Anda di halaman 1dari 105

P rakata

A
njakan kedua dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk memastikan setiap murid menguasai
kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk memartabatkan pendidikan bahasa Melayu di bawah Dasar
MBMMBI. Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) adalah untuk melahirkan
murid yang dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan fasih dan yakinnya.

Matlamat utama Makmal Bahasa Melayu adalah untuk melonjakkan pemerolehan dan kompetensi bahasa Melayu pada semua
peringkat pendidikan. Matlamat ini telah diperincikan melalui sembilan strategi yang terdapat dalam Pelan Strategik Memartabatkan
Bahasa Melayu. Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) dirancang berdasarkan konsep penggunaan bahasa Melayu
lisan yang betul serta dituturkan secara berterusan sebagai bahasa komunikasi yang dijadikan budaya di sekolah. Murid perlu
menguasai kemahiran lisan yang merupakan aspek penting sebelum menguasai kemahiran membaca dan menulis. Begitu juga
dengan kemahiran komunikasi yang mementingkan aspek lisan atau pertuturan. Keupayaan berkomunikasi sewaja rnya dapat
menggambarkan kebolehan sebenar murid dalam konteks lisan secara berkesan.

PIKeBM melalui aktiviti kokurikulum, mendedahkan murid kepada kemahiran lisan bahasa Melayu dan memberikan peluang yang luas
kepada mereka menggunakan bahasa Melayu bagi meningkatkan kemahiran bahasa Melayu melalui aktiviti pengembangan bahasa.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membentuk dan melestarikan budaya berbahasa Melayu dalam kalangan murid.
PIKeBM dilaksanakan secara sisipan wajib dalam waktu aktiviti kokurikulum melalui pembelajaran penerokaan dan amali yang
bersifat santai serta menyeronokkan. Aktiviti ini dapat mendedahkan murid kepada situasi berkomunikasi dengan menggunakan ayat
yang tersusun, perkataan yang sesuai dan kosa kata yang luas. Aktiviti ini dapat memberikan impak yang tinggi kepada murid.
Pelaksanaan aktiviti ini diharapkan dapat membiasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan murid serta dapat
diamalkan dalam kehidupan seharian.

Hal ini demikian kerana kemahiran komunikasi yang mementingkan aspek lisan dan pertuturan ialah asas kepada penguasaan bahasa.

1
SEUNTAI KATA SELEMBAR BICARA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh dan Salam Sehati Sejiwa.

Gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu
guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika atau kerohanian dan identiti nasional.
Sehubungan dengan hal itu, Makmal Bahasa Melayu pada tahun 2016 diasaskan ke arah melonjakkan pemerolehan dan kompetensi
bahasa Melayu pada semua peringkat pendidikan.

Anjakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, adalah untuk memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan
bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
adalah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan fasih dan yakinnya. Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) telah dan sedang mengorak langkah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu di bawah Dasar MBMMBI. Aspek penguasaan bahasa menjadi
tumpuan penting dalam proses perubahan sistem pendidikan negara kerana pembentukan murid yang fasih dan yakin berbahasa mampu meningkatkan
kebolehpasaran mereka serta memaksimumkan peluang kerjaya dalam pasaran kerja dunia.

Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) bertunjangkan prinsip penggunaan bahasa Melayu lisan yang betul dan santun secara meluas
untuk meningkatkan kompetensi murid berbahasa Melayu sehingga amalan itu menjadi budaya sekolah. Objektif PIKeBM adalah untuk mendedahkan
murid kepada kemahiran lisan bahasa Melayu melalui aktiviti kokurikulum, memberikan peluang yang lebih luas kepada murid untuk meningkatkan
kemahiran berbahasa Melayu melalui aktiviti kokurikulum dengan menggunakan bahan berbahasa Melayu yang sedia ada di sekolah, membentuk dan
melestarikan budaya berbahasa Melayu di sekolah dalam kalangan murid, serta memberikan peluang kepada murid menggunakan bahasa Melayu melalui
aktiviti pengembangan bakat mereka.

Syabas saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berjaya merangka dan menghasilkan Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM),
Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga hasrat program ini tercapai.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF


Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

2
SEUNGKAP KATA SEMANIS BICARA
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia.
Terlebih dahulu tahniah diucapkan kepada Jawatankuasa Modul Aktiviti Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) atas
kejayaan membangunkan Modul PIKeBM bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Modul PIKeBM ini merupakan anugerah sulung
yang amat istimewa kerana lahir untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran kokurikulum secara sistematik sekali gus meningkatkan
penguasaan dan kecekapan berbahasa murid dalam bahasa Melayu. Penghasilan Modul ini sebagai tanda sokongan terhadap Pelan Hala
Tuju Memartabatkan
Pendidikan Bahasa Melayu 2016 - 2025 Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM telah memberikan mandat kepada IPG Kampus Bahasa Melayu sebagai
peneraju utama bagi perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan program bahasa Melayu serta meluluskan peranan bahagian KPM yang terlibat dalam
menjayakan semua program yang dirancang.

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kerjasama mantap dan erat yang telah diberikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK) sebagai
pihak yang telah diberikan mandat untuk membangunkan Modul PIKeBM ini berjaya merealisasikan hasrat KPM dengan sangat cemerlangnya. Saya percaya
bahawa objektif program ini pasti berjaya dengan adanya kesepakatan dan kesepaduan semua pihak. Marilah ke hilir sama berkayuh, ke hulu sama bergalah,
ke atas sama tinggi dan ke bawah sama rendah. Sehubungan dengan itu, perubahan dan penambahbaikan dalam dasar pendidikan negara seperti
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam bidang akademik dan kokurikulum yang diadun mesra menuntut warga pendidikan berfikir di luar kotak, serta
mengaplikasikan pedagogi terkini agar murid yang lahirkan terus berjaya, berdaya saing dan dihormati apabila berada dalam pasaran kerjaya. Aktiviti
kokurikulum yang dijalankan secara berterusan pasti memberikan faedah dan pengalaman yang bermakna kepada murid dalam pemupukan bakat yang
bertunjangkan kepada jati diri masyarakat Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul.

Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah membangunkan Modul PIKeBM ini. Saya berasa amat bangga kerana
Modul PIKeBM ini merupakan satu sumbangan yang bermakna untuk dunia pendidikan yang dapat dijadikan panduan dan pegangan oleh guru di Malaysia.
Akhir kalam, komitmen dan usaha murni semua pihak dalam membangunkan Modul PIKeBM ini diharap dapat memperkasakan kegiatan kokurikulum dalam
pendidikan di negara Modula di samping mampu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu secara berterusan.

Sekian.

DR. HAJAH MARIDAH BINTI ALIAS


Pengarah Institut Pendidikan Guru
Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

3
SEUNTAI KATA SETEGUK BICARA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh,
Salam Sehati Sejiwa dan Salam Negaraku Malaysia.
Anjakan kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2016 - 2025 adalah untuk memastikan setiap murid menguasai
kemahiran berbahasa. Aspek penguasaan bahasa menjadi tumpuan penting dalam proses perubahan sistem pendidikan negara kerana
pembentukan murid yang fasih dan yakin berbahasa mampu meningkatkan keyakinan dalam diri mereka.

Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah diberikan mandat untuk membina Modul Aktiviti
Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) bagi Sekolah Rendah dan Menengah. PIKeBM ini sebagai wadah pengembangan
bakat
murid dan bertujuan memperluas aktiviti bahasa Melayu dalam semua peringkat persekolahan dengan memperkukuh penggunaan bahasa Melayu menerusi
aktiviti kokurikulum. Selain itu, PIKeBM ini juga adalah untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan melahirkan murid yang berkeupayaan bertutur,
berhujah, menyampaikan idea yang bernas menggunakan bahasa Melayu yang standard dan menghasilkan penulisan pelbagai genre. Program ini
diharapkan dapat membentuk dan melestarikan budaya berbahasa Melayu dalam kalangan murid.

PIKeBM dilaksanakan secara sisipan wajib dalam waktu aktiviti kokurikulum melalui pembelajaran berasaskan inkuiri yang bersifat santai serta menyeronokkan.
Aktiviti ini dapat mengukuhkan kemahiran bertutur murid dengan menggunakan perkataan yang sesuai, kosa kata yang luas dan ayat yang tersusun. Murid
akan menggunakan kebolehan berbahasa yang sedia ada secara bersahaja tetapi dapat memberikan impak. Pelaksanaan aktiviti ini dapat membiasakan
murid menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian.

Syabas saya ucapkan kepada Jawatankuasa Kerja Penyediaan Modul Aktiviti PIKeBM yang terdiri daripada kalangan pensyarah, pegawai di Kementerian
Pendidikan, pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, Pegawai SISC+, guru Pentadbir Sekolah, guru sekolah rendah dan
menengah serta semua pihak yang telah berjaya merangka dan menghasilkan Modul Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM), Kementerian
Pendidikan Malaysia. Semoga hasrat KPM melalui PIKeBM ini tercapai dengan baik dan sempurna.

Sekian, terima kasih.

ROZAINUM BINTI AHMAD


Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
Kementerian Pendidikan Malaysia

4
SEUNTAI KATA SEINDAH BICARA
Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Syukur kepada Allah SW T kerana dengan izin-Nya Modul aktiviti Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) Sekolah
Rendah dan Sekolah Menengah dapat dibangunkan dengan jayanya. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak jawatankuasa
yang sentiasa berusaha gigih bersama-sama membangunkan Modul ini dan kerjasama yang mantap ini bersesuaian dengan peribahasa
“yang ringan sama dijinjing dan yang berat sama digalas”.

IPG Kampus Bahasa Melayu dan Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK) amat berharap agar Modul ini dapat membantu guru menjalankan aktiviti
kokurikulum secara sistematik dengan adunan kemahiran bahasa yang disusun rapi. Strategi yang sebegini secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan
pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid melalui aktiviti kokurikulum yang berstruktur. Modul yang dihasilkan telah dirancang
dengan rapi dan teliti dengan mengambil kira keperluan dan kebolehan murid di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah.

Saya berharap agar pembugaran aktiviti kokurikulum yang menggarapkan kemahiran lisan yang terancang, mampu mencapai matlamat untuk
memartabatkan pendidikan Bahasa Melayu seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Isi kandungan Modul ini telah disusun dengan teliti
untuk membolehkan murid mempraktikkan secara berterusan kemahiran lisan dengan berlandaskan tugasan yang telah diberikan. Selain itu, saya percaya
bahawa usaha murni ini dapat menjadi wadah pemupukan perpaduan dalam kalangan rakyat dan penyerapan nilai murni dapat disebatikan dalam jiwa warga
sekolah melalui penggunaan bahasa yang berhemah.

Akhir kata, saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah berusaha membangunkan Modul aktiviti PIKeBM ini. Semoga Modul ini mampu mencapai objektif dan
seterusnya memacu pendidikan negara ke tahap yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

Sekian, terima kasih.

LOKMAN BIN ABD WAHID


Pensyarah Kanan
IPG Kampus Bahasa Melayu
Merangkap
Pengurus Program
Inisiatif 108: Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025

5
ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKASURAT
1 PRAKATA ..............................................................................................................................................................................................1

2 KATA ALU-ALUAN
2.1 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA............................................................................................ 2
2.2 PENGARAH IPG KAMPUS BAHASA MELAYU .............................................................................................. 3
2.3 PENGARAH BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN ................................................................... 4
2.4 PENGURUS PROGRAM ...................................................................................................................... 5

3 DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM .......................................................................................................... 8

4 PENGENALAN
4.1 RASIONAL PELAKSANAAN ............................................................................................................... 11
4.2 KUMPULAN SASARAN ..................................................................................................................... 12
4.3 KERANGKA KONSEP .............................................................................................................................. 12

5 CARTA ORGANISASI
5.1 INDUK ............................................................................................................................................. 13
5.2 SEKOLAH ................................................................................................................................................ 14

6 PERANAN.................................................................................................................................................................. 15

7 STANDARD OPERASI PELAKSANAAN

8 CARTA ALIR PELAKSANAAN ...................................................................................................................................... 19

9 INSTRUMEN
9.1 PELAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM ................................................................................................. 20
9.2 PENILAIAN NEGERI ......................................................................................................................... 21
9.3 PENILAIAN DAERAH ........................................................................................................................ 22
9.4 PENILAIAN SEKOLAH............................................................................................................................. 23
9.5 RUBRIK JUSTIFIKASI ........................................................................................................................ 24

10 PROSES PELAKSANAAN AKTIVITI .............................................................................................................................. 25

11 TAJUK AKTIVITI
11.1 AKHBAR PEMBUKA MINDA ................................................................................................... 26 – 27
11.2 AKULAH JAGUH ..................................................................................................................... 28 – 29

6
11.3 BINA KATA ........................................................................................................................................................ 32 – 33
11.4 BISIK-BISIK SAYANG ................................................................................................................................ 34 – 35
11.5 BURUNG TIUNG .................................................................................................................... 36 – 37
11.6 CAKNA MATA…………………………………………………………………………………………………………………………….38 – 39
11.6.1 LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………………………….40 – 42
11.6.2 KATA MAJMUK……………………………………………………………………………………………………….43 – 44
11.7 CEF CILIK................................................................................................................................ 45 – 46
11.8 CUIT-CUIT FIKIR ..................................................................................................................... 47 – 48
11.9 JURUEBAH HATIKU ........................................................................................................................... 49 – 50
11.10 FIKIR-FIKIRKAN .................................................................................................................... 51 – 52
11.11 GETARAN BAHASA............................................................................................................... 53 – 54
11.12 HAI HAIKU ........................................................................................................................... 55 – 56
11.13 JIKA MATA ...................................................................................................................................................... 57 – 58
11.14 JUALAN LANGSUNG ............................................................................................................ 59 – 60
11.15 KUKUNCI ............................................................................................................................. 61 – 62
11.16 LANGKAH DEMI LANGKAH SAYANG ................................................................................................. 63 – 64
11.17 MADAH BERIRAMA ............................................................................................................. 65 – 66
11.17.1 LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………………………………67
11.18 PENTAS AKSI ........................................................................................................................ 68 – 69
11.19 PINTAR BAHASA .................................................................................................................. 70 – 71
11.20 PROFESOR SERBA TAHU ................................................................................................................ 72 – 73
11.21 SAHUTLAH PANGGILANKU………………………………………………………………...74 -75
11.22 SORAK BERENTAK ............................................................................................................................. 76
11.23 STESEN KE STESEN .............................................................................................................. 77 – 78
11.24 SULUH PEDOMAN ............................................................................................................... 79 – 80
11.25 TAK KENAL MAKA TAK CINTA ........................................................................................................ 81 – 82
11.26 TEKA KATA PILIHAN ............................................................................................................. 83 – 84
11.27 TELEFON CIKGU......................................................................................................................... 85 – 86
11.28 TERAMPIL DAN TELADAN.................................................................................................... 87 – 88
11.29 TIGA PERKATAAN SAHAJA ................................................................................................... 89 – 90
11.30 USAHAWAN MINDA ............................................................................................................ 91 – 92

12 GLOSARI ................................................................................................................................................................... 93

13 RUMUSAN AKTIVITI PIKeBM ............................................................................................................................ 94 – 96

14 SOALAN DAN JAWAPAN BERKAITAN PIKeBM .................................................................................................. 97 – 99

15 JAWATANKUASA KERJA PENYEDIAAN MODUL ................................................................................................ 100-102

16 PENGHARGAAN...................................................................................................................................................... 103

7
DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM

"Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah
(kurikulum) yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari
di bilik darjah".
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 (Peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali
sebagai "Kegiatan Kumpulan".
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94, Perundangan A.P.U. (A) 531, A kta Pendidikan
1996, Peraturan-peraturan (Kokurikulum Kebangsaan) telah memberikan takrif “Kokurikulum”, iaitu:
Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:

1. Penyertaan dalam sukan dan permainan;


2. Penyertaan dalam persatuan dan kelab;
3. Penyertaan dalam pasukan pakaian seragam; dan
4. Kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan.

DASAR UTAMA (1) KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN

Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseo rang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”
(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

Melaksanakan kokurikulum di sekolah adalah WAJIB -- Kegagalan @ Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum
adalah suatu kesalahan yang jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya sekali di bawah
penalti am.

8
Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ): Penalti Am

 “(1) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 550 yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata,
boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam
bulan atau kedua-duanya.”

 “(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang
berterusan, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan
kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi
setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.”

DASAR UTAMA (2) PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB

 “Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah
mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau
kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”
– {Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

 Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka
minati.
– {Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolah
seperti dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai
PU(A)196/98.}

 Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian.
– {Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil
2/1986)}

 Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum yang murid itu telah mendaftarkan diri untuk menyertainya ialah
suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti
tindakan ke atas kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas.

– {Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah dan perlu diketahui oleh murid-
murid dan ibu bapa mereka}

9
DASAR UTAMA (3) PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH WAJIB

 Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola
kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

 “Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di
sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

 Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara bertulis, diberikan tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci,
dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum.

 Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan
daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam ataupun moral
dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut “Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan
dan tatatertib)(Bab D)”.

DASAR UTAMA (4) PELAKSANAAN “KEGIATAN KOKURIKULUM”

 “Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan
daripada proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk
menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.”
{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

 Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif,
kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif.

 Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman
dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid
secara seimbang.

10
1. PENGENALAN

K
emahiran mendengar dan bertutur merupakan kemahiran asas dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Penguasaan tahap
minimum murid dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur akan memberikan kesan terhadap penguasaan
kemahiran Bahasa Melayu serta merencat usaha mereka mencapai Anjakan 2 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM), iaitu memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sehubungan
dengan itu, Gelombang 2 PPPM (2016 - 2020) memberikan tumpuan ke arah memacu peningkatan dan penambahbaikan sistem
yang sedia ada, iaitu melaksanakan Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) dalam aktiviti kokurikulum di
sekolah. Program ini melibatkan murid Tahap 1 (Tahun 3), Tahap 2 (Tahun 4 hingga Tahun 6) pada peringkat sekolah rendah
dan murid kelas Peralihan hingga Tingkatan 5 pada peringkat sekolah menengah dalam aktiviti kokurikulum.

PIKeBM ini merupakan satu daripada Inisiatif Pengukuhan Pendidikan Bahasa Melayu melalui aktiviti kokurikulum bagi
memastikan murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dengan baik.

Pelaksanaan PIKeBM ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), iaitu untuk melahirkan murid yang seimbang
daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2. RASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (PIKeBM) UNTUK


SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH

2.1 Memartabatkan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan;

2.2 Merapatkan jurang kemahiran mendengar dan bertutur dalam bahasa Melayu antara murid di sekolah
kebangsaan dengan murid di sekolah jenis kebangsaan;

2.3 Membolehkan murid menguasai mata pelajaran Bahasa Melayu dengan baiknya dan mampu berkomunikasi
secara berkesan serta bertatasusila;

2.4 Melahirkan murid yang berilmu dan dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa secara bertatasusila
dalam kehidupan.

11
3. KUMPULAN SASARAN

3.1 Murid Tahap 1 (Tahun 3)


3.2 Murid Tahap 2 (Tahun 4 hingga Tahun 6)
3.3 Murid Kelas Peralihan hingga murid Tingkatan 5

4. KERANGKA KONSEP

12
13
CARTA ORGANISASI PELAKSANA
PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (PIKeBM) DI SEKOLAH

PENGETUA /
GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN


HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN KOKURIKULUM

GKMP BAHASA / SETIAUSAHA SETIAUSAHA


KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU KOKURIKULUM SUKAN

PENYELARAS
PENYELARAS KELAB PENYELARAS SUKAN
PASUKAN BADAN
DAN PERSATUAN DAN PERMAINAN
BERUNIFORM

14
5. PERANAN

5.1 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

5.1.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan PIKeBM;


5.1.2 Mengadakan mesyuarat penyelarasan PIKeBM peringkat kebangsaan;
5.1.3 Penataran kepada Pegawai Bahasa Melayu dan Pegawai Kokurikulum di Jabatan Pendidikan Negeri
dan Pejabat Pendidikan Daerah;
5.1.4 Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK), Kementerian Pendidikan Malaysia merancang penyediaan
bahan sokongan PIKeBM.
5.1.5 BKK menyediakan garis panduan pelaksanaan PIKeBM;
5.1.6 Melaksanakan program rintis ke sekolah-sekolah semua kategori yang dipilih setiap negeri;
5.1.7 Pemantauan, pelaporan dan penambahbaikan program rintis;
5.1.8 Mengeluarkan surat siaran sebagai punca kuasa pelaksanaan sisipan wajib PIKeBM di sekolah; dan
5.1.9 Mengumpul dan melaporkan keberkesanan pelaksanaan PIKeBM.

5.2 IPGKBM

5.2.1 Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu (IPGKBM) sebagai peneraju pembinaan Modul PIKeBM;
5.2.2 Merancang prosedur kerja PIKeBM;
5.2.3 IPGKBM bekerjasama dengan BKK KPM dalam pembinaan Modul PIKeBM;
5.2.4 IPGKBM menjadi sumber rujukan terhadap pembangunan Modul PIKeBM;
5.2.5 IPGKBM berperanan memberikan pendedahan pelaksanaan Modul PIKeBM kepada IPGK yang lain.

5.3 Jabatan Pendidikan Negeri

5.3.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan PIKeBM peringkat negeri;


5.3.2 Melaksanakan penataran tentang Modul PIKeBM kepada pegawai Sektor Pengurusan Pembangunan
Kemanusiaan, Sektor Pengurusan Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua dan Guru Besar;
5.3.3 Memantau pelaksanaan PIKeBM seperti dalam panduan Modul PIKeBM;
5.3.4 Membuat analisis data berkaitan pelaksanaan PIKeBM secara berkala;
5.3.5 Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan Sektor Pengurusan Akademik berperanan untuk memastikan
pelaksanaan kandungan Modul PIKeBM.

15
5.4 Pejabat Pendidikan Daerah

5.4.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan PIKeBM pada peringkat daerah;


5.4.2 Membuat penataran tentang Modul PIKeBM kepada Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan pegawai
Unit Pengurusan Akademik dan pentadbir sekolah;
5.4.3 Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah-sekolah.
5.4.4 Melaporkan pencapaian pelaksanaan PIKeBM secara berkala; dan
5.4.5 Unit Pengurusan Akademik dan Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan berkolaboratif dalam memastikan
penggunaan Modul PIKeBM.

5.5 Pengetua/ Guru Besar

5.5.1 Membentuk jawatankuasa kerja dan mengadakan mesyuarat pelaksanaan PIKeBM pada peringkat sekolah;
5.5.2 Menerangkan prosedur pelaksanaan PIKeBM kepada semua guru dan murid;
5.5.3 Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah;
5.5.4 Menghantar laporan pelaksanaan PIKeBM secara berkala; dan
5.5.5 Menyebarluaskan pelaksanaan program PIKeBM kepada ibu bapa/penjaga dan komuniti.

5.6 Guru Penolong Kanan Pentadbiran

5.6.1 Membantu GPK Kokurikulum dalam pengurusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah.


5.6.2 Membantu GPK Kokurikulum dalam pemantauan secara berterusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah.
5.6.3 Memastikan Panitia Bahasa Melayu dapat bekerjasama dengan GPK Kokurikulum.

5.7 Guru Penolong Kanan Kokurikulum

5.7.1 Merancang sisipan wajib pelaksanaan berpandukan kepada Modul PIKeBM;


5.7.2 Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah;
5.7.3 Memastikan guru-guru melaksanakan PIKeBM;
5.7.4 Melaporkan pencapaian pelaksanaan PIKeBM semasa mesyuarat kokurikulum sekolah; dan
5.7.5 Membuat agihan tugasan guru di bawah setiap unit.

5.8 Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa / Ketua Panitia Bahasa Melayu

5.8.1 Membantu GPK Kokurikulum dalam pelaksanaan Modul PIKeBM di sekolah;


5.8.2 Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah yang berkaitan program PIKeBM dari
semasa ke semasa.

16
5.9 Setiausaha Kokurikulum

5.9.1 Merekod, mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan PIKeBM pada peringkat sekolah;
5.9.2 Menyelaras papan kenyataan kokurikulum; dan
5.9.3 Menyelaras pelaksanaan PIKeBM sekolah.

5.10 Peranan PIBG

5.10.1 Menyokong pelaksanaan PIKeBM yang dilaksanakan pada peringkat sekolah; dan
5.10.2 Menyebarluaskan pelaksanaan PIKeBM pada peringkat komuniti.

5.11 Peranan Ibu Bapa / Penjaga

5.11.1 Menyokong dan memberikan kerjasama dalam pelaksanaan PIKeBM yang dijalankan di sekolah; dan
5.11.2 Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti aktiviti yang dirancang dalam pelaksanaan PIKeBM yang dijalankan
di sekolah.

5.12 Peranan Komuniti / NGO

5.12.1 Menyokong dan memberikan kerjasama dalam menjayakan pelaksanaan PIKeBM

6. Standard Operasi Pelaksanaan


Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu ( PIKeBM )

6.1 Pelaksanaan

6.1.1 Dilaksanakan semasa aktiviti kokurikulum


6.1.1.1 Pasukan Badan Beruniform
6.1.1.2 Kelab dan Persatuan
6.1.1.3 Sukan dan Permainan
6.1.2 Dilaksanakan secara sisipan wajib dalam aktiviti kokurikulum
6.1.3 Kaedah pelaksanaan sama ada:
6.1.3.1 Permulaan aktiviti
6.1.3.2 Pertengahan aktiviti
6.1.3.3 Pengakhiran aktiviti

17
6.2 Pelaksanaan program

6.2.1 Dilaksanakan bermula tahun 2018

6.3 Pengurusan Dokumen


(Dokumen disisipkan dalam fail kokurikulum yang sedia ada)

6.3.1 Pelan Tindakan


6.3.2 Takwim
6.3.3 Carta Gantt
6.3.4 Jadual Waktu
6.3.5 Surat Keluar / Masuk
6.3.6 BorangTindakan Susulan

6.4 Rekod Kedatangan Murid

6.4.1 Rekod Kedatangan Murid diguna pakai untuk merekodkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum.

6.5 Bahan sokongan

6.5.1 Bahan sedia ada di sekolah


6.5.2 Peralatan sedia ada di sekolah
6.5.3 Sumber sedia ada di sekolah (Pusat Sumber) dan bilik khas
6.5.3.1 Buku
6.5.3.2 Majalah
6.5.3.3 Jurnal dan lain-lain
6.5.3.4 Bahan sokongan lain yang sesuai

18
19
LOGO
SEKOLAH
CONTOH
BORANG PELAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM
1. Nama Sekolah:_________________________________________________________________________________________________
2. Pasukan Badan Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan:_________________________________________________
3. Nama Guru : ______________________________________________________________________________________________
4. Jumlah Ahli: L: _________ P: __________
5. Tarikh dan Waktu:___________________________________________
6. Tajuk Aktiviti Kokurikulum:_____________________________________
7. Objektif Aktiviti:
(i)______________________________________________________________________________________________
(ii)______________________________________________________________________________________________
(iii)______________________________________________________________________________________________
 Sisipan Aktiviti PIKeBM:__________________________________________________________________________________
8. Refleksi dan Impak:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
9. Ulasan Guru:

Disediakan oleh: Disemak oleh:

………………………………….. ………………………………………
( ) ( )

20
INSTRUMEN PENILAIAN PIKeBM (NEGERI)

Negeri :
Kod : E-mel :
Alamat JPN :
No. Telefon JPN : No. Faks JPN :
Tarikh Penilaian : Bil. Sekolah :
Masukkan markah keseluruhan mengikut kategori:
Butiran Data
Bil Penyeliaan Jumlah Penuh Penilaian Jumlah Catatan
Pasukan Badan
1
Beruniform
Kelab dan
2
Permainan
Sukan dan
3
Permainan
JUMLAH KESELURUHAN
Pencapaian 0 - 39 Memuaskan 60 - 79 Baik
40 - 59 Sederhana 80 - 100 Cemerlang
Ulasan / Impak:

Cadangan Penambahbaikan:

Pelapor / Penilai: Pengesahan:

21
INSTRUMEN PENILAIAN PIKeBM (DAERAH)
Daerah :
Kod : E-mel :
Alamat PPD :
No. Telefon PPD : No. Faks PPD :
Tarikh Penilaian : Bil. Sekolah :
Masukkan markah keseluruhan mengikut kategori:
Butiran Data
Bil Penyeliaan Jumlah Penuh Penilaian Peratus Catatan
1 Pasukan Badan
Beruniform
2 Kelab dan
Permainan
3 Sukan dan
Permainan
JUMLAH KESELURUHAN
Pencapaian 60 - 79
0 - 39 Memuaskan Baik
80 - 100
40 - 59 Sederhana Cemerlang
Ulasan/Impak:

Cadangan Penambahbaikan:

Pelapor/Penilai : Pengesahan :

22
INSTRUMEN PENILAIAN PIKeBM (SEKOLAH)
Nama Sekolah :
Kod : E-­­mel :
Alamat Sekolah :
No. Telefon : No. Faks :
Badan Beruniform /
Kelab / Permainan :
Tarikh : Masa :
Masa :
Tempat :
Bil. Kehadiran
Guru : Murid : L/P
Nama Pemantau :
Arahan: Tandakan (/) pada ruang yang berkenaan.
Skala 1 Kurang Baik 2 Sederhana 3 Baik 4 Sangat Baik
Bil Butiran Penyeliaan 1 2 3 4
1 Pengurusan
2 Aktiviti
3 Pelibatan
4 Pengurusan Masa
5 Penggunaan Modul
6 Pengurusan Sumber
0 0 0 0
JUMLAH 0 %
Pencapaian 0 - 39 Memuaskan 60 - 79 Baik
40 - 59 Sederhana 80 - 100 Cemerlang
Ulasan/Impak:
Cadangan Penambahbaikan :
Pelapor/Pemantau : Pengesahan :

23
JUSTIFIKASI PENILAIAN

Butiran Penyeliaan Justifikasi


(i) Penetapan aktiviti PIKeBM dalam takwim kokurikulum
(ii) Pengurusan fail kokurikulum yang sistematik dan kemas kini
Pengurusan
(iii) Pemantauan oleh pihak pentadbir secara berkala
(iv) Dialog prestasi dilakukan
(i) Melaksanakan PIKeBM pada setiap aktiviti kokurikulum/setiap minggu
(ii) Aktiviti PIKeBM yang dilaksanakan mencapai objektif
Aktiviti (iii) Setiap unit dalam kokurikulum melaksanakan aktiviti PIKeBM (Kelab dan Persatuan, Unit Beruniform,
Sukan dan Permainan)
(iv) Merancang pelaksanaan aktiviti pasca-PIKeBM

(i) Aktiviti melibatkan murid secara menyeluruh


(ii) Kehadiran melibihi 80% daripada jumlah ahli kelab dan persatuan, unit beruniform, sukan dan permainan
Pelibatan
(iii) Langkah keselamatan diutamakan
(iv) Penyerapan nilai semasa keberlangsungan aktiviti PIKeBM.

(i) Pelaksanaan Modul PIKeBM dalam tempoh masa seModular 10 minit


(ii) Merancang pelaksanaan Modul PIKeBM mengikut kesesuaian masa
Pengurusan Masa
(iii) Memastikan objektif tercapai dalam tempoh masa pelaksanaan
(iv) Menggunakan masa secara optimum

(i) Menggunakan aktiviti PIKeBM yang dicadangkan


(ii) Pelaksanaan aktiviti PIKeBM seperti yang digarispandukan dalam langkah operasi
Penggunaan Modul
(iii) Membantu meningkatkan penguasaan bahasa Melayu (lisan)
(iv) Kesesuaian sumber yang digunakan dalam menyokong penggunaan Modul PIKeBM

24
(i) Menggunakan sumber yang terdapat di sekolah/luar sekolah
(ii) Penggunaan sumber secara kreatif dan inovatif oleh guru/pemimpin murid
Penggunaan Sumber
(iii) Pengurusan sumber yang sistematik
(iv) Melaksanakan aktiviti pasca-PIKeBM

Skala 4 – Memenuhi kesemua kriteria


Skala 3 – Memenuhi mana-mana tiga kriteria
Skala 2 – Memenuhi mana-mana dua kriteria
Skala 1 – Memenuhi satu kriteria sahaja

25
TAJUK AKTIVITI
Akhbar Pembuka Minda Langkah Demi Langkah Sayang
Akulah Jaguh Madah Berirama
Bina Kata Pentas Aksi
Bisik-bisik Sayang Pintar Bahasa
Burung Tiung Profesor Serba Tahu
Cakna Mata Sahutlah Panggilanku
Cef Cilik Sorak Berentak
Cuit-cuit Fikir Stesen ke Stesen
DJ Hatiku Suluh Pedoman
Fikir-fikirkan Tak Kenal Maka Tak Cinta
Getaran Bahasa Teka Kata Pilihan
Hai Haiku Telefon Cikgu
Jika Maka Terampil dan Teladan
Jualan Langsung Tiga Perkataan
Kukunci Usahawan Muda

26
PROSES PELAKSANAAN AKTIVITI

27
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Akhbar Pembuka Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian


Minda
1 Murid membaca dan memahami teks bacaan daripada (a) Pasukan Badan Beruniform
Pasukan Badan Beruniform akhbar, majalah, bahan Internet dan sebagainya. mencari bahan di perpustakaan dan
Kelab dan Persatuan menampal keratan akhbar di sudut
Sukan dan Permainan 2 Murid berbincang dalam kumpulan tentang bahan mata pelajaran.
yang terdapat dalam akhbar untuk membina ulasan
Objektif ringkas. (b) Kelab dan Persatuan
Membaca keratan yang ditampal dan
Murid akan dapat: 3 Wakil setiap kumpulan menyampaikan ulasan dengan membina ulasan.
menggunakan ayat yang betul.
1 membaca dan (c) Sukan dan Permainan.
memahami teks bacaan; 4 Murid daripada kumpulan lain membuat refleksi. Menampal ulasan pada papan
dan kenyataan mata pelajaran dan murid
lain perlu membaca bahan tersebut.
2 memberikan ulasan
ringkas tentang bahan 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
yang dibaca.
Murid membuat ulasan berdasarkan
ucapan pentadbir / guru bertugas.
Murid membuat ulasan selepas sesuatu
program anjuran sekolah dilaksanakan.
Contoh: Ceramah Maulidur Rasul

28
Catatan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

1 Jenis maklumat berkaitan akhbar: Unit Kokurikulum menentukan seorang


murid membaca keratan akhbar. Murid
(a) Jenis-jenis akhbar: terdapat perbezaan yang lain perlu mencatat isi-isi penting
dengan akhbar dalam talian. yang didengar.

(b) Kategori berita: berita dalam negara, 4 Penyerapan Ilmu


antarabangsa, hiburan, sukan, rencana dan
sebagainya. Sains / Pendidikan Jasmani / Sejarah

(c) Membuat ulasan petikan berita. Pelaksanaan

Aktiviti Tahunan
(d) Membuat ulasan berita daripada akhbar dalam
talian. Mewawancara bekas atlet sukan sekolah
untuk mendapatkan maklumat.
Bahan

buku, akhbar, majalah dan bahan Internet

29
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan Aktiviti

Tajuk: Akulah Jaguh Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Sukan dan Permainan 1 Murid dibahagikan kepada dua pasukan (pasukan A dan Secara berpasangan, seorang murid
pasukan B). membina soalan berdasarkan tema
Objektif yang diberikan oleh guru. Rakannya
2 Murid diminta mempraktikkan kemahiran permainan yang pula membina jawapan berdasarkan
Murid akan dapat: dipelajari dalam kaedah permainan kecil (2 lawan 2, 3 soalan tersebut.
lawan 3 atau 4 lawan 4).
1 memberikan jawapan
berdasarkan soalan yang 3 Apabila satu pasukan dapat menghasilkan mata / jaringan 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
dikemukakan oleh guru / skor permainan akan diberhentikan seketika.
dengan ayat yang Wakil murid mengumumkan syarat
lengkap; dan 4 Satu mata akan diberikan kepada pasukan yang menang. untuk melayakkan diri menyertai
pasukan bola sepak sekolah.
2 menyampaikan pendapat 5 Guru akan memberikan soalan berkaitan aktiviti sukan
tentang sukan dengan di sekolah kepada kedua-dua pasukan (Rujuk contoh 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
yakinnya. di bawah).
Tokoh sukan dalam kalangan murid
6 Salah seorang ahli daripada kedua-dua kumpulan diminta yang mempunyai kemahiran dalam
menceritakan aktiviti sukan yang dijalankan di sekolah sesuatu permainan berkongsikan
(kepantasan menjawab 10 hingga 30 saat). pengalaman masing-masing.
7 Satu mata akan diberikan kepada pasukan yang berjaya
4 Penyerapan Ilmu
menceritakan aktiviti sukan di sekolah dengan lancarnya.
Permainan kecil akan disambung semula sehingga tamat
Sejarah / Pendidikan Jasmani dan
masa permainan yang ditetapkan (5 hingga 10 minit).
Pendidikan Kesihatan

30
Catatan Pelaksanaan

Guru perlu memastikan murid-murid didedahkan kepada Aktiviti Tahunan


penggunaan istilah yang tepat sebelum aktiviti dijalankan.
Mengundang alumni sekolah atau ahli
Bahan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) dalam
Majlis Sukan Sekolah untuk bekerjasama
buku, akhbar, majalah, peralatan sukan dan bahan Internet menjayakan majlis tersebut.

Contoh soalan

1 Apakah kemudahan gelanggang permainan yang ada


di sekolah ini?
2 Di manakah lokasi padang bola sepak di sekolah ini?
3 Bilakah waktu pelaksanaan aktiviti kelab sukan dan
permainan dilaksanakan di sekolah ini?
4 Siapakah Guru Penasihat Kelab Bola Jaring sekolah ini?
5 Apakah nama-nama kelab permainan yang ditubuhkan
di sekolah ini?

31
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Bina Kata Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid akan berada dalam kumpulan yang disusun secara Murid dapat mengaplikasikan aktiviti ini
Kelab dan Persatuan berbaris. Dalam satu barisan boleh terdiri daripada tujuh hingga di sudut bacaan, di kantin atau
Sukan dan Permainan di pondok bacaan pada waktu
10 orang murid.
senggang.

Objektif 2 Guru menyatakan tema. Contoh tema: haiwan, manusia atau 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
tema yang difikirkan sesuai dengan tahap murid.
Murid akan dapat: Murid menjalankan aktiviti permainan Bina
3 Murid pertama akan menyebut satu perkataan berdasarkan tema Kata semasa perhimpunan dalam
1 membina perkataan yang dinyatakan oleh guru. Permainan diteruskan oleh ahli dalam anggaran tempoh tiga minit.
berdasarkan tema yang
tiap-tiap kumpulan.
diberikan; dan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

2 membaca semula Contoh:


Murid mengadakan pertandingan antara
perkataan yang dibina. Pusingan 1 Pusingan 2 ahli dalam kelab masing-masing dan
Tema haiwan Tema permainan pertandingan antara PBB / Kelab dan
Persatuan / Sukan dan Permainan.
Ahli 1 ikan Ahli 1 badminton
4 Penyerapan Ilmu
Ahli 2 ular Ahli 2 bola tampar
Ahli 3 beruang Ahli 3 renang Sains / Pendidikan Kesihatan / Sejarah
Ahli 4 kancil Ahli 4 gimrama

4 Sekiranya ada ahli yang gagal membina perkataan, ahli tersebut


perlu keluar daripada permainan dan akan disambung oleh ahli
lain yang seterusnya.

32
Catatan Pelaksanaan

Guru menerangkan tatacara permainan Bina Kata. Guru memberikan Aktiviti Tahunan
tema yang bersesuaian dengan tahap pengetahuan sedia ada murid.
Pihak sekolah mengadakan pertandingan
persahabatan dengan sekolah yang
Bahan berhampiran.
Contoh: Murid akan berada dalam barisan.
kad perkataan Peserta pertama akan terus menyambung
perkataan daripada perkataan yang diterima
mengikut tema yang ditetapkan.
Sekolah yang menang akan memperoleh
sumbangan berupa hamper / sijil.

33
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Bisik-bisik Sayang Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform Murid berbual-bual dengan rakan


1 Guru menerangkan peraturan permainan.
Kelab dan Persatuan
menggunakan bahasa yang mudah.
2 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan membentuk
Objektif satu barisan.
2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
3 Ketua kumpulan diberikan sepotong ayat oleh guru.
Murid akan dapat:
4 Ketua kumpulan akan membisikkan ayat kepada ahli pertama Murid mendengar dan mencatat setiap
1 menyebut ayat mudah; dan ahli pertama akan membisikkan semula ayat tersebut arahan dan maklumat.
kepada ahli seterusnya.
2 menggunakan kebolehan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
bahasa sedia ada; dan 5 Ahli yang terakhir daripada setiap kumpulan akan tampil
ke hadapan untuk mencatat ayat yang didengar dan Murid mendengar dan mencatat setiap
3 mendengar dan bertutur membacanya. arahan dan maklumat.
dengan betul serta tepat.
6 Guru menilai ketepatan ayat yang dinyatakan oleh ahli terakhir. 4 Penyerapan Ilmu

Ayat contoh Sains / Sejarah

1 PBB - Perkhemahan Pengakap


Contoh: Perkhemahan pada hujung minggu sungguh
menyeronokkan.

2 Kelab dan Persatuan -- Kelab Sejarah


Contoh: Kota A’ Famosa terletak di Banda Hilir, Melaka.

34
Catatan Pelaksanaan

Peraturan permainan Aktiviti Tahunan

Guru memastikan bisikan tidak didengar oleh ahli yang lain. Mengundang penceramah bebas,
badan kerajaan dan badan bukan
kerajaan untuk menyampaikan
Bahan ceramah serta mengendalikan sesi
soal jawab mengenai sesuatu isu
buku, akhbar, majalah dan bahan Internet atau topik yang ditetapkan oleh pihak
sekolah.

35
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Burung Tiung Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform Murid memberikan arahan dengan


1 Murid diperdengarkan rakaman lisan kawad dan menggunakan bahasa yang
Objektif murid mendengar dengan telitinya. mudah dalam perbualan seharian.

Murid akan dapat: 2 Ahli kumpulan perlu mengajuk semula rakaman yang 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
diperdengarkan dengan intonasi yang betul secara
1 mendengar dan meniru bergilir-gilir. Pasukan Badan Beruniform –
arahan kawad secara Murid menyebut kata kerja dalam
lisan dengan 3 Membuat refleksi ajukan yang paling tepat. aktiviti kawad.
menggunakan intonasi Contoh: baris, pusing, menghadap,
dan jeda yang betul; hentak kaki, ayun tangan
dan
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
2 menyampaikan arahan
kawad secara spontan. Pasukan Badan Beruniform –
Murid menyebut bahasa arahan dalam
aktiviti kawad.

Minggu Bahasa
Pasukan Badan Beruniform – Murid
mencari maklumat dan makna bahasa
arahan kawad yang terdapat
di perpustakaan atau Internet.

4 Penyerapan Ilmu

Sejarah – Mengaitkan perarakan


kemerdekaan dengan kawad

36
Catatan Pelaksanaan

Murid didedahkan kepada rakaman arahan kawad. Aktiviti Tahunan

Bahan Ibu bapa yang mempunyai kemahiran dalam


bidang kawad (ahli RELA, ATM, PDRM,
buku, akhbar, majalah, dan bahan Internet
BOMBA) boleh membimbing murid dalam
aktiviti berkawad.

37
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Cakna Mata Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid mengumpulkan dan mencatat kesalahan bahasa Memastikan bahasa dan penggunaan
Kelab dan Persatuan daripada mana-mana gegantung, kain rentang atau papan ayat yang betul dalam semua mata
iklan yang pernah dilihat oleh murid. pelajaran.

Objektif 2 Murid menyebut kesalahan bahasa yang telah dikenal pasti 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
secara berkumpulan.
Murid akan dapat: Murid memberikan contoh kesalahan
3 Murid berbincang tentang kesalahan bahasa dan slogan bahasa dan imbuhan yang lazim.
secara berkumpulan dengan bimbingan guru.
1 mengenal pasti kesalahan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
seperti bahasa dan 4 Murid membina ayat mudah berdasarkan perkataan yang
slogan daripada pelbagai telah dibetulkan ejaannya. Murid melaporkan kesalahan bahasa
sumber; serta imbuhan pada gambar gegantung.
Contoh
2 berbincang tentang 4 Penyerapan Ilmu
kesalahan bahasa dan {Pembetulan
INCLUDEPICTURE
slogan; dan "https://3.bp.blogspot.com/_UZImdYAiry8/TH3ycupx5lI/AAAAAAAAUu Sains / Matematik / Pendidikan
Dakwah - dakwa
I/qi_UvIXPG5s/s640/dakwah.jpg" \* MERGEFORMATINET } { Seni
3 membina ayat mudah Jualan larang masuk - Jurujual dilarang masuk
INCLUDEPICTURE "http://3.bp.blogspot.com/-
berdasarkan perkataan VsXMzL14BJI/T5RGHOvTj2I/AAAAAAAAAN4/V0TfwcVoz94/s1600/6
yang telah dibetulkan Bina ayat:
817larangmasuk.JPG" \* MERGEFORMATINET }
ejaannya. Dakwa - Pengarah syarikat itu didakwa atas tuduhan rasuah.
Pembetulan
Dakwah – dakwa Jualan larang masuk – Jurujual
dilarang masuk

38
Catatan Pelaksanaan

Guru menerangkan cara pelaksanaan aktiviti. Aktiviti Tahunan

Bahan 1 Ibu bapa

buku, akhbar, majalah dan bahan Internet Ibu bapa mengambil bahagian dalam
aktiviti pameran yang dianjurkan oleh
pihak sekolah.

2 Badan Kerajaan / Badan Bukan


Kerajaan

Pihak sekolah melibatkan penggiat


bahasa dan sastera untuk aktiviti
kebahasaan seperti menyemarakkan
Bulan Bahasa Kebangsaan.

39
SALAH BETUL SALAH BETUL
auto matif automotif geraf graf
audien audiens geharu gaharu
agreget agregat hajjah hajah
arithmetik aritmetik hurmat hormat
agen (wakil) ejen (wakil) ide idea
ampangan empangan idap hidap
aked arked iktizam iltizam
akitek arkitek impot import
analisa analisis injin enjin
atlit atlet inspekter inspektor
atnik etnik insuran insurans
anggrik anggerik in sha Allah / insya Allah insya-Allah
baucer baucar istihar isytihar
bistari bestari istirehat istirahat
bowling boling Isya isyak
buffet buffet justru justeru
bumiputra bumiputera jeket jaket
buroh buruh kampong kampung
calun calon kapitalisma kapitalisme
cocok (tusuk) cucuk (tusuk) katun kartun
cucuk (sesuai) cocok (sesuai) kefeteria kafeteria
catit catat komidi komedi
cendiawan cendekiawan komisyen komisen
cop cap (cetak) kondaktor konduktor
dasyhat dahsyat konsotium konsortium

40
dialog dialog kontrek kontrak
definasi definisi korum kuorum
deligasi delegasi kaptain kapten
deraf draf karenah (ragam) kerenah
durhaka derhaka kelender kalendar
efisyen efisien keredhaan keredaan
ekur ekor kerinting keriting
ehsan ihsan kianat khianat
engzos ekzos ko-kurikulum kokurikulum
ekslusif eksklusif kolestrol kolesterol
ekspot eksport komersil komersial
ekspress ekspres komplek kompleks
emel e-mel kontingen kontinjen
engkar ingkar lagenda legenda
fadhilat fadilat lakun lakon
fax faks lapuran laporan
faksimili faksimile lebel label
Febuari Februari lencungan lencongan
gembeling / gembeleng gembleng leukimia leukemia

lojik logik protin protein


losyen losen pekej pakej
letrik elektrik pesonal (kakitangan) personel
lojistik logistik petrolium petroleum
maksima maksimum platfom platform
manafaat manfaat profail profil
masaalah masalah profesyenal profesional
mee mi sekala skala
mekanisma mekanisme sekelian sekalian
mencatit mencatat sekim skim
mengenengahkan mengetengahkan sessi sesi
megenepikan mengetepikan setor stor
mengujudkan mewujudkan siksa seksa
mengwujudkan mewujudkan silaturrahim silaturahim

41
mentera mantera snooker snuker
merbahaya berbahaya stesyen stesen
minima minimum stokin stoking
munshi munsyi sunnah sunah
nasionalisma nasionalisme sabsidi subsidi
odit Audit sanwic sandwic
oditorium auditorium selinder silinder
optima optimum skima skema
organisme organisma spesis spesies
otomatik automatik stem setem
otomobil automobil talipon telefon
pamir pamer taugeh (sayuran) tauge
paspot pasport trampil terampil
patriotisma patriotisme tulin tulen
pehak Pihak ugama agama
pelancung pelancong usek usik
pemerosesan pemprosesan warong warung
pemilekan pemilikan vokasyenal vokasional
pengembala penggembala yunit unit
pengemblengan penggemblengan
pensil pensel
perabut perabot
perihatin prihatin
perlaburan pelaburan
perlancaran pelancaran
perletakan peletakan
pertunjukkan pertunjukan
pesaraan persaraan
pesiaran persiaran
plan Pelan
profession profesion
prosidur prosedur

42
Kesalahan Kata Majmuk

acapkali acap kali lalulintas lalu lintas


ada pun adapun latarbelakang latar belakang
adakala ada kala lebuhraya lebuh raya
andai pun andaipun lagi pun lagipun
andaikata andai kata mana pun manapun
apa kala apakala mana kala manakala
apa tah apatah merekapun mereka pun
atau pun ataupun meski pun meskipun
Aidil-fitri Aidilfitri olah raga olahraga
aturcara atur cara papantanda papan tanda
ambilalih ambil alih penguatkuasa penguat kuasa
barang kali barangkali pengubahmilik pengubah milik
begitupun begitu pun pilihanraya pilihan raya
belumpun belum pun pasaraya pasar raya
biar pun biarpun rekabentuk reka bentuk
baikpulih baik pulih rekabina reka bina
bandaraya bandar raya ruangniaga ruang niaga
cendera mata cenderamata samada sama ada
cahayamata cahaya mata sebutharga sebut harga
campurtangan campur tangan sediada sedia ada
empatbelas empat belas segitiga segi tiga
gambarajah gambar rajah sekaligus sekali gus
gantirugi ganti rugi senireka seni reka
garispanduan garis panduan suratcara surat cara
gunatanah guna tanah suratkhabar surat khabar
hakmilik hak milik susunatur susun atur
hapuskira hapus kira susutnilai susut nilai
ibubapa ibu bapa sediakala sedia kala

43
ibupejabat ibu pejabat selangseli selang seli
ibusawat ibu sawat seringkali sering kali
isipadu isi padu sesungguh-nya sesungguhnya
inipun ini pun siapa-tah siapatah
janakuasa jana kuasa sudahpun sudah pun
jasabaik jasa baik sungguh pun sungguhpun
jawatan kuasa jawatankuasa temubual temu bual
jiwa-mu jiwamu temuduga temu duga
jualbeli jual beli tengahari tengah hari
kawalselia kawal selia tuanpunya tuan punya
kadang kala kadangkala tukarsyarat tukar syarat
kemaskini kemas kini telahpun telah pun
kerapkali kerap kali ulangtahun ulang tahun
keretapi kereta api urusetia urus setia
kerja sama kerjasama usahasama usaha sama
kerjatanah kerja tanah walau pun walaupun
kertaskerja kertas kerja walaubagaimanapun walau bagaimanapun
kuatkuasa kuat kuasa

Sumber: Lembar Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka

44
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM Cadangan

Tajuk: Cef Cilik Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid mengumpul menu yang
Kelab dan Persatuan terdapat dalam akhbar harian atau
2 Murid menyatakan menu sarapan yang paling majalah.
Objektif digemari.
2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Murid akan dapat: 3 Guru menyatakan menu sarapan yang mudah.
Contoh: sandwic Murid bercerita tentang makanan
1 menyampaikan maklumat sihat.
dan menerangkan sesuatu 4 Murid menyatakan resipi membuat sandwic dengan
proses dengan jelas menggunakan ayat yang mudah. 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
menggunakan ayat yang
mudah; Murid menerangkan jenis makanan
tradisional pelbagai kaum
2 menggunakan bahasa berdasarkan gambar.
yang sesuai; dan
4 Penyerapan Ilmu
3 menambahkan ilmu
pengetahuan tentang Pendidikan Kesihatan / Sains /
makanan. Pendidikan Islam

45
Pelaksanaan
Catatan
Aktiviti Tahunan
Pengetahuan sedia ada murid tentang menu sarapan yang
mudah. Pihak sekolah mengundang ibu bapa atau
wakil bukan kerajaan untuk membuat tunjuk
Bahan cara memasak.

resipi, majalah, surat khabar dan bahan Internet

46
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Cuit-cuit Fikir Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Meluangkan masa membaca buku cerita
Kelab dan Persatuan dan melakonkan semula watak yang
Sukan dan Permainan dipilih.
2 Ketua kumpulan akan tampil di hadapan dan
Objektif mendengar bisikan perkataan daripada guru 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
pembimbing.
Murid akan dapat: Contoh: Kelab Sains, murid menerangkan
3 Ketua kumpulan perlu beraksi berdasarkan perkataan sebab dan akibat telur tidak tenggelam di
1 meneka perkataan yang didengar. dalam larutan garam. Semasa
berdasarkan aksi yang penerangan, rakan yang lain akan
ditunjukkan; dan menunjukkan demonstrasi.
4 Ahli kumpulan perlu menekanya dengan betul. Murid
2 membina ayat mudah hanya dibenarkan meneka sebanyak tiga kali percubaan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
berdasarkan perkataan. sahaja.
Guru memberikan soalan kuiz secara
5 Sekiranya ahli kumpulan tidak dapat menjawab, terbuka sewaktu perhimpunan bulanan.
kumpulan lain dibenarkan menjawab dan jika betul, Contoh soalan kuiz: simpulan bahasa
markah akan diberikan. (kaki bangku)

Murid melakonkan aksi yang berkaitan


Contoh: Pasukan Badan Beruniform simpulan bahasa. Murid yang lain tampil
Arahan: simpul manuk untuk meneka simpulan bahasa tersebut.
Murid menunjukkan ikatan dan simpulan, manakala murid yang
4 Penyerapan Ilmu
lain meneka jenis ikatan serta simpulan tersebut.
Pendidikan Moral / Pendidikan Jasmani
Contoh: Kelab dan Persatuan (Matematik)
Arahan: 5 + 3 + 2 = (Murid perlu membuat aksi tambah bagi
nombor yang diberikan mengikut kreativiti mereka.)

47
Pelaksanaan
Contoh: Sukan dan Permainan (Bola Jaring)
Arahan: hantaran dada
Aktviti Tahunan
Murid membuat aksi hantaran dada dan murid yang lain perlu
menekanya. Pihak sekolah menjalankan usaha sama antara
APAM / BOMBA / PDRM / Pasukan Elit
Sekolah / alumni sekolah untuk melakukan
Catatan tunjuk cara yang berkaitan kepada murid.
Murid dilibatkan dalam aktiviti soal jawab.
Guru menerangkan tatacara permainan kepada murid.

Bahan

kain anduh, tali, peralatan sukan

48
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Juruhebah Hatiku Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Berunifom 1 Taklimat kepada murid tentang aktiviti yang akan dijalankan. Murid menyampaikan peribahasa dan
Kelab dan Persatuan maknanya atau kata-kata hikmat
Sukan dan Permainan 2 Guru Penasihat membuat undian secara rawak, iaitu setiap hari melalui radio sekolah.
sebanyak tiga orang ahli yang akan bertugas sebagai
Objektif juruhebah. Ahli yang lain akan menilai secara lisan. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah

Murid akan dapat: 3 Sesi Juruhebah Hatiku: Murid diberikan peluang menjadi
(a) wawancara guru-guru, murid-murid dan lain-lain; juruacara dalam perhimpunan rasmi
1 bertutur dan berinteraksi (b) memutarkan lagu; sekolah.
secara berhemah; dan (c) memaklumkan isu-isu dan perkembangan terkini; dan
(d) mewara-warakan program sekolah. 3 Aktiviti Bulanan Kokurikulum
2 menyampaikan maklumat
secara berkesan dan 4 Ahli yang lain mencatat maklumat yang disampaikan oleh Murid diberikan peluang menjadi
betul. juruhebah. juruacara dalam acara-acara khas
sekolah seperti hari sukan tahunan
sekolah dan lain-lain.

4 Penyerapan Ilmu

Ilmu kepemimpinan dan pengacaraan

49
Catatan Pelaksanaan

1 Menyediakan tempat yang sesuai (Bilik Operasi / Sudut Aktiviti Tahunan


Bicara di kantin, Dewan Terbuka dan lain-lain).
Pihak sekolah mengundang pihak seperti
2 Memastikan bahan / maklumat yang bersesuaian Astro Ceria atau DIDIK untuk mengendalikan
disediakan untuk penyampai yang bertugas. sesuatu program yang bersesuaian. Murid
dapat melihat pengacara majlis
3 Menyediakan borang soal selidik / maklum balas kepada mengendalikan program tersebut.
guru dan murid.
Aktiviti ini juga dapat dilaksanakan melalui
4 Menyenaraikan lagu yang bersesuaian mengikut tema. tontonan video.

Bahan

buku, akhbar, majalah, bahan Internet dan MP3

50
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Fikir-fikirkan Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Guru memberikan satu perkataan berdasarkan tajuk. Murid melakukan aktiviti menyambung
Kelab dan Persatuan perkataan untuk menjadikan ayat
Contoh: Berkelah
Sukan dan Permainan pada waktu senggang.

Objektif 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah


2 Peserta pertama akan menyambung perkataan yang disebut oleh
guru dan diikuti oleh rakan-rakan yang lain sehingga membentuk
Murid akan dapat: Murid boleh berbicara secara spontan
sebuah karangan.
dengan ayat yang bermakna semasa
1 membina ayat mudah di tapak perhimpunan sebelum
(a) Contoh perkataan: Saya
yang bermakna; dan perhimpunan dimulakan.
Murid A Murid B Murid C Murid D dan seterusnya
2 memperluas ayat 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
menggunakan perkataan Saya pergi berkelah pada ...(sambung)
yang bermakna. Aktiviti pengucapan awam

4 Penyerapan Ilmu
3 Murid yang gagal menyambung perkataan akan dibantu oleh
rakan yang lain. Pendidikan Moral / Sejarah

51
Catatan Pelaksanaan

Aktiviti Tahunan
Guru menerangkan peraturan permainan.
Pihak sekolah mengundang alumni sekolah
Bahan untuk bersama-sama menganjurkan siri bual
bicara yang disertai oleh murid. Ibu bapa
buku, akhbar, majalah, dan bahan Internet diundang sebagai penonton semasa aktiviti
ini dilaksanakan.

52
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Getaran Bahasa Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid membentuk beberapa bulatan kumpulan. Murid melakukan aktiviti Getaran Bahasa
Kelab dan Persatuan pada waktu senggang bersama-sama
Sukan dan Permainan 2 Ketua kumpulan memberikan satu perkataan rakan yang lain.
yang mengandungi dua suku kata terbuka
Objektif kepada ahli kumpulan. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah

Murid akan dapat: 3 Murid pertama akan menyebutkan dua suku kata sambil Murid mencari perkataan yang tidak
berlari dalam bulatan serta menyentuh mana-mana difahami pada gegantung, perpustakaan,
1 mengukuhkan kosa murid lain dalam kumpulannya. majalah dan surat khabar. Seterusnya,
kata; murid membina ayat secara lisan.
4 Murid tersebut akan membentuk perkataan
2 membentuk perkataan menggunakan suku kata terakhir yang disebut oleh 3 Aktiviti Bulanan Kokurikulum
daripada aktiviti yang murid sebelumnya.
dilaksanakan; dan Murid mengadakan pertandingan
5 Murid yang gagal membentuk perkataan akan terkeluar Getaran Bahasa.
2 membina ayat mudah. daripada permainan.
4 Penyerapan Ilmu
6 Langkah ini diulang sehingga murid yang terus kekal
diiktiraf sebagai pemenang. Pendidikan Jasmani / Pendidikan
Kesihatan / Sains

53
Catatan Pelaksanaan

1 Memberikan tugasan, iaitu dua suku kata terbuka Aktiviti Tahunan


kepada murid.
Pihak sekolah menjalankan aktiviti Getaran
ka-ki / ki-ki-ki (sebut perkataan dan sentuh murid lain). Bahasa sewaktu pihak sekolah
melaksanakan aktiviti perkhemahan dengan
2 Murid perlu menyambung daripada suku kata ki dan
dibantu oleh Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
fikirkan sambungan suku kata yang sesuai.
(Contoh: ki-ta, ta-ta-ta-ta dan seterusnya menyentuh (KSIB).
murid lain).

3 Permainan ini dijalankan dalam tempoh masa yang


difikirkan sesuai.

Bahan

buku, akhbar, majalah dan bahan Internet

54
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan Aktiviti

Tajuk: Hai Haiku Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Mencari gambar atau melukis Murid mencatat serta mencari makna
gambar seperti tajuk yang kosa kata baharu dengan
Kelab dan Persatuan
diberikan. menggunakan kamus.
Sukan dan Permainan
2 Menampal atau melukis gambar 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Objektif pada bahan yang bersesuaian –
penerangan tentang haiku.
Murid mempamerkan dan
Murid akan dapat:
3 Mencari perkataan yang sesuai menerangkan maksud haiku yang
untuk membina haiku telah dihasilkan.
1 bertutur dan melafazkan haiku yang berdasarkan gambar yang dipilih.
dibina; dan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
4 Membina ayat yang sesuai untuk
membentuk haiku. Murid membuat pameran dan
2 menceritakan semula maksud haiku
penerangan tentang haiku terbaik yang
yang dibina.
5 Bertutur dan melafazkan haiku telah dihasilkan.
yang dibina.

6 Murid menceritakan maksud


tentang haiku yang dibina.

7 Mempamerkan hasil haiku yang


dibina.

8 Menjual hasil haiku yang dibina.

55
Catatan Pelaksanaan

1 Haiku sejenis puisi Jepun yang ditulis Aktiviti Tahunan


dalam tiga baris dengan 17 suku kata
selalunya membicarakan kisah alam Murid menjual hasil haiku semasa
semula jadi. Program Hari Kokurikulum / Hari
Kantin
2 Mencari perkataan yang sesuai untuk
membina tiga baris ayat yang Pihak sekolah mengundang
mengandungi 13 suku kata seperti sekolah berhampiran untuk
berikut: menyaksikan pameran dan membeli
(a) baris pertama, lima suku kata; hasil haiku.
(b) baris kedua, tujuh suku kata; dan
(c) baris ketiga, lima suku kata.

3 Memilih perkataan yang tepat untuk


menggambarkan Haiku yang akan ditulis.

Kolam yang lama


Katak melompat tinggi
Air terpercik

Bahan

1 gambar (boleh terdiri daripada hasil lukisan


sendiri), majalah, buku, akhbar dan Internet

2 contoh: kad manila, mounting board,


kertas warna, kertas lukisan

56
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Jika Maka Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan beruniform 1 Murid dibahagikan kepada Kumpulan JIKA dan Kumpulan MAKA. Murid dapat mengaplikasikan aktiviti ini
Kelab dan Persatuan pada bila-bila masa di sudut bacaan,
Sukan dan Permainan 2 Setiap kumpulan akan membina ayat secara spontan dengan di kantin atau di pondok bacaan.
menggunakan kata pangkal ayat JIKA dan MAKA.
Objektif 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
3 Aktiviti akan bertukar mengikut kumpulan.
Murid akan dapat: Kumpulan murid terpilih menjalankan
Contoh aktiviti Pasukan Badan Beruniform aktiviti permainan JIKA MAKA semasa
1 membina ayat mudah Kumpulan JIKA: Jika tiada khemah sewaktu perkhemahan… perhimpunan (tiga minit).
menggunakan kata Kumpulan MAKA: Maka tidurlah di bawah pokok.
pangkal ayat JIKA dan 4 Perhimpunan Bulan Kokurikulum
MAKA secara spontan; Contoh aktiviti Kelab dan Persatuan (Sains) Kumpulan
JIKA: Jika tumbuhan tidak disiram... Pihak sekolah mengadakan
2 membaca ayat yang Kumpulan MAKA: Maka pokok akan mati kekeringan. pertandingan antara ahli dalam kelab
dibina secara bersahut masing-masing dan pertandingan antara
dengan menggunakan Contoh aktiviti Sukan dan Permainan (Bola Tampar) PBB / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
kata pangkal ayat JIKA Kumpulan JIKA: Jika bola dilontar ke bawah... Permainan.
dan MAKA; dan Kumpulan MAKA: Maka teknik menahan bola perlu digunakan.
5 Penyerapan Ilmu

Ilmu pembinaan karektor dan kreativiti

57
3 membina soalan Catatan Pelaksanaan
mudah untuk
mendapatkan Cadangan masa perbincangan tidak lebih daripada 30 saat. Aktiviti Tahunan
maklumat.
Pihak sekolah mengadakan sesi dialog
Bahan bersama-sama tokoh tempatan, tokoh sukan
atau tokoh murid. Murid menyoal untuk
kad kumpulan JIKA dan kad kumpulan MAKA mendapatkan maklumat seperti biodata.

58
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM Cadangan

Tajuk: Jualan Langsung Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Guru menerangkan cara permainan. Murid menggunakan ayat yang betul
Kelab dan Persatuan sewaktu pembelian di kantin atau
Sukan dan Permainan 2 Murid melakonkan aksi jurujual berdasarkan bahan yang di kedai buku.
diberikan.
2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Objektif 3 Murid mengambil bahan jualan di dalam kotak tanpa
mengetahui bahan tersebut. Ahli PBB / Kelab dan Persatuan /
Murid dapat: Sukan dan Permainan
4 Sewaktu melakonkan watak seorang jurujual, murid memberikan pendapat tentang sesuatu
1 bercerita berdasarkan perlu menyatakan: perkara yang telah dilaksanakan.
bahan yang
diberikan; dan (a) nama produk; 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
(b) keberkesanan produk;
2 bercerita dengan (c) harga produk; dan (a) Kelab dan Persatuan
menggunakan sebutan (d) kandungan produk. Murid berbual-bual tentang makanan
dan perkataan yang betul yang dijual di kantin sekolah.
dan tepat.
(b) Sukan dan Permainan
Murid menamakan dan
menyatakan fungsi peralatan
sukan.

(c) PBB
Murid menceritakan makna
logo PBB.

4 Penyerapan Ilmu

Matematik – simulasi jual beli

59
Catatan Pelaksanaan

Peraturan permainan Aktiviti Tahunan

1 Murid diberikan tajuk seperti produk kesihatan. (a) Ibu bapa yang terlibat dalam
perniagaan, berkongsi cerita
2 Murid mengambil satu benda di dalam kotak secara rambang dengan murid dan pihak sekolah.
tanpa melihat kandungan di dalam kotak tersebut.
(b) Murid melibatkan diri secara
langsung semasa Hari Kantin / Hari
3 Murid diminta bercerita tentang barang yang diambil di dalam
Koperasi.
kotak .
(c) Murid menggunakan ayat yang
4 Main peranan / simulasi betul sewaktu pembelian di kantin
atau di kedai buku.
Bahan

kotak, buku, pensel, pemadam, kasut dan wisel Aktiviti Berterusan


Murid mempraktikkan penggunaan
ayat yang betul semasa proses
membeli di luar kawasan sekolah.

60
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Kukunci Langkah Operasi 1 1 Aktiviti


Aktiviti Harian
Harian

Pasukan Badan Berunifom 1 Guru menerangkan cara permainan. Mencari kosa kata di gegantung dan
Kelab dan Persatuan Murid mencari
membina kosa kata dalam
ayat mudah.
2 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan giliran. akhabar, majalah, iklan, risalah,
Sukan dan Permainan
gegantung, paparan
2 Perhimpunan papan
Rasmi Sekolah
3 Guru memberikan tema kepada kumpulan pertama. elektronik dan membuat ayat
mudah.
Objektif Murid diberi kad gambar dan membina
4 Kumpulan pertama akan memulakan cerita sehingga guru 2 cerita spontan berdasarkan
Perhimpunan gambar
Rasmi Sekolah
Murid akan dapat: menyebut perkataan “KUNCI”. tersebut. (masa 3 minit)
Murid diberikan kad gambar dan
1 membina cerita spontan 5 Kumpulan kedua akan menyambung cerita dan meniru membina cerita
3 Perhimpunan spontan
Bulanan Kokurikulum
berdasarkan tema yang semula aksi ahli pertama berdasarkan perkataan terakhir berdasarkan gambar tersebut
diberikan; dan yang di “KUNCI”. (masa tiga
Membuat minit).
persembahan bercerita
berkaitan pengalaman seperti
2 mendengar, memahami dan 6 Sekiranya kumpulan kedua tidak dapat menyambung cerita, 3 perkhemahan,
Perhimpunanpenyertaan
Bulanan Kokurikulum
pertandingan,
meniru semula aksi serta tiada markah diberikan. lawatan dan sebagainya.
Murid membuat persembahan
perkataan terakhir yang bercerita berkaitan pengalaman
didengar. 7 Kumpulan seterusnya akan mengambil alih dan menyambung seperti perkhemahan, penyertaan
cerita tersebut. 3 Penyerapan Ilmudan lawatan.
pertandingan

8 Permainan diulang sehingga masa tamat. Pemenang dipilih Pendidikan Jasmani / Pendidikan
berdasarkan kiraaan markah tertinggi. 4Kesihatan
Penyerapan Ilmu
Pendidikan Jasmani / Pendidikan
Kumpulan 1 Kesihatan
“Banyak betul daun yang gugur.” gugur (KUNCI)

Kumpulan 2
“Gugur semua daun di pokok.” pokok (KUNCI)

61
Catatan Pelaksanaan

Contoh Situasi: Masalah penjagaan kebersihan sekolah. Aktiviti Tahunan


Guru boleh memberikan contoh situasi yang bersesuaian dengan
tahap kemahiran dan pengetahuan sedia ada murid. Pihak sekolah mengundang pasukan
BOMBA, PDRM dan ATM membuat
Bahan persembahan yang berkaitan. Murid akan
mengulang arahan dan aksi tersebut
buku, akhbar, majalah, gambar dan bahan Internet semula.

Contoh: Tunjuk cara memadamkan api oleh


pihak BOMBA.

62
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Langkah demi Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian


Langkah Sayang
Murid mengikut peraturan dan arahan
Pasukan Badan Beruniform 1 Ketua kumpulan membaca catatan yang mengandungi langkah- yang terdapat di makmal komputer atau
Kelab dan Persatuan langkah untuk melaksanakan sesuatu aktiviti mengikut urutan di pusat sumber.
Sukan dan Permainan yang betul. Contoh: Tatacara meminjam buku

Contoh: membuat sandwic telur Murid juga boleh mengamalkan peraturan


membuat ikatan dan simpulan mengikut urutan untuk aktiviti
Objektif
menjaring bola memasak / mengemas di rumah.
Murid akan dapat:
2 Murid lain mendengar penerangan yang diberikan dengan
1 bertutur dan telitinya. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
menyampaikan arahan
mengikut urutan yang 3 Murid mengulangi langkah-langkah pelaksanaan aktiviti yang Badan Disiplin Sekolah – Ketua Pengawas
betul; dan telah didengar dan dilihat mengikut urutan yang betul. memberikan penerangan sambil menunjuk
cara memakai tali leher yang betul.
2 menyatakan langkah- 4 Guru membuat rumusan aktiviti.
langkah yang telah Setelah selesai, beberapa orang
didengar mengikut pengawas yang terpilih akan menyebut
urutan yang betul. langkah-langkah sambil memakai tali
leher.

3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

Pertandingan tunjuk cara tentang


langkah-langkah melaksanakan sesuatu
kemahiran.
Contoh: cara-cara menggunakan
anduh

63
4 Penyerapan Ilmu

Pendidikan Jasmani / RBT / Pendidikan


Moral / Pendidikan Agama Islam

Catatan Pelaksanaan

Aktiviti yang dilaksanakan perlu mengikut kemahiran dan kebolehan Aktiviti Tahunan
sedia ada murid.
Pihak sekolah mengundang anggota unit
Bahan beruniform seperti BOMBA atau BSMM untuk
melakukan tunjuk cara.
buku, akhbar, majalah, peralatan sukan, tali dan bahan Internet
Murid menyatakan langkah-langkah yang
telah ditunjukkan oleh BOMBA / BSMM.

64
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Madah Berirama Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid mendengar puisi contoh yang dilafazkan. (a) Murid mengumpul bahan puisi
Kelab dan Persatuan yang terdapat dalam akhbar.
Sukan dan Permainan 2 Setiap wakil kumpulan melafazkan puisi dengan sebutan
dan intonasi yang betul (rujuk lampiran). (b) Murid menyatakan maksud puisi.
Objektif
3 Murid dan guru berbincang tentang maksud puisi tersebut. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Murid akan dapat:
PBB / Kelab dan Persatuan / Sukan
1 menyebut dan dan Permainan
melafazkan puisi seperti Wakil murid menyampaikan puisi yang
pantun, sajak dan syair pelbagai seperti pantun, syair dan
dengan sebutan dan sajak.
intonasi yang betul; dan
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
2 memahami maksud
puisi. PBB / Kelab dan Persatuan / Sukan
dan Permainan

Bahan puisi dikumpul dan


dikompilasikan dalam bentuk koleksi.

4 Penyerapan Ilmu

Sains / Pendidikan Moral / Pendidikan


Seni Visual

65
Catatan Pelaksanaan

Murid diperdengarkan deklamasi puisi oleh guru atau melalui Aktiviti Tahunan
rakaman / tayangan video.
Pihak sekolah menganjurkan pertandingan
mendeklamasikan sajak yang disertai oleh
Bahan murid dan ibu bapa.

cakera padat (CD), buku, akhbar, majalah dan bahan Internet

66
Lampiran Madah Berirama

Terima Kasih Jendela Selatan Contoh Pantun (PBB)

Terima kasih Jendela Selatan Di tepi paya petik kecapi,


Sambil mengetuk irama berselang;
kerana sudi bertemu di hujung benua
Segak bergaya dipakai rapi,
mengutus warkah seni budaya bangsa
Disiplin dibentuk pelajar cemerlang.
buat melerai rindu warga

berabad lamanya.
Contoh Syair (Persatuan Sejarah):

Kelahiranmu disambut nafas bangga


Sejarah Hang Tuah pahlawan terbilang,
oleh setiap warga yang mengidam perkhabaran cinta
Nama termasyhur gilang-gemilang,
kerana mengangkat harkat sastera dan bangsa Berani laksamana bukan kepalang,
di pentas antarabangsa. Pasti Melayu tidakkan hilang.

Tanpa jemu memanjat restu

dirgahayu Jendela Selatan.

Mohd Rosli Bakir

67
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Pentas Aksi Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Berunifom 1 Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Murid mengetuk pintu kelas dan
Kelab dan Persatuan menggunakan ayat yang bertatasusila
Sukan dan Permainan 2 Murid memilih situasi yang disediakan oleh guru. serta bermakna sewaktu meminta izin
Contoh: situasi meminta bantuan ketika kecemasan untuk berjumpa rakan semasa guru
Objektif sedang mengajar.
3 Seorang murid melakonkan aksi secara spontan
Murid akan dapat: berdasarkan tajuk / situasi. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah

1 melakonkan watak secara 4 Murid yang lain memberikan pendapat dan ulasan tentang Persembahan lakonan spontan
spontan dan bertatasusila aksi yang dilakukan. Contoh: cerita “Arnab dan Kura-kura”
mengikut konteks; dan
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
.
2 memberikan komen dan
mempertahankan idea Simulasi, murid meminta izin untuk
yang diberikan. keluar dari kelas semasa guru sedang
mengajar.

4 Penyerapan Ilmu

Pendidikan Agama Islam /


Pendidikan Moral

68
Catatan Pelaksanaan

Murid dikehendaki menggunakan kemahiran lisan dengan Aktiviti Tahunan


mengutamakan nada dan intonasi yang sesuai.
Kaunselor sekolah memberikan tugasan
simulasi kepada murid semasa program
Bahan motivasi. Murid melakonkan simulasi secara
spontan.
kad arahan

69
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan Aktiviti

Tajuk: Pintar Bahasa Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Ketua kumpulan memberikan tajuk kepada ahli Murid mencari makna perkataan:
Kelab dan Persatuan kumpulan. gajet, simpulan tali, mengelecek,
Sukan dan Permainan melontar dan sebagainya.
2 Murid diberikan tempoh waktu untuk mencari maklumat
Objektif berkaitan tajuk yang diberikan. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah

Murid akan dapat: 3 Murid melakukan perbincangan di dalam kumpulan dan Murid membuat ulasan tentang aktiviti
ketua kumpulan tampil untuk membuat pembentangan. yang telah dilakukan semasa
1 menyampaikan arahan kokurikulum.
menggunakan laras 4 Murid dan guru memberikan refleksi.
bahasa yang sesuai; 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
dan
Contoh tajuk aktiviti: Ketua pasukan akan menyebut
2 berinteraksi secara dua bahasa arahan semasa
hala dengan jelas. (a) BSMM – cara merawat luka mengendalikan perhimpunan.

. (b) Kelab Matematik – menyatakan fungsi 3D Contoh: baris, baris sedia... ke kanan
lurus.
(c) Sukan dan Permainan bola keranjang –
menyatakan teknik menjaring bola
4 Penyerapan Ilmu

Sains / Pendidikan Kesihatan

70
Catatan Pelaksanaan

Murid perlu melakukan aktiviti main peranan semasa sesi Aktiviti Tahunan
perbincangan. Tempoh perbincangan perlu ditetapkan oleh guru
pembimbing. Ibu bapa yang mempunyai pengalaman
dalam aktiviti pakaian seragam diundang
Bahan untuk berkongsi pengalaman seperti kawad,
pengalaman ikthiar hidup dalam hutan dan
peralatan sukan, kain anduh, tali, wisel, buku, akhbar, majalah sebagainya.
dan bahan Internet

71
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Profesor Serba Tahu Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Persatuan Badan Berunifom 1 Setiap kumpulan diberikan satu tajuk, contohnya: Murid bersoal jawab tentang paparan
Kelab dan Persatuan Kumpulan 1: Lampu isyarat aktiviti yang ada pada papan tanda unit
Sukan dan Permainan Kumpulan 2: Papan tanda di jalan raya kokurikulum di sekolah menggunakan
Kumpulan 3: Langkah-langkah keselamatan bahasa yang mudah dan betul.
Objektif Kumpulan 4: Peraturan melintas jalan
2 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
Murid akan dapat: 2 Dua orang murid dipilih dalam kumpulan masing-masing
untuk duduk di kerusi panas.
1 menyoal secara spontan
menggunakan ayat tanya yang 3 Setiap ahli kumpulan melontarkan soalan yang sesuai
betul berdasarkan tajuk yang mengikut tema / tajuk kepada dua peserta yang duduk
diberikan; dan di kerusi panas secara bergilir-gilir.

2 memberikan respons secara 4 Murid yang duduk di kerusi panas akan menjawab soalan
spontan menggunakan bahasa yang dikemukakan oleh ahli kumpulan mereka sendiri.
yang betul dan tepat.
5 Murid dan guru membuat rumusan.

Contoh soalan lampu isyarat (a) Pasukan Badan Beruniform


Bersoal jawab tentang cara
(a) Berapakah jumlah warna lampu isyarat? melaksanakan aktiviti kawad.
Cadangan jawapan: Lampu isyarat ada tiga warna.
(b) Kelab dan Persatuan
(b) Apakah akibat sekiranya pengguna jalan raya melanggar Bersoal jawab tentang aktiviti
peraturan jalan raya? kebahasaan seperti bercerita, pantun
atau pidato. Selain itu, murid juga
Cadangan jawapan: boleh bersoal jawab tentang aktiviti
(i) Berlaku kemalangan kebudayaan dan kesenian
(ii) Menyebabkan kematian seperti nyanyian dan kompang.

72
Catatan (c) Sukan dan Permainan
Bersoal jawab tentang undang-undang
Murid menonton video tragedi kemalangan jalan raya. permainan bola jaring, bola tampar
dan sebagainya.
Bahan
3 Penyerapan Ilmu
video, buku, akhbar, majalah dan bahan Internet
PKJR / Sains

Pelaksanaan

Aktiviti Tahunan

Dalam aktiviti perkhemahan tahunan, sekolah


mengundang fasilitator luar untuk
mengendalikan aktiviti latihan dalam
kumpulan. Dalam aktivitti tersebut, murid
memberikan respons secara spontan
terhadap soalan bercapah yang dikemukakan
oleh fasilitator.

73
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Sahutlah Panggilanku Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid membentuk dua kumpulan. Satu kumpulan terdiri Membina ayat mudah dalam buku
Kelab dan Persatuan daripada 10 hingga 15 orang murid. catatan.
Sukan dan Permainan
2 Kumpulan 1 menerima frasa sebagai bahan rangsangan. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Objektif Contoh frasa seperti rumah apa? dan kereta apa?
Murid menyambung perkataan
Murid akan dapat: 3 Murid kumpulan 1 menyoal murid kumpulan 2 dengan menjadi kata majmuk dan membina
melagukan frasa mengikut irama lagu “Pisang ayat mudah daripada kata majmuk
1 menyambung frasa berdasarkan Goreng“. tersebut.
soalan yang diberikan; dan
4 Murid kumpulan 2 menjawab frasa tersebut dan menyoal Contoh:
2 menyanyikan lagu yang dicipta semula secara bergilir-gilir mengikut irama yang sama.
sendiri menggunakan irama lagu Murid 1 Murid 2
“Pisang Goreng”. 5 Kumpulan yang gagal menyambung frasa dikira kalah. Frasa
lain akan diberikan semula untuk meneruskan permainan. jam tangan

Contoh pelaksanaan:
Ayat: Jam tangan itu dibeli oleh ayah.
Perkataan yang diberikan “hati”
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
Kumpulan 1 Kumpulan 2

(Menyoal / Menjawab) (Menjawab / Menyoal) Ketua murid memberikan arahan


kepada semua murid semasa
hati apa, hati apa, hati apa hati ayam, hati ayam, hati perhimpunan. Murid memberikan
respons terhadap arahan tersebut.
sekarang (soal) ayam sekarang (jawab)
Contoh: baris, baris sedia
. ayam apa, ayam apa, ayam
apa sekarang (soal)

74
ayam kampung, ayam murid sambung...
kampung, ayam kampung
sekarang (jawab)

kampung apa, kampung apa,


kampung apa sekarang (soal)

Catatan Pelaksanaan

Kumpulan murid digalakkan memilih irama lagu yang disukai. Aktiviti Tahunan

Bahan Dalam aktiviti perkhemahan tahunan, pihak


sekolah mengundang hakim daripada
buku, akhbar, majalah dan bahan Internet Pasukan Badan Beruniform seperti tentera
atau polis untuk mengadili pertandingan
kawad.

Dalam perlawanan persahabatan bola sepak,


pihak sekolah mengundang Kumpulan
Sokongan Ibu Bapa (KSIB) untuk menjadi
pengadil.

75
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Sorak Berentak Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform Murid menyanyikan lagu sorakan yang


Kelab dan Persatuan 1 Murid menyanyikan lagu sorak negeri. dicipta pada waktu terluang seperti waktu
Sukan dan Permainan rehat.
2 Murid dibahagikan kepada kumpulan.
Objektif: 3 Murid mencipta lirik sorakan yang baharu mengikut melodi 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
yang dipilih.
Murid akan dapat: Murid bernyanyi dan memperkenalkan
4 Murid menyanyikan lagu yang dicipta. lagu semua unit kokurikulum mengikut
1 menyanyikan lagu giliran.
mengikut melodi yang
betul; dan 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

2 mencipta lirik lagu yang Murid menyanyikan lagu Pasukan Badan


bermakna. Beruniform dengan melodi yang betul.

4 Penyerapan Ilmu

Pendidikan Muzik

Catatan Pelaksanaan
Contoh: lagu bola sepak negeri
Aktiviti Tahunan
Bahan Mengundang ibu bapa yang berkemahiran
dalam bidang muzik untuk membentuk
cakera padat (CD), jersi, mafela, pakaian, bola, gendang
pasukan koir sekolah.

76
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Stesen ke Stesen Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid membentuk beberapa kumpulan yang sama Membaca arahan yang terdapat pada
Kelab dan Persatuan bilangan ahlinya. gegantung atau mural sekolah. Murid
Sukan dan Permainan menyampaikan arahan tersebut kepada
2 Setiap kumpulan perlu melengkapkan tugasan di semua rakan.
Objektif stesen yang ada.
Contoh:
Murid akan dapat: Contoh: Pasukan Badan Beruniform
(a) Sila letakkan pinggan ke dalam
1 membaca, memberikan Stesen 1: Murid diminta menerangkan cara membuat ikatan besen.
dan menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dan
arahan mudah; dan membina satu ungkapan menarik tentang ikatan (b) Sila beratur.
tersebut.
2 berkomunikasi dan (c) Dilarang memijak rumput.
berfikir secara spontan. Stesen 2: Murid menerangkan fungsi ikatan dan simpulan.
2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Stesen 3: Murid menjawab soalan duga minda berkaitan
ikatan dan simpulan. Murid menjawab soalan kuiz secara
spontan.
Contoh: Kelab dan Persatuan (Sains)
Contoh:
Stesen 1: Murid diminta menceritakan proses menanam
pokok kacang hijau. Berapakah jumlah pemain bola sepak
dalam satu pasukan?
Stesen 2: Murid menerangkan keperluan tumbesaran
pokok kacang hijau. 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

Stesen 3: Murid menceritakan keperluan dan Murid memberikan arahan kepada rakan.
kepentingan kacang hijau dalam kehidupan
seharian.

77
Contoh:
Contoh: Sukan dan Permainan (Hoki)
Stesen 1: Murid memberikan penerangan teknik Sila bina gajet pepara kasut.
memukul bola dengan tepat.
4 Penyerapan Ilmu
Stesen 2: Guru melakukan tunjuk cara dan murid
memberikan penerangan tentang teknik-teknik Sains / Pendidikan Jasmani / RBT
menghadang bola.

Stesen 3: Murid menerangkan cara-cara menjaringkan


gol dan menghalang bola.

Catatan Pelaksanaan

Guru menerangkan tatacara permainan Stesen ke Stesen. Aktiviti Tahunan

Bahan Menjalankan usaha sama antara JPAM /


BOMBA / PDRM / Pasukan Elit Sekolah /
buku, akhbar, majalah, peralatan sukan dan bahan Internet alumni sekolah untuk tunjuk cara aktivitii yang
bersesuaian kepada murid. Murid boleh
mengemukakan soalan secara spontan untuk
menambah ilmu pengetahuan.

78
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Suluh Pedoman Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid berada dalam kedudukan berbaris secara Murid memahami arahan yang
Kelab dan Persatuan berkumpulan. diberikan oleh guru atau pengawas.
Sukan dan Permainan
2 Seorang murid dipilih dan matanya ditutup (Murid A). 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Objektif
3 Murid lain memberikan arahan tindakan / perbuatan yang
Pengacara majlis akan memberikan
perlu dilakukan oleh Murid A.
Murid akan dapat: arahan sewaktu mengendalikan sesi
perhimpunan.
Contoh
1 memberikan arahan
menggunakan bahasa (a) bergerak lima langkah ke hadapan Contoh:
yang betul dan tepat; (b) bangun dan duduk dengan gerak perlahan / kuat (a) Arahan asas kawad.
(c) melakukan aksi haiwan / pemain bola sepak dan (b) Berdiri tegak ketika menyanyikan
2 mendengar dan sebagainya lagu Negaraku, lagu negeri dan
memahami arahan; lagu sekolah.
dan 4 Murid A melaksanakan arahan yang diberikan.
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
5 Murid yang lain memberikan respons dan merefleksi.
3 memberikan respons
berdasarkan arahan yang Memberikan arahan untuk memasang
didengar. gajet.

79
4 Penyerapan Ilmu

Pendidikan Jasmani / Pendidikan


Moral

Catatan Pelaksanaan

Murid menonton sedutan video dari filem Allahyarham P. Aktiviti Tahunan


Ramlee, “Ali Baba Bujang Lapok” (aksi Siti Marjinah dengan
Apek berjalan dengan mata ditutup) Perkhemahan Tahunan – Ketua pasukan
memberikan arahan kepada beberapa ahli
Bahan lain untuk mengambil dan membina khemah,
memasang gajet, mengumpul kayu api dan
buku, video, akhbar, majalah dan bahan perpustakaan memasak.

Murid yang mengambil peralatan diminta


memberikan arahan kepada murid dalam
kumpulan itu untuk menyatakan kegunaan
alatan yang diambil secara bergilir- gilir.

80
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Tak Kenal Maka Tak Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian


Cinta
1 Guru menerangkan peraturan aktiviti. Murid berani dan yakin berkomunikasi
Pasukan Badan Beruniform dengan warga sekolah yang berlainan
Kelab dan Persatuan 2 Guru membentuk kumpulan kecil mengikut pada setiap hari.
Sukan dan Permainan kesesuaian bilangan murid.
2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Objektif 3 Setiap ahli kumpulan diminta memperkenalkan diri
masing-masing secara kreatif. Wakil murid daripada unit
Murid akan dapat: kokurikulum akan memperkenalkan
4 Guru menilai kreativiti murid dalam sesi diri, guru atau rakan baharu.
1 memperkenalkan diri memperkenalkan diri.
menggunakan bahasa yang 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
santun dan ayat yang mudah;
Murid memperkenalkan diri serta
2 memperkenalkan diri dengan jawatan yang disandang dalam PBB /
cara yang kreatif; dan Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
3 menyatakan semula
maklumat yang didengar. 4 Penyerapan Ilmu
Pendidikan Jasmani / Pendidikan
Moral

81
Pelaksanaan
Catatan
Aktiviti Tahunan
Perkara yang perlu dinyatakan sebagai panduan semasa
memperkenalkan diri: Murid dapat berkomunikasi secara
berkesan dengan rakan sebaya atau pihak
(a) nama penuh luar yang turut serta dalam program yang
(b) umur dianjurkan.
(c) hobi
(d) cita-cita Contoh program:
Bicara Akademik, Hari Terbuka,
Bahan Jambori, Kejohanan Olahraga Tahunan
dan program-program tahunan yang
buku, akhbar, majalah dan bahan Internet lain

82
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Teka Kata Pilihan Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Guru menyediakan satu carta huruf yang mengandungi Murid melaksanakan aktiviti ini pada
Kelab dan Persatuan jumlah perkataan pilihan. masa rehat sebagai salah satu cara
Sukan dan Permainan untuk mengisi masa senggang.
2 Murid membentuk beberapa kumpulan.
Objektif 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
3 Murid membina seberapa banyak perkataan daripada
Murid akan dapat: perkataan pilihan. Kelab / Persatuan

1 memperkasakan 4 Murid akan mendapat markah bonus jika dapat meneka Wakil murid menyebut perkataan
penguasaan kosa kata perkataan pilihan dengan tepatnya (menggunakan semua pilihan kepada murid lain untuk
dalam pelbagai disiplin huruf yang disediakan dalam carta). mencipta perkataan-perkataan baharu
ilmu; dan daripada perkataan yang diberikan.
5 Murid perlu membina ayat secara lisan berdasarkan
2 membina ayat mudah perkataan yang dibentuk untuk memperoleh markah yang 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
daripada perkataan yang tinggi.
diberikan. Setiap unit kelab / persatuan
mengadakan pertandingan Teka Kata
Pilihan dalam kalangan ahli.

4 Minggu Bahasa

Kelab / Persatuan mengadakan


pertandingan antara unit untuk
meningkatkan penguasaan kosa kata.

83
Bahan Pelaksanaan

buku, akhbar, majalah, bahan Internet Aktiviti Bulanan

Menampal huruf-huruf untuk diteka perkataan


Catatan pilihan dan membina perkataan baharu
berdasarkan kata pilihan tersebut di sudut
S A N mata pelajaran dan di tempat-tempat yang
D N U sesuai.
N E G

SEN NAN DAN DUN


SEDANG SUANG SANDANG SUNDA
ADUN SENDU GAS GUNA
DAUN SUA GESA ANU
SENA NENG USANG SEDU
SAGU GENG ANDUNG SAUNG
NANDUNG SEGAN

Perkataan pilihan: SENANDUNG

84
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Telefon Cikgu Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid membentuk tiga kumpulan. Murid peka dengan persekitaran seperti
Kelab dan Persatuan loceng rehat atau kecemasan dan
Sukan dan Permainan 2 Guru memperdengarkan bunyi alam seperti deruan bunyi-bunyi yang ada dalam
persekitaran sekolah.
angin, kicauan burung dan hempasan ombak
Objektif
daripada telefon dan murid menekanya. 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
Murid akan dapat:
3 Murid membina ayat mudah. PBB / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
1 mendengar dan Permainan
menyebut bunyi Contoh:
alam dengan Saya suka mendengar bunyi kicauan burung. Murid menyebut bunyi yang
telitinya; dan diperdengarkan dan membina ayat
4 Kumpulan lain mendengar dan menyatakan pendapat jika mudah.
2 membina ayat mudah ada kesilapan dalam ayat yang dibina secara lisan.
berdasarkan bunyi yang Contoh: kereta, aliran air
didengar.
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

PBB – Murid menyebut perkataan


pertama kemudian diikuti oleh murid
lain.

4 Penyerapan Ilmu

Sejarah / Sains / Teknologi Maklumat


dan Komunikasi

85
Catatan Pelaksanaan

Guru memperdengarkan bunyi melalui telefon dan murid Aktiviti Tahunan


mengecam serta meneka.
Contoh: kenderaan, bunyi alam, bunyi haiwan (a) Mengundang badan kerajaan seperti
pihak PDRM, BOMBA dan ATM untuk
Bahan membuat pertunjukan yang bersesuaian
(aktiviti mendengar bunyi seperti siren
buku, akhbar, majalah, bahan Internet dan telefon atau bunyi haiwan).

(b) Mengundang badut pada Hari Kanak-


kanak. Badut akan membuat aksi.
murid meneka bunyi atau perlakuan
yang dimaksudkan oleh badut tersebut.

86
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Terampil dan Teladan Langkah Operasi


1 Aktiviti Harian
Persatuan Badan Beruniform 1 Guru meminta murid berkongsi pengalaman mereka
Kelab dan Persatuan menyertai pertandingan. Berinteraksi dengan seluruh warga
Sukan dan Permainan. sekolah secara sopan terutamanya
2 Murid yang dipilih berkongsi pengalaman sama ada berjaya semasa berurusan di pejabat, di pusat
Objektif atau gagal semasa menyertai pertandingan. sumber dan di tempat-tempat rasmi.

Murid akan dapat: 3 Ahli persatuan bersoal jawab tentang rahsia kejayaan serta 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
panduan untuk terus mencapai kejayaan.
1 memberikan respons Wakil setiap persatuan akan
terhadap sesuatu perkara; menyampaikan ucapan tentang rahsia
kejayaan.
2 menceritakan semula
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
pengalaman yang dialami;
dan Menayangkan rakaman peristiwa
tentang kejayaan tokoh atau unit
3 berinteraksi secara sopan. kokurikulum sekolah yang berjaya dalam
aktiviti yang dianjurkan sama ada pada
peringkat sekolah atau di luar sekolah.

4 Penyerapan Ilmu

Kemahiran Teknologi Maklumat dan


Komunikasi

87
Catatan Pelaksanaan

Murid menonton tayangan video yang bersesuaian dengan Aktiviti Tahunan


aktiviti kokurikulum.
Pihak sekolah mengundang bekas murid
Contoh: atau murid yang berjaya menyertai
video pertandingan bercerita, kawad dan pertandingan bola pertandingan pada peringkat daerah, negeri
tampar atau kebangsaan untuk berkongsi rahsia
kejayaan.
Bahan

buku, video, akhbar, majalah dan bahan Internet

88
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Tiga Perkataan Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian


Sahaja
1 Guru menerangkan peraturan permainan. PBB / Kelab dan Persatuan / Sukan
Pasukan Badan Beruniform dan Permainan
Kelab dan Persatuan 2 Guru memberikan situasi.
Sukan dan Permainan Contoh: Persiapan menyertai aktiviti perkhemahan. Contoh: Murid membina ayat mudah
melalui gambar yang terdapat
Objektif 3 Murid diminta menyediakan dialog dengan rakan pasukan di persekitaran sekolah.
lawan.
Murid akan dapat: 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
4 Pasukan lawan perlu menjawab menggunakan tiga perkataan
1 menyampaikan ayat sahaja. Guru bertugas mengemukakan soalan
mudah secara spontan; berdasarkan ucapan yang disampaikan
Contoh: dan meminta murid menjawab soalan
2 membina soalan tersebut menggunakan tiga perkataan
berdasarkan situasi; Kumpulan A: Apakah yang diperlukan untuk perkhemahan? sahaja.
dan
Kumpulan B: Cuba lihat senarai (menggunakan tiga patah 3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
3 menjawab soalan perkataan).
menggunakan Murid mempamerkan buku log / buku
tiga perkataan Kumpulan A: Di manakah kamu mendapat senarai tersebut? skrap aktiviti PBB / Kelab dan
sahaja. Persatuan / Sukan dan Permainan
Kumpulan B: Dapat daripada cikgu. masing-masing – Aktiviti soal jawab.

Permainan ditamatkan apabila pemain gagal menjawab menggunakan tiga 4 Penyerapan Ilmu
perkataan.
Pendidikan Seni Visual

89
Catatan Pelaksanaan

Murid perlu menjawab dengan menggunakan tiga patah perkataan sahaja Aktiviti Tahunan
berdasarkan situasi yang diberikan.
Mengundang syarikat seperti Didik / Nestle /
PBB – Persiapan menyertai aktiviti perkhemahan Vitagen dan meminta mereka untuk
menganjurkan permainan yang melibatkan
Kelab dan Persatuan – Tunjuk cara aktiviti lisan

Sukan dan Permainan – Persiapan menghadapi perlawanan bola sepak

Bahan

buku, akhbar, majalah dan gegantung

90
PASCAKOKURIKULUM
PRAKOKURIKULUM KOKURIKULUM
Cadangan

Tajuk: Usahawan Muda Langkah Operasi 1 Aktiviti Harian

Pasukan Badan Beruniform 1 Murid diminta berada dalam beberapa kumpulan. Murid menggunakan bahasa yang
Kelab dan Persatuan betul semasa berurusan di kantin atau
Sukan dan Permainan. 2 Murid menggunakan bahan sedia ada. di kedai buku.
Contoh: peralatan sukan atau alat tulis
Objektif 2 Perhimpunan Rasmi Sekolah
3 Setiap kumpulan berbincang untuk membuat simulasi
Murid akan dapat: sebagai seorang penjual bagi mempromosikan barang. Murid membuat pengumuman aktiviti
program usahawan muda dan barang-
1 mengukuhkan kosa 4 Setiap kumpulan menerangkan kelebihan barang yang barang yang dijual.
kata; dan hendak dijual.
3 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum
2 membina ayat mudah. 5 Wakil murid akan membuat simulasi sebagai seorang
penjual barangan. Setiap persatuan menghantar wakil
untuk membuat promosi dari kelas ke
6 Murid yang lain berlakon sebagai pembeli dan perlu kelas secara lisan.
bersoal jawab dengan penjual.
4 Penyerapan Ilmu

Sains / Matematik

91
Catatan Pelaksanaan

Penilaian Aktiviti Tahunan

(a) Murid dapat mencipta skrip untuk membuat promosi. Pelibatan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
(b) Membina skrip drama pendek untuk promosi. (KSIB) dalam program Hari Jualan, Hari
(c) Mencipta pantun yang menarik untuk menggalakkan Kantin atau Hari Usahawan.
pembeli membeli produk yang dijual.

Bahan

buku, akhbar, majalah, peralatan sukan, alat tulis dan bahan


Internet

92
Maksud dalam Konteks PIKeBM
Perkataan
alumni bekas murid sekolah
APAM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
ATM Angkatan Tentera Malaysia
ayat mudah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat
BOMBA Badan Organisasi Menyelamat Bencana Alam
BSMM Bulan Sabit Merah Malaysia
satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu
dialek
kela sosial berbeza daripada bahasa standard
KSIB Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
PDRM Polis Diraja Malaysia
RELA Jabatan Sukarelawan Malaysia
simulasi melakonkan watak seperti situasi sebenar

93
RUMUSAN
MODUL
AKTIVITI
PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
( PIKeBM )
SEKOLAH RENDAH
(SK/SJKC/SJKT)

94 94
ANALISIS MODUL PIKeBM SEKOLAH RENDAH

AKTIVITI KOKURIKULUM
BIL TAJUK KELAB DAN SUKAN DAN PASUKAN BADAN CATATAN
PERSATUAN PERMAINAN BERUNIFORM
1 AKHBAR PEMBUKA MINDA   
2 AKULAH JAGUH 
3 BINA KATA   
4 BISIK-BISIK SAYANG  
5 BURUNG TIUNG 
6 CAKNA MATA  
7 CEF CILIK  
8 CUIT-CUIT FIKIR   
9 JURUHEBAH HATIKU   
10 FIKIR-FIKIRKAN   
11 GETARAN BAHASA   
12 HAI HAIKU   
13 JIKA MAKA   
14 JUALAN LANGSUNG   
15 KUKUNCI   
16 LANGKAH DEMI LANGKAH SAYANG   
17 MADAH BERIRAMA   
18 PENTAS AKSI   
19 PINTAR BAHASA   
20 PROFESOR SERBA TAHU   
21 SAHUTLAH PANGGILANKU   
22 SORAK BERENTAP   
23 STESEN KE STESEN   
24 SULUH PEDOMAN   
25 TAK KENAL MAKA TAK CINTA   
26 TEKA KATA PILIHAN   
27 TELEFON CIKGU   
28 TERAMPIL DAN TELADAN   
29 TIGA PERKATAAN SAHAJA   
30 USAHAWAN MUDA   
JUMLAH 28 26 29

95
RUMUSAN ANALISIS MODUL PIKeBM SEKOLAH RENDAH

AKTIVITI KOKURIKULUM
BIL TAJUK BILANGAN MODUL KELAB DAN SUKAN DAN UNIT CATATAN
PIKeBM PERSATUAN PERMAINAN BERUNIFORM
1 SEKOLAH RENDAH 30 28 26 29 83

ANALISIS PENGGUNAAN MODUL PIKeBM DALAM SETAHUN

BIL PERKARA CATATAN


1 JUMLAH MINGGU BELAJAR SETAHUN 43 MINGGU
2 JUMLAH MINGGU CUTI DAN PEPERIKSAAN 10 MINGGU
3 JUMLAH MINGGU 33 MINGGU
4 JUMLAH MODUL PIKeBM SEKOLAH 30 AKTIVITI = 83 CABUTAN
RENDAH

MODUL YANG DISEDIAKAN


RUMUSAN MENCUKUPI UNTUK DIPILIH DAN
DILAKSANAKAN DALAM SETAHUN

96
SOALAN DAN JAWAPAN
BERKAITAN PELAKSANAAN PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
(PIKeBM)

1. Adakah pihak sekolah perlu menyediakan takwim tahunan dalam penggunaan Modul yang disediakan oleh pihak

KPM?

Tidak perlu. Takwim pelaksanaan Modul PIKeBM hanya perlu disisipkan dalam takwim yang sedia ada.

2. Adakah pihak KPM melatih JU yang boleh dijadikan pakar rujuk di setiap daerah atau negeri dalam menjayakan PIKeBM?

Ya, BKK bersama-sama IPGKBM telah melatih JU pada setiap daerah dan negeri.

3. Apakah peranan guru dan pentadbir dalam menjayakan pelaksanaan PIKeBM?

(i) Guru perlu memainkan peranan dengan mematuhi SOP pelaksanaan PIKeBM.

(ii) Pentadbir perlu sentiasa mendorong dan memantau pelaksanaan PIKeBM.

4. Adakah pelaksanaan PIKeBM melibatkan kos?

Tidak melibatkan sebarang kos kerana menggunakan bahan sumber yang sedia ada di sekolah.

5. Adakah Modul PIKeBM ini sesuai digunakan dalam semua aktiviti

Kokurikulum? Ya. Mengikut kreativiti guru.


97
6. Adakah pihak sekolah dibenarkan melaksanakan aktiviti yang tidak terkandung dalam Modul yang

dibekalkan? Pihak sekolah boleh melaksanakan aktiviti mengikut kesesuaian.

7. Siapakah sasaran murid yang terlibat dalam pelaksanaan PIKeBM?

(i) Murid tahun 3 hingga tahun 6 bagi sekolah rendah.

(ii) Murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi sekolah menengah.

8. Adakah pihak sekolah perlu menghantar laporan secara berkala?

Pihak sekolah diminta menghantar laporan dua kali setahun.

9. Berapakah peruntukan masa bagi pelaksanaan PIKeBM dalam setiap aktiviti?

Waktu yang diperuntukan bagi pelaksanaan PIKeBM secara sisipan wajib sepuluh minit.

10. Wajarkah pihak sekolah mengadakan pendedahan dan latihan dalaman tentang Modul

ini? Perlu dirancang dan dilaksanakan bermula pada awal tahun.

11. Adakah program ini perlu disebarkan kepada ibu bapa?

Program ini mesti dimaklumkan kepada ibu bapa dalam mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru.

98
12. Adakah kelab berasaskan bahasa ibunda perlu melaksanakan Modul

PIKeBM? Ya.Tiada sebarang pengecualian.

13. Siapakah yang bertanggungjawab menyediakan rumusan laporan untuk dihantar ke PPD?

Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab menyelaras dan mengumpul semua laporan berkaitan PIKeBM.

99
JAWATANKUASA KERJA PENYEDIAAN MODUL
PROGRAM INTERAKTIF KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (PIKeBM)

Peneraju Editor
Dr. Maridah binti Alias Siti Zahara binti Mohamad
Pengarah, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan
Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur. Khairuddin bin Ayip
Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana,
Pengarah Aliran Kerja Selangor.
Rozainum binti Ahmad
Pengarah, Zulkifli bin Mohd Top
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Sekolah Tunku Abdul Rahman, Ipoh, Perak.
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Panel Penulis Prosedur Operasi Standard
Pegawai Penyelaras Siti Rahayu binti Muhammad
Dr. Isham binti Ishak Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Pengarah Guru dan Pemimpin Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU),
Putrajaya. Azman bin Sharif
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
Pengurus Program
Lokman bin Abd. Wahid Azemi bin Md Zuki
Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Perak.
Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur. Norfaizah binti Ahmad
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka.
Ketua Aliran Kerja
Siti Khadijah binti Mion Wan Saudah binti Wan Abdullah
Penolong Pengarah, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian,
Kementerian Pendidikan Malaysia. Norlidah binti Tasar
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan.

100
Mat Johan bin Mamat
Salmiah binti Hamad Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas,
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Kuala Lumpur.

Mohd Faisol bin Abu Bakar Saruchi bin Sawal


Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.

Tunku Saidatul Bariah binti Tunku Nizam Rohayah binti Ishak


Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur.

Khairul Akmar bin Abdullah Hesam bin Mohd Kasron


Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Mohamad Adnan bin Ismail Hamdan bin Abd Kadir


Pejabat Pendidikan Daerah Jempol, Negeri Sembilan. Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan.

Mohd Isham bin Embong


Panel Penulis Modul Aktiviti Pejabat Pendidikan Daerah Dungun, Terengganu.
Datin Mastura binti Mohamed Berawi
Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Fadhilah binti Embi
Kuala Lumpur. Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Melaka.

Mustafa Kamal bin Mohammed Zahid Rosliza binti Basar


Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Melaka.
Kuala Lumpur.
Reny Azrena binti Abd Rahman
Razman bin Kamaruddin Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Melaka.
Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur. Zuraini binti Bakri
Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah,Melaka.
Amri bin Abdul Ghaffar
Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Mohd Rosli bin Bakir
Kuala Lumpur. SMK Dato’ Mohd Yunos Sulaiman, Pontian, Johor.

101
Hairul Badarul Shah bin Md Hashim Salimah binti Daud
Maktab Tentera Diraja, Kuala Lumpur. SRK Seri Indera, Kangar, Perlis.

Amiruddin bin Md Ali Hanafiah Che Wan Muzafar bin Che Wan Kaman
SMK Maxwell, Kuala Lumpur. SK Kuala Jengal, Dungun, Terengganu.

Razali bin Bidin Mohd Gulam bin Jamaludin


SMK Agama Muadzam Shah, Pahang. Sekolah Kebangsaan Merbau, Kota Bharu,
Kelantan.
Mohd Anuar bin Mat Salleh
SMK Rantau Panjang, Bestari Jaya, Selangor. Norlizah binti Basri
SK LKTP, Air Tawar 4, Johor.
Yusrizal bin Mokhlas
SMK Dato’ Sagor, Langkap, Perak. Nurul Shahida binti Ahmad
SK Sinaran Budi, Rawang, Selangor.
Mohd Azhar bin Ariffin
Sekolah Seni Malaysia ,Sungai Siput, Perak.

Rothman bin Mohd Tahir


SMK Putrajaya Presint 5 (1), Putrajaya.

Mohamad Shaharudden bin Muhamad Kalam


Maktab Sultan Ismail, Kota Bharu, Kelantan.

102
PENGHARGAAN

Jawatankuasa kerja penyediaan Modul


PIKeBM merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada:

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur


Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas, Kuala Lumpur
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, KPM
Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM
Bahagian Teknik dan Vokasional, KPM
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
Jabatan Pendidikan Negeri Perak
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Sembilan
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan
dan
kepada semua pihak yang terlibat
secara langsung atau tidak langsung.

103
104