Anda di halaman 1dari 4

*02040623* 0204/0623

Second Semester of Three Year LL.B. Sixth Semester of B.A. LL.B./


B.B.A. LL.B. Examination, Dec. 2012
ADMINISTRATIVE LAW (Course – IV)
Duration : 3 Hours Max. Marks : 100
Instructions : 1. Answer all 5 questions.
2. Figures to the right indicate marks.
3. Answers should be written completely either in English or
in Kannada completely.

UNIT – I

Q. No. 1. (a) “The rapid growth and development of Administrative Law in


India has become the foundation stone of modern political
philosophy”. Explain. Marks : 15
""»ÝÃÜñ¨
Ü È
Ü É BvÜÚñÜ PÝ®Üã¯®Ü ÎàZÅ ¸æÙÊ
Ü ~
Ü Wæ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©¿
œ á ®ÜãñÜ®Ü
ÃÝgQà¿á ñÜñÜÌÍÝÓÜ÷¨Ü AwWÜÇÝÉX¨æ ''. ËÊÜÄÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Explain classification of administrative actions and various
tests to determine the same.
BvÜÚñÜ QÅÁáWÜÙÜ ÊÜXìàPÜÄÓÜáËPæ¿á®Üá° ËÊÜÄÔ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ®Üá°
¯«ÜìÄÓÜÆá ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ±ÜÄàPæÒWÜÙÜ®Üá° aÜbìÔÄ.
(b) Normally Government used to invite tenders from private
printers to print and publish text books for primary schools.
But in 2010, Government issued a notification regarding
printing of text books by Government press. Private
Publishers challenged the notification. Decide. Marks : 5
ÓÜPÝìÃÜÊÜâ pæívÜÅ ÊÜáãÆPÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÎPÜÒ| ±ÜsܱÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° TÝÓÜX
ÊÜáá¨ÜÅ|PÝÃÜÄWæ PæãvÜáÊÜâ¨Üáíoá. B¨ÜÃæ 2010ÃÜÈÉ ÓÜPÝìÃÜÊÜâ ±ÜsÜÂ
±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜáÊÜâ¨ÜPæR B¨æàÍÜ
ÖæãÃÜwÓÜáñܤ¨æ. TÝÓÜX ÊÜáá¨ÜÅ|PÝÃÜÃÜá B B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±ÜÅΰÓÜáñݤÃæ.
£àÊÜÞì¯ÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Whether licensing authorities have to act judicially in India ?
»ÝÃÜñ¨
Ü È
Ü É ±ÜÃÊ
Ü Ý¯Wæ PæãvÜáÊÜ ±ÝŗPÝÃÜWÙÜ áÜ ®ÝÂÀáPÜÊÝX ÊÜ£ìÓܸàæ Pæ ? P.T.O.
0204/0623 -2- *02040623*
UNIT – II

Q. No. 2. (a) “Parliamentary control of administrative rule making in


India is implicit, because the executive is responsible to
Parliament”. Explain. Marks : 15
""»ÝÃÜñ¨
Ü Ü ±ÜÅñÝÂÁãàiñÜ ÍÝÓÜ®¨
Ü Ü ÊæáàÇæ ÓÜíÓÜ©à¿á ¯¿áíñÜÅ|ÊÜâ CíXñÜ
HPæí¨ÜÃæ PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ ÓÜíÓÜ£¤Wæ gÊݸݪÃÜ'' ËÊÜÄÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
“Delegation may be assailed when it is ultra vires the enabling
Act”. Discuss with the help of decided cases.
""ÓÜÊÜá¥ÜìWæãÚÓÜáÊÜ A—¯¿áÊÜáPæR ËáàÄ¨Ü ±ÜÅñÝÂÁãàg®æ¿á®Üá°
BPÜÅÊÜá| ÊÜÞvܟÖÜá¨Üá'' £àÊÜÞì¯Ô¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á¨æãí©Wæ
aÜbìÔÄ.
(b) What are impermissible delegations ? Marks : 5
A®Üáhænà¿áÊÜÆÉ¨Ü ±ÜÅñÝÂÁãàg®æWÜÙÜá Gí¨ÜÃæà®Üá ?
OR/A¥ÜÊÝ
Can delegation be challenged on the ground of
unreasonableness ?
±ÜÅñÝÂÁãàg®æ¿á®Üá° A®ÜábñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜÅÎÓ° Ü ŸÖÜá¨æà ?
UNIT – III

Q. No. 3. (a) “The term Natural justice expresses close relationship


between the common law and moral principles and it has
an impressive history of several centuries”. Discuss. Marks : 15
""ÓÜÌñÜ@ Ԩܜ ®Ý¿á GíŸ ±Ü¨ÜÊÜâ PÝÊÜᮅ ÇÝ ÊÜáñÜᤠ®æç£PÜ ñÜñÜÌWÜÙÜ
®ÜváÜ Ë®Ü ÖÜ£¤ÃÜ ÓÜíŸí«Ü樆 áÜ ° ¹àÃܟÖÜá¨Ý¨Ü ÖÜÆÊÜâ ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ Ü C£ÖÝÓÜ˨æ''.
aÜbìÔ.
OR/A¥ÜÊÝ
“Audi Altam Partem is sine qua non of fair hearing”. Discuss
with the help of decided cases.
""Bw BÆrÊÜå… ±ÝÅoÊÜå… ¯¿áÊÜáÊÜ⠮ݿá¿ááñÜ ËaÝÃÜOæWæ
AñÝÂÊÜÍÜÂPÜÊݨܨÜ᪠'' GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á¨æãí©Wæ aÜbìÔ.
*02040623* -3- 0204/0623
(b) Whether an order passed in violation of natural justice be
validated by post decisional hearing. Marks : 5
ÓÜÌñÜ@ Ԩܜ ®Ý¿á EÆÉí\st B¨æàÍÜÊÜ®Üá° £àÊÜÞìst ®ÜíñÜÃÜ
ËaÝÃÜOæÀáí¨Ü PÜÅÊÜ៨ܜ ±ÜwÓܟÖÜá¨æà ?
OR/A¥ÜÊÝ
BDA has statutory powers to demolish any building without
any notice if it was constructed without prior permission. X’s
house is constructed without permission. The authority
demolishes the house of ‘X’. Advise ‘X’.
A®ÜáÊÜᣠCÆɨæ PÜqrÃÜáÊÜ PÜorvÜÊÜ®Üá° ¹wG (BDA) ÓÜãaÜ®æ Pæãvܨæ
PævÜÊÜÆá ÍÝÓܮܟ¨Üœ ‘X’ GíŸáÊÜÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿á®Üá° ±ÝŗPÝÃÜ PævÜËÃÜáñܤ¨æ.
‘X’ GíŸÊÜ®Üá ±ÜÃÜÊݯWæ CÆɨæ ÊÜá®æ¿á®Üá° PÜqr¨Üª®Üá. ‘X’Wæ ÓÜÆÖæ ¯àwÄ.

UNIT – IV

Q. No. 4. (a) Explain the various grounds for exercising judicial control
over “Administrative discretion” in India with the help of
decided cases. Marks : 15
»ÝÃÜñܨÜÈÉ BvÜÚñÝñܾPÜ ËÊæàaÜ®æ¿á®Üá° ¿ÞÊÜ ËË«Ü B«ÝÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ
®ÝÂÀáPÜ ¯¿áíñÜÅ| ÊÜÞvܟÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° £àÊÜÞì¯Ô¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ
ÓÜÖÝ¿á¨æãí©Wæ ËÊÜÄÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Discuss the various privileges and immunities of
Administration in suits and legal proceedings.
¨ÝÊæWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠ˗ ÊÜÂÊÜÖÜÃÜOæWÜÙÜÈÉ BvÜÚñÜPæR CÃÜáÊÜ ËË«Ü ÖÜPÜáR
¸Ý«ÜÂñæ ÊÜáñÜᤠÃÜPÜÒOæWÜÙÜ®Üá° aÜbìÔÄ.
(b) Distinguish ‘Discretionary power’ from ‘Arbitrary power’. Marks : 5
ËÊæàaܮݗPÝÃÜÊÜ®Üá° ¯ÃÜíPÜáÍÜ A—PÝÃÜ©í¨Ü ÊÜÂñÝÂÔÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Write a note on “Public Interest Litigation”.
""ÓÝÊÜìg¯PÜ ×ñÝÓÜQ¤ ÊÝÂgÂ'' ÊæáàÇæ q±Ü³~ ŸÃæÀáÄ.
0204/0623 -4- *02040623*
UNIT – V

Q. No. 5. (a) Explain the general features of a public corporation in India. Marks : 15
»ÝÃÜñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÝÊÜìg¯PÜ ¯WÜÊÜá¨Ü ÓÝÊÜޮܠÆPÜÒ|WÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Explain the constitution, functions and powers of central
vigilance commission.
Pæàí¨ÜÅ hÝWÜêñÜ BÁãàWÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ, ±ÜÅPÝ¿áì ÊÜáñÜᤠA—PÝÃÜWÜÙÜ®Üá°
ËÊÜÄÔÄ.
(b) Write a note on “ Commission of Enquiry”. Marks : 5
ËaÝÃÜOÝ BÁãàWÜ¨Ü ÊæáàÇæ Jí¨Üá q±Ü³~ ŸÃæÀáÄ.
OR/A¥ÜÊÝ
Distinguish between “Inquiry and Investigation”.
""ËaÝÃÜOæ ÊÜáñÜᤠñܯTæ'' CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂñÝÂÔÔÄ.
________________