Anda di halaman 1dari 4
ARTIUCAPAN, DO'A DAN BACAAN, ‘Yang dimuat dalam kitab Shalat ini Allah Maha Agung Do'a Iftitah, Sal yal g ital Gh CARY LS GUMS OB aie Une! 290 GAN ge Gawtyl Go Ml LS ULL ge sally ally std oll "Alla-humma ba-id bainiewa baina khatha-ya-ya kama-baadta bainal mayriqi wal maghrib. Alla-humma naqgini- minal khatha-ya- kama-yunaqgats tsaubul abyadlu minad danas. Alla-hummaghsil khatha-ya-ya bilma-i wats tsalji wal barad’ Acfinya; Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalshanku, sebagaimana ‘Kau telah jauhkan antara Timur dan Barat, Ya Allah, bersibikanlah aku dari kesalahanku sebagsimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, Ya Allsh, cucilah segala kesalahanku dengan sir, salju dan air hujan beku Ata: Ce Ly ads Lai GaN 9g Sl petal pled oll eh CS RS A cL Sty DL 6) oS aol (Ce) Ge Ly) Gell TY) G1 Ga! a A aby EBs add Colle ade Ly Fy Co Cast YL all ¥ Gllall Cat oes sadly OSV) GSI ay Lebe 2 EL AR Gs Yl iis He UG tal, GY SU cagv GUAY! GSE AM, Gy Of AM GA) al, hag lS str, das, Al GSI AyBEsI Caley, ‘Wajjahiu wajhiya lilladzi- fatharas sama-wa-ti wal ardla hani-fan mustiman wa ma- sna minal musyriki-n. Inna shala-ti wa musuki- wa mahya-ya wa mama-ti Jillshi-hi rabbil ‘a-lami-n, La-syari-kalahu- wa bidza-lika umirtu wa ana awwalul 81 Alla-humma antal maliku La-ila-ha illa-anta, muslimi-n (wa ana minal muslimi-n. anta rabbi- wa ana ‘abduka, dlalamtu nafsi- wa'taraftu bidzambi- fagh firli- dzumu- bi- jami-‘an, La- yagh firudz dzunu-ba illa- anta, wah dini-liahsanil akbla-gi la- yahdil liahsaniha-illa- anta, Washrif ‘anni- sayyiaha- la-yashrifu ‘anni- sayyiaha- illa- anta, Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu- fi-yadaika, wasysyarru Laisa ilaika, Ana bika wa ilaika, Taba-rakta wa ta'a-laita astaghfiruka wa atu-bu ilaika. Artiinya: Aku hadapkan wajahku, kehadapsn yang Maha Menjadikan semua Jangit dan bumi, dengan tulus hati dan menyerah diri dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sungguh shelatku, ibadahku, hidup dan matiku ada Kepnnyaan Tuhan yang menguasai semua alam, yag tidak bersyarikat dan bandingannya, maka dengan demikian aku diperintsh dan aku menjadi orang yang mula-mnla berserah diri (daripada orang-orang berserah dir). Ya Allah, Engkanlah raja, yang tidak ada yang disembah melainkan Engkau. Engkanlah Tohanku dan aku inilsh hambaMu, aku telah berbuat aniaya pada diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku semua, yang mana tidak ada yang mengampuni dosa, sclain Engkau. Dan berilah petunjukMu padaku, budi pekerti yang bagus, yang mana tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada bagusnya budi peke:ti selain Engkau. Dan jauhkan daripadaku kelakuan yang Jjahat, yan g mana tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Aku Jjunjung dan aku turutlsh perintah Engkau; sedang semua kebaikan itu ada pada tangan Engkau, dan kejahatan iotu tidak kepada Engkau. Aku dengan Engkau dan kembali kepada Engkau, Engkaulah yang Maha Memberkati dan Maha Mulia, aku miohon ampun dan bertobat pada Engkau. Ta'awwudz siet AAU Ge aly et" Basmalah all Gest Sl as Fatihah 82 i TL) all ay Laas) ee gl Gadel G5 wt eal oe agile Cuil ell Li ue aitteall LI all Gas! Gaeta ILI, Ciel Vy ale G paca Ta'min Tasbih dalam ruku’ eel datas, Wy Gata, & publ LS ala oe be semen + 48 alsa) Ge ope Tasbih dalam Tidal Meal) AN, WE y'oaee (ye) Sl ete ‘Atau Ge Cte GU Ge Uy Cal petall eULe Mell GU Lal agit Atau 8 US Ue Ue |S [Stee eal lL, Tasbih dalam sujud Daal day WE Stay Hl ree bY alata cstanasnall Ey oe te Do'a waktu dudnk antara dua sujnd 83 BI Sly BN Be !y We! all Bacaan Tasyahhud 2s) yy Call Ug Gil ADEN GAUGE, Gaited, 2 oy AIM ANY OE AGBI Geilo Gillie tes Wile ADEM ASS, Al pia yy SMe [Sea OI gL, Do'a Shalawat kepada Nabi Oly algal gle C80 US a4 iy tats Ge BL, aalsil dl hips tue Cl aul pl Do'a setelah tasyahhud awwal wad AEG GS YI GSU) pha YG ISS Lets us Sts 3) 2G Shaty)) pall Gat a) a) hate ys 8 gk Do'a setelah tasyahhnd akhir sacl ARE yey ll lb ey gs Gide Ge Gh Set I Sell GA) call AB Gye'y Ciel’, Salam AMS 5 I, She BDU) AS HI ae 2c) 84