop, silang
(scissors), hantaran
1.2.3 Merancang strategi untuk menyerang dan bertahan serta
dan miss pass.
menggunakannya dalam situasi permainan.
c. Mengacah dengan
larian zig-zag semasa
membawa bola (side-
step).

Contoh strategi bertahan:


a. Bertahan dalam
kumpulan seperti
sistem satu barisan
7-0 atau formasi 6-1
(6 pemain barisan
hadapan dan seorang
pemain belakang).

b. Bertahan individu
dengan satu lawan
satu (man to man
marking).

132
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Ragbi
Sentuh Murid boleh:
2.2 Mengaplikasikan 2.2.1 Memilih dan memberi justifikasi strategi yang sesuai digunakan semasa menyerang.
pengetahuan
konsep pergerakan 2.2.2 Menentukan dan memberi justifikasi pemain yang sesuai sebagai pemungut bola (ball collector) bagi
dan strategi dalam memulakan semula permainan selepas pemain pasukan disentuh.
permainan ragbi
sentuh. 2.2.3 Memilih strategi yang sesuai untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan pasukan
lawan dan situasi permainan.

2.2.4 Membuat justifikasi strategi permainan yang dirancang untuk menyerang dan bertahan.

133
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

134
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

135
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui tengah dan sayap dalam situasi
1 permainan.
 Boleh menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam pelbagai strategi bertahan berdasarkan situasi permainan.

 Boleh memilih dan menggunakan strategi menyerang yang sesuai dalam situasi permainan serta memberi
justifikasi.
 Boleh memilih dan menggunakan strategi bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan pasukan lawan
2
dan situasi permainan.
 Boleh menentukan dan memberi justifikasi pemain yang sesuai sebagai pemungut bola bagi memulakan semula
permainan selepas pemain pasukan disentuh.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui tengah
dan sayap dalam situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi bertahan dengan beberapa
sistem permainan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan strategi menyerang yang sesuai dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.
4
 Boleh melakukan strategi bertahan yang sesuai dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.

 Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.
5
 Boleh memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain ragbi sentuh.

 Boleh membuat penambahbaikan strategi menyerang dan bertahan bagi meningkatkan prestasi pasukan.
6  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
 Boleh bermain ragbi sentuh sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

136
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA KERANJANG

Bola keranjang adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola keranjang yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi
menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk mengubah suai strategi atau
merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

137
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Bola Nota:


Keranjang Murid boleh:
1.3 Melakukan 1.3.1 Menggunakan kemahiran bola keranjang untuk melakukan strategi  Strategi menyerang
kemahiran bola menyerang seperti pick and roll dan pass and go dalam situasi seperti pick and roll,
keranjang dalam permainan. pass and go dalam
situasi permainan. lain-lain strategi yang
1.3.2 Menggunakan kemahiran bola keranjang untuk melakukan strategi sesuai.
bertahan seperti satu lawan satu dan kawalan zon (zone defence) dalam  Strategi bertahan
situasi permainan. seperti satu lawan
satu, kawalan zon dan
lain-lain strategi yang
1.3.3 Merancang strategi untuk menyerang dan bertahan serta
menggunakannya dalam situasi permainan. sesuai.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola
Keranjang Murid boleh:
2.3 Mengaplikasikan 2.3.1 Menentukan posisi dan arah pergerakan setiap pemain dan bola semasa menyerang dan bertahan
pengetahuan konsep dalam situasi permainan.
pergerakan dan
strategi dalam 2.3.2 Memberi maklum balas strategi menyerang dan bertahan yang dirancang dan digunakan dalam
permainan bola situasi permainan.
keranjang.

138
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

139
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

140
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran pick and roll dan pass and go sebagai strategi menyerang.
1
 Boleh melakukan satu lawan satu dan kawalan zon strategi bertahan.

 Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan menentukan posisi dan arah pergerakan setiap pemain
dan bola dalam situasi permainan.
2
 Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan memberi maklum balas kepada strategi yang telah
dirancang dan digunakan dalam situasi permainan.

 Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang sesuai sebagai strategi menyerang dalam situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang sesuai sebagai strategi bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh melakukan strategi menyerang yang betul dan sesuai dengan situasi permainan.
4
 Boleh melakukan strategi bertahan yang betul dan sesuai dengan situasi permainan.

 Boleh merancang strategi yang sesuai untuk menyerang dan bertahan serta menggunakannya dalam situasi
5 permainan.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan strategi menyerang dan bertahan.

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi bertahan dan menyerang yang telah dirancang dalam situasi
permainan.
6
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan kemahiran permainan bola keranjang.
 Boleh melakukan kemahiran permainan bola keranjang sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

141
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

142
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: HOKI

Hoki adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran hoki yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan bertahan
dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan
menggunakan sistem permainan yang sesuai.

143
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Hoki Murid boleh: Nota:


1.4 Melakukan 1.4.1 Menggunakan kemahiran hoki dalam strategi menyerang berdasarkan
Contoh strategi
kemahiran hoki situasi permainan.
menyerang menggunakan
dalam situasi
sistem permainan:
permainan. 1.4.2 Menggunakan kemahiran hoki dalam strategi bertahan berdasarkan
situasi permainan.
 3-3-3-1 (3 pemain
penyerang, 3 pemain
1.4.3 Melakukan set piece pukulan sudut pendek (penalty corner) untuk
tengah, 3 pemain
menyerang dan bertahan.
pertahanan dan
1 pemain sweeper).
1.4.4 Merancang strategi menyerang dan bertahan serta menggunakan strategi
 3-3-4 (3 pemain
tersebut dalam situasi permainan.
penyerang, 3 pemain
tengah dan 4 pemain
pertahanan).

Contoh strategi bertahan:


 Kawalan zon (Zonal
marking).
 Satu lawan satu (Man
to man marking).

Contoh strategi dalam


pukulan sudut pendek
untuk serangan:
 Drag flick
 Pukulan terus
 Variasi pukulan sudut
pendek (indirect hit).

144
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Contoh strategi dalam


pukulan sudut pendek
untuk bertahan:
 Penjaga gol, post man
(1 orang), pelari
pertama, pelari kedua
dan pelari ketiga.
 Sistem larian 2-2
(2 pemain berdiri di
sebelah kiri penjaga
gol dan 2 pemain
berdiri di sebelah
kanan penjaga gol).
 Sistem larian 3-1
(3 pemain berdiri di
sebelah kiri penjaga
gol dan seorang
pemain berdiri di
sebelah kanan penjaga
gol).

145
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Hoki Murid boleh:
2.4 Mengaplikasikan 2.4.1 Memilih dan memberi justifikasi kedudukan pemain semasa menyerang dalam situasi permainan
pengetahuan berdasarkan sistem yang digunakan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.4.2 Memilih dan memberi justifikasi kedudukan pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.
permainan hoki.
2.4.3 Memilih dan memberi justifikasi tindakan yang diambil semasa melakukan set piece pukulan sudut
pendek semasa menyerang atau bertahan.

146
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

147
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

148
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan kemahiran asas hoki semasa menyerang dalam situasi permainan.
1
 Boleh menggunakan kemahiran asas hoki semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa menyerang dalam situasi permainan.
2
 Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.

 Boleh bermain satu posisi tertentu semasa menyerang dengan satu sistem permainan yang dipilih.
3
 Boleh bermain satu posisi tertentu semasa bertahan dengan satu sistem permainan yang dipilih.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang menggunakan sistem permainan yang sesuai
4 berdasarkan situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi bertahan yang sesuai berdasarkan situasi permainan.

 Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan
pasukan lawan dan situasi permainan.
5  Boleh merancang dan melaksanakan set-piece menyerang dan bertahan pukulan sudut penalti dalam situasi
permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain hoki.

 Boleh membuat penambahbaikan strategi menyerang dan bertahan serta pukulan sudut penalti yang telah
dirancang untuk meningkatkan prestasi pasukan.
6
 Boleh membentuk pasukan dan bekerjasama dalam pasukan semasa bermain hoki.
 Boleh bermain hoki sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

149
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

150
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: BADMINTON
Badminton merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran badminton yang dipelajari di tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid diberi pendedahan berkaitan kombinasi kemahiran badminton yang sesuai digunakan sebagai
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid juga dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan badminton.

151
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Badminton Murid boleh: Nota:


1.5 Melakukan 1.5.1 Melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan pemain gerak ke  Strategi menyerang dan
kemahiran tengah gelanggang setelah melakukan pukulan dan mengembalikan bulu bertahan ialah:
badminton dalam tangkis jauh daripada pemain lawan. a. Pemain gerak ke
situasi permainan. tengah gelanggang
1.5.2 Menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam (drop), kemahiran setelah membuat
permainan di jaring (net play) dan smesy semasa menyerang pukulan.
berdasarkan situasi permainan. b. Mengembalikan bulu
tangkis jauh dari
1.5.3 Menggunakan kemahiran lob dan lifting semasa bertahan berdasarkan pemain lawan
situasi permainan. (placement).
c. Pukulan yang sukar
1.5.4 Merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi dikembalikan oleh
permainan badminton acara perseorangan berdasarkan situasi pemain lawan.
permainan.
 Strategi acara beregu:
1.5.5 Merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi a. Kedudukan pemain
permainan badminton acara beregu berdasarkan situasi permainan. sisi-sisi atau depan-
belakang.
b. Menggunakan
kemahiran drive
semasa menyerang
dan bertahan.
c. Menggunakan
kemahiran blok untuk
bertahan.

152
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran
Badminton Murid boleh:
2.5 Mengaplikasikan 2.5.1 Menganggarkan ruang atau tempat yang sesuai untuk mengembalikan bulu tangkis dalam situasi
pengetahuan permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.5.2 Menentukan kombinasi kemahiran menyerang dan bertahan yang sesuai digunakan berdasarkan
permainan situasi permainan untuk mendapatkan mata.
badminton.
2.5.3 Menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai digunakan semasa menyerang dan bertahan dalam
permainan badminton acara beregu.

153
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

154
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

155
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1  Boleh melakukan kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di jaring, smesy, lob dan lifting.

 Boleh melakukan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di
jaring dan smesy serta menentukan kemahiran menyerang dan pemasaan (timing) yang sesuai berdasarkan situasi
2
permainan.
 Boleh melakukan strategi bertahan menggunakan kemahiran lob dan lifting dalam situasi permainan.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan
junam, kemahiran permainan di jaring dan smesy berdasarkan situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan penggunaan ruang dalam strategi bertahan yang menggunakan
3
kemahiran lob dan lifting dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang dan bertahan bagi permainan badminton acara
beregu berdasarkan situasi permainan.

 Boleh melakukan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di
jaring dan smesy dengan lakuan yang betul berdasarkan situasi permainan.
 Boleh melakukan strategi bertahan menggunakan kemahiran lob dan lifting dengan lakuan yang betul berdasarkan
situasi permainan.
4
 Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi permainan badminton acara beregu berdasarkan situasi
permainan.
 Boleh menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai digunakan semasa menyerang dan bertahan dalam permainan
badminton acara beregu.

 Boleh merancang dan melakukan strategi bagi acara perseorangan dan beregu serta menganalisis keupayaan pihak
lawan untuk menentukan strategi menyerang dan bertahan yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan.
5  Boleh merancang dan melakukan strategi bagi acara beregu serta menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai
digunakan semasa menyerang dan bertahan berdasarkan situasi permainan.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.

156
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh membuat refleksi dan mencadangkan penambahbaikan strategi serangan dan bertahan bagi acara
perseorangan dan beregu yang telah dirancang.
6
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti dalam permainan badminton.
 Boleh bermain badminton sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.

157
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

158
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: PINGPONG
Pingpong merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran pingpong yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi menyerang dan bertahan
dalam situasi permainan.

159
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Pingpong Murid boleh: Nota:


1.6 Melakukan 1.6.1 Melakukan kemahiran servis pepat atau kilas dan pukulan pepat atau kilas
kemahiran pingpong sebagai strategi mendapatkan mata.  Strategi menyerang
dalam situasi menggunakan
permainan. 1.6.2 Menggunakan kemahiran pukulan chop pepat atau kilas dan block pepat kemahiran servis pepat
atau kilas dalam strategi menyukarkan pemain lawan mengembalikan atau kilas dan pukulan
bola. pepat atau kilas serta
lain-lain kombinasi
1.6.3 Merancang dan melakukan strategi permainan pingpong perseorangan kemahiran yang sesuai.
dan beregu berdasarkan situasi permainan.  Strategi bertahan
menggunakan
kemahiran pukulan chop
pepat atau kilas dan
block pepat atau kilas
serta lain-lain kombinasi
kemahiran yang sesuai.

160
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran
Pingpong Murid boleh:
2.6 Mengaplikasikan 2.6.1 Menentukan dan menjustifikasikan kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan untuk
pengetahuan mendapatkan mata.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.6.2 Mengenal pasti kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan berdasarkan kekuatan dan
permainan kelemahan pemain lawan semasa merancang strategi permainan perseorangan.
pingpong.
2.6.3 Mengenal pasti kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan berdasarkan kekuatan dan
kelemahan pemain lawan semasa merancang strategi permainan beregu.

161
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

162
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

163
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran servis pepat atau kilas serta pukulan pepat atau kilas.
1
 Boleh melakukan kemahiran pukulan chop pepat atau kilas dan block pepat atau kilas.

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong semasa menyerang dan menjelaskan kesesuaian kombinasi
tersebut dalam situasi permainan.
2
 Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong semasa bertahan dan menjelaskan kesesuaian kombinasi tersebut
dalam situasi permainan.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk menyerang dalam
situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk bertahan dalam
situasi permainan.

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk menyerang dengan lakuan yang betul dalam
situasi permainan perseorangan dan beregu.
4
 Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk bertahan dengan lakuan yang betul dalam
situasi permainan perseorangan dan beregu.

 Boleh merancang dan melakukan strategi serangan serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pemain lawan
dalam permainan perseorangan.
5  Boleh merancang dan melakukan strategi serangan serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pemain lawan
dalam dalam permainan beregu.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain pingpong.

 Boleh membuat refleksi terhadap strategi serangan dan bertahan serta penambahbaikan dalam permainan
perseorangan dan beregu yang telah dirancang.
6
 Boleh memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain pingpong.
 Boleh bermain pingpong sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.

164
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI PUKUL DAN MEMADANG: SOFBOL
Sofbol merupakan permainan dalam kategori pukul dan memadang. Kemahiran sofbol yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi
memadang dengan mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul) dan pelari tapak (base). Manakala strategi memukul melibatkan pemain
memukul, menampan dan berlari ke tapak dengan selamat sehingga berjaya mendapatkan larian. Murid dapat mengaplikasikan kemahiran
berfikir aras tinggi untuk merancang strategi memukul dan memadang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.

165
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kemahiran Sofbol Murid boleh: Nota:


1.7 Melakukan 1.7.1 Melakukan strategi memukul dengan menggunakan kemahiran memukul,
Situasi permainan berikut
kemahiran sofbol menampan dan berlari tapak untuk mendapatkan larian dalam situasi
boleh digunakan sebagai
dalam situasi permainan.
strategi memukul dan
permainan.
memadang:
1.7.2 Melakukan strategi memadang mengikut posisi dan mematikan pemukul
a. Tiada pelari di tapak.
serta pelari tapak dengan menggunakan kemahiran memadang dalam
b. Ada pelari di tapak 1
situasi permainan.
sahaja.
c. Ada pelari di tapak 2
sahaja.
d. Ada pelari di tapak 3
sahaja.
e. Ada pelari di tapak 1
dan 2.
f. Ada pelari di tapak 1
dan 3.
g. Ada pelari di tapak 2
dan 3 sahaja.
h. Ada pelari di semua
tapak.

166
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Sofbol Murid boleh:
2.7 Mengaplikasikan 2.7.1 Menganalisis dan menjelaskan situasi yang sesuai untuk memukul, menampan dan berlari tapak dalam
pengetahuan strategi memukul.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.7.2 Melakar kedudukan dan arah pergerakan pemadang semasa memadang berdasarkan situasi
permainan sofbol. permainan.

2.7.3 Memilih dan menyatakan justifikasi tindakan yang sesuai dilakukan untuk mematikan pemukul dan
pelari tapak dalam situasi permainan.

167
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab kendiri 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
semasa melakukan
aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

168
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

169
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran memadang mengikut posisi serta mematikan pemukul dan pelari tapak sebagai strategi
memadang dalam situasi permainan.
1
 Boleh melakukan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak sebagai strategi memukul untuk mendapatkan
larian dalam situasi permainan.
 Boleh melakukan kemahiran memadang dan melakarkan kedudukan serta arah pergerakan untuk mematikan
pemukul dan pelari tapak dalam situasi permainan.
2
 Boleh melakukan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak dengan menganalisis situasi permainan serta
menjelaskan situasi yang sesuai untuk bertindak sebagai strategi memukul.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran memadang untuk mematikan pemukul dan pelari tapak
dalam situasi permainan.
3
 Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan seperti kelajuan larian, arah dan aras bola yang dipukul atau ditampan
untuk mendapatkan larian dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan kemahiran memadang yang sesuai sebagai strategi untuk mematikan pemukul dan pelari
tapak dalam situasi permainan.
4
 Boleh mengaplikasikan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak dengan lakuan yang betul untuk
mendapatkan larian dalam situasi permainan.
 Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan strategi yang sesuai untuk memadang dalam situasi
permainan.
5  Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan strategi yang sesuai untuk memukul, menampan dan berlari
tapak dalam situasi permainan.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain sofbol.
 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi memukul dan memadang yang telah dirancang dalam situasi
permainan.
6
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan kemahiran permainan sofbol.
 Boleh melakukan kemahiran permainan sofbol sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

170
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN: REKREASI DAN KESENGGANGAN

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang. Kandungan Bidang Rekreasi dan Kesenggangan yang dipelajari di
Tingkatan 5 adalah aktiviti rekreasi ikhtiar hidup memasak makanan, permainan menggunakan bola kecergasan (fit ball) dan permainan
tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak. Tujuan kandungan dalam bidang ini adalah untuk meningkatkan kemahiran interpersonal dan
kecergasan fizikal khususnya dalam komponen kapasiti aerobik, daya tahan otot, ketangkasan dan kelajuan. Aktiviti yang terdapat dalam
bidang Rekreasi dan Kesenggangan juga memberi murid peluang menjana kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi dan mereka
cipta aktiviti baharu.

171
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Rekreasi dan Nota:


Kesenggangan Murid boleh: Cadangan untuk ikhtiar
1.8 Melakukan aktiviti 1.8.1 Melakukan aktiviti ikhtiar hidup memasak makanan dengan kaedah hidup:
rekreasi dan membakar, memanggang atau merebus menggunakan sumber semula  Sumber menghidupkan
kesenggangan. jadi. api yang primitif.
 Alatan membakar atau
1.8.2 Mereka cipta dan melaksanakan permainan kecil menggunakan bola memanggang yang
kecergasan (fit ball). primitif.
 Menekankan kepada
1.8.3 Bermain permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak mengikut kelestarian alam dan
peraturan. keselamatan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)


STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Rekreasi dan
Kesenggangan Murid boleh:
2.8 Mengaplikasikan 2.8.1 Menerangkan cara menghidupkan api dalam ikhtiar hidup.
strategi dan idea
kreatif dalam aktiviti 2.8.2 Merancang peraturan dan syarat permainan menggunakan bola kecergasan.
rekreasi dan
kesenggangan. 2.8.3 Merancang strategi untuk menang dalam permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak.

172
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

173
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

174
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh mengumpulkan bahan semulajadi yang boleh digunakan untuk menghidupkan api dan mencadangkan alatan
membakar, memanggang atau merebus yang primitif.
 Boleh melakukan sebarang aktiviti menggunakan bola kecergasan.
1
 Boleh melakukan kemahiran menghantar, menerima dan menjaring dalam permainan tradisional Hoki Terbang.
 Boleh melakukan pergerakan asas berjalan atau berlari secara berkumpulan dalam permainan tradisional Usung
Balak.
 Boleh menjelaskan cara menghidup api dan menyediakan alatan membakar, memanggang atau merebus yang
primitif.
 Boleh menjelaskan kemahiran manipulatif yang sesuai dilakukan menggunakan bola kecergasan.
2
 Boleh memahami kemahiran menghantar dan menerima gelung perlu digunakan semasa menyerang untuk
mendapatkan mata.
 Boleh memahami kepentingan keseragaman pergerakan kumpulan untuk mendapatkan pergerakan yang lancar.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan menghidupkan api berdasarkan sumber semulajadi untuk membakar,
memanggang atau merebus makanan.
3
 Boleh menggunakan bola kecergasan sebagai alatan dalam beberapa permainan yang pernah dipelajari.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan peraturan permainan Hoki Terbang dan Usung Balak.
 Boleh menghidupkan api dan membakar, memanggang atau merebus makanan, dan boleh dimakan serta mematuhi
prosedur pengurusan dan keselamatan.
4  Boleh melaksanakan permainan menggunakan bola kecergasan dengan aplikasi dan mematuhi peraturan
permainan yang pernah dipelajari.
 Boleh mengaplikasikan strategi yang sesuai untuk bermain permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak.
 Boleh membakar atau memanggang pelbagai jenis makanan menggunakan kaedah membakar, memanggang atau
merebus dalam ikhtiar hidup.
 Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu menggunakan bola kecergasan.
5  Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu berdasarkan permainan tradisional Hoki Terbang dan
Usung Balak.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.

175
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan aktiviti ikhtiar hidup, permainan bola kecergasan, permainan
tradisonal Hoki Terbang dan Usung Balak.
6
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
 Boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

176
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KECERGASAN: KECERGASAN FIZIKAL BERDASARKAN


KESIHATAN
Kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan.
Kandungan dalam bidang ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan senaman dan latihan fizikal untuk meningkatkan tahap
kecergasan. Menerusi bidang ini, murid memahami prinsip latihan kecergasan fizikal iaitu kekerapan, intensiti, jangka masa senaman dan
jenis senaman (frequency, intensity, time and type (FITT)). Pengetahuan berkaitan prinsip ini membolehkan murid merancang pelan latihan
untuk diri sendiri bagi meningkatkan dan mengekalkan kecergasan fizikal untuk kesejahteraan hidup.

177
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Kecergasan Fizikal Nota:


Berdasarkan Kesihatan
Merancang program
Murid boleh:
latihan fizikal melibatkan
3.1 Melakukan senaman 3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada
komponen:
kecergasan fizikal intensiti sederhana 5 kali seminggu sekurang-kurangnya 30 minit setiap
mengikut komponen sesi atau pada intensiti tinggi 3 kali seminggu sekurang-kurangnya  Kapasiti aerobik
kecergasan fizikal 25 minit setiap sesi.  Kelenturan
berdasarkan  Daya tahan otot
kesihatan. 3.1.2 Melakukan senaman kelenturan yang dirancang sekurang-kurangnya  Kekuatan otot
3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama, 60 saat setiap senaman
secara kumulatif.

3.1.3 Melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang


sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot
utama mengatasi bebanan intensiti ringan sebanyak 15 hingga
20 ulangan.

3.1.4 Melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang sekurang-


kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 - 12 ulangan.

3.1.5 Mengukur komposisi badan mengunakan rintangan bioelektrikal


(bioelectrical impedance analysis - BIA).

3.1.6 Mengukur lilitan (girth measurement) pada bahagian pinggul dan


pinggang untuk diri sendiri dan individu lain.

3.1.7 Merancang dan melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu
(weekly plan) yang merangkumi komponen kapasiti aerobik, kelenturan,
daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang

178
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
disasarkan bagi individu yang mempunyai masalah berat badan
berlebihan berdasarkan prinsip FITT.

Pentaksiran Kecergasan Nota:


Fizikal
Ujian SEGAK berdasarkan
3.2 Mengukur tahap 3.2.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengikut
Buku Panduan SEGAK.
kecergasan fizikal prosedur yang betul.
berdasarkan
kesihatan. 3.2.2 Melakukan senaman mengikut pelan intervensi untuk meningkatkan dan
mengekalkan kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

179
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 4.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Komponen
Kecergasan Fizikal
Berdasarkan Kesihatan
Murid boleh:
4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Memerihal pelbagai senaman kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot yang
pengetahuan prinsip sesuai digunakan pada intensiti sederhana dan tinggi dalam pelan kecergasan.
kecergasan dan
strategi bagi 4.1.2 Mengenal pasti dan menjelaskan jangka masa senaman, kekerapan sesi senaman dan intensiti
meningkatkan senaman mengikut komponen kecegasan fizikal yang sesuai untuk diri sendiri dan individu lain.
kecergasan fizikal
berdasarkan 4.1.3 Membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan ukuran lilitan pada
kesihatan. bahagian pinggul dan pinggang.

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pentaksiran
Kecergasan Fizikal
4.2 Mengaplikasikan 4.2.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri.
konsep, prinsip dan
strategi dalam 4.2.2 Merancang pelan intervensi kecergasan untuk 8 hingga 12 minggu dengan bimbingan guru sebagai
pentaksiran tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.
kecergasan fizikal.
4.2.3 Merancang pelan pemakanan untuk 8 hingga 12 minggu dengan bimbingan guru sebagai tindakan
susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

180
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan
Keselamatan Murid boleh:
5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

181
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

182
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan senaman mengikut pelan intervensi untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan
otot dan kekuatan otot.
1
 Boleh mengukur komposisi badan menggunakan rintangan bioelektrikal.
 Boleh mengukur lilitan pada pinggul dan pinggang untuk diri sendiri dan individu lain.

 Boleh menentukan dan menjelaskan kekerapan, intensiti, jangkamasa dan pelbagai senaman bagi komponen
kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk diri sendiri dan individu lain.
 Boleh memberi justifikasi senaman yang dipilih untuk individu lain bagi meningkatkan komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot.
2  Boleh merancang program latihan fizikal untuk satu minggu yang merangkumi komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot pada intensiti yang sesuai untuk individu yang mempunyai berat
badan yang berlebihan.
 Boleh menjelaskan rumus atau perisian yang digunakan untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul
dan pinggang untuk individu lain.
 Boleh mengaplikasikan rumus atau perisian untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul dan pinggang
untuk menentukan komposisi badan individu lain.
3  Boleh mengaplikasikan prinsip FITT semasa melaksanakan senaman untuk individu lain bagi meningkatkan
komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang
disasarkan.
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada intensiti sederhana atau pada intensiti
tinggi dengan betul.
 Boleh melakukan senaman kelenturan yang dirancang selama 60 saat secara kumulatif setiap senaman dengan
betul.
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
4
mengatasi bebanan intensiti rendah sebanyak 15 hingga 20 ulangan dengan betul.
 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 hingga 12 ulangan dengan betul.
 Boleh melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu yang merangkumi komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk individu lain dengan betul.

183
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh merancang dan melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu bagi individu lain dengan bimbingan
guru yang merangkumi komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan mengikut prinsip FITT.
 Boleh membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan ukuran lilitan bahagian pinggul
5 dan pinggang.
 Boleh membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan keputusan rintangan
bioelektrikal.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri dan individu lain.
 Boleh melakukan aktiviti kecergasan fizikal secara berkala untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan
6 fizikal.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti kecergasan dan melaksanakan program
latihan untuk individu lain.

184
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Kesihatan
Tingkatan 5

185
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

186
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) memberi penekanan kepada hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk
mencapai taraf kesihatan optimum, hidup bebas dan selamat. Kemahiran menangani tingkah laku seksual seperti amang seksual,
masalah penagihan berulang, ketidakstabilan emosi, isu dalam kehidupan bekerluarga, penyakit jangkitan seksual dan buli siber
merupakan kemahiran kecekapan psikososial dalam konteks PEERS ke arah melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi
kesihatan untuk menangani cabaran berkaitan kesihatan reproduktif dan sosial.

187
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

188
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

1.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menyenaraikan hak
1.1 Kemahiran membuat Murid boleh: Nota:
keputusan dalam 1 kesihatan reproduktif dan
seksual. Contoh Hak Kesihatan
konteks kesihatan diri 1.1.1 Menyatakan hak Reproduktif dan Seksual
dan reproduktif kesihatan reproduktif Menerangkan kepentingan (WHO, 2014) adalah:
dan seksual. 2 mengetahui hak kesihatan
Mengamalkan cara  Hak untuk hidup,
reproduktif dan seksual.
mengurus diri: 1.1.2 Menjelaskan kebebasan dan
kepentingan keselamatan
 Hak kesihatan Menjelaskan dengan
mengetahui hak
3 contoh isu hak kesihatan  Hak untuk kesamaan
reproduktif dan kesihatan reproduktif gender dan tidak
seksual reproduktif dan seksual.
dan seksual. mendiskriminasi
Memilih kemahiran  Hak untuk bebas
1.1.3 Mengaplikasikan kecekapan psikososial daripada penyeksaan,
kemahiran kecekapan 4 dalam menangani isu kekejaman, atau
psikososial dalam penafian hak kesihatan menghukum
menangani isu penafian reproduktif dan seksual.
hak kesihatan  Hak untuk pendidikan
reproduktif dan seksual. Membahas hak kesihatan reproduktif dan
reproduktif dan seksual seksual
1.1.4 Menjana idea cara 5
untuk meningkatkan literasi Literasi kesihatan ialah
menyebar luas kesihatan secara kritis. keupayaan seseorang
maklumat hak individu memperoleh,
kesihatan reproduktif Menyebar luas maklumat menginterpretasi, dan
dan seksual yang dapat hak kesihatan reproduktif kompetensi dalam
meningkatkan literasi 6 dan seksual melalui menggunakan maklumat
kesihatan. pelbagai media untuk perkhidmatan kesihatan
meningkatkan literasi untuk meningkatkan taraf
kesihatan. kesihatan.

189
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud amang Nota:


menangani pengaruh 1
seksual.  Amang seksual
dalaman serta luaran 1.2.1 Menyatakan maksud
yang mempengaruhi amang seksual. bermaksud serangan
kesihatan diri dan seksual yang berlaku
Memberi contoh tingkah laku secara fizikal dan
reproduktif 1.2.2 Mengenal pasti tingkah 2
amang seksual.
laku amang seksual. bukan fizikal.
Menangani tingkah
laku seksual: 1.2.3 Mengaplikasikan  Akta Kesalahan -
kemahiran berkata Menunjuk cara kemahiran Kesalahan Seksual
 Amang seksual TIDAK kepada amang 3 berkata TIDAK kepada Terhadap Kanak-
seksual. tingkah laku amang seksual. Kanak 2017.

1.2.4 Menganalisis kesan  Pemangsa bawah


Menjelaskan melalui contoh
kepada mangsa dan tindakan yang perlu diambil umur juga tertakluk di
4 bawah Akta ini jika
pemangsa sekiranya sekiranya berlaku kes
kes amang seksual amang seksual. sabit kesalahan
tidak ditangani. termasuk rogol
Meramalkan kesan kepada berkanun (statutory
mangsa dan pemangsa rape). Rogol berkanun
5
sekiranya kes amang bermaksud mangsa
seksual tidak ditangani.
rogol ialah perempuan
di bawah umur 16
tahun.
Menghasilkan dan menyebar
6 luas karya secara kreatif
untuk mengekang amang
seksual.

190
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan punca Nota:


1
menangani situasi penagihan berulang. Contoh penagihan
berisiko terhadap 2.1.1 Menjelaskan punca berulang ialah rokok,
penyalahgunaan penagihan berulang. Menjelaskan implikasi alkohol dan dadah.
bahan kepada diri, penagihan berulang kepada
2  Contoh punca
keluarga dan 2.1.2 Membincangkan diri, keluarga dan
masyarakat implikasi penagihan masyarakat. penagihan berulang
berulang. ialah tekanan emosi,
Isu semasa: Mengaplikasikan kemahiran stigma masyarakat,
2.1.3 Membincangkan cara 3 menangani penagihan disisih keluarga,
 Penagihan menangani penagihan berulang. kehilangan pekerjaan
berulang berulang. dan masalah
kewangan.
Menjelaskan melalui contoh
2.1.4 Menjana idea 4 cara menangani penagihan
bagaimana rakan,  Asimilasi bermaksud
berulang yang disyorkan.
keluarga dan proses penyesuaian
masyarakat membantu Mengesyorkan cara rakan, supaya selaras
golongan yang keluarga dan masyarakat dengan sesuatu
mengalami penagihan membantu golongan yang keadaan atau
berulang berasimilasi 5 keperluan.
mengalami penagihan
dalam komuniti. berulang berasimilasi dalam (Kamus Dewan Edisi
Keempat)
komuniti.
Membuat penilaian kritis
6 tentang implikasi penagihan
berulang kepada diri,
keluarga dan masyarakat.

191
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Kemahiran Murid boleh: Memberi contoh Nota:


mengurus mental 1
ketidakstabilan emosi. Contoh punca
dan emosi dalam 3.1.1 Menjelaskan situasi
ketidakstabilan emosi ialah
kehidupan harian yang mempengaruhi
Mengenal pasti situasi di kegagalan dalam
ketidakstabilan emosi.
mana emosi boleh peperiksaan, perpecahan
Mengurus emosi: 2
mempengaruhi tindakan dalam keluarga dan
3.1.2 Menjelaskan
masalah dalam
 Ketidakstabilan kepentingan mengurus yang diambil.
persahabatan.
emosi ketidakstabilan emosi.
Menunjuk cara kemahiran
3 mengurus ketidakstabilan Contoh kemahiran
3.1.3 Mengaplikasikan
emosi. mengurus:
kemahiran mengurus
ketidakstabilan emosi.  Aktiviti kerohanian
Memilih cara yang sesuai  Mengaku kesalahan
4 untuk mengurus emosi sendiri dan memohon
dalam pelbagai situasi. maaf
 Bersikap empati
 Berkomunikasi secara
Mengesyorkan cara berkesan
5 mengurus ketidakstabilan  Bersikap asertif
emosi.  Tidak bersikap agresif
 Teknik relaksasi
Merancang aktiviti untuk
6 meningkatkan kestabilan
emosi.

192
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

4.0 KEKELUARGAAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Peranan diri sendiri Murid boleh: Memberi contoh aktiviti Nota:
dan ahli keluarga 1 berkualiti bersama-sama
serta kepentingan 4.1.1 Menjelaskan keluarga. Contoh isu kehidupan
institusi kepentingan komunikasi berkeluarga:
kekeluargaan dalam dan masa berkualiti Menerangkan kepentingan
aspek kesihatan bersama-sama 2
komunikasi dan masa  Ibu bapa tunggal
keluarga keluarga. berkualiti bersama-sama  Perceraian
keluarga.  Keganasan
Isu semasa 4.1.2 Menjana idea cara rumahtangga
Menjelaskan dengan contoh  Kepincangan keluarga
kekeluargaan: mengatasi ketegangan

. 3 implikasi komunikasi yang  Perkahwinan kontrak


perhubungan dalam
tidak berkesan dalam
Kehidupan keluarga.
keluarga.
berkeluarga
Menganalisis punca yang
membawa ketegangan
4
perhubungan dalam
keluarga.
Mencadangkan cara
mengatasi ketegangan
5
perhubungan dalam
keluarga.

Merancang aktiviti yang


6 dapat mewujudkan keluarga
yang bahagia dan harmoni.

193
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

5.0 PERHUBUNGAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud Nota:


1
interpersonal tingkah laku antisosial.
dan komunikasi 5.1.1 Menyatakan maksud Tingkah laku antisosial
berkesan dalam tingkah laku antisosial. Memberi contoh tingkah merupakan tindakan yang
kehidupan harian 2 merosakkan atau tidak
laku antisosial.
5.1.2 Membincangkan kesan mempertimbangkan
Isu perhubungan: tingkah laku antisosial perasaan, keselamatan dan

.
Menunjuk cara tingkah laku
terhadap diri, keluarga 3 sosial yang baik dalam mengganggu ketenteraman
Tingkah laku dan masyarakat. perhubungan. orang lain.
antisosial
5.1.3 Menjana idea cara Menjelaskan melalui contoh
menangani tingkah laku kesan tingkah laku antisosial Contoh tingkah laku
4
antisosial. terhadap diri, keluarga dan antisosial:
masyarakat.  Menyendiri
 Memberontak
Mengesyorkan cara  Sentiasa merasakan
5 menangani tingkah laku dirinya betul
antisosial.  Degil tidak terkawal
 Ego yang tinggi
Merancang aktiviti yang
dapat menangani tingkah
6 laku antisosial secara
kreatif.

194
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

6.0 PENYAKIT

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan contoh penyakit Nota:


mencegah dan 1
jangkitan seksual. Penyakit jangkitan seksual
mengurangkan 6.1.1 Menyatakan contoh, boleh berlaku melalui
faktor risiko penyakit simptom dan tanda
dalam kehidupan penyakit jangkitan Mengenal pasti simptom dan perhubungan seks tanpa
2 tanda penyakit jangkitan perlindungan dengan
harian seksual. pasangan yang dijangkiti,
seksual.
bendalir tubuh badan,
Penyakit berjangkit: 6.1.2 Membincangkan Menjelaskan dengan contoh transfusi darah tercemar
kepentingan kepentingan pengesanan dan berkongsi jarum
 Penyakit jangkitan pengesanan awal dan 3
awal dan rawatan kepada suntikan yang tercemar.
seksual rawatan kepada pesakit pesakit.
jangkitan seksual. Contoh penyakit jangkitan
seksual:
6.1.3 Membincangkan kesan Memilih cara mencegah  Chlamydia
4
penyakit jangkitan penyakit jangkitan seksual.  Gonorea
seksual kepada diri,  Herpes Genital
keluarga dan  Sifilis
masyarakat. Membincangkan kesan
 Ketuat Genital
penyakit jangkitan seksual
5  Hepatitis B
6.1.4 Menjana idea amalan kepada diri, keluarga dan
 Human Papilloma Virus
gaya hidup sihat untuk masyarakat.
(HPV)
mencegah penyakit Menyebar luas kepentingan  HIV dan AIDS
jangkitan seksual. amalan gaya hidup sihat
untuk mencegah penyakit
6
jangkitan seksual melalui
pelbagai media secara
kreatif.

195
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

7.0 KESELAMATAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan maksud buli Nota:


1
kecekapan siber.
psikososial untuk 7.1.1 Menjelaskan jenis Buli siber adalah perbuatan
menjaga buli siber. Menerangkan kesan buli mengancam, memalukan
keselamatan diri 2 siber terhadap diri dan atau menakutkan
7.1.2 Menerangkan kesan keluarga. seseorang melalui medium
Menangani isu: buli siber terhadap elektronik seperti aplikasi
diri dan keluarga. Mengaplikasikan kemahiran chatting atau permainan
 Buli siber 3
mencegah buli siber. Internet.
7.1.3 Menilai situasi yang
mendedahkan diri Contoh langkah-langkah
menjadi mangsa buli Menganalisis situasi yang keselamatan:
siber. 4 mendedahkan diri menjadi  Tidak mendedahkan
mangsa buli siber. maklumat peribadi
7.1.4 Menjana idea cara  Tidak menyebarkan
menangani dan maklumat yang tidak
menyebar luas tentang Menilai tindakan menangani sahih, gambar dan video
buli siber. 5
buli siber.  Tidak berkongsi lokasi
peribadi di media sosial
Mencipta karya secara  Tidak terlibat dengan
kreatif dan menyebar luas buli siber sama ada
maklumat tentang buli siber membuli atau dibuli
6 yang mengancam
keselamatan diri dan
keluarga.

196
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PEMAKANAN
Pengurusan amalan pemakanan memberi fokus kepada diet seimbang dan sihat mengikut keperluan diri.
Pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat dapat mengurangkan risiko pelbagai penyakit.

197
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

198
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

8.0 PEMAKANAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menyatakan maksud
8.1 Amalan pemakanan Murid boleh: Nota:
1 pengurusan diet seimbang
sihat dan selamat
dan sihat sepanjang hayat.
8.1.1 Menjelaskan maksud Pengurusan diet bermaksud
Pengurusan amalan pengurusan diet Menjelaskan tujuan amalan pemakanan yang
pemakanan: seimbang dan sihat 2 pengurusan diet seimbang bersesuaian dengan
sepanjang hayat. dan sihat sepanjang hayat. keperluan diri.
 Pengurusan diet
seimbang dan 8.1.2 Mengaplikasikan Mengaplikasikan kemahiran Pemakanan sihat
sihat sepanjang kemahiran pengurusan 3 memilih diet seimbang dan bermaksud pengambilan
hayat diet seimbang dan sihat sihat sepanjang hayat. pelbagai jenis makanan
mengikut keperluan secara sederhana mengikut
. diri. Menjelaskan melalui contoh saranan Panduan Diet
4 pengurusan diet seimbang Malaysia (KKM, 2010).
8.1.3 Menilai kepentingan dan sihat sepanjang hayat.
pemilihan diet
seimbang dan sihat
sepanjang hayat. Memberi pendapat berkaitan
5 pemilihan diet seimbang dan
sihat sepanjang hayat.

Menghasilkan persembahan
kreatif berkaitan pengurusan
6 diet seimbang dan sihat
sepanjang hayat secara
kreatif.

199
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

200
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PERTOLONGAN CEMAS

Bidang ini memberi fokus kepada pertolongan cemas dan tindakan yang perlu diambil ketika menghadapi situasi kecemasan semasa
bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut.

201
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

202
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

9.0 PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menyatakan contoh
9.1 Pengetahuan asas Murid boleh: 1 situasi berisiko semasa Nota:
pertolongan cemas bencana alam.
dan kemahiran 9.1.1 Menjelaskan situasi Contoh bencana alam:
bertindak dengan berisiko semasa bencana Menjelaskan situasi berisiko  Banjir
bijak mengikut alam. 2
semasa bencana alam.  Gempa bumi
situasi  Ribut
9.1.2 Mengaplikasikan  Tanah runtuh
Bertindak dengan pertolongan cemas dan Mengaplikasikan kemahiran  Tsunami
bijak: kemahiran bertindak bertindak dengan bijak
3
dengan bijak mengikut mengikut situasi berisiko Bantuan awal boleh
semasa bencana alam.
 Situasi berisiko situasi berisiko semasa dilakukan oleh individu yang
semasa bencana bencana alam. Memilih langkah pertolongan bertauliah.
alam cemas mengikut situasi
4 Contoh situasi berisiko
kecemasan semasa
bencana alam. semasa bencana alam:

Menilai kewajaran tindakan  Pencemaran udara


5 dalam situasi berisiko  Makanan tercemar
semasa bencana alam.  Penyakit berjangkit
 Lemas
Menghasilkan karya dan  Renjatan elektrik
menyebar luas maklumat  Kecederaan fizikal
kemahiran bertindak dengan  Post traumatic stress
6 disorder (PTSD)
bijak mengikut situasi
berisiko semasa
bencana alam.

203
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

204
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

GLOSARI PENDIDIKAN JASMANI

Perkataan Maksud dalam Konteks Dokumen Standard

Aktiviti ikhtiar hidup Usaha yang harus dilakukan oleh seseorang untuk meneruskan kehidupan.

Formasi Formasi digambarkan mengkategorikan pemain (tidak termasuk penjaga gol) mengikut posisi utama di
(bola sepak) barisan dalam padang di mana ditumpukan lebih kepada pemain pertahanan. Contoh formasi 4:4:2
bermaksud 4 pertahanan, 4 pemain tengah dan 2 penyerang.
Lifting Mengangkat tinggi bulu tangkis ke bahagian belakang gelanggang pihak lawan.
(badminton)

Lob Pukulan tinggi dari belakang ke belakang gelanggang pihak lawan.


(badminton)

Senaman secara kumulatif Jumlah masa lakuan senaman kelenturan yang berulang kali.

Sistem set-play Susunan kedudukan pemain dan fungsi pemain dalam strategi menyerang dan bertahan bagi permainan
(bola sepak) bola sepak.

205
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

206
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN JASMANI

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


2. Kamariah binti Mohd Yassin Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
3. Nawi bin Razali Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
4. Nur Haswani binti Mazlan Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
5. Prof. Madya Dr. Nelfianty binti Mohd Rasyid Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
6. Dr. Benderi bin Dasril Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
7. Dr. Kok Lian Yee Universiti Putra Malaysia, Selangor
8. Md. Jais bin Ismail Pusat Permata Pintar Negara, UKM, Selangor
9. Adib bin Sulaiman IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor
10. Azhar bin Ariffin IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang
11. Azulhaimi bin Ahmad IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
12. Chia Chiow Ming IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
13. Mohd Noorlan bin Zakaria IPG Kampus Kota Bahru, Kelantan
14. Othman bin Che Man IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang
15. Zulkarnain bin Ali IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
16. Kok Mong Lin Open University Malaysia, Cawangan Kuala Lumpur
17. Norhizan bin Zainol Open University Malaysia, Cawangan Johor Bahru
18. Mohd Futra bin Abd. Ghani Sekolah Sukan Malaysia, Terengganu
19. Mohd Najib bin Abdul Latif Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur
20. Noorrul Afniza binti Ahmad Jamaludin Sekolah Sukan Negeri SMK Seri Kota, Melaka

207
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

21. Norlizan Kismawati binti Ismail Khalili Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur
22. Abdul Razak bin Sulaiman SMK Dato Dol Said, Melaka
23. Ahmad Shaker bin Abdul Majeed SMK Ayer Hangat, Langkawi, Kedah
24. Gopal A/L Raman SMK Puchong Permai, Selangor
25. Jazmin binti Julaili SMK Taman Selayang, Selangor
26. Khawarizmi bin Muhamad SMK USJ 23, Selangor
27. Ku Jaisman bin Ku Ismail SMK Dato’ Hj Hussein, Perak
28. Lim Teng Hooi SMK Seri Desa, Selangor
29. Maizan binti Alias SMK Taman Ehsan, Selangor
30. Mohd Faiz bin Md Ali SMK Sungai Besar, Selangor
31. Mohd Fauzan bin Rusli SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur
32. Muhamad Khubaib bin Ahmad Fuad SMK Seksyen 11, Selangor
33. Nadimah Amani binti Norizan SMK Bandar Baru Bangi, Selangor
34. Noor Azwa binti Mohamed Noor SMK Seri Selayang, Selangor
35. Nor Azlin binti Ahmad Tarmidzi SMK Wangsa Maju , Kuala Lumpur
36. Saiful Munir bin Mansor SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur
37. Syahrizal bin Drus@ Adrus SMK Chung Hua, Miri, Sarawak
38. Zool Hilmi bin Abu Bakar SMK Tengku Lela Segara, Terengganu

208
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


2. Tan Huey Ning Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
3. Muhammad Nasir bin Darman Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
4. Nur Muriza binti Musa Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
5. Hamillia Saini binti Mohamad Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Terengganu
6. Dato’ Prof. Dr. Lukman @ Zawawi bin Mohamad Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu
7. Prof. Dr. Norimah binti A. Karim Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor
8. Prof. Dr. Sarinah Low binti Abdullah Universiti Malaya, Kuala Lumpur
9. Datin Dr. Sheila A/P Marimuthu Hospital Kuala Lumpur
11. Dr. Alina binti Ali Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
10. Dr. Hamizah binti Mohd. Hassan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
12. Dr. Saidatul Norbaya binti Buang Kementerian Kesihatan Malaysia
13. Gananathan A/L M. Nadarajah IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
14. Noor Izrain binti Kamsiran IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
15. Azlina binti Abu Seman SMK Aman Jaya, Kedah
16. Elizabeth Chong SMK Bukit Mewah, Negeri Sembilan
17. Eu Mee Seong SMK Dato' Shahardin, Negeri Sembilan
18. Faridah binti Md Hasan SMK Naka, Kedah
19. Fazila binti Mohammad Khairuddi SMK Taman Jasmin 2, Selangor
20. Lim Aik Kuan SMK Klebang Besar, Melaka

209
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

21. Lim Poh Yien SMJK Yu Hua, Selangor


22. Low Shiek Li SMK Puchong, Selangor
23. Noor Mazwin binti Idris SMK Machang Bubuk, Pulau Pinang
24. Norliah binti Hussein SMK Datuk Undang Abdul Manap, Negeri Sembilan
25. Rohizam bin Rastam SMK Jugra, Selangor

210
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

211
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah binti Syed Khalid
Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Muhamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

212
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

213
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

214