Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN

PENGHASILAN
PRODUK

NAMA : MUHAMMAD HAZIQ NOFA BIN MHD


SARIP

NO. KAD PENGENALAN : 040911 04 0115

KELAS : 3 ARIF

SEKOLAH : SMK MALIM


PENGHARGAAN
Assalamualaikum

Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya


dapat juga saya dapat menyiapkan laporan saya yang telah
diusahakan selama ini yang bertajuk Bekas Alat Tulis 2
Dalam 1. Laporan ini amat penting buat saya
memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada
kerja kursus individu.

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada individu penting


yang banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan
projek RBT saya ini. Pertama sekali kepada Encik
Muhammad Ikram Bin Nasir selaku guru mata pelajaran
Reka Bentuk Dan Teknologi

Sekalung penghargaan untuk ahli keluarga dan rakan-rakan


seperjuangan yang membantu untuk menyempurnakan
projek iniBantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai
projek laporan amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup
meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak
akan dilupakan.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah


membantu saya secara langsung atau tidak langsung
sepanjang projek saya dijalankan dan dibentangkan
ABSTRAK
Produk Bekas Alat Tulis 2 dalam 1 ini dihasilkan dengan tujuan
untuk menjimatkan ruang di meja tulis dan dalam masa yang
sama berfungsi sebagai lampu meja. Pengguna bekas sabun
didapati menghadapi kesukaran untuk menulis atau berkerja di
ruang meja yang terhad kerana terdapat buku atau dokumen
yang banyak diatas meja

Reka bentuk elektronik dan Teknologi pembuatan telah dipilih


bagi menghasilkan reka bentuk Penyimpan Alat Tulis. Reka
bentuk ini membolehkan produk berfungsi dengan lebih
berkesan.

Reka bentuk ini menarik dan dapat menjimatkan ruang diatas


meja.

Laporan ini turut memuatkan langkah-langkah menghasilkan


produk.

Keputusan yang diperoleh daripada pengujian dan penilaian


yang telah dijalankan membuktikan bahawa produk mampu
memenuhi objektif asal penghasilannya.

Produk ini juga mendapat maklum balas yang positif daripada


pengguna yang telah menguji produk ini.

Selain itu, laporan ini turut menyediakan cadangan


penambahbaikan bagi memperbaiki kelemahan dan
memantapkan kualiti produk Bekas Alat Tulis 2 dalam 1 yang
akan dihasilkan pada masa hadapan
Isi Kandungan Muka Surat
1.0 PENGENALAN
1.1 Kajian Keperluan Pelanggan
1.2 Penyelesaian Masalah Inventif
1.3 Borang Projek Brief
1.4 Aplikasi projek Brief dalam bentuk jadual
2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI
2.1 Teknologi yang dipilih
2.2 Tujuan penggunaan teknologi
2.3 Fungsi Teknologi
2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi
3.0 PENERANGAN KONSEP
3,1 Pemilihan konsep reka bentuk
3.2 Lakaran perkembangan idea bagi produk
4.0 LAKARAN AKHIR
4.1 Lakaran Bermaklumat
4.2 Lakaran ceraian
4.3 Analisis lakaran dari aspek elmen reka bentuk
4.4 Analisis lakaran dari aspek prinsip reka bentuk
5.0 JADUAL KERJA
6.0 PENGURUSAN KEWANGAN
7.0 PENGHASILAN PRODUK
8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN
8.1 Pengujian
8.2 Analisis keputusan pengujian
8.3 Penilaian
8.4 Menilai kesesuaian produk
8.5
Menilai kesesuaian produk
9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
10.0 PENUTUP
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN
1.0 PENGENALAN
Produk bekas alat tulis yang diperbuat daripada plastik
merupakan produk yang biasa digunakan untuk menyimpan
alat tulis di atas meja. Berdasarkan borang kajian keperluan
pelanggan yang diedarkan, pengguna didapati berasa kurang
selesa ketika bekerja atau menulis. Hal ini disebabkan ruang
meja yang terhad dan penyimpanan alat tulis yang tidak
teratur dan sistematik.

Melalui kaedah penyelesaian inventif, masalah


ketidakselesaan pengguna dapat dikenalpasti. Penyimpan
Alat Tulis merupakan produk inovasi yang mampu mengatasi
masalah yang dihadapi pengguna

1.1 Kajian keperluan pelanggan


BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A: Maklumat pelanggan

Nama: Abdul Halim Bin Kasim

Jantina: Lelaki Umur:55

No.Telefon: 016-654843937 Email: -

Pekerjaan: Pekerja pejabat Pendapatan: RM2500

Alamat: Berkeluarga: Ya/Tidak


Tanggungan:

Tempat membeli-belah: Kekerapan membeli-belah(sebulan): 3 kali


Kompleks membeli belah
Jumlah perbelanjaan < RM100 RM300-RM499
bulanan:(tandakan /)
RM100-RM299 / >RM500

Bahagian B: Latar Belakang produk yang digunakan sekarang


Nama produk yang digunakan Penyimpan alat tulis
Ciri produk yang digunakan Plastik
Mengapakah produk digunakan? Untuk menyimpan alat tulis
Kebaikan produk sedia ada? Boleh menyimpan alat tulis
Kelemahan produk sedia ada 1. Ruang penyimpanan yang terlalu besar
2. Alat tulis tidak dapat disusun dengan
rapi
Bahagian C: Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang 1. mempunyai ruang penyimpanan yang


perlu ada pada produk yang akan sederhana dan dapat menjimatkan
dihasilkan? ruang meja
2. Mempunyai pemegang di bahagian
ruang penyimpan alat tulis aga dapat
didudun dengan rapi
Bahagian D: Lain-lain (Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan)
BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A: Maklumat pelanggan

Nama: Kamarulzaman Bin Senin

Jantina: Lelaki Umur: 39

No.Telefon:018-584757546 Email: Kamarul@gmail.com

Pekerjaan: Pekerja Pejabat Pendapatan: RM3000

Alamat: Berkeluarga: Ya/Tidak


Tanggungan

Tempat membeli-belah: Kekerapan membeli- belah(sebulan):3

Jumlah perbelanjaan <RM100 RM300-RM499 /


bulanan:(tandakan /)
RM100-RM299 >RM500

Bahagian B: Latar Belakang produk yang digunakan sekarang

Nama produk yang digunakan Penyimpan alat tulis

Ciri produk yang digunakan Plastik

Mengapakah produk digunakan? Untuk menyimpan alat tulis

Kebaikan produk sedia ada? Boleh menyimpan alat tulis

Kelemahan produk sedia ada 1. Ruang penyimpanan yang terlalu besar


2. Alat tulis tidak dapat disusun dengan
rapi
Bahagian C: Penambahbaikan

Apakah penambah baikan yang 1. mempunyai ruang penyimpanan yang


perlu ada pada produk yang akan sederhana dan dapat menjimatkan
dihasilkan? ruang meja
2. Mempunyai tempat penyimpan alat
tulis dan buku bersaiz kecil dan lampu
meja mini
Bahagian D: Lain-lain (Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan)
BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN
Bahagian A: Maklumat pelanggan
Nama: Mohd Aiman Hakimi bin Rashidi

Jantina: Lelaki Umur:


No.Telefon: 017-38474585 Email: Aiman40@gmail.com
Pekerjaan: Pelajar Pendapatan:
Alamat: Berkeluarga:Ya/Tidak
Tanggungan
Tempat membeli-belah: Kekerapan membeli- belah(sebulan):1
Kompleks membeli belah
Jumlah perbelanjaan <RM100 / RM300-RM499
bulanan:(tandakan /)

RM100-RM299 >RM500

Bahagian B: Latar Belakang produk yang digunakan sekarang


Nama produk yang digunakan Penyimpan alat tulis
Ciri produk yang digunakan Plastik
Mengapakah produk digunakan? Untuk menyimpan alat tulis
Kebaikan produk sedia ada? Boleh menyimpan alat tulis
Kelemahan produk sedia ada 1. Ruang penyimpanan yang terlalu
besar
2. Alat tulis tidak dapat disusun
dengan rapi
3. Boleh digunakan untuk
menyimpan alat tulis sahaja
Bahagian C: Penambahbaikan
Apakah penambah baikan yang perlu 1. mempunyai ruang penyimpanan
ada pada produk yang akan yang sederhana dan dapat
dihasilkan? menjimatkan ruang meja
2. Mempunyai tempat penyimpan
alat tulis dan buku bersaiz kecil
dan lampu meja mini
Bahagian D: Lain-lain (Isikan sebagai maklumat tambahan pelanggan

1.2 PENYELESAIAN MASALAH INVENTIF


Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan
masalah inventif yang dihadapi pelanggan apabila
menggunakan Bekas Alat Tulis

MEJA MEMEGANG BEKAS ALAT MEMEGANG


ALAT
TULIS
TULIS

MEMEGANG
MALAM

KERTAS MEMEGANG

Tangan
MELIHAT
MATA MELIHAT

Berdasarkan model fungsi, didapati masalah


berpunca daripada pengguna mengalami kesukaran
ketika membuat kerja dan memegang alat tulis pada
waktu malam kerana kurang cahaya . Analisis
berantai punca-kesan telah dijalankan untuk
mengenal pasti punca dan kesan masalah
1.3 BORANG PROJEK BRIEF
TAJUK:BEKAS ALAT TULIS 2 dalam 1
KRITERIA PEKEMBANGAN UTAMA CATATAN
FUNGSI
1.Apakah kegunaan produk ini? 1. Produk digunakan untuk
2.Di manakah produk ini digunakan? menyimpan alat tulis dan
mempunyai lampu untuk menerang
meja pada wkatu malam
2. Produk digunakan di rumah atau
pejabat serta diman mana sehaja
mengikut keperluan
PERSEMBAHAN
1.Bagaimanakah cara produk ini 1. Produk dipersembahkan dalam
dipersembahkan? pelbagai warna
TUJUAN PASARAN
1.Siapakah yang akan 1. Produk akan digunakan oleh
menggunakannya? semua
2.Siapakah pesaing yang wujud? 2. Ada pesaing tetapi reka bentuk
3.Pelanggan bagaimanakah yang yang kurang inovatif\
akan menggunakan produk ini? 3. Semua pekeja pejapbat,pelajar
dan pengguna lain yang
memerlukannya
KUANTITI
1.Berapakah jumlah yang 1. Untuk fasa pertama,100 unit
diperlukan.
STAIL/GAYA
1.Bagaimanakah reka bentuk 1. Produk yang menggabungkan
produk ini? bentuk geometri,ringkas dan
2.Adakah reka bentuk bentuk ini menjimatkan ruang penggunaan
akan mendapat perhatian di meja
pasaran? 2. Sudah semesetinya keran reka
bentuk produk yang unik
KUALITI
1.Bagaimanakah kualiti 1. Pembuatannya berkualititi tinggi
pembuatannya? 2. Produk yang mepunyai pelbagai
2.Adakah pelanggan mempunyai fungsi dan tidak memerlukan
sebarang permintaan yang ruang yang besar
istimewa?
ANGGARAN KOS SEUNIT Kos minimum menghasilkan seunit
1.Berapakah kos untuk produk ialah RM 16.35
menghasilkan seunit produk?
JANGKA MASA
1.Bilakah pelanggan ingin projek ini 1. Pelangggan ingi projekdisiapkan
disiapkan? tempoh 22minggu waktu bekerja
1.4 APLIKASI PROJEK BRIEF DALAM BENTUK
JADUAL
TAJUK:
A. TAJUK PROJEK
1. Apakah jenis produk atau 1. Bekas Alat Tulis 2 Dalam 1
perkhidmatan 2. Digunakan untuk menyimpan alat tulis dan dalam
2. Apakah kegunaan produk ini? masa yang sama berfungsi sebagai lampu meja
3. Di manakah produk ni digunakan? 3. Di pejabat, rumah atau di tepat lain yang sesuai

B. GAMBARAN KESELURUHAN PROJEK


1. Siapakah yang akan 1. Semua peringkat usia
menggunakannya? 2. Menyimpan alat tulis dan mempunyai lampu kecil
2. Apaka tujun produk ini dihasilkan? untuk menerangi meja
3. Adakah produk ini diperlukan oleh 3. Ya,diperlukan.
pelanggan? 4. Dipersembahkan dalam pelbagai warna
4. Bagaimanakah produk ini
digunakan atau dipersembahkan
C. REKA BENTUK PRODUK
1. Apakah elemen dan prinsip reka 1. Elemen reka bentuk yang akan digunakan ialah,
bentuk yang akan digunakan? warna ,ruang ,rupa, tekstur ,bentuk
2. Adakah konsep reka bentuk yang 2. Konsep rek bentuk yang ingin diterapkan ialah
ingin diterapkan bentuk mengikut fungsi
3. Adakah produk ini inovasi 3. Produk inovasi daripaa produk sedia ada.
daripada produk sedia ada atau
produk yang baharu dibangunkan?
D. PERANCANGAN DALAM
PENGURUSAN PROJEK 1. Pembahagian kumpulan kerja,jadual kerja, dan
1. Pembahagian kumpulan kerja kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas projek
2. Jadual keja
3. Kos pengeluaran
4. Kuantiti penghasilan
E. ANALISIS KAJIAN REKA BENTUK
PRODUK ATAU PASARAN 1. Mempunyai satu fungsi sahaja iaitu menyimpan
1. Membuat perbandi ngan dari segi alat tulis
fungsi, persembahan, tujuan 2. Sudah pasti kerana produk mempunyi rekaan yang
pasaran, kuantiti, kualiti, berinovas dan sesuai dengan funsinya
anggaran kos seunit dan jangka
masa.
2. Adakah produk ini akan mendapat
permintaan di pasaran?
F. LAKARAN IDEA
1.Bagaimanakah rupa bentuk produk 1. Lakaran dipersembahkan dalam bentuk pictorial
dalam bentuk 2D dan 3D? yang memeaparkan bentuk 3D dan isometric.
Lukisan unjuran ortagon memeaparkan produk
dalam bentuk 2D pada tiga sudut pandangan

G. PENGHASILAN MOCK-UP ATAU


MODEL 1. Menggunakan Kayu ,MDF dan lain-lain
1. Bahan dan peralatan yang
diperlukan
2.0 PENENTUAN
GABUNGAN TEKNOLOGI
2.0 Teknologi yang dipilih
-Saya telah memilih gabungan teknologi pembuatan dan reka bentuk
elektronik

2.1 Tujuan penggunaan tekologi


-Reka bentuk dengan gabungan dua teknologi ini dipilih kerana
dapat menghasilkan rupa bentuk produk yang digemari oleh pelanggan.

2.2 Fungsi Teknologi


1. Reka Bentuk Elektronik : Lampu LED menyala apabila dihidupkan
2. Teknologi pembuatan: Sebagai pemidang lut sianr

2.3 Kekuatan dan kelemahan teknologi


-Kekuatan
1. Teknologi pembuatan :
(a) Epoxy Resin: Sebagai pemidang lut sianr
2. Reka Bentuk Elektronik :
(a) Lampu LED : Menyala apabila dihidupkan

-Kelemahan
1. Teknologi pembuatan:
a) Epoxy Resin: Terdapat gelembung udara pada lapisan epoxy
resin yang telah bercampur dengan epoxy hardener4

2. Reka Bentuk Elektronik :


a) Lampu LED : LED hanya memancarkan cahaya pada satu
arah serta dengan sudut kecil
3.0 PERANCANGAN
KONSEP
3.1 PEMILIHAN KONSEP REKA BENTUK

Saya telah memilih konsep kotak kerana berfungsi untuk


menyimpan barang

3.2 LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA

LAKARAN IDEA 1
LAKARAN IDEA 2

LAKARAN IDEA 3
4.0 LAKARAN AKHIR
4.1 LAKARAN BERMAKLUMAT
4.2 LAKARAN CERAIAN