Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A

15 markah

1. Berikut adalah produk mekatronik kecuali


A) mesin basuh
B) pintu gelangsar automatik
C) kipas
D) robot

2. Mekatronik bermaksud satu reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan
disiplin ilmu
I. Elektrik
II. Mekanikal
III. Elektronik
IV. Kawalan dan pengaturcaraan
V. Penambahbaikan

A) I dan II
B) I, II dan III
C) I, II, III dan IV
D) I, II, III, IV dan V

3. Apakah jenis arus yang terdapat pada elemen elektrik dalam reka bentuk mekatronik?
A) Arus ulang alik dan arus sehala
B) Arus sehala dan arus arus ulang alik
C) Arus terus dan arus ulang alik
D) Arus sehala

4. Gambarajah di bawah menunjukkan satu produk mekatronik, apakah elemen yang


menggerakkannya

A) takal
B) tali sawat
C) mekanikal
D) buzer elektromagnet

5. Apakah tujuan sistem elektrik digabungkan dengan sistem lain dalam elemen
mekatronik?
A) Menjalankan operasi sistem
B) Mengawal atur tindakan
C) Memindahkan sumber gerakan
D) Membekalkan arus elektrik sebagai bekalan kuasa

1
6. Yang berikut merupakan maklumat berkaitan sistem elektronik produk mekatronik
kecuali
A) disatukan dalam litar pemacu
B) menerima isyarat input
C) mengawal motor
D) kapasitor dan diod

7. Sistem kawalan dan pengaturcaraan yang terdapat pada produk mekatronik adalah
bertujuan untuk
A) mengecas
B) menilai
C) mengurus
D) mengawal atur

8. Gambarajah di bawah menunjukkan satu bahan yang digunakan dalam produk


mekatronik. Komponen tersebut terdapat dalam sistem

A) Kawalan dan pengaturcaraan


B) Mekanikal
C) Elektrik
D) Elektronik

9. Gambarajah blok (blok diagram) produk mekatronik dibuat bertujuan untuk


A) memudahkan kerja penghasilan produk mekatronik
B) menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik
C) panduan memilih bahan pembinaan produk mekatronik
D) merancang bersama pelanggan dalam penghasilan produk mekatronik

10. Penambahbaikan pada produk mekatronik bertujuan untuk


A) mencantikkan lagi produk sedia ada
B) penambahbaikan pada produk sedia ada
C) meniru produk sedia ada
D) mengecilkan saiz produk sedia ada

2
11. Gambarajah di atas menunjukkan satu gambarajah blok produk mekatronik. Apakah
produk yang sesuai dengan gambarajah blok di atas?
A) Mesin basuh
B) Peti ais
C) Kipas angin
D) Kereta mainan kawalan jauh

12. Rajah menunjukkan suatu simbol pada gambar rajah blok.

Apakah fungsi simbol di atas?


A) Menunjukkan arah komponen
B) Menunjukkan urutan blok
C) Menunjukkan isyarat
D) Menunjukkan aliran kuasa

13. Gambarajah berikut menunjukkan analisis fungsi bagi kereta kawalan jauh. Pilih fungsi
yang betul bagi badan kereta berdasarkan analisis fungsi tersebut.

A) Memberi isyarat pada panel kawalan tanpa wayar


B) Memegang lantai
C) Mengawal papan litar elektronik mikropengawal
D) Memegang bingkai kereta

3
Soalan 14 dan 15 berpandukan gambarajah di bawah.

14. Gambarajah menunjukkan satu produk mekatronik yang telah dibuat penambahbaikan
dengan memasang LDR dan lampu LED. Apakah prinsip inventif yang digunakan?
A) Kaedah pemisah ruang
B) Kaedah pemisah masa
C) Kaedah pemisah hadapan
D) Kaedah pemisah belakang

15. Pilih fungsi elemen yang betul berdasarkan produk mekatronik pada gambarajah di
atas.
INPUT PROSES OUTPUT
A Perintang peka cahaya (LDR) Mikropengawal Pembaz berbunyi
B Perintang peka cahaya (LDR) Mikropengawal Lampu LED menyala
C Alat kawalan jauh Mikropengawal Pembaz berbunyi
D Penderia Inframerah Mikropengawal Lampu LED menyala

TANDAKAN JAWAPAN OBJEKTIF ANDA DI SINI


DENGAN MENGHITAMKAN PADA PETAK PILIHAN JAWAPAN ANDA

1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D

4
BAHAGIAN B
45 markah

1. Maklumat berikut menunjukkan definasi dunia rekabentuk.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


A
mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik
Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
B
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan
Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan
C
semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definasi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.

Teknologi
Reka Bentuk
Reka Bentuk dan Teknologi
[3 markah]

2. Sistem mekatronik mempunyai empat elemen, nyatakan tiga elemen bagi sistem
mekatronik tersebut.

i. ……………………………………………………………………………......

ii. ………………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………….....
[3 markah]

3. Nyatakan tiga contoh produk mekatronik sedia ada di pasaran.

i. …………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………
[3 markah]

5
4. Lengkapkan gambarajah blok di bawah.

Input Proses Output

Pengaturcaraan

[3 markah]

5. Lengkapkan gambarajah blok bahagian output bagi mesin basuh automatik di


bawah.
6.

Input Proses Output

Pengaturcaraan

Dram
X Y berputar

[3 markah]

6
7. Padankan elemen gamba rajah yang berikut dengan peranti yang tepat dengan
menulis P, Q dan R di ruang yang disediakan.

P Input
Q Proses
R Output

[3 markah]

8. Rajah di bawah menunjukkan palang automatik. Nyatakan tiga komponen mekanikal


pada palang automatik itu.

i. …………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………..
[3 markah]

9. Berikut adalah langkah-langkah proses penambahbaikan projek mekatronik.


Lengkapkan bahagian yang kosong.

i. Membuat lakaran

ii. …………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………..

iv. Membina dan memasang

v. …………………………………………………………………………..
[3 markah]

7
10. Padankan komponen berikut dengan pernyataan yang tepat.

Satu kaedah kawalan sistem yang digunakan


Sistem
untuk mengurus, mengarah atau mengawal
elektrik
atur tindakan bagi memastikan produk
berfungsi secara automatik.
Sistem
mekanikal Sistem yang menggunakan arus terus(AT)
atau arus ulang-alik(AU) sebagai sumber
kuasa.
Sistem
kawalan & Gabungan beberapa komponen yang
pengaturcaraa berfungsi sebagai penghantar.
n
[3 markah]

11. Terdapat sembilan teras dalam Revolusi Industri 4.0, nyatakan tiga teras tersebut.

i. …………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………...
[3 markah]

12. Padankan komponen elektronik yang berikut dengan nama yang betul dengan menulis
A, B dan C diruang yang disediakan.

A LED
B Kapasitor
C Perintang

[3 markah]

13. Senaraikan jenis ujian yang dilakukan untuk melihat kefungsian produk.

i. …………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………...

[3 markah]
8
14. Tandakan ( / ) pada kriteria pemilihan lakaran yang baik di ruang yang disediakan.

i. Menarik perhatian

ii. Pilihan warna yang tenang

iii. Mempunyai nilai estetika

Bermaklumat lengkap
iv.
[3 markah]

15. Apakah tiga aspek penilaian yang diambilkira pada kefungsian produk?

i. …………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………...
[3 markah]

BAHAGIAN C
20 markah

Soalan 1

Gambarajah di atas menunjukkan satu produk mekatronik.

(a) Nyatakan tiga elemen mekatronik yang terdapat pada produk tersebut

i. …………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]

9
(b) Lukiskan gambarajah blok (blok diagram) berdasarkan produk mekatronik di atas

[7 markah]

Soalan 2

Rajah di atas menunjukkan satu peranti elektronik.


(a) Apakah peranti tersebut ?

…………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

10
(b) Terangkan fungsi peranti tersebut dalam ruang yang disediakan

Bahagian Fungsi

Input

Proses

Output

[6 markah]

(c) Kelaskan peralatan di bawah ini mengikut jenis peranti yang digunakan samada
peranti mikropengawal atau peranti mikropemproses

[3 Markah]

SOALAN TAMAT

11