Anda di halaman 1dari 8

KHUTBAH JUMAAT

“Selamat Datang Zulhijjah”


(2 Ogos 2019M/ 1 Zulhijjah 1440H)
___________________________________________________________________________________________________________________________

َُ َ‫ ُ َوأَنْـَزَُل ُ َم َع ُوُ ُالْ ِكت‬،‫ث ُ َخْيـَُر ُنَبِـيُ ُأ ُْرِس َُل ُلِ ْْلَنَ ِام‬
ُ‫اب‬ َُ ‫ـح ْم ُُد ُلِلَُِّو ُالَّ ِذي ُبَـ َع‬ َ ْ‫اَل‬
ُ َُّ‫ ُأَ ْش َه ُُد ُأَ ُْن َُُل ُإِلَـُٰوَ ُإِ ُل‬.‫ام‬
ُ‫اللُُ َو ْح َدُهُ َُُل‬ ُِ ‫تِْبـيَانًا ُلِ ُكلُ ُ َش ْي ٍُء ُ َوبـُْرَىانًا ُلِ ْْل َْوَى‬
ُ.ُ‫ـح َّم ًداُ َعْب ُدُهُُ َوَر ُسولُُو‬
َ ‫َنُ َسي َدنَاُ ُم‬ َُّ ‫ُ َوأَ ْش َه ُُدُأ‬،ُ‫كُلَو‬ َُ ْ‫َش ِري‬
ُ‫ ُ َوَر ُسولِنَا‬،‫ ُ َحبِْيبِنَا ُالْ َك ِرِمي‬،‫ني‬ ِ‫اَل ٰلّه َُّم ُصلُ ُو ُسل ُم ُعلَ ُى ُسي ُِد ُالْـمرسل‬
َ َ ُْ َ ٰ َ ْ ََ َ ُ
ُ.‫ني‬ َُ ْ ِ‫َْجَع‬
ْ ‫ص ْحبُِِوُأ‬ ‫و‬ ُ ِِ‫ُسي ِدنَاُمـح َّم ٍُدُوعلَ ُىُآل‬،‫الْع ِظي ِم‬
ُ
‫و‬
َ َ ٰ ََ َ ُ َ َ
ُِ ُ‫ُوصْي ُك ُْمُ َونَـ ْف ِس ُْيُبِتَـ ْق َوى‬
ُ،‫اللُ َعَُّزُ َو َج َّل‬ ِ ‫ُأ‬،‫ُفَـياُأَيـُّهاُالْـمسلِمو َن‬،‫أ ََّماُبـع ُد‬
ُ ْ ُ َ َ َْ
ُ.‫ازُالْ ُـمتَّـ ُق ْو َُن‬
َُ َ‫فَـ َق ُْدُف‬
ُ:ُ‫الُ ِفُُكِتَابُِِوُالْ َع ِزيِ ُِز‬ َُ ‫اللُُتَـ َع‬
ُ ُ‫ال‬ َُ َ‫ق‬
         

Kaum muslimin yang dirahmati Allah,


Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan,
ketaqwaan dan semangat ukhuwwah dalam kehidupan seharian. Ini
kerana dengan keimanan dan ketaqwaan yang jitu serta ukhuwwah
yang kukuh akan menjadi wadah untuk kita mencapai kebahagiaan
dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Bersempena dengan kedatangan bulan Zulhijjah yang mulia ini,


marilah kita bersama-sama menghayati khutbah hari ini yang
bertajuk “Selamat Datang Zulhijjah”.
1
Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Bulan Zulhijjah adalah antara bulan yang teristimewa dan teragung
di sisi Allah subhanahu wata’ala. Ia merupakan salah satu daripada
empat bulan haram (suci lagi dimuliakan) di dalam Islam, seperti
yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wata’ala dalam Surah at-
Taubah, ayat 36 :

             

...     


Maksudnya : Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum)
Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab
Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat
bulan yang dihormati …

Empat bulan haram (yang dihormati) yang dimaksudkan daripada


ayat tersebut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang
bermaksud :

(( Tahun itu beredar sebagaimana keadaannya sejak Allah


menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan.
Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya
berturut-turut iaitu Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. (Satu bulan
lagi adalah) Rejab Mudhor yang terletak antara Jamadil Akhir dan
Sya’ban )).
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim)

2
Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Kemuliaan dan kehormatan bulan Zulhijjah ini dapat dilihat dengan
pensyariatan ibadah haji oleh Allah subhanahu wata’ala. Ibadah
haji yang merupakan rukun Islam kelima adalah lambang
pengabdian diri yang suci dan pengorbanan yang tinggi oleh
seorang hamba kepada Allah subhanahu wata’ala. Imam al-Bukhari
rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi :

ُُ ‫ُعلَْي ِو َُو َسلَّ َم ُيَـ ُق‬


ُ:‫ول‬ َ ُ‫و‬َّ
‫ل‬ ‫ىُال‬ َّ
‫ل‬ ‫ُص‬
َ ‫َِّب‬
َّ ِ‫ن‬ ‫ُال‬ ‫ت‬
ُ ْ ‫ع‬ َِ ُ((ُ :‫ال‬
‫َس‬ َُ ‫ق‬
َ ُ ‫و‬ ‫ن‬
ْ ‫ُع‬ ‫و‬ َّ
‫ل‬
ُ َ ُ َ َ ََْ ُ ‫ُال‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ِ ‫عن ُأَِِب ُىريـرَة ُر‬
َْ
ُّ ‫ث َُوََلُْيَـ ْف ُس ْق َُر َج َعُ َكيَـ ْوِم َُولَ َدتْوُُأ‬
))ُُ‫ُم ُو‬ ْ ُ‫ُح َّجُلِلَّ ِوُفَـلَ ْمُيَـ ْرف‬
َ ‫َم ْن‬
Maksudnya : Daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata:
"Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda:
"Sesiapa melaksanakan haji semata-mata kerana Allah, lalu dia
tidak menuturkan (perkataan) keji dan tidak melakukan fasiq (keluar
dari ketaatan), dia akan kembali kepada keadaannya seperti baru
dilahirkan oleh ibunya (bersih daripada dosa)."

Manakala kita yang tidak berkesempatan untuk mengerjakan


ibadah haji pada tahun ini, kita digalakkan untuk beramal dalam
bulan Zulhijjah ini dengan amalan-amalan soleh, terutamanya pada
sepuluh hari yang pertama. Pada masa yang sama menjaga diri
daripada melakukan perkara maksiat yang boleh mencemarkan
kemuliaan bulan yang mulia ini. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma
meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda :

)) ‫ام‬ ْ ‫ُم ْنُ َى ِذ ِه‬،


ُِ َّ‫ُاْلَي‬ ِ ‫ُالل‬
ِ ‫بُإِ َل‬
ُّ ‫َح‬
‫أ‬ ُ‫ا‬
َ َ ُ ‫ه‬‫ـ‬ ‫ي‬
ْ
ِ‫ُالصالِحُف‬
َّ ‫ل‬ ‫م‬
ََ‫ُالع‬،‫ام‬ ِ ‫(( م‬
ٍ َّ‫اُمنُأَي‬
ْ َ ُ

3
Maksudnya : Tidak ada hari yang amal solah pada hari itu lebih
disukai oleh Allah subhanahu wata’ala daripada sepuluh hari
pertama dari bulan Zulhijjah.
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

Imam Ahmad rahimahullah ada meriwayatkan daripada Ibnu Umar


radhiallahu anhuma sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
maksudnya :

(( Tidak ada hari yang paling agung dan amat disukai Allah untuk
(hamba-Nya) berbuat kebajikan dalamnya daripada sepuluh hari
(Zulhijjah) ini. Maka perbanyakkanlah pada masa itu dengan
melakukan tahlil, takbir dan tahmid )).

Kaum muslimin yang dirahmati Allah,


Justeru, amalan-amalan soleh yang digalakkan untuk kita amalkan
pada bulan ini ialah memperbanyakkan puasa terutamanya pada
hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Imam Muslim rahimahullah
meriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiallahu anhu, bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda :

ُ‫السنَةَُالَِِّت‬
َّ ‫ُو‬، ُ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬
َ ‫ق‬ُ ِ
‫ِت‬َّ
‫ل‬‫ُا‬َ‫ة‬َ‫ن‬ ‫ُالس‬
َّ ‫ر‬ ‫ف‬‫ك‬َ ‫ُي‬ ‫ن‬
ْ َ
‫أ‬ ُ ِ َّ‫ُأَحتَ ِسبُعلَىُالل‬،َُ‫ُ ِصيامُيـوِمُعرفَة‬...((
‫و‬
َ ُْ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ َ
))ُُ‫بَـ ْع َده‬
Maksudnya : … Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada
Allah, Dia menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu
tahun sesudahnya.

4
Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan sedekah,
zikir, tahlil, istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu
wata’ala di samping meninggalkan segala maksiat dan dosa.
Perbuatan maksiat dan dosa menyebabkan kita semakin jauh dari
rahmat Allah subhanahu wata’ala.

Di samping itu, sesiapa yang berniat untuk melakukan sembelihan


korban, apabila tibanya bulan Zulhijjah, maka mereka disunatkan
supaya tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku masing-
masing, sehinggalah selesai sembelihan korban itu dilakukan.
Hadis daripada Ummu Salamah radhiallahu anha bahawa Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda :

ُ‫ُش ْع ِرِه‬ ْ ‫ُفَـ ْليُ ْم ِس‬،ُ ‫ضح َي‬ ِ ‫يُاْلِ َّج‬ ِ ‫((ُإِ َذاُرأَيـتم‬
ِ ‫ُى ََل َل‬
َ ‫ُع ْن‬
َ ‫ك‬ َ ُ‫َح ُد ُك ْم ُأَ ْن ُي‬
‫أ‬ ُ
َ ََ ‫اد‬
َ ‫َر‬
‫أ‬‫ُو‬ ‫ة‬ ْ ‫ُذ‬ ْ ُْ َ
ُ))ُ‫َوأَظْ َفا ِرُِه‬
Maksudnya : Jika kamu telah menyaksikan anak bulan Zulhijjah
dan kamu ingin berkorban, maka hendaklah orang yang ingin
berkorban itu tidak memotong rambut dan kukunya.
(Hadis riwayat Imam Muslim)

Kaum muslimin yang dirahmati Allah,


Bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita member
perhatian kepada perkara-perkara berikut :
Pertama : Umat Islam hendaklah meyakini bahawa membesarkan
hari-hari kebesaran Islam termasuklah bulan Zulhijjah adalah tanda
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah subhanahu wata’ala.

5
Kedua : Umat Islam diseru supaya mengisi kedatangan bulan
Zulhijjah ini dengan pelbagai amalan soleh kerana ganjaran
pahalanya adalah amat besar.
Ketiga : Umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dan berlumba-
lumba dalam melaksanakan segala amalan soleh agar setiap
amalan tersebut mendapat ganjaran dan keredhaan Allah
subhanahu wata’ala.

Marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah subhanahu


wata’ala dalam surah al-Baqarah, ayat 148 :

ُ‫الرِج ْي ِم‬ َّ ‫الل ِم َُن‬


َّ ‫الش ْيطَـٰ ُِن‬ ُِ ِ‫َع ْوذُ ب‬
ُ‫أ‬
             

        

Maksudnya : Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang


masing-masing menujunya; oleh itu berlumba-lumbalah kamu
mengerjakan kebaikan; kerana di mana sahaja kamu berada maka
Allah tetap akan membawa kamu semua (berhimpun pada hari
kiamat untuk menerima balasan); Sesungguhnya Allah Maha
Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

ِ ‫ُونَـ َفع ِِن ُوإِيَّا ُكم ُِِبَاُفِي ِو ُِمن ُاآلي‬،‫آن ُالْع ِظي ِم‬ ِ
ُ‫ات َُوالذ ْك ِر‬ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ‫ُاللُل َُولَ ُك ْم ُِِف ُالْ ُق ْرء‬ ِ ‫بَارَك‬
َ
ِ‫ُالس ِميع ُالْعل‬ ِ ِ ِ ِْ
ُ،‫ُى َذا‬ ‫ل‬ ِ‫و‬‫ـ‬َ‫ق‬ُ ‫ل‬
ُ ‫و‬‫ـ‬ُ‫ق‬َ
َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َّ ‫ُى َو‬
‫أ‬ ُ ، ‫م‬‫ي‬ ُ ُ‫ ُإِنَّو‬،ُ‫ َُوتَـ َقبَّ َل ُم ِْن َُومْن ُك ْم ُتَلََوتَو‬،‫اْلَكْي ِم‬
ُ‫ني‬ ِ‫ ُوالْم ْؤِمن‬،‫ات‬ ِ ‫ ُولِسائِِر ُالْمسلِ ِمني ُوالْمسلِم‬،‫وأَستَـ ْغ ِفر ُالل ُالْع ِظيم ُِل ُولَ ُكم‬
َْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ
.ُ‫ُالرِحْي ُم‬
َّ ‫ُى َوُالْغَ ُف ْوُر‬ ‫و‬َّ
‫ن‬ ِ
‫إ‬ ُ ‫ه‬‫و‬‫ر‬ ِ ‫ُفَاستـ ُْغ‬،‫ات‬
‫ف‬ ِ َ‫والْمؤِمن‬
ُ ُ ُ ُْ ْ َ ُْ َ
6
KHUTBAH JUMAAT KEDUA
____________________________________________________________________________________________________________

َ ‫ـح ْم ُد ُلِٰلّ ِو‬


ُ‫ُأَ ْش َه ُد ُأَ ْن َُل ُإِلَُٰـوَ ُإَِّل ُاللُ َُو ْح َدهُ َُل‬.‫َُحْ ًداُ َكثِ ًرياُ َك َماُأ ََمَُر‬ ِ ِٰ
َ ْ‫ُاَل‬.‫ـح ْم ُد ُللُّو‬ َ ْ‫اَل‬
ٰ
َ ‫ُصل َُو َسل ْم َُوبَا ِرْك‬
ُ‫ُعلَ ٰى‬ َ ‫ُاَللّ ُه َّم‬.ُ‫اُعْب ُدهُ َُوَر ُس ْولُُو‬
َ ‫اُمـ َح َّم ًد‬ُُ َ‫ُسي َُدن‬
َ ‫َن‬ َّ ‫ُوأَ ْش َه ُدُأ‬،
َ ُ‫كُلَو‬ َ ْ‫َش ِري‬
ِ‫ُا‬،‫ُالل‬
ِ ‫اُعباد‬ ِ َُ ْ ِ‫َْجَع‬ ِ ِٰ ٍ ُ َ‫سي ِدن‬
ُ‫ُح َّق‬
َ َ ‫اُالل‬ ‫و‬ ‫ق‬
ُ َّ
‫ـ‬ ‫ت‬ َ َ َ‫ُفَـي‬،‫ُأ ََّماُبَـ ْع ُُد‬.‫ني‬ ْ ‫َص َحابِِو ُأ‬ْ ‫اُمـ َح َّمد َُو َعلَ ٰى ُألو َُوأ‬ ُ َ
َُٰ ‫ُقَ َالُاللُُتَـ َع‬.‫تُـ َقاتِِوُلَ َعلَّ ُك ْمُتُـ ْفلِ ُح ْو َُن‬
ُ:‫ال‬
             

ُ‫ُعلَ ُٰى َسي ِدنَا‬ َ ‫ت‬ َ ‫اُصلَّْي‬


َ َ ‫م‬ ‫ك‬َ ُ، ٍ ‫اُمـح َّم‬
‫د‬ َُ َُ ‫ن‬
َ ِ ‫اُمـح َّم ٍدُوعلَى ُٰأ ُِل سي‬
‫د‬ ٰ َ َ َُ َ ٰ َ َ ُُ ‫ن‬
َ ِ ‫اَل ٰلّه َّم ُصلُعلَ ُى سي‬
‫د‬
ُ‫ُمـ َح َّم ٍد َُو َعلَ ٰى ُأٰ ُِل َسي ِدنَا‬ُُ ‫ُعلَ ُٰى َسي ِدنَا‬ ِ ِ ٰ
َ ‫ َُوبَا ِرْك‬،‫إِبْـَراىْي َم َُو َعلَ ٰى ُأ ُِل َسيدنَا ُإِبْـَراىْي َم‬
ِ
ُ،‫ني‬ ِ
َ ْ ‫ُف ُالْ َعالَم‬، ِ ‫ىُسيُ ِدنَاُإِبْـر ِاىْيم َُو َعلَ ٰى ُأٰ ُِل َسي ِدنَاُإِبْـر ِاىْيم‬ َٰ ‫ُع‬
‫ل‬ َ ‫ت‬َ ‫ك‬
‫ار‬
ْ ‫اُب‬ ‫م‬ ‫ك‬
َ ُ، ٍ ‫ُمـح َّم‬
‫د‬
ْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ
ِ‫ ُسادات‬،‫ُالر ِاش ِدين ُالْمه ِديـني‬ ِ ‫ ُوارض ُال ٰلّه َّم ُع ِن ُاُلْـخلَ َف‬.‫ُمـ ِجي ٌُد‬ َِ ‫ك‬
ُ‫َِب‬
ْ ِ ‫أ‬ ُ ‫ا‬ ‫ن‬
َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َّ ‫اء‬ ُ َ ُ َ َْ ْ ُ
َ ‫د‬
ٌ ‫ي‬
ْ ‫َُح‬ َ َّ‫إِن‬
ُ‫ان ُإِ َ ٰل ُيَـ ْوِم‬ٍ ‫الصحاب ِة ُوالتَّابِعِني ُ ََلم ُبِـِإحس‬
َ ْ ْ ُ َ ْ َ ََ َّ ُ ِ
‫ن‬ ‫ع‬َ ‫ُو‬ ، ‫ي‬ ِ‫ب ْك ٍر ُوعمر ُوعثْما َن ُوعل‬
َ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ
ُ‫آء ُِمْنـ ُه ْم‬ِ ‫ات ُاْْلَحي‬ ِ َ‫ات ُوالْمؤِمنِني ُوالْمؤِمن‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ٰ
َْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ‫ني َُوالْ ُم ْسل َم‬ َ ْ ‫اَللّ ُه َّم ُا ْغف ْر ُل ْل ُم ْسلم‬.‫الديْ ُِن‬
ُِ ‫اج‬
ُ.‫ات‬ ِ َ‫اتُوياُق‬ ِ ‫ُمـ ِجيبُالد‬ ِ َِ ‫ك‬ َّ ِ‫ُإ‬.‫ات‬ِ ‫واْْلَمو‬
َ َ‫ُاْل‬
ْ ‫اض َي‬ َ َ ‫َّع َو‬ َ ُ ْ ُُ ‫ب‬ ٌ ْ‫ي‬
‫ر‬ ‫ق‬
َ ُ ‫ع‬
ٌ ‫ي‬
ْ ‫َُس‬ َ ‫ن‬ ُ َْ َ
Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat,
mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah
meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami,
ibubapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah
kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam
kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak.

Ya Allah ! Ya Rahman ! Ya Rahim! Berikanlah taufiq dan hidayat-Mu kepada


kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin Negara kami, khasnya
kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga

7
pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri Sarawak.

Ya Allah, kami bersyukur ke hadrat-Mu yang telah mengurniakan kami


rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah
memperkukuhkan negara kami, khususnya Negeri Sarawak yang tercinta ini,
sebagai sebuah negeri yang maju dan sejahtera.

Justeru, kami pohon ke hadrat-Mu ya Allah, buat kami semua dan generasi
muda dalam kalangan remaja dan belia generasi pelapis negara dan negeri
kami ini, kukuhkanlah iman kami, tingkatkanlah amal ibadah kami,
suburkanlah peribadi kami dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia,
eratkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami
dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat,
bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redhai, hindarkanlah kami daripada
terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah diri,
keluarga, masyarakat dan negara, lindungilah kami daripada ujianmu seperti
banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan
dan kebuluran. Kami berlindung dan bermohon denganMu Ya Allah, semoga
negeri kami akan sentiasa bertambah aman, makmur dan berkat.

ُ‫ُأٰ ِم ْني‬،‫ُأٰ ِم ْني‬.‫اب ُالنَّا ُِر‬ ‫ذ‬


َ ‫اُع‬ ‫ن‬ِ‫آلخرِة ُحسنةً ُوق‬ ِ ْ‫ُالدنْـياُحسنَةً ُوِف ُا‬ ُّ ‫اُف‬ِ ‫ن‬ِ‫ربـَّنَآُأٰت‬
َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ
ِ ‫آء‬ ِ ‫ ُوإِيت‬.‫ان‬ ُِ ‫ ُ ِعبَ َاد‬.‫ني‬ َُ ْ ‫ب ُالْ َعالَ ِم‬
ُ‫ُذي‬ َ َ ُِ ‫ ُإِ َّن ُاللَ ُيَأْ ُم ُر ُبِالْ َع ْد ِل َُواْ ِإل ْح َس‬.‫ُالل‬ َّ ‫يَا َُر‬
ُ.‫ ُيَعِظُ ُك ْم ُلَ َعلَّ ُك ْم ُتَ َذ َّك ُرْو َُن‬.‫آء َُوالْ ُمْن َك ِر َُوالْبَـ ْغ ُِي‬ ِ ‫الْ ُقرَب ُويـْنـهى ُع ِن ُالْ َفحش‬
َْ َ ٰ َ َ َ َٰ ْ
ُ‫ضلِ ِو‬
ْ َ‫اسأَلُ ْـوهُ ُِم ْنُف‬ ِِ ِ
ْ ‫ُ َو‬.‫ُعلَ ٰىُن َع ُموُيَِزْد ُك ُْم‬
ِ
َ ُ‫ُ َوا ْش ُك ُرْوه‬.‫فَاذْ ُك ُرواُاللَُالْ َعظْي َمُيَ ْذ ُك ْرُك ُْم‬
َّ ‫ُأَقِْي ُمو‬.‫صنَـعُو َُن‬
.‫اُالص ََلُِة‬ ‫ت‬
َ ُ‫ا‬ ‫ُم‬ ‫م‬
ْ َ ُ ْ َ ُ َ َُ‫ل‬
َ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ُ ُ
‫الل‬‫و‬ ُ.ُ
‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫ك‬ْ َ
‫أ‬ ُ ِ ‫ُولَ ِذ ْكر‬.‫يـع ِط ُك ُم‬
‫ُالل‬ ُ َ ْ ُْ

Anda mungkin juga menyukai