Anda di halaman 1dari 4

LAM-PT-05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

PROGRAM: PISMP AMBILAN: Jun 2017


SEMESTER : 2 TAHUN: 2

Nama Pensyarah : Jamu Anak Galeh


Jabatan/Unit : Jabatan Ilmu Pendidikan
Kod Kursus : EDUP 3063
Nama Kursus : Pentaksiran Dalam Pendidikan
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : Bahasa Melayu & Bahasa Cina (2)

Jam Interaksi
Minggu
Topik/ Tajuk Bersemuka Catatan
dan Tarikh
(Seminggu)
1. Konsep Asas Pentaksiran Bilik Darjah Kuliah - 1 Jam
 Konsep asas pengujian, pengukuran, Tutorial - 1 Jam
penilaian dan pentaksiran bilik darjah

Minggu 1 2. Peranan dan tujuan Pentaksiran dalam Kuliah – 1 Jam


2 - 4 Jan Pendidikan
2019  Tujuan Pentaksiran
 Pentaksiran tentang Pembelajaran
(Assessment of Learning); Pentaksiran
untuk Pembelajaran (Assessment for
Learning) dan Pentaksiran sebagai
Pembelajaran (Assessment as Learning)
2. Peranan dan tujuan Pentaksiran dalam Tutorial - 1 Jam
Pendidikan
 Tujuan Pentaksiran
 Pentaksiran tentang Pembelajaran
(Assessment of Learning); Pentaksiran
Minggu 2 untuk Pembelajaran (Assessment for
7 – 11 Jan Learning) dan Pentaksiran sebagai
2019 Pembelajaran (Assessment as Learning)

3. Ciri dan Prinsip Pentaksiran Kuliah – 2 Jam


 Kesahan
 Kebolehpercayaan
 Keobjektifan
 Kemudahtadbiran
 Kemudahtafsiran
3. Ciri dan Prinsip Pentaksiran Tutorial - 1 Jam
 Kesahan
 Kebolehpercayaan
 Keobjektifan
Minggu 3  Kemudahtadbiran
14-18 Jan  Kemudahtafsiran
2019
4. Jenis Alat Pentaksiran Kuliah – 2 Jam
 Pentaksiran Formatif dan Sumatif
 Jenis Ujian
- Ujian Objektif dan Subjektif
- Ujian Rujukan Norma dan Kriteria
 Pentaksiran Autentik Kuliah - 2 Jam
- Portfolio Tutorial - 1 Jam
Minggu 4
- Prestasi (Performance based )
21-25 Jan
- Penilaian Rakan Sebaya
2019
- Penilaian Kendiri
- Pentaksiran atas talian

Januari 2018
LAM-PT-05-01
 Pentaksiran Autentik Tutorial - 1 Jam
- Portfolio
- Prestasi (Performance based )
- Penilaian Rakan Sebaya
- Penilaian Kendiri
- Pentaksiran atas talian

5. Merungkai Standard dan Penjajaran Kuliah - 2 Jam


Konstruktif
 Konsep merungkai standard
 Proses merungkai standard
- mengenal pasti pengetahuan (konsep) dan
Minggu 5 kemahiran yang terdapat dalam standard
28 Jan – (pernyataan umum tentang hasil
1 Feb 2019 pembelajaran
- apa yang murid perlu tahu dan boleh
lakukan) dan indikator (hasil pembelajaran
khusus).
 Konsep penjajaran konstruktif
 Proses penjajaran konstruktif
- Mendefinisikan hasil pembelajaran yang
dikehendaki
- Memilih aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai untuk mencapai
hasil pembelajaran
- Mentaksir hasil pembelajaran sebenar
pelajar untuk melihat sejauhmana ianya
tercapai
Minggu 6 Cuti Sambutan Perayaan Tahun Baharu
4-8 Feb 2019 Cina

- Memilih aktiviti-aktiviti pengajaran dan Tutorial – 1 Jam


pembelajaran yang sesuai untuk mencapai
hasil pembela jaran
- Mentaksir hasil pembelajaran sebenar
Minggu 7
pelajar untuk melihat sejauhmana ianya
11-15 Feb
tercapai.
2019
6. Rekabentuk, Pembinaan dan Pentadbiran Kuliah – 2 Jam
Ujian
 Peringkat Pembinaan Ujian
Penggubalan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 Penggubalan Jadual Spesifikasi Ujian Kuliah - 2 Jam
(JSU) Tutorial - 1 Jam
 Taksonomi Pembelajaran
Minggu 8
- Domain Kognitif (Bloom, semak semula),
18-22 Feb
- Domain Afektif (Krathwohl)
2019
- Domain Psikomotor (Simpson)
 Panduan Pembinaan item Ujian
 Item Objektif
 Item Subjektif
Minggu 9  Panduan Pembinaan item Ujian Kuliah - 1 Jam
25 Feb – 1  Item Objektif Tutorial - 2 Jam
Mac 2019  Item Subjektif
 Pentadbiran Ujian
 Panduan Pembinaan item Ujian Tutorial - 1 Jam
 Item Objektif
Minggu 10  Item Subjektif
4-8 Mac 2019  Pentadbiran Ujian

7. Penskoran, Penggredan dan Kriteria Kuliah – 2 Jam


Pentaksiran
Januari 2018
LAM-PT-05-01
 Jenis Penskoran dan Rubrik Pemarkahan
- Analitik
- Holistik
7. Penskoran, Penggredan dan Kriteria Tutorial - 1 Jam
Pentaksiran
 Jenis Penskoran dan Rubrik Pemarkahan
- Analitik
- Holistik
Minggu 11
8. Analisis Item dan Interpretasi Data Statistik Kuliah – 2 Jam
11-15 Mac
Asas
2019
- Skor Mentah dan Penggunaannya
(Kekerapan; Ogif dan Pangkatan)
- Perwakilan Graf
- Mod, Median dan Min
- Sisihan Piawai, Skor Piawai
- Interpretasi Data

- Mod, Median dan Min Kuliah - 1 Jam


- Sisihan Piawai, Skor Piawai
Minggu 12 - Interpretasi Data
18-22 Mac
2019  Analisis Item Tutorial - 2 Jam
- Indeks Kesukaran dan Diskriminasi
- Analisis Distraktor
- Bank Item
Minggu 13
25-29 Mac
2019 Cuti Pertengahan Penggal

Minggu 14
1-5 April 2019 PBS 3

Minggu 15 9. Pelaporan Data Pentaksiran Kuliah - 1 Jam Kuiz


8-12 April  Tujuan Pelaporan Tutorial - 2 Jam 10 April 2019
2019  Kaedah Pelaporan

10. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Minggu 16  Konsep asas dan tujuan PBS Kuliah - 2 Jam
15-19 April  Ciri-ciri utama PBS Tutorial – 1 Jam 19 April 2019
2019  Jenis-Jenis Pentaksiran berasaskan Cuti Good Friday
Sekolah
 Cara Pemarkahan dan Pembinaan Rubrik
 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Kuliah – 1 Jam
Sekolah
 Pelaporan dan Perekodan

Minggu 17 11. Isu berkaitan dengan Pentaksiran Sekolah Kuliah – 1 Jam


22-26 April Rendah di Malaysia Tutorial – 1 Jam
2019  Trenda semasa dalam pentaksiran di
Malaysia
 Sistem Berorientasikan Peperiksaan
 Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dalam Pentaksiran

Minggu 18  Pentaksiran berasaskan sekolah


29 Apr-3 Mei  Pentaksiran Autentik Kuliah - 2 Jam 1 Mei 2019
2019  Pentaksiran secara online Tutorial -1 Jam Cuti Hari Pekerja
 International Assessment Instruments

Januari 2018
LAM-PT-05-01
Minggu 19
6-10 Mei
Peperiksaan
2019

Minggu 20
13-17 Mei
Peperiksaan
2019

Minggu 21
20-24 Mei
Peperiksaan
2019

JUMLAH JAM BERSEMUKA 45 Jam

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan


Disahkan oleh Ketua Jabatan/ Ketua Unit

Tandatangan Pensyarah Tandatangan

.......................................... ................................................

Nama: Jamu Anak Galeh Nama:

Tarikh: 28 Disember 2018 Cap Jabatan:

Tarikh:

Januari 2018